Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

παρουσίαση Business planing

1,137 views

Published on

Παρουσίαση για τη χρησιμότητα και τα ερωτήματα που απαντάει ένα business plan.
Τα ερωτήματα απαντώνται με case study το e-food.gr όπως τα σκεφτήκαμε οι ιδρυτές κατά την σύλληψη της ιδέας το 2011.

 • Be the first to comment

παρουσίαση Business planing

 1. 1. BUSINESS PLANNING case study e-food.grΑπόζηνινο Απνζηνιάθεο -0-
 2. 2. AGENDAΟ Απόζηνινο θαη ην business planningΥξεζηκόηεηα ελόο business planΠεξηερόκελν ελόο business plan (Case study www.e-food.gr ) -1-
 3. 3. AGENDAΟ Απόζηνινο θαη ην business planningΥξεζηκόηεηα ελόο business planΠεξηερόκελν ελόο business plan (Case study www.e-food.gr ) -2-
 4. 4. ΢ΤΝΔΥΗ΢ ΔΝΑ΢ΥΟΛH΢Η ΜΔ BUSINESS PLANNING1998 ΢πληδξπηήο e-shop.gr2009 ΢πληδξπηήο theOpenfund.com2011 Seed investor, advisor Taxibeat.com2011 ΢πληδξπηήο e-food.gr2012 ΢πληδξπηήο doctoranytime.gr -3-
 5. 5. To www.e-shop.gr ήηαλ ην πξώην θαη παξακέλεη ην κεγαιύηεξνειεθηξνληθό θαηάζηεκα ζηελ Διιάδα  1998 business plan γηα venture capital  2004 Business plan γηα ηξάπεδεο θαη private equityΣν e-shop.gr ηαιαηπσξήζεθε από ηελ θξίζε αιιά ζήκεξαέρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο  Δθηίκεζε γαη 50,000,000 euros πσιήζεηο 2013 , 52 ζεκεία ζε όιε ηελ Διιάδα  90,000 κνλαδηθνί επηζθέπηεο θαζεκεξηλά ζην www.e-shop.gr  3,000 παξαγγειίεο παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά παλειιαδηθά -4-
 6. 6. Σν www.theopenfund.com ήηαλ ην πξώην seed investing fund ζηελ Διιάδαθαη παξέρεη ζε ηερλνινγηθά startups:  Υξεκαηνδόηεζε κέρξη 50,000 euros  Τπνζηήξημε (incubation) από αλζξώπνπο ηεο αγνξάοΑπό ην 2009 κέρξη θαη ην 2011  294 αηηήζεηο γηα ρξεκαηνδόηεζε  100 business plans εμεηάζηεθαλ  8 εηαηξείεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ -5-
 7. 7. Σν www.taxibeat.com είλαη κηα εθαξκνγή γηα παξαγγειία taxi κέζσsmartphone (Iphone, Android) αιιά ζύληνκα θαη κέζσ WEBΠαγθόζκηα θαηλνηόκν startup πνπ ζηεξίρζεθε από ην www.theOpenfund.com  Μέζα ζε 18 κήλεο 100,000 θαηαλαισηέο θαη 1700 νδεγνί ηαμί ζηελ Αζήλα  Ρπζκόο αύμεζεο ρξήζεο εθαξκνγήο 30% κήλα κε κήλα  Ηγεηηθή παξνπζία ζε Βξαδηιία, Γαιιία θαη Ρνπκαλία -6-
 8. 8. www.e-food.gr Δθαξκνγή γηα online παξαγγειία θαγεηνύ ζε εζηηαηόξηαπνπ θάλνπλ delivery ζε ζπίηη ή γξαθείν650 εζηηαηόξηα ζήκεξα ζηελ Αζήλα θαη πξνζηίζεληαη 20 λέα ηελ εβδνκάδα  Μεγάιεο αιπζίδεο (Pizza fan, KFC, Pizza hut, Πίηηα Παππνύ θιπ)  Πνιιά θαιά ζπλνηθηαθά καγαδηά  15 δηαθνξεηηθέο θνπδίλεοΠεξηζζόηεξεο από 800 παξαγγειηεο ηελ εκέξα κέζα ζε 16 κήλεο από ηελ έλαξμεΠαξνπζία ζε Θεζζαινλίθε θαη Πάηξα -7-
