Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مطالب برگزیده اپریویو - 1394

243 views

Published on

AppReview نخستین مرجع معرفی،نقد و بررسی اپلیکیشن و بازی موبایل می باشد که به علاقمندان اپلیکیشن و بازی موبایل کمک می کند بهترین و کاربردی ترین آنها را پیدا کنند و با انجام بازی ها حسابی سرگرم شوند و یا با کمک برنامه های موبایل زندگی بهتری را داشته باشند.ما سعی می کنیم به شما آگاهی بدهیم تا شما انتخاب دقیق تری داشته باشید و در زمان و هزینه صرفه جویی کنید.

Published in: Mobile
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

مطالب برگزیده اپریویو - 1394

 1. 1. ‫اپریویو‬ ‫برگزیده‬ ‫مطالب‬-1394 http://appreview.ir
 2. 2. ‫افزوده‬ ‫واقعیت‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫برترین‬‫اندروید‬ ‫برای‬‫و‬‫اس‬ ‫او‬ ‫آی‬ ‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫یک‬‫اپلیکیشن‬‫واقعیت‬،‫افزوده‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫به‬‫یک‬‫کاغذ‬ ‫چاپ‬‫شده‬‫روح‬‫تازه‬‫ای‬،‫ببخشید‬‫به‬‫تماشای‬‫فیلم‬‫بر‬‫روی‬‫یک‬‫پوس‬‫تر‬ ،‫بپردازید‬‫به‬‫کشف‬‫مناطق‬‫دیدنی‬‫در‬‫اطراف‬‫خود‬‫مشغول‬‫شوید‬‫و‬‫تن‬‫ها‬‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬‫گوشی‬‫ها‬‫و‬‫تبلت‬،‫ها‬‫مبحث‬‫سه‬‫بعدی‬‫دیجیتال‬‫را‬‫در‬‫زن‬‫دگی‬ ‫واقعی‬‫خود‬‫تجربه‬‫کنید‬.‫از‬‫این‬‫رو‬‫تیم‬‫اپریویو‬‫بر‬‫آن‬‫شد‬‫تا‬‫برت‬‫رین‬ ‫اپلیکیشن‬‫های‬‫واقعیت‬‫افزوده‬‫را‬‫به‬‫کاربران‬‫خود‬‫معرفی‬‫کند‬. http://appreview.ir
 3. 3. ‫گرفتند‬ ‫جای‬ ‫ها‬ ‫برترین‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬: •AUGMENT •ARTIFACT •ZOOKAZAM •IKEA: Augmented Reality furniture •PRISMAR •Anatomy 4D •LEGO® Connect: Augmented Reality •Word Lens •Wikitude http://appreview.ir
 4. 4. 10‫موبایل‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫ابزار‬: •Unreal Engine 4 •Unity •App Game Kit •Corona SDK •Marmalade •WWISE •NextPeer •DeltaDNA •PowerVR Graphics SDK •Haxe http://appreview.ir
 5. 5. ‫مارکت‬‫ایرانی‬‫کافه‬‫بازار‬‫بستری‬‫مناسب‬‫برای‬‫ارائه‬‫اپلیک‬‫یشن‬‫ها‬‫و‬ ‫بازی‬‫های‬‫جدید‬‫می‬،‫باشد‬‫اما‬‫این‬‫محیط‬‫نیز‬‫مانند‬‫سایر‬‫اپ‬‫استو‬‫رها‬ ‫به‬‫شدت‬‫رقابتی‬‫شده‬‫و‬‫چالشی‬‫را‬‫پیش‬‫روی‬‫توسعه‬‫دهندگان‬‫ق‬‫رار‬ ‫داده‬،‫است‬‫از‬‫این‬‫رو‬‫تیم‬‫اپریویو‬‫تصمیم‬‫گرفت‬‫تا‬‫مطلبی‬‫ت‬‫حت‬ ‫عنوان‬”10‫راه‬‫افزایش‬‫فروش‬‫در‬‫کافه‬‫بازار‬“‫منتشر‬‫کند‬‫که‬‫ب‬‫ا‬ ‫استقبال‬‫فراوانی‬‫از‬‫سوی‬‫کاربران‬‫نیز‬‫مواجه‬‫شد‬. http://appreview.ir
