Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indo Persica Book Hindi

214 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Indo Persica Book Hindi

 1. 1. Dialogue 1 IPA Hindi English हलो। Hello. हलो। Hello. मेरा नाम अरििद ह। िमलकर खुशी हई। ै My name is Arvind. Nice to meet you. meːraˑ naːm ərʋin̪d̪ ɦɛˑ मै मनीषा ह। आप से भी िमलकर खुशी हई। ँ I'm Manesha. It's nice to meet you too. आप कहाँ रहती है? Where do you stay? तीसरे माले पे। और आप? On the third floor. And you? मै पहले माले के फलैट मे रहता ह। ँ I stay in the flat on the first floor. Vocabulary 1 हलो "Hello". Used as in English, usually between young people. नमसते The formal word for 'Hello' in Hindi. मेरा my नाम name मेरा नाम अरििद है My name is Arvind मै I मै मनीषा हँ I'm Manesha आप you खुशी happiness आप से िमलकर खुशी हई It's nice to meet you िमलकर खुशी हई Nice to meet you भी also, too आप से भी िमलकर खुशी हई It's nice to meet you too कहाँ where आप कहाँ रहती है? Where do you stay? तीसरे third माले floor पे on पहले first के of फलैट flat, apartment मे in और and और आप? And you? Things to remember 1 मेरा नाम अरििद है My name is Arvind मेरा नाम मनीषा है My name is Manesha मै अरििद हँ I'm Arvind मै मनीषा हँ I'm Manesha आप से िमलकर खुशी हई It's nice to meet you और आप? And you? आप कहाँ रहते है? Where do you stay? (to a male) आप कहाँ रहती है? Where do you stay? (to a female) मै मुमबई मे रहता ह।ँ I stay in Mumbai. (by a male) मै पुणे मे रहती ह। ँ I stay in Pune. (by a female) मै मुमबई का ह। ँ I'm from Mumbai. (by a male) मै पुणे की ह।ँ I'm from Pune. (by a female)
 2. 2. Dialogue 2 Speaker IPA Arvind Manesha Arvind Manesha Arvind Manesha Arvind Manesha Arvind Manesha Vocabulary 2 Things to remember 2 aːp kaˑ naːm kjaˑ ɦɛː आप का नाम कया है? meːraˑ naːm ərʋin̪d̪ ɦɛˑ meːraˑ naːm sʊɟaːt̪aˑ ɦɛˑ मेरा नाम सुजाता ह। ै
 3. 3. आप िकतने साल के है? (to a aːp kɪt̪neˑ saːl keˑ ɦɛ̃ˑ male) aːp kɪt̪neˑ saːl kiˑ ɦɛ̃ˑ आप िकतने साल की है? (to a female) aːp kiˑ ʊmr kɪt̪niˑ ɦɛˑ आप की उम िकतनी है? मै २४ साल का ह। ँ आप कया काम करते है? आप काम कर रहे है या पढाई कर रहे है? (to a male) आप काम कर रही है या पढाई कर रही है? (to a female) मै इं जीिनयर ह। ँ मै डॉकटर ह। ँ मै ििदाथी ह। ँ मै सटू डेट ह। ँ मै कानून पढ रहा ह। (spoken by ँ a male) मै कानून पढ रही ह। (spoken by ँ a female) मै अपना एम बी ए कर रहा ह। ँ (spoken by a male) मै अपना एम बी ए कर रही ह। ँ (spoken by a female)
 4. 4. Hindi आप कया करती है? मै होटेल मे मैनेजर ह। और आप? ँ मै यहाँ पे कॉलेज मे सटू डेट ह। ँ आप कया पढ रहे है? मै अपना एम बी ए कर रहा ह। ँ अचछा! तो आप कहाँ के है? मै मुमबई का ह। और आप? ँ मै पुणे की ही ह। ँ िह कौन है? िह मेरा भाई ह। ै होटेल मैनेजर कॉलेज सटूडेट एम बी ए अचछा! कहाँ के मुमबई पुणे ही कौन भाई मै xyz ह। ँ
 5. 5. मां पुणे जो आहे. मां पुणे जी आहे मां मुमबई जो आहे. मां मुमबई जी आहे. मां िदलली जो आहे. मां िदलली जी आहे
 6. 6. English What do you do? I'm a manager in a hotel. And you? I'm a student here in college. What are you studying? I'm pursuing my MBA. Ok! So where are you from? I'm from Mumbai. And you? I'm from Pune itself. Who is he? He's my brother. hotel manager college student MBA, Masters in Business Administration "Ok!". Literally means 'good', but often used in the sense of 'OK' or 'all right'. of where Mumbai (formerly Bombay) Pune (formerly Poona) itself, only who brother Where are you from? I am from Pune. I am from Mumbai.
