Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab komunikasi (SHARE FROM SOMEONE)

188 views

Published on

SLIDE DICOPY DARI KAWAN/KENALAN

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bab komunikasi (SHARE FROM SOMEONE)

 1. 1. 11 KKEEMMEENNTTEERRIIAANN SSUUMMBBEERR AASSLLII DDAANN AALLAAMM SSEEKKIITTAARR KKOOMMUUNNIIKKAASSII BBEERRKKEESSAANN OOlleehh :: NNoooorr MMuussttaaqqiimm BBiinn MMoohhaammeedd..
 2. 2. 22 KKAANNDDUUNNGGAANN  APA ITU KOMUNIKASI?  BENTUK & JENIS KOMUNIKASI  KOMUNIKASI BERKESAN  ELEMEN DALAM PROSES KOMUNIKASI  KEMAHIRAN DALAM KOMUNIKASI BERKESAN
 3. 3. 33 AAPPAA IITTUU KKOOMMUUNNIIKKAASSII??  Proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada orang lain.  Proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mepunyai kefahaman yang dikongsi bersama  Asas kepada perhubungan interpersonal
 4. 4. 44 BBEENNTTUUKK KKOOMMUUNNIIKKAASSII  SSEEHHAALLAA - PPeennggiirriimm bbeerrkkoommuunniikkaassii ttaannppaa mmeemmeerrlluukkaann mmaakklluummbbaallaass ppeenneerriimmaa - MMeemmeerrlluukkaann ttiinnddaakkaann ddiillaakkuukkaann tteerruuss oolleehh ppeenneerriimmaa  DDUUAA HHAALLAA - PPeenneerriimmaa mmeemmbbeerriikkaann mmaakklluummbbaallaass ppaaddaa ppeennggiirriimm - MMeemmbboolleehhkkaann ppeennggiirriimm mmeemmppeerrbbaaiikkii kkoommuunniikkaassiinnyyaa jjiikkaa mmeesseejj yyaanngg ddiitteerriimmaa kkuurraanngg tteeppaatt - MMeemmbboolleehhkkaann ppeenneerriimmaa lleebbiihh yyaakkiinn uunnttuukk mmeennggaammbbiill ttiinnddaakkaann yyaanngg bbeettuull
 5. 5. 55 JJEENNIISS KKOOMMUUNNIIKKAASSII 1. Komunikasi Ke Atas - Laporan/maklumat dari orang bawahan kepada pihak pengurusan (masalah, pandangan, komen, cadangan) 2. Komunikasi Ke Bawah - Arahan, infomasi penting. 3. Komunikasi Sehala - koordinasi aktiviti antara bahagian/unit, memberikan sokongan 4. ‘Grapevine ’ - informal, khabar angin
 6. 6. 66 KKOOMMUUNNIIKKAASSII BBEERRKKEESSAANN Ia berlaku dalam keadaan-keadaan berikut:  Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima  Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima  Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar
 7. 7. 77 EELLEEMMEENN DDAALLAAMM PPRROOSSEESS KKOOMMUUNNIIKKAASSII  PENGHANTAR orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan  MESEJ maklumat, idea atau pandangan yang datangnya dari minda penghantar dan cuba disampaikan kepada pihak lain  ENKOD maklumat, idea atau pandangan diterjemahkan dalam bentuk-bentuk yang difahami oleh orang lain sama ada menggunakan perkataan, bahasa atau simbol  SALURAN mesej disalurkan kepada penerima melalui sama ada saluran iaitu percakapan atau melalui tulisan, visual atau pergerakan
 8. 8. 88 ELEMEN DALAM PPRROOSSEESS KKOOMMUUNNIIKKAASSII ((ssaammbb..))  PENERIMA orang yang menjadi sasaran mesej  DEKOD mesej diterima dan diterjemahkan atau ditafsirkan oleh penerima untuk memberi makna  MAKLUMBALAS tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh penerima. Ia boleh jadi berbentuk lisan atau bukan lisan  GANGGUAN perkara-perkara yang mengganggu dan menghalang keberkesanan komunikasi. Akibatnya maklumat yang diterima mungkin tidak tepat atau disalah tafsir
 9. 9. 99
 10. 10. 1100 PPEENNGGHHAANNTTAARR Bagi mendapatkan komunikasi berkesan, penghantar hendaklah memastikan perkara-perkara berikut diberi perhatian sewajarnya:  jelas tentang mesej yang hendak disampaikan  teliti dengan baik mesej yang hendak disampaikan  menyatakan apa yang hendak dinyatakan dengan jelas dan yakin  pasti dengan kepentingan mesej itu  mendapatkan perhatian penerima  menghantar pada waktu yang tepat dan sesuai  sensitif kepada maklumbalas pihak lain  kenalpasti gangguan  kurangkan gangguan
