Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stats4 finland 28.8.2012 hami kekkonen helsinki etsii tilastodatan esittämistapoja

1,003 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stats4 finland 28.8.2012 hami kekkonen helsinki etsii tilastodatan esittämistapoja

  1. 1. Helsingin  kaupunki  etsii  .lastodatan  esi1ämistapoja   Hami  Kekkonen   Helsingin  kaupungin  .etokeskus  
  2. 2. Tausta  •  Helsingin  alueet  ovat  historiallises.  ja   maan.eteellises.  erilaisia,  ja  tämä  näkyy  myös   .lastollisissa  vertailuissa.  •  Tietokeskuksessa  tarvitaan  uusia  välineitä  alueiden   välisten  erojen  ja  yhtäläisyyksien  esi1ämiseen  ja   ymmärtämiseen  sekä  .etokeskuksen  tuo1aman   .lasto.edon  visualisoimiseen.  Lisäksi  .lasto.etoa   halutaan  tuoda  lähemmäksi  kaupunkilaisia.  
  3. 3. Tehtävä          Miten  Helsingin  (tai  laajemmin   pääkaupunkiseudun)  eri  alueisiin  lii1yvää   .lasto.etoa  saisi  kuva1ua  ja  vertailtua   helpolla  ja  havainnollisella  tavalla?      Aineistona  voi  käy1ää  esim.  .etokeskuksen  julkaisemia  Excel-­‐   ja  CSV-­‐muodossa  olevia  .lastoja,  joita  löytyy  www.hri.fi-­‐ palvelusta.    
  4. 4. Osallistuminen  •  Osallistuminen  tapahtuu  ilmoi1amalla   kilpailutyö  Apps4Finland-­‐kilpailun  Sovellus-­‐  tai   Visualisoin.kategoriaan.  •  Mielenkiintoisin  ratkaisu  palkitaan  1000   eurolla.  
  5. 5. Onnea  kilpailuun!    h1p://apps4finland.fi/helsingin-­‐kaupunki-­‐etsii-­‐ .lasto.edon-­‐esi1amistapoja/    Hami  Kekkonen  Projek.suunni1eija  Helsingin  kaupungin  .etokeskus  hami.kekkonen@hel.fi  09-­‐310  36523      

×