 9. 9. www.doctoranytime.gr Δθαξκνγή γηα αλαδήηεζε, ελεκέξσζε γηα ην πιήξεοπξνθίι θαη θιείζηκo ξαληεβνύ κε γηαηξό online• 1500+ δηαζέζηκνη γηαηξνί• Πεξηζζόηεξνη απν 10,000 θαηαλαισηέο• 800 ξαληεβνύ θιείλνληαη ην κήλα κέζσ ηνπ doctoranytime -8-
 10. 10. AGENDAΟ Απόζηνινο θαη ην business planningΥξεζηκόηεηα ελόο business planΠεξηερόκελν ελόο business plan (Case study www.e-food.gr ) -9-
 11. 11. ΣΟ BUSINESS PLAN ΔΠΙΒΑΛΔΙ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΢ΚΔΦΔΧΝ… - 10 -
 12. 12. … ΚΑΙ ΔΠΟΜΔΝΧ΢ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΗ΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ΢ ΔΝΔΡΓΔΙΑ΢Η ζύληαμε ηνπ business plan ζε ππνρξεώλεη λα  Τπνινγίζεηο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο  ΢θεθηείο ηα δηαθνξνπνηά ζηνηρεία έλαληη αληαγσληζκνύ  ΢θεθηείο ηελ πινπνίεζε ζε κεγαιύηεξν βάζνο - 11 -
 13. 13. ΔΝΧ ΠΑΡΔΥΔΙ ΣΗ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΧΝ ΢ΚΔΦΔΧΝ ΑΤΣΧΝ ΢Δ ΢ΤΝΔΡΓΑΣΔ΢ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΣΔ΢Πηζαλνί ελδηαθεξόκελνη γηα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο  Σξάπεδεο γηα λέν δαλεηζκό  Δπελδπηέο γηα κεηνρηθή ρξεκαηνδόηεζε  Πξνκεζεπηέο γηα αλάιεςε πηζηώζεσλ - 12 -
 14. 14. AGENDAΟ Απόζηνινο θαη ην business planningΥξεζηκόηεηα ελόο business planΠεξηερόκελν ελόο business plan (Case study www.e-food.gr ) - 13 -
 15. 15. 1 ΠΟΙΟ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ/ΙΓΔΑ?Όζν πην εύθνιν ηόζν ην θαιύηεξν  Ο θαηαλαισηήο δελ έρεη ην ρξόλν ή ηε δηάζεζε γηα θάηη δπζλόεην θαη αζαθέοΣη είλαη ην www.e-food.gr ?Δίλαη κηα εθαξκνγή πνπ παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη onlineπαξαγγειία θαγεηνύ ζε εζηηαηόξηα πνπ θάλνπλ delivery ζην ρώξν ηνπ - 14 -
 16. 16. 2 ΠΧ΢ ΒΔΛΣΙΧΝΔΙ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΟΝ ΚΟ΢ΜΟ? (ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ) ΧΦΔΛΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ ΧΦΔΛΗ ΓΙΑ Δ΢ΣΙΑΣΟΡΙΑΔπθνιία ζηελ παξαγγειία Πξνζέιθπζε λέσλ πειαηώλ•Γελ απαηηνύληαη θαηάινγνη πνπ ζπρλά •Πξόζβαζε ζε έλα κεγάιν θνηλόδελ είλαη ελεκεξσκέλνη •Γηαθήκηζε ρσξίο αξρηθή επέλδπζε•Γελ απαηηείηαη αλακνλή ζε ηειέθσλν •Υξέσζε βάζε απνηειέζκαηνο (αλά παξαγγειία )Γηεύξπλζε θαη βειηίσζε επηινγώλ • Νέα εζηηαηόξηα Μείσζε εμόδσλ • Νέεο θνπδίλεο •Μηθξόηεξε αλάγθε γηα εθηύπσζε • Αμηνινγεκέλα εζηηαηόξηα θπιιαδίσλ •Μηθξόηεξνο θόξηνο ζε ηειέθσλα Καιύηεξεο ηηκέο • Πξνζθνξέο από εζηηαηόξηα Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο •Ακεζόηεηα πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ - 15 -