 11. 11. 1111 MMEESSEEJJ DDAANN EENNKKOODD Mesej yang akan disampaikan dihantar dengan menggunakan perkataan, simbol, ayat atau bahasa tertentu yang dipanggil enkod bagi menggambarkan makna mesej. Dalam masa pembentukan enkod ini perlu diambil perhatian mengenai perkara-perkara berikut:  memilih perkataan, simbol dan ayat yang tepat  memberi gambaran jelas pada maksud mesej  menggunakan bahasa yang difahami oleh penerima  mengelakkan penggunaan perkataan yang tidak difahami  mesej yang hendak dihantar hendaklah ringkas dan padat sesuai dengan maksud  mesej juga hendaklah lengkap supaya dapat
 12. 12. 1122
 13. 13. 1133 SSAALLUURRAANN Mesej yang dibentuk akan dihantar melalui saluran tertentu sama ada secara lisan, bukan lisan, tulisan atau kaedah lain. Ia perlu dipilih sebaik mungkin kerana boleh mempengaruhi keberkesanan komunikasi. Panduan yang boleh digunakan ialah :  kepentingan mesej dari segi keperluan untuk menyampaikannya dengan segera  keperluan untuk menerangkan mesej dengan jelas melalui lisan  keupayaan penerima untuk menterjemahkan, memahami, mengingat atau menyimpan mesej dengan baik  volume mesej yang boleh menetukan sama ada baik dihantar
 14. 14. 1144 PPEENNEERRIIMMAA DDAANN DDEEKKOODD Mesej yang diterima akan diterjemahkan dan ditafsirkan yang dikenali sebagai dekod. Pentafsiran akan dibuat berdasarkan keupayaan penerima yang disandarkan kepada pengetahuan, pengalaman atau latarbelakangnya. Semasa menerima mesej, perkara-perkara berikut perlu diambil kira :  menerima mesej dengan fikiran terbuka  memahami denga jelas mesej yang dihantar  menggunakan proses maklumbalas apabila perlu untuk mengesahkan kefahaman anda mengenai mesej  menerima keseluruhan mesej sebelum memberi tafsiran  kenalpasti halangan di pihak anda sebagai penerima
 15. 15. 1155 MMAAKKLLUUMMBBAALLAASS Maklumbalas merupakan respon penerima kepada penghantar bagi memaklumkan bagaimana mesej diterima. Maklumbalas boleh diberi atau didapatkan melalui berbagai kaedah iaitu :  mengemukakan soalan-soalan sama ada daripada penghantar atau penerima  reaksi-reaksi bukan lisan yang kelihatan  ‘rephrasing’ atau ‘paraphrasing’ iaitu merumuskan semula mesej
 16. 16. 1166 GGAANNGGGGUUAANN Antara gnagguan-gangguan dalam komunikasi ialah :  persediaan yang tidak mencukupi di pihak penghantar sehingga menyebabkan mesej kurang jelas  pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum yang mengundang tafsiran berbeza-beza mengenai perkataan  mempunyai prasangka sama ada di pihak penghantar atau penerima  tidak mengosongkan fikiran atau menghapuskan gangguan
 17. 17. 1177
 18. 18. 1188
 19. 19. 1199 PENGIRIM MESEJ DIHASRAT MESEJ DI ENCODES SIMBOL DIHANTAR MAKLUMBALAS DIPERIKSA PENERIMA MESEJ DITAFSIR SIMBOL DI DECODES SIMBOL DITERIMA MAKLUMBALAS DIHANTAR GANGGUAN SALURAN KOMUNIKASI
 20. 20. 2200 KKEEMMAAHHIIRRAANN DDAALLAAMM KKOOMMUUNNKKAASSII BBEERRKKEESSAANN Interaksi dan komunikasi yang hanya menggunakan akal atau hanya menggunakan perasaan akan menjadi tidak berkesan. Seseorang yang berkomunikasi dengan berkesan akan menggunakan kesemua deria manusia dengan bijaksana. Sekiranya ia tidak digunakan dengan sebaiknya, keadaan komunikasi berikut mungkin boleh berlaku :  menerima mesej seadanya, mendengar tetapi tidak dapat menangkap mesej dengan jelas  melihat seadanya, tanpa peka kepada mesej tambahan yang dilahirkan melalui mimik muka, pergerakan badan, tangan dan sebagainya  tidak mengambil endah dan tidak peka kepada emosi yang
 21. 21. 2211 Terdapat beberapa kemahiran yang terlibat dalam komunikasi berkesan iaitu : i. Kemahiran Tingkah Laku ii. Kemahiran Menimbulkan Minat Orang iii. Kemahiran Memberi Perhatian iv. Kemahiran Mendengar v. Kemahiran Pemerhatian vi. Kemahiran Mengemukakan Soalan vii. Kemahiran Memberi Refleksi Perasaan viii. Kemahiran Memberi Maklumbalas