 6. 6. ‫شرح‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫عوامل‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬: •‫ایده‬‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ای‬‫فرد‬ •‫مخاطبین‬ ‫شناخت‬ •‫توجه‬‫یا‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬‫بازی‬ •‫تعیین‬‫کسب‬ ‫مدل‬‫درآمد‬ •‫تبلیغات‬‫حساب‬‫شده‬ •‫ارائه‬‫جذب‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫امکانات‬‫کاربران‬ •‫توجه‬‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫محتوا‬ ‫به‬‫توضیحات‬ •‫بهره‬‫و‬ ‫نقد‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫مطبوعات‬ ‫از‬ ‫گیری‬‫بررسی‬ •‫امکان‬‫سایر‬ ‫با‬ ‫بازی‬ ‫یا‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬‫افراد‬ •‫ایجاد‬‫آنها‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫برقراری‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫در‬ ‫اعتماد‬ http://appreview.ir
 7. 7. ‫بزنیم؟‬ ‫اطمینان‬ ‫برچسب‬ ‫میکنیم‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ •‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫رابط‬ ‫به‬ •‫اپلیکیشن‬ ‫مخاطبین‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫تعیین‬ •‫اپلیکیشن‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫بیان‬ ‫در‬ ‫شفافیت‬ •‫آنها‬ ‫رفع‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ •‫باالتر‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫تضمینی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫عملکرد‬ •‫اپلیکیشن‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ •‫نبرید‬ ‫یاد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫مستمر‬ ‫تعامل‬ •‫باشد‬ ‫غنی‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫باید‬ ‫اپلیکیشن‬ •‫اپلیکیشن‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫امکان‬ •‫ببرید‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫تردیدها‬ •‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫فرآیند‬ •‫کنید‬ ‫قدردانی‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ •‫بگیرید‬ ‫بهره‬ ‫ها‬ ‫گوشی‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ •‫کنید‬ ‫بازگو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫موفقیت‬ http://appreview.ir
 8. 8. ‫میکنند؟‬ ‫اعتماد‬ ‫دیر‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫چرا‬ •‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫ارائه‬ ‫عدم‬ •‫بازی‬ ‫و‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫ناتوانی‬ •‫کاربران‬ ‫از‬ ‫ضعیف‬ ‫پشتیبانی‬ •‫کاربران‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫شرح‬ ‫در‬ ‫شفافیت‬ ‫عدم‬ •‫کاربر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫مجوز‬ ‫دریافت‬ ‫بدون‬ ‫گوشی‬ ‫امکانات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ •‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫بانکداری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ •‫اپلیکیش‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫آپدیت‬ ‫ارائه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رویکردها‬ ‫تغییر‬‫یا‬ ‫ن‬ ‫بازی‬ •‫ها‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ •‫آن‬ ‫امنیت‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫صحیح‬ ‫تست‬ ‫عدم‬ •‫کار‬ ‫تازه‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫کافی‬ ‫تجربه‬ ‫عدم‬ http://appreview.ir
 9. 9. ‫مصاحبه‬ ‫بخشی‬‫از‬‫وبالگ‬‫اپریویو‬‫به‬‫مصاحبه‬‫با‬‫توسعه‬‫دهندگان‬‫اخت‬‫صاص‬ ‫داده‬‫شده‬،‫است‬‫جهت‬‫جذاب‬‫تر‬‫کردن‬‫این‬‫بخش‬‫تیم‬‫اپریویو‬‫بر‬‫آن‬ ‫شد‬‫تا‬‫مصاحبه‬‫هایی‬‫با‬‫توسعه‬‫دهندگان‬‫خارجی‬‫ترتیب‬،‫دهد‬‫پ‬‫س‬‫از‬ ‫تالش‬‫های‬‫فراوان‬‫موفق‬‫به‬‫مصاحبه‬‫ای‬‫با‬‫تیم‬‫سازنده‬‫اپلیکی‬‫شن‬ OfficeSuite‫یعنی‬MobiSystems‫شد‬‫که‬‫اپلیکیشن‬‫های‬ ‫محبوب‬‫دیگری‬‫نیز‬‫در‬‫کارنامه‬‫کاری‬‫آنها‬‫می‬‫درخشد‬. http://appreview.ir
 10. 10. ‫تیم‬MobiSystems‫اپلیکیشن‬ ‫سازنده‬OfficeSuite http://appreview.ir
 11. 11. ‫بیان‬ ‫به‬‫تیم‬MobiSystems: •‫در‬‫حال‬‫حاضر‬OfficeSuite‫دارای‬200‫میلیون‬‫کاربر‬‫در‬‫اقصی‬ ‫نقاط‬‫جهان‬‫است‬. •‫بزرگ‬‫ترین‬‫موفقیت‬‫به‬‫محبوبیت‬‫محصوالت‬‫ما‬‫باز‬‫می‬‫گردد‬، ‫کاربران‬‫فعال‬‫اپلیکیشن‬‫های‬‫اصلی‬‫ما‬‫مرز‬350‫میلیون‬‫را‬‫رد‬‫کرده‬ ‫اند‬. •‫ما‬‫معتقدیم‬‫که‬‫اپلیکیشن‬‫هایی‬‫با‬‫طراحی‬‫خوب‬‫به‬‫اندازه‬‫اپلی‬‫کیشن‬ ‫هایی‬‫که‬‫خوب‬‫ساخته‬‫شده‬،‫اند‬‫اهمیت‬‫دارند‬. •‫پرواز‬‫سریع‬‫در‬‫اوج‬‫آسان‬‫تر‬‫از‬‫پرواز‬‫آهسته‬‫در‬‫فرود‬‫است‬. http://appreview.ir
 12. 12. ‫آموزش‬ ‫در‬‫طول‬‫چند‬‫ماه‬‫اخیر‬‫بخشی‬‫تحت‬‫عنوان‬”‫مطالب‬‫آموزشی‬“‫میهمان‬ ‫وبالگ‬‫اپریویو‬،‫گردید‬‫هدف‬‫کمک‬‫به‬‫توسعه‬‫دهندگان‬‫در‬‫فرآیند‬‫ت‬‫وسعه‬ ‫اپلیکیشن‬‫است‬.‫یکی‬‫از‬‫موضوعات‬‫پرطرفدار‬‫این‬‫بخش‬‫بندی‬‫آ‬‫شنایی‬‫با‬ ‫نحوه‬‫ساخت‬‫اپلیکیشن‬‫های‬‫اندروید‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫اندروید‬‫استو‬‫دیو‬‫می‬ ‫باشد‬‫که‬‫همراه‬‫با‬‫پکیج‬‫های‬‫آموزشی‬‫ارائه‬‫شده‬‫از‬‫سوی‬‫اپریویو‬‫گ‬‫زینه‬ ‫مناسبی‬‫برای‬‫یادگیری‬‫می‬،‫باشد‬‫این‬‫مطلب‬‫در‬7‫بخش‬‫ارائه‬‫گردید‬. http://appreview.ir
 13. 13. ‫مطالبی‬‫مانند‬‫ساخت‬‫لیست‬‫های‬‫پیچیده‬‫با‬‫کمک‬RecyclerView‫اندروید‬‫و‬‫کار‬ ‫با‬‫وب‬‫ویوها‬‫در‬‫اندروید‬‫نیز‬‫بازدید‬‫فراوانی‬‫را‬‫از‬‫آن‬‫خود‬‫کردند‬. http://appreview.ir
 14. 14. ‫بازاریابی‬‫یکی‬‫از‬‫مباحث‬‫پرطرفدار‬‫این‬‫روزهاست‬‫و‬‫اپریویو‬‫ن‬‫یز‬ ‫مطالب‬‫مفیدی‬‫را‬‫به‬‫این‬‫موضوع‬‫اختصاص‬‫داده‬‫است‬. http://appreview.ir