 7. 7. I am from Delhi. Are you married or single? Do you have children? I am single. I am married. I have a son. I have two children - a son and a daughter. I don't have children. Which country are you from? I'm from India. I'm from Pakistan. I'm from the US. I'm from the UK. I'm from Nepal. I am studying law. I am studying medicine. I am pursuing my MBA. I work part-time. Where are you from? I am from Pune. I am from Mumbai. I am from Delhi. Are you married or single? Do you have children? I am single (lit. "My marriage has not yet taken place") I am married. I have a son. I have two children - a son and a daughter. I don't have children. Which country are you from? I'm from India. I'm from Pakistan. I'm from the US. I'm from the UK. I'm from Nepal.
 8. 8. English Sindhi I मां आउं You (informal)/Thou तूं You (formal) तवही अवही He/This ही She/This हीअ He/That ह She/That हअ We असी You all तवही अवही They/These They/Those ह
 9. 9. IPA
 10. 10. English Sindhi my मुंिहजो thy/your (informal) तुंिहजो your (formal) तवहां जो अवहां जो his (near) her (near) his (far) हन जो her (far) our असां जो your (plural) तवहां जो अवहां जो their (near) their (far) हनिन जो
 11. 11. IPA
 12. 12. English Sindhi to me मूं खे to thee/to you (informal) तो खे तवहां​ खे to you (formal) (singular) अवहां खे to him/to her (near) to him/to her (far) हन खे to us असां खे तवहां​ खे to you (plural) अवहां खे to them (near) to them (far) हनिन खे Other Postpositions from खां from me मूं खां from you तो खां on ते on me मूं ते on you तो ते in मे in me मूं मे in you तो मे with सां with me मूं सां with you तो सां for लाइ for me मूं लाइ for you तो लाइ
 13. 13. IPA
 14. 14. English Sindhi िहकु one िहकडो two ब॒ three टे four चािर five पञ six छह seven सत eight अठ nine निं ten द॒ह eleven यारहं twelve ब॒ारहं thirteen तेरहं fourteen चोद॒हं fifteen पनधरहं sixteen सोरहं seventeen सतहं eighteen अिरडह nineteen उणिीह twenty िीह
 15. 15. IPA ɦikɯ ɦikɽoˑ ɓə ʈeˑ caːr pɐɲɟə cʰəɦə sɐt̪ə ɐʈʰə nɐʋə̃ ɗɛɦɛ jaːrɦãˑ ɓaːrɦãˑ teːrɦãˑ coːɗɦãˑ pɐn̪d̪ʰrɦãˑ soːrɦãˑ sɐt̪rɦãˑ ɐrɽɦãˑ uɳʋiːɦ ʋiːɦ
 16. 16. English Sindhi Present Tense I am मां आिहया Thou art/You are (informal) (singular)तूं आही You are (formal) (singular) तवही आिहयो अवही आिहयो He is ह आहे She is हअ आहे We are असी आिहयू You are (plural) तवही आिहयो अवही आिहयो They are ह आिहिन Past Tense I was मां होस तूं हएं Thou wast/You were (informal) (singular) You were (formal) (singular) तवही हआ He was ह हो She was हअ हई We were असी हआसूं/हआसी You were (plural) तवही हआ They were ह हआ
 17. 17. IPA
 18. 18. English Hindi name my name your name horse my horse your horse car my car your car
 19. 19. IPA
 20. 20. Speaker Listener English Arvind Manesha What is your name? (informal/to someone of lower rank) Mr. Joshi Mrs. Kulkarni What is your name? (formal) Mrs. Kulkarni What is your name? (respectful) name what is Arvind Manesha My name is Arvind. Manesha Mr. Joshi My name is Manesha. How old are you (lit. "How much is your age?") Manesha Arvind (informal/to someone of lower rank) How old are you (lit. "How much is your age?") (formal) How old are you (lit. "How much is your age?") (respectful) age how much I am 24 years old. (male speaker) I am 24 years old. (female speaker) What work do you do? (informal/to someone of lower rank)(to a male) What work do you do? (informal/to someone of lower rank)(to a female) What work do you do? (formal) What work do you do? (respectful) work Are you working or are you studying? I am an engineer. I am a doctor. I am a student. I am studying law. I am studying medicine. I am pursuing my MBA. I work part-time. Where are you from? I am from Pune. I am from Mumbai. I am from Delhi.
 21. 21. Are you married or single? Do you have children? I am single (lit. "My marriage has not yet taken place") I am married. I have a son. I have two children - a son and a daughter. I don't have children. Which country are you from? I'm from India. I'm from Pakistan. I'm from the US. I'm from the UK. I'm from Nepal.
