Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stats4 finland Työpaja 5.6.2012, Markku Huttunen

1,215 views

Published on

Katso myös http://apps4finland.fi/2012/09/05/markku-huttunen-tilastokeskuksen-aineistot/

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stats4 finland Työpaja 5.6.2012, Markku Huttunen

  1. 1. Tilastokeskuksen aineistotStats4Finland-kehittäjätyöpaja 5.9.2012 Markku Huttunen
  2. 2. Mikä on tilasto?n  "Tilasto on standardoitu, toistuva, yhteiskunnallisia oloja kuvaileva empiirinen tutkimus, jonka viitekehys on yhteiskuntatieteissä ja joka on toteutettu tilastotieteellisesti perustellulla menetelmällä” (Eugen Koev, Timo Koskimäki; 2003; Tilastojärjestelmät, niitä ohjaavat prosessit ja osaamistarpeet)n  Määritelmän tulkintaa: l  Tilasto on tutkimus, koska se tuottaa uutta tietoa ja sen viitekehys ja toteuttamistapa ovat tieteellisesti perusteltuja. Tilastoon liittyvät konkreettiset tuotokset ovat tilaston menetelmäselosteet ja -raportit sekä siitä julkaistavat tilastolliset taulukot eri muodoissaan. l  Tilasto on standardoitu ja toistuva, koska sitä tuotetaan samalla tavalla useita kertoja. Tässä mielessä tilaston tulokset (lasketut tunnusluvut) ovat tuote, johon liittyy tuotantoteknologia (kuvattu menetelmä/laatuselosteessa) ja tuotantoprosessi (kuvattu työnkulkuja koskevissa dokumenteissa). Markku Huttunen 5.9.2012 2
  3. 3. Pilkunviilausta - mitä tilasto ei ole?n  Tilasto <> julkaisu -> julkaisun  Tilasto <> taulukko -> taulukkon  Tilasto <> tietokantataulukko -> tietokantataulukkon  Tilasto <> aihealue -> aihealuen  Tilasto <> tieto -> tieton  Tilasto <> palvelu -> palvelun  Tilasto <> tiedosto -> tiedosto Markku Huttunen 5.9.2012 3
  4. 4. Perusryhmittely: aihealueet ja tilastotTilastot-sivusto: StatFin-tietokanta:www.stat.fi/til/aiheet.html pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp Markku Huttunen 5.9.2012 4
  5. 5. Aihealueet ja tilastot sekä niiden kuvauksetn  Aihealueet (26 kpl) l  aihealue, koodi, kuvaus l  esim. ”asuminen”, ”asu”, ”Aihealue koostuu rakennus- ja asuntokantaa…” l  aihealueiden nimet ja koodit (su, ru, en); tilastokeskus.fi/til/aihealuejako.htmln  Tilastot (n. 300 kpl) l  tilasto, koodi, kuvaus l  esim. ”asunnot ja asuinolot”, ”asas”, ”Asunnot ja asuinolot -tilasto on vuositilasto ja se kuvaa…” l  tilastojen nimet, koodit ja kuvaukset; tilastokeskus.fi/meta/til/ Markku Huttunen 5.9.2012 5
  6. 6. Tilastokeskus, avoin data ja rajapinnatstat.fi/org/lainsaadanto/avoin_data.htmln  Avoin data – StatFin-tietokanta l  2610 taulukkoa (su, ru, en; osa monikielisiä) l  sisällöllisesti uniikkeja taulukoita 1730 (su) l  latauslinkki: pxweb2.stat.fi/database/StatFin/StatFin_rap.xls l  taulukkolinkki: pxweb2.stat.fi/database/StatFin/asu/asas/010_asas_tau_101.px l  tilaston kotisivu: stat.fi/til/asas/index.html l  tilaston käsitteet ja määritelmät: stat.fi/til/asas/kas.html l  tilaston asiasanat: stat.fi/til/asas/index.html -> kohdassa asiasanatn  Avoin data – Eurostatin tietokanta l  1135 taulukkoa (en) l  latauslinkki: pxweb2.stat.fi/database/Eurostat/Eurostat_rap.xls l  taulukkolinkki: pxweb2.stat.fi/database/Eurostat/asu/t2020_51.px Markku Huttunen 5.9.2012 6
  7. 7. Aineistojen käyttöoikeudetwww.stat.fi/org/lainsaadanto/yleiset_kayttoehdot.htmln  Käyttöoikeudet l  Tilastokeskus myöntää maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden ao. aineistoihin, joita voi vapaasti: kopioida ja levittää, muokata ja hyödyntää kaupallisesti, yhdistellä muihin tuotteisiin, käyttää osana sovellusta tai palvelua.n  Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut l  Käyttäjän on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään ja edelleen luovuttaessaan: mainittava Tilastokeskuksen tekijän- tai muu oikeus ko. aineistoon.n  Tilastokeskuksen velvollisuudet ja vastuut l  Tilastokeskus ei vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. l  Tilastokeskus ei takaa, että aineisto olisi jatkuvasti saatavilla. Markku Huttunen 5.9.2012 7

×