Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rmc 321 ribermusica

385 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rmc 321 ribermusica

  1. 1. ACTUALITAT REPORTATGE Ribermúsica, un projecte en creixement constant Deu anys d’una aposta plena de present i de futur. per Pere Andreu Jariod Ribermúsica ha celebrat ja els primers 15 anys d’existència. Continua amb una energia envejable i amb projectes cada vegada més sòlids i engrescadors. Ja pensen en el vintè aniversari, que arribarà l’any 2015. L’activitat, però, ni s’atura ni defalleix, més aviat al contrari, els organitzadors la reinventen, conscients de l’època en què vivim. però, no es van poder dur a terme aquests a la Basílica de Santa Maria del Mar, hi Més de 15 anys de trajectòria projectes socials. Això es produeix sobre- trobem els noms d’Isabel-Clara Simó, Jo- L’any 1995 Ribermúsica posava en marxa tot a partir de l’any 2007. Abans, ja havien sep M. Benet i Jornet, “Tísner”, Joan Font, la Gran Festa de la Música de la Ribera. organitzat algun taller per a col·lectius Lluís Soler o Sergi Mateu, entre d’altres. d’immigrants. També hi han actuat artistes del nivell Joan Puigdellívol, director i ideòleg de Ribermúsica, i ànima del projecte, va de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure, rebre l’encàrrec del Districte de Ciutat Una gran festa a la tardor al l’Escolania de Montserrat, Dagoll Dagom, Vella de l’Ajuntament de Barcelona. “Vaig barri de la Ribera Comediants, Carles Santos, Joan Albert constatar que el barri tenia moltes possi- Amargós, Manel Camp o Lluís Claret, bilitats d’oferir una proposta musical no En el transcurs de les quinze edicions entre molts d’altres. convencional de música en viu, aprofitant celebrades fins ara del Festival de Tardor els diversos espais que oferia la zona, tant Ribermúsica, hi han actuat alguns dels ar- A més, artistes plàstics com Antoni Tà- des del punt de vista històric i artístic, tistes més destacats del nostre país. Ja des pies, Joan Brossa, Perico Pastor, Perejau- com lúdic i de restauració”, recorda Puig- del començament van apostar clarament me o Jaume Plensa, entre d’altres, s’han dellívol. Es defineix com a visionari, humà per espectacles de tipus multidisciplinari. volgut sumar a l’esdeveniment dedicant- i humanista. Ja des del començament va hi una obra que il·lustrés el cartell de les veure que allò havia de ser més que una S’han dedicat edicions a personatges diverses edicions. gran festa: “Alhora que constato les possi- emblemàtics com Antoni Gaudí, Salva-30 | RMC · setembre - octubre 2011 bilitats del barri per acollir una proposta dor Dalí, Joan Brossa, Johann Sebastian El creixement ha estat sostingut pel que fa festiva, urbana i cívica, m’adono també Bach, Arnold Schönberg o Isaac Albéniz, a assistència. Així, s’ha passat dels aproxi- que hi ha unes mancances socials, pel que coincidint amb efemèrides de naixements madament 5.000 espectadors que va su- fa a cultures nouvingudes, de nanos mar- o morts. També es va celebrar el 400 ani- mar la primera edició, als gairebé 12.000 ginals, d’immigració. Per això, penso que versari del Quixot i es van fer edicions que que va convocar l’any passat, en el gairebé val la pena oferir un tipus de proposta en van coincidir amb els anys del Disseny, centenar d’espais que van acollir les dife- què hi hagi una part artisticocultural però del Comerç, o l’Any Europeu del Diàleg rents propostes musicals i artístiques. també social”, explica. Ja des del comença- Intercultural. ment va tenir clar que feia falta aquesta Aquest gran esdeveniment de la tardor del atenció social a certs col·lectius. Fins que Entre els presentadors de l’acte central, el barri de la Ribera, per als seus respon- no es van tenir els recursos necessaris, que se celebra ja des de la primera edició sables constitueix “un model de cohesió