 22. 22. 2222 ii.. KKeemmaahhiirraann TTiinnggkkaahh LLaakkuu Manusia dianugerahkan dengan deria dan fizikal antara lain untuk berinteraksi dan bergaul antara satu sama lain. Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang ada di dalam kemahiran tingkah laku :  Komunikasi mata  Kedudukan tubuh dan pergerakan  Mimik muka dan air muka  Ketrampilan  Suara
 23. 23. 2233 iiii.. KKeemmaahhiirraann MMeenniimmbbuullkkaann MMiinnaatt OOrraanngg Untuk anda didengar, anda seharusnya mahir memupuk minat orang terhadap apa yang anda ucapkan. Antara cara yang boleh digunakan untuk menarik dan menimbulkan minat orang lain ialah :  Libatkan pendengar  Menghiburkan  Mengenal pasti keistimewaan orang lain  Membawa topik perbualan yang anda
 24. 24. 2244 iiiiii.. KKeemmaahhiirraann MMeemmbbeerrii PPeerrhhaattiiaann Ia bermula dari awal dengan memberi perhatian kepada mereka yang bercakap. Melalui pendengaran aktif, pendengar akan mengutip semua maklumat yang dihasilkan. Melalui tumpuan perhatian dan pemerhatian, ia dapat menghasilkan suasana yang sesuai kepada penghantar mesej untuk terus memberi maklumat dalam menghasilkan mesej yang lengkap.  Mendengar dengan aktif  Menumpukan sepenuh perhatian dengan pertembungan mata  Mata tidak liar ke sana kemari, tidak kerap melihat jam atau meninjau-ninjau keluar  Duduk ke hadapan sedikit menghadap orang yang bercakap
 25. 25. 2255
 26. 26. 2266 iivv.. KKeemmaahhiirraann MMeennddeennggaarr  Mendengar adalah asas penting dalam komunikasi lisan  Ia membantu pengumpulan maklumat atau mesej dan memperbaiki kefahaman tentang kelakuan orang lain  Mendengar yang dimaksudkan ialah kemahiran mendengar secara aktif dan komprehensif yang melibatkan beberapa deria
 27. 27. 2277 iivv.. KKeemmaahhiirraann MMeennddeennggaarr ((ssaammbb..)) a) Telinga untuk mendengar dengan aktif apa yang dicakapkan, suara dan nada suara yang boleh menggambarkan perasaan b) Mata untuk melihat komunikasi bukan lisan yang nyata dan tidak nyata c) Mulut untuk bersuara mengemukakan pertanyaan atau memberi maklumbalas d) Hati untuk sama-sama memahami perasaan yang lahir bersamanya dengan ikhlas
 28. 28. 2288 iivv.. KKeemmaahhiirraann MMeennddeennggaarr ((ssaammbb..)) Terdapat banyak halangan dan gangguan semasa mendengar iaitu : 1. Keadaan sekitar yang tidak sesuai seperti cuaca, bising dan sebagainya 2. Keadaan kesihatan diri 3. Kutip maklumat yang anda gemar sahaja 4. Prasangka 5. Masalah lebih penting untuk difikirkan 6. Kesimpulan sendiri 7. Terlalu panjang 8. Tidak bersetuju 9. Memberi maklumbalas palsu 10. Penilaian ke atas peribadi penghantar
 29. 29. 2299 vv.. KKeemmaahhiirraann PPeemmeerrhhaattiiaann  Pemerhatian boleh membantu mengesan maklumat bukan lisan yang dilahirkan atau tersembunyi  Seorang pendengar/pemerhati yang mahir dapat melihat dan membaca apa yang ada di dalam perasaan seseorang  Gambaran mimik muka adalah yang paling hampir dengan perasaan  Gambaran air muka yang bersahaja atau air muka yang  seorang yang sudah bosan dengan perbualan biasanya berubah secara tiba-tiba boleh memberikan mesej dengan akan baik kerap melemparkan pandangan ke tempat  lain, Mata juga memainkan peranan penting dalam memberi meninjau-ninjau atau melihat jam gambaran minda dan perasaan. Contohnya :  Orang yang ikhlas biasanya dapat dilihat melalui
 30. 30. 3300 vv.. KKeemmaahhiirraann PPeemmeerrhhaattiiaann ((ssaammbb..))  Gaya anda berdiri dan duduk kadangkala dapat menggambarkan perasaan hati dan minda anda ketika itu - Orang lain kadangkala membuat tanggapan bahawa anda tidak berminat untuk mendengar sekiranya anda kelihatan mengiring - Anda juga dianggap agak defensif sekiranya anda berpeluk tubuh  Keadaan sekitar juga memainkan peranan, seperti keadaan tempat duduk yang tidak selesa atau suhu bilik yang panas  Melihat mimik muka orang yang bercakap samada
