หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจระหว่างประเทศppt

9,196 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • เยี่ยม
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
125
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจระหว่างประเทศppt

 1. 1. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 2. 2. หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 3. 3. หมายถึง การแลกเปลี่ยนการค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านเขตแดนของชาติ การค้าระหว่างประเทศ
 4. 4. สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ คือ <ul><li>ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ </li></ul><ul><li>ความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติ </li></ul><ul><li>ความได้เปรียบทางการผลิต แต่ละประเทศมีความชำนาญของ </li></ul><ul><li>แรงงานที่แตกต่างกัน </li></ul>
 5. 5. ประโยชน์ของกรค้าระหว่างประเทศ <ul><li>การกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง </li></ul><ul><li>การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>ทำให้ประเทศพัฒนา </li></ul>
 6. 6. นโยบายการค้า <ul><li>นโยบายการค้าแบบเสรี ไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีการให้สิทธิพิเศษและไม่มี </li></ul><ul><li>ข้อจำกัดทางการค้า ตามดำเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงาน </li></ul>นโยบายการค้าระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 แบบ
 7. 7. <ul><li>นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน มีการตั้งกำแพงภาษี </li></ul><ul><li>กำหนดโควตาการนำเข้า ควบคุมโครงการส่งออก </li></ul><ul><li>ให้การอุดหนุน หรือมาตรการกำหนดมาตรฐาน </li></ul><ul><li>คุณภาพสินค้าเข้าไว้สูง </li></ul>
 8. 8. ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ หมายถึง รายการแสดงรายรับรายจ่ายของประเทศ เกิดจากการติดต่อกับระหว่างประเทศ
 9. 9. ดุลการชำระเงิน ประกอบด้วย <ul><li>ดุลบัญชีเดินสะพัด บัญชีรายรับรายจ่ายประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>ดุลการค้าแสดงมูลค่าสินค้าออก และมูลค่าสินค้าเข้า </li></ul></ul><ul><ul><li>ดุลบริการแสดงมูลค่าการบริการ เช่นการท่องเที่ยว </li></ul></ul><ul><ul><li>ดุลบริจาคหรือบัญชีโอนแสดงการบริจาคเป็นการให้เปล่า </li></ul></ul><ul><li>ดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้าย แสดงการลงทุนการกู้เงินระหว่างประเทศ </li></ul><ul><li>ดุลการชำระเงินรวมหรือบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ </li></ul><ul><li>แสดงยอดสุทธิของรายรับ รายจ่าย ของประเทศทั้งหมด </li></ul>
 10. 10. ดุลการค้า แสดงข้อมูลสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้า ดุลการค้าสมดุล มูลค่าเท่ากับมูลค่านำเข้า ดุลการค้าขาดดุล มูลค่าส่งออกน้อยกว่ามูลค่านำเข้า ดุลการค้าเกินดุล มูลค่าส่งออกมากกว่ามูลค่านำเข้า
 11. 11. แสดงยอดรายรับรายจ่ายของประเทศ ดุลการชำระเงินสมดุล ยอดรายรับเงินตราต่างประเทศเท่ากับยอดรายจ่าย ดุลการชำระเงินขาดดุล ยอดรายรับเงินตราต่างประเทศน้อยกว่ายอดรายจ่าย ดุลการชำระเงินเกินดุล ยอดรายรับเงินตราต่างประเทศมากกว่ายอดรายจ่าย ดุลการชำระเงิน
 12. 12. การเงินระหว่างประเทศ ความแตกต่างระหว่างการค้าภายในประเทศกับการค้า ระหว่างประเทศ เห็นได้จากการค้าภายในประเทศใช้เงินสกุลเดียว ส่วนการค้าระหว่างประเทศใช้เงินหลายสกุล จึงมีการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 13. 13. อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ราคาของเงินสกุลท้องถิ่นหนึ่งหน่วย ในรูปของเงินตราต่างประเทศ เช่น ราคาของเงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เทียบกับเงินบาทไทย เท่ากับ 40 บาท
 14. 14. ระบบอัตราแลกเปลี่ยน แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ <ul><li>ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว เคลื่อนไหวขึ้นลงได้อย่างเสรี </li></ul><ul><li>ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ อุปทาน เงินตราต่างประเทศ </li></ul><ul><li>2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ กำหนดให้คงที่กับเงินตราสกุลอื่น </li></ul><ul><li>หรือหลายสกุล </li></ul>
 15. 15. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวที่มีการจัดการ สำหรับประเทศไทยใช้ระบบแลกเปลี่ยนลอยตัวภายใต้การจัดการ ระบบนี้เป็นระบบที่ปล่อยให้ค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตาม กลไกตลาด แต่ธนาคารกลางสามารถเข้าแทรกแซงตลาดให้เป็นไป ในทิศทางต้องการได้
 16. 16. การลงทุนระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ มีบทบาท ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนา จำเป็นต้องพึ่งเงินทุนจากต่างประเทศ จุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่สูงกว่าในประเทศของตน
 17. 17. หมายถึง การลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการโดยตรง มีการนำหลักทรัพย์หรือเงินตราต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในธุรกิจ หรือกิจการของประทศนั้น การลงทุนระหว่างประเทศทางตรง
 18. 18. 1. มีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปลงทุนยังต่างประเทศ 2. ทำให้ประเทศผู้รับการลงทุน เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากรอยู่ดีกินดีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประโยชน์การลงทุนระหว่างประเทศทางตรง
 19. 19. การลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม หมายถึง การลงทุนที่เกิดจากนักลงทุนต่างประเทศ เข้ามาทำการจัดสรรเงินทุนเพื่อหาผลตอบแทนสูงสุด โดยโยกย้ายเงินทุน ไปลงทุนในตลาดเงิน หรือ ตลาดทุน
 20. 20. ประโยชน์การลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม <ul><li>ทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรการเงินได้ </li></ul><ul><li>อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>2. ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น </li></ul><ul><li>ทำให้ประเทศผู้รับการลงทุนมีการพัฒนาเศรษฐกิจ </li></ul>

×