 22. 22. Marathi IPA तुझं नाि काय आहे? तुमचं नाि काय आहे? आपलं नाि काय आहे? नाि काय आहे माझं नाि अरििद आहे. माझं नाि मनीषा आहे. तुझा िय िकती आहे? तुमचा िय िकती आहे? आपला िय िकती आहे? िय िकती मी २४ िषााचा आहे. मी २४ िषााची आहे. तू काय काम करतोयस? तू काय काम करतेयस? तुमही काय काम करताय? आपण काय काम करताय? काम मी इंजीिनयर आहे. मी डॉकटर आहे. मी ििदाथी/सटूडेट आहे. मी लॉ करतोय. मी मेिडिसन करतोय. मी एम बी ए करतोय. मी पुणयाचा आहे. मी पुणयाची आहे. मी मुंबईचा आहे. मी मुंबईची आहे. मी िदललीचा आहे. मी िदललीची आहे.
 23. 23. English Marathi I मी तू You (informal)(to someone of lower rank)/Thou You (formal) तुमही You (respectful) आपण He/This हा She/This ही It/This हे He/That तो She/That ती It/That ते He/This (formal) हे She/This (formal) हा ही He/That (formal) ते She/That (formal) तया ती We आमही आपण You all (informal/to equals) तुमही You all (formal) आपण They/These हे They/Those हा ही ते तया ती
 24. 24. IPA
 25. 25. English Hindi What is your name? आप का नाम कया है? My name is Arvind. मेरा नाम अरििद ह। ै My name is Sujata. मेरा नाम सुजाता ह। ै आप िकतने साल के है? (to a male) How old are you? आप िकतने साल की है? (to a female) What is your age? आप की उम िकतनी है? I am 24 years old. मै २४ साल का ह। ँ What work do you do? आप कया काम करते है? आप काम कर रहे है या पढाई कर रहे है? (to a male) Are you working or are you studying? आप काम कर रही है या पढाई कर रही है? (to a female) I am an engineer. मै इं जीिनयर ह। ँ I am a doctor. मै डॉकटर ह। ँ मै ििदाथी ह। ँ I am a student. मै सटू डेट ह। ँ मै कानून पढ रहा ह। (spoken by a male) ँ I am studying law. मै कानून पढ रही ह। (spoken by a female) ँ I am studying medicine. मै अपना एम बी ए कर रहा ह। (spoken by a male) ँ I am pursuing my MBA. मै अपना एम बी ए कर रही ह। (spoken by a female) ँ I work part-time. Where are you from? I am from Pune. I am from Mumbai. I am from Delhi. Are you married or single? Do you have children? I am single. I am married. I have a son. I have two children - a son and a daughter. I don't have children. Which country are you from? I'm from India. I'm from Pakistan. I'm from the US. I'm from the UK. I'm from Nepal.
 26. 26. IPA aːp kaˑ naːm kjaˑ ɦɛː meːraˑ naːm ərʋin̪d̪ ɦɛˑ meːraˑ naːm sʊɟaːt̪aˑ ɦɛˑ aːp kɪt̪neˑ saːl keˑ ɦɛ̃ˑ aːp kɪt̪neˑ saːl kiˑ ɦɛ̃ˑ aːp kiˑ ʊmr kɪt̪niˑ ɦɛˑ
 27. 27. English Hindi I मै You (informal)/Thou तू You (to an equal) तुम You (formal) आप He/She/It/This (informal) यह He/She/It/That (informal) िह He/She/It/This (formal) ये He/She/It/That (formal) िे We हम तुम You all (informal/to equals) तुम लोग आप You all (formal) आप लोग They/These ये They/Those िे
 28. 28. IPA
 29. 29. English Urdu What is your name? My name is Arvind. My name is Sujata. How old are you? What is your age? I am 24 years old. What work do you do? Are you working or are you studying? I am an engineer. I am a doctor. I am a student. I am studying law. I am studying medicine. I am pursuing my MBA. I work part-time. Where are you from? I am from Pune. I am from Mumbai. I am from Delhi. Are you married or single? Do you have children? I am single. I am married. I have a son. I have two children - a son and a daughter. I don't have children. Which country are you from? I'm from India. I'm from Pakistan. I'm from the US. I'm from the UK. I'm from Nepal.
 30. 30. IPA aːp kaˑ naːm kjaˑ ɦɛː meːraˑ naːm ərʋin̪d̪ ɦɛˑ meːraˑ naːm sʊɟaːt̪aˑ ɦɛˑ aːp kɪt̪neˑ saːl keˑ ɦɛ̃ˑ aːp kɪt̪neˑ saːl kiˑ ɦɛ̃ˑ aːp kiˑ ʊmr kɪt̪niˑ ɦɛ
 31. 31. English Marathi What is your name? My name is Arvind. My name is Sujata. How old are you? What is your age? I am 24 years old. What work do you do? Are you working or are you studying? I am an engineer. I am a doctor. I am a student. I am studying law. I am studying medicine. I am pursuing my MBA. I work part-time. Where are you from? I am from Pune. I am from Mumbai. I am from Delhi. Are you married or single? Do you have children? I am single. I am married. I have a son. I have two children - a son and a daughter. I don't have children. Which country are you from? I'm from India. I'm from Pakistan. I'm from the US. I'm from the UK. I'm from Nepal.
 32. 32. IPA

×