 15. 15. 6‫اپلیکیشن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫سودآوری‬ ‫شما‬: •‫تبلیغات‬‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫درون‬(‫تبلیغاتی‬ ‫و‬ ‫رایگان‬) •‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫درون‬ ‫های‬ ‫پرداخت‬(‫و‬ ‫مجازی‬ ‫کاالهای‬ ‫فروش‬ ‫فیزیکی‬) •‫فریمیوم‬ •‫خرید‬‫اشتراک‬ •‫پولی‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬(‫دانلود‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬) •‫اسپانسرشیپ‬ http://appreview.ir
 16. 16. ‫کنیم؟‬ ‫کسب‬ ‫درآمد‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ •‫پیشنهاد‬‫هر‬‫دو‬‫نسخه‬‫رایگان‬‫و‬‫فروشی‬‫از‬،‫اپلیکیشن‬‫نگرانی‬‫ا‬‫ز‬‫بابت‬ ‫درآمد‬‫را‬‫از‬‫بین‬‫می‬‫برد‬.‫استفاده‬‫از‬‫تبلیغات‬‫در‬‫نسخه‬،‫رایگان‬‫ب‬‫دون‬‫از‬ ‫بین‬‫بردن‬،‫منابع‬‫راهکاری‬‫آسان‬‫برای‬‫ایجاد‬‫یکپارچگی‬‫می‬‫باش‬‫د‬. •‫پیشنهاد‬‫یک‬‫اپلیکیشن‬‫کاربردی‬‫به‬‫مشتریان‬‫بالقوه‬‫و‬‫بهره‬‫گ‬‫یری‬‫از‬ ‫ویژگی‬‫های‬‫مختص‬‫به‬‫گوشی‬‫های‬‫هوشمند‬‫مانند‬‫شتاب‬‫سنج‬‫و‬‫یا‬‫ت‬‫ماس‬ ‫تصویری‬‫در‬‫خالل‬‫ساخت‬‫محتوایی‬‫با‬،‫کیفیت‬‫نتیجه‬‫بخش‬‫خو‬‫اهد‬،‫بود‬ ‫با‬‫این‬‫کار‬‫کاربران‬‫به‬‫اپلیکیشن‬‫وابسته‬‫خواهند‬‫گردید‬. •‫چنانچه‬‫شما‬‫برای‬‫اپلیکیشن‬‫خود‬‫پشتیبانی‬‫دریافت‬‫می‬‫کنی‬،‫د‬‫از‬ ‫محتویات‬‫غنی‬‫در‬‫کنار‬‫امکانات‬‫منحصر‬‫به‬‫گوشی‬‫ها‬‫بهره‬‫بگیر‬‫ید‬. http://appreview.ir
 17. 17. ‫در‬‫وب‬‫سایت‬‫اپریویو‬‫بخشی‬‫به‬‫نکات‬‫و‬ ‫ترفندها‬‫اختصاص‬‫داده‬،‫شده‬‫این‬‫قسمت‬‫جای‬‫ی‬ ‫است‬‫که‬‫می‬‫توانید‬‫مطلب‬‫مفیدی‬‫درباره‬‫دن‬‫یای‬ ‫اپلیکیشن‬‫ها‬‫و‬‫وب‬‫کسب‬‫کنید‬. http://appreview.ir
 18. 18. •‫چگونگی‬‫از‬‫بین‬‫بردن‬‫ویروس‬‫در‬‫گوشی‬‫اندروید‬‫یکی‬‫از‬ ‫پربازدیدترین‬‫مطالب‬‫در‬‫این‬‫بخش‬‫بندی‬‫بود‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫گام‬‫ب‬‫ه‬‫گام‬ ‫فرآیند‬‫از‬‫بین‬‫بردن‬‫ویروس‬‫در‬‫گوشی‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫اپلیکیش‬‫ن‬‫ها‬‫را‬‫به‬ ‫نمایش‬‫گذاشته‬‫بود‬. •‫انواع‬‫بکاپ‬‫گیری‬‫نیز‬‫دیگر‬‫مطلب‬‫پربازدید‬‫در‬‫این‬‫قسمت‬‫بود‬‫که‬‫در‬ ‫آن‬‫شرحی‬‫از‬‫بکاپ‬‫گیری‬Easy،Titanium‫و‬Hellium‫داده‬‫شده‬ ‫است‬. •‫این‬‫بخش‬‫مطالب‬‫گوناگونی‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫رابط‬‫و‬‫تجربه‬‫کاربری‬‫را‬‫نیز‬ ‫در‬‫خود‬‫جای‬‫داده‬‫و‬‫کاربر‬‫را‬‫با‬‫اپلیکیشن‬‫هایی‬‫که‬‫توسط‬‫آنها‬‫قاد‬‫ر‬‫به‬ ‫بهبود‬‫عملکرد‬‫گوشی‬‫خود‬‫می‬،‫باشد‬‫آشنا‬‫نموده‬‫است‬. http://appreview.ir
 19. 19. ‫اخبار‬ ‫اپریویو‬‫همواره‬‫در‬‫تالش‬‫بوده‬‫تا‬‫کاربران‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫جدیدترین‬‫و‬‫داغ‬ ‫ترین‬‫اخبار‬‫دنیای‬‫موبایل‬‫و‬‫اپلیکیشن‬‫ها‬‫و‬‫بازی‬‫ها‬‫آشنا‬‫کند‬‫و‬‫به‬‫نظر‬ ‫می‬‫رسد‬‫که‬‫این‬‫بخش‬‫طرفداران‬‫خود‬‫را‬‫نیز‬‫کسب‬‫نموده‬‫است‬. ‫اخباری‬‫از‬‫دنیای‬‫اندروید‬‫و‬‫آی‬‫او‬،‫اس‬‫از‬‫آپدیت‬‫های‬‫جدید‬‫اپلیکیش‬‫ن‬ ،‫ها‬‫رویدادهای‬‫مهم‬‫و‬‫اطالع‬،‫رسانی‬‫این‬‫بخش‬‫از‬‫وب‬‫سایت‬‫را‬‫متمایز‬ ‫گردانیده‬‫اند‬. http://appreview.ir