  2. 2. REPORTATGE social amb el fet musical com a catalitza- i anacròniques”. Finalment, el diumenge 23, a les 12 del dor”. Per això veuen el barri aquells dies migdia, “Cultures en ritme”, una gran com “un gran pentagrama”, en el qual L’acte central, el de la Basílica de Santa proposta familiar al passeig del Born; i tenen cabuda totes les músiques, a tots els Maria del Mar, es durà a terme el dijous a la tarda, a les 18 h, l’última activitat en espais i adreçades a tota mena de públic. 20 d’octubre. Aquesta vegada, Joan Puig- format de concert, al pati de la cafeteria El Festival de Tardor és el que dóna visi- dellívol ha creat un gran poema escènic del Museu Picasso. bilitat al que fan, però treballen tot l’any a partir de la cançó He mirat aquesta en diverses activitats. El projecte Riber- terra de Raimon. Hi intervindran, a més Etapa d’expansió música és viu “i ho serà per molts anys; d’artistes catalans, músics residents a tants com calguin perquè s’acompleixi Catalunya però nascuts als Estats Units, Ribermúsica continua creixent i rein- la sentència: «El futur és present, i el Cuba, Rússia, l’Iraq o el Camerun. Música ventant-se. Des de l’any 2007 ha posat passat... futur»”. i també dansa, amb convidats voluntaris l’accent en l’aspecte més social, però sem- de diferents cultures residents a Catalun- pre amb l’objectiu de lligar-ho amb l’art El 2011, catalans i universals ya que tenen el català com a llengua vehi- i la cultura: “No volem que se’ns encaixi cular. La realització visual anirà a càrrec com una fundació que només planteja te- L’any 2011 és el del segon any del 15è de Miki Arregui. Abans d’aquest acte de mes socials, per a nosaltres la part cultural aniversari i representa un nou pas en la Santa Maria del Mar, s’haurà fet el “Pòrtic ha de ser igual de determinant”, explica consolidació d’aquest projecte que conti- del Ribermúsica”, amb la lectura del pregó Joan Puigdellívol. I afegeix que “al darrere nua creixent. A l’horitzó tenen posada la de la Gran Festa de Tardor. de qualsevol projecte volem que hi hagi mirada en el 2015, l’any de celebració del un discurs humanístic i cultural d’alta vintè aniversari. El divendres 21, a les 20.30 h, s’oferirà volada”. D’aquí que el lema que presideix un concert al Convent de Sant Agustí, Ribermúsica sigui “Compromís social amb Enguany la Gran Festa de Tardor Riber- corresponent al cicle Músiques de la excel·lència artística”. música’11 se celebrarà entre el 20 i el 23 Mediterrània. Aquell mateix dia, a partir d’octubre. L’eix central porta per títol de les 22 h, “Música, copes i...” permetrà I ja no podem parlar només de Ribermú- “Catalans... i universals”, i vol ser una gaudir d’actuacions musicals en directe en sica. A l’ombra d’aquest gran projecte, han reflexió a l’entorn d’aquells nouvinguts diferents bars i locals de la Ribera. nascut Riberdansa i Ribermoda, que re- que han decidit establir-se al nostre país i cullen els mateixos principis. Però perquè crear aquí la seva nova llar. L’objectiu és, El dissabte 22, a partir de les 18 h, “Música, totes aquestes iniciatives tirin endavant, tal com diu el text de presentació, “oferir art i comerç” oferirà concerts i accions cal disposar d’una bona estructura, és a una lectura actual i cosmopolita, en clau interdisciplinàries de joves intèrprets dir, dotació econòmica i finançament. intercultural i interdisciplinària, d’un nou en museus, galeries, espais d’art, tallers Això és el que els permetrà continuar catalanisme, lluny d’actituds nostàlgiques d’artesania i botigues singulars del barri. creixent. 31 | RMC · setembre - octubre 2011Ribermúsica

×