 31. 31. 3311
 32. 32. - memerlukan jawapan pendek samada ‘ya’ atau ‘tidak’ - tidak membawa banyak maklumat - menghadkan perbincangan 3322 vvii.. KKeemmaahhiirraann MMeennggeemmuukkaakkaann SSooaallaann  Soalan boleh digunakan bagi mendapatkan maklumbalas dan memberi maklumbalas  Ia merupakan penjelasan atau penerangan yang lebih lanjut mengenai mesej atau perasaan disebalik mesej  Kemukakan soalan yang tepat bagi mendapatkan maklumbalas yang tepat. Soalan yang tepat akan membawa kepada pengetahuan dan kefahaman i) Soalan tertutup  Terdapat tiga (3) jenis soalan yang boleh dikemukakan iaitu :
 33. 33. 3333 vvii.. KKeemmaahhiirraann MMeennggeemmuukkaakkaann SSooaallaann ((ssaammbb..)) ii ) Soalan terpimpim - mempengaruhi pendapat atau perasaan penerima supaya sependapat dengan penghantar iii) Soalan terbuka - memerlukan penerima memberikan pandangan atau perasaannya sendiri tanpa dipengaruhi - memungkinkan perbincangan lebih lanjut
 34. 34. 3344 vviiii.. KKeemmaahhiirraann MMeemmbbeerrii RReefflleekkssii PPeerraassaaaann  Kemahiran membaca perasaan orang lain adalah penting untuk mendapatkan mesej yang tepat  Menggunakan kaedah merumus dan mengulangi apa yang dikatakan dalam ayat sendiri (rephrasing atau paraphrasing )  Tujuannya ialah bagi mendapatkan kesahihan mengenai kefahaman anda tentang
 35. 35. 3355 Saya tahu itu adalah tugasnya untuk memastikan semua kerja dapat diselenggarakan dengan baik. Namun dalam memastikan itu semua beliau sepatutnya menyemak apakah puncanya atau sebab kejadian seperti ini boleh berlaku. Adalah tidak wajar beliau membiarkan tanpa membuat sesuatu dan mengenepikan isu sebenarnya Anda kedengaran tidak begitu bersetuju dengan cara beliau itu. Anda merasa bahawa beliau patut melihat isu sebenar dalam kejadian ini dan tidak mendiamkannya. Anda fikir ia patut membuat sedikit semakan dan pemeriksaan bagi mengetahui sebab-sebab mengapa kejadian ini boleh berlaku dan mengambil tindakan susulan
 36. 36. i) hendaklah diberi dengan jelas dan tepat supaya bleh difahami dan tindakan susulan boleh diambil selanjutnya 3366 vviiiiii.. KKeemmaahhiirraann MMeemmbbeerrii MMaakklluummbbaallaass  Maklumbalas hendaklah diberi dengan cara jelas supaya tindakan dapat diambil oleh kedua-dua belah pihak bagi memperbaiki lagi ketepatan mesej  Antara perkara-perkara yang boleh diambil perhatian ialah : ii) tidak bersifat abstrak atau berselindung sehingga menyukarkan pihak satu lagi untuk mentafsir dan memahami
 37. 37. 3377 vviiiiii.. KKeemmaahhiirraann MMeemmbbeerrii MMaakklluummbbaallaass ((ssaammbb..)) iii) tidak menyentuh peribadi individu, sepatutnya kepada tatakelakuannya iv) tidak bersifat menghentam atau meruntuhkan sebaliknya membina v) tidak membangkitkan tentang motif seseorang sebaliknya menyatakan tentang pengamatan vi) tidak bersifat menghukum tetapi menjelaskan tentang apa yang berlaku vii) penghantar tidak seolah-olah berleter sebaliknya berkongsi maklumat viii)penghantar dan penerima mengalu-alukan maklumbalas dengan menghargai maklumbalas tersebut
 38. 38. 3388 vviiiiii.. KKeemmaahhiirraann MMeemmbbeerrii MMaakklluummbbaallaass ((ssaammbb..)) ix) penghantar dan penerima bersikap positif dan terbuka dengan maklumbalas supaya tiada maklumbalas palsu x) penghantar dan penerima hendaklah membincangkan maklumbalas dan mengambil keputusan yang dipersetujui bersama xi) penghantar dan penerima peka dengan maklumbalas, semak ketepatannya dan ambil tindakan susulan
 39. 39. 3399 SSEEKKIIAANN,, TTEERRIIMMAA KKAASSIIHH

×