 20. 20. ‫دنیای‬ ‫از‬ ‫اخبار‬ ‫جدیدترین‬ ‫میزبان‬ ‫اپریویو‬ ‫ا‬ ‫کلش‬ ‫یعنی‬ ،‫آنها‬ ‫محبوب‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫سوپرسل‬‫ف‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫کلنز‬ •100‫ک‬ ‫اف‬ ‫کلش‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫کمپانی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫روزانه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬‫لنز‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫را‬ •‫کرد‬ ‫پلی‬ ‫گوگل‬ ‫روانه‬ ‫را‬ ‫رویال‬ ‫کلش‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫سوپرسل‬ •‫نام‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫بازی‬ ‫از‬ ‫کلنز‬ ‫اف‬ ‫کلش‬ ‫محبوب‬ ‫بازی‬ ‫سازنده‬Clash Royale ‫کرد‬ ‫رونمایی‬ •‫کنید‬ ‫تماشا‬:‫رویداد‬ ‫میزبان‬ ‫هلسینکی‬ClashCon‫شد‬ ‫کلنز‬ ‫اف‬ ‫کلش‬ •‫چیست؟‬ ‫کلنز‬ ‫اف‬ ‫کلش‬ ‫محبوب‬ ‫بازی‬ ‫موفقیت‬ ‫راز‬ •‫دارد‬ ‫جای‬ ‫استور‬ ‫اپ‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫صدر‬ ‫در‬ ‫کلنز‬ ‫اف‬ ‫کلش‬ http://appreview.ir
 21. 21. ‫سن‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫گذار‬ ‫پایه‬ ،‫تاملینسون‬ ‫ری‬74‫بست‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫چشم‬ ‫سالگی‬ http://appreview.ir
 22. 22. ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫اخباری‬: •‫امکان‬‫جدید‬Google Docs:‫ویرایش‬‫با‬‫دستورات‬‫صوتی‬ •‫رنگ‬‫آمیزی‬‫لوگوی‬‫گوگل‬‫در‬‫بروزرسانی‬‫جدید‬ •‫تلگرام‬‫در‬‫بروزرسانی‬‫جدید‬‫خود‬‫میزبان‬‫قابلیت‬‫های‬‫جدی‬‫دی‬ ‫شد‬ •‫آمازون‬‫موتور‬‫بازی‬‫سازی‬‫رایگان‬‫خود‬‫را‬‫منتشر‬‫کرد‬ •‫نسخه‬‫بتای‬‫اندروید‬‫استودیو‬2.0‫منتشر‬‫شد‬ •‫اپلیکیشن‬‫یوتیوب‬‫میزبان‬‫آپدیت‬‫های‬‫جدیدی‬‫شد‬ •‫تیم‬‫کوک‬‫خبر‬‫از‬‫ورود‬‫اپلیکیشن‬‫های‬‫اپل‬‫به‬‫اندروید‬‫می‬‫دهد‬ http://appreview.ir
 23. 23. ‫تکنولوژی‬ •‫سلف‬ ‫خودروهای‬-‫ک‬ ‫ایجاد‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫اپل‬ ‫بین‬ ‫رقابتی‬ ،‫درایوینگ‬‫رده‬ ‫است‬ •‫نمو‬ ‫دیابتی‬ ‫بیماران‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫لنز‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫گوگل‬‫د‬ •‫ه‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫قفل‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫چشم‬ ‫خونی‬ ‫های‬ ‫رگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ای‬ ‫سامسونگ‬ http://appreview.ir
 24. 24. ‫است‬ ‫این‬ ‫نوروز‬ ‫پیام‬ ‫شما‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫زمان‬ ،‫کنید‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫نیست‬. . . http://appreview.ir

×