 17. 17. 3 ΜΔΓΔΘΟ΢ ΑΓΟΡΑ΢ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙ΢ΜΟ΢Αγνξά  Καζεκεξηλά γίλνληαη πεξηζζόηεξεο από 100,000 παξαγγειίεο delivery ζηελ Διιάδα  Με εθηίκεζε δηείζδπζεο 5% ε αγνξά είλαη 5,000 παξαγγειίεο ηελ εκέξα  Με έλα έζνδν αλά παξαγγειία 0,70 euros νη πσιήζεηο ζα είλαη 1,2 εθ euros ην ρξόλνΑληαγσληζκόο  Η δύλακε ηεο ζπλήζεηαο: ηειεθσληθέο παξαγγειίεο από θαηάινγνπο  Νένη παίθηεο πνπ όκσο δε ζα έρνπλ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ή ηελ πξόζβαζε ζηνλ θαηαλαισηή ιόγσ ηνπ www.e-shop.gr - 16 -
 18. 18. 4 ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΟΜΑΓΑ?ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟ STARTUP KATA TH ΓΙΑΡΚΔΙΑ - 17 -
 19. 19. 4 ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΟΜΑΓΑ?ΑΠΑΙΣΗ΢ΔΙ΢1 ΢πκπιεξσκαηηθέο ηθαλόηεηεο  ΙΣ (Web development)  Marketing  Sales/Business development2 Δκπηζηνζύλε κεηαμύ ησλ κεξώλ όζνλ αθνξά ζε  Ιθαλόηεηεο  Ήζνο  θαη ζηε δέζκεπζε (commitment ) ζην project΢ην e-food.gr ην e-shop.gr θέξλεη ην marketing θαη ηερλνινγηθό know how αιιά ππήξρεε αλάγθε δπλαηνύ management team πνπ ζηειερώλνπλ 2 επηπιένλ κέηνρνη - 18 -
 20. 20. 5 ΠΧ΢ ΘΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΔΙ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ? OPERATIONAL PLAN MARKETING PLANΣξόπνο κεηαθνξάο παξαγγειηώλ ζε Πξνζέιθπζε εζηηαηνξίσλεζηηαηόξηα •Πξόζιεςε πσιεηώλ•Πξνγξακκαηηζκόο ζπζθεπώλ POS θαη •Πόξηα πόξηα πώιεζε ηνπ concept ζεζύλδεζε GPRS γηα απνδνρή θάζε εζηηαηόξην ζε όιε ηελ Αζήλαπαξαγγειηώλ •Δθηύπσζε θπιιαδίσλ•΢ύλδεζε internet κε αιπζίδεοΓεκηνπξγία Web site Πξνζέιθπζε πειαηώλ • Υξεζηηθό θαη αηζζεηηθά άξηην •Mailing list www.e-shop.gr • ΢ύλδεζε κε POS •Link ζηελ θεληξηθή ζειίδα www.e- • Mobile platforms shop.gr •Social media •PR campaigns - 19 -
 21. 21. 6 ΠΟ΢Α ΥΡΗΜΑΣΑ ΑΠΑΙΣΔΙ Η ΔΠΔΝΓΤ΢Η?Έλα startup πξέπεη λα είλαη lean αιιά ππάξρνπλ αλειαζηηθέο επελδύζεηοwww.e-food.grΚόζηνο δεκηνπξγίαο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 40,000 eurosΑξρηθό θόζηνο πξνζέιθπζεο εζηηαηνξίσλ 30,000 eurosMarketing (δηαθήκηζε ,events) 70,000 eurosΣξέρνληα κεληαία έμνδα κέρξη ε εηαηξεία λαγίλεη θεξδνθόξα 60,000 euros΢πλνιηθή απαηηνύκελε επέλδπζε 200,000 euros - 20 -
 22. 22. ΢ΤΝΟΦΗ ΔΡΧΣΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΑΔΙ ΔΝΑ BUSINESS PLAN1 Πνην είλαη ην πξντόλ?2 Πνηά είλαη ε θαηλνηνκία?3 Πνηά είλαη ε αγνξά (κέγεζνο/ αληαγσληζκόο)?4 Πνηά είλαη ε νκάδα πνπ ζα ην πινπνηήζεη?5 Πώο ζα γίλεη ε πινπνίεζε?6 Με ηη ύςνπο επέλδπζε ?7 Τπάξρεη Έμνδνο? - 22 -
 23. 23. ΢αο επραξηζηώStay hungry Stay foolish Καιή επηηπρία! Απόζηνινο Απνζηνιάθεο apostolos@e-shop.gr - 23 -

×