Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PBS KAJIAN FONETIK DAN FONOLOGI

632 views

Published on

BAHASA MELAYU STPM 2014
KAJIAN TENTANG DIALEK MELAYU TERENGGANU DAN BAHASA MELAYU STANDART

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PBS KAJIAN FONETIK DAN FONOLOGI

 1. 1. TEMA : FONETIK DAN FONOLOGI PERBANDINGAN SEBUTAN DAN EJAAN DALAM DIALEK MELAYU TERENGGANU DENGAN BAHASA MELAYU STANDARD GURU PEMBIMBING : PUAN MAHANI BT MUDA AHLI KUMPULAN : FARAH HAMIZAH BT SUHAIMI NOR PATMAWANI BT INDRA NOOR MUSTAQIM BIN MOHAMED
 2. 2. PENGENALAN • Keterangan - perbezaan. • Berbeza – dialek lain • BM banyak dialek - perbezaan ketara dari segi ejaan, sebutan dan kosa kata
 3. 3. Mengelaskan penyingkatan perkataan yang dieja dalam dialek Melayu Terengganu dengan bahasa Melayu standard OBJEKTIF Mengenalpasti dan menyenaraikan perkataan dialek Melayu Terengganu dengan bahasa Melayu standard Menjelaskan persamaan dan perbezaan sistem ejaan antara dialek Melayu Terengganu dengan bahasa Melayu standard.
 4. 4. Memperlihatkan kelainan sebutan dan ejaan antara dialek Melayu Terengganu dengan bahasa Melayu standard KEPENTINGAN KAJIAN Menambah dokumentasi kajian yang berkaitan dialek Melayu Terengganu Mengenalpasti penyingkatan perkataan sama ada penyingkatan dari segi suku kata dalam dialek Terengganu
 5. 5. SKOP KAJIAN - Perbezaan – penyebutan dan pengejaan - Drama Masihkah Ada Ramadhan.
 6. 6. BATASAN KAJIAN - Drama - 4 episod - satu episod - tidak menggambarkan keseluruhan penyebutan perkataan yang digunakan.
 7. 7. KAEDAH KAJIAN Mendapatkan bahan - Kajian Kepustakaan - Rakaman Mengumpul maklumat - senarai maklumat dan data dianalisis Menganalisis data - Mendengar dan mencatat
 8. 8. DAPATAN KAJIAN 1) Senarai Perkataan Dialek Melayu Terengganu dengan Bahasa Melayu Standard - Terdapat banyak perkataan yang berbeza dari segi sebutan dan ejaan. Contohnya : kawan kawang [ʔawaŋ]
 9. 9. 2) Penyingkatan Perkataan Yang Dieja Dalam Dialek Melayu Terengganu Dengan Bahasa Melayu Standard - Terdapat banyak perkataan dalam bahasa Melayu standard disingkatkan atau dipendekkan penyebutannya dalam dialek Melayu Terengganu. - Terdapat penambahan konsonan /g/ pada akhir perkataan. Contoh : dengan ngang [ŋaŋ]
 10. 10. 3) Perbezaan Dan Persamaan Sistem Ejaan Antara Dialek Melayu Terengganu dengan Bahasa Melayu Standard - Terdapat perbezaan dan persamaan *Contoh perbezaan makan makang [maʔaŋ] *Contoh persamaan pagi pagi [pagi]
 11. 11. RUMUSAN KAJIAN - mengalami perubahan dari segi ejaan, sebutan dan bunyi apabila dituturkan dalam dialek Melayu Terengganu.
 12. 12. PENUTUP • satu disiplin bahasa yang menarik untuk dikaji kerana mempunyai ciri keunikannya yang tersendiri. • Pelbagai kajian yang berkaitan dengan dialek boleh dijalankan oleh pengkaji.

×