Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aγωγη του καταναλωτη

206 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aγωγη του καταναλωτη

  1. 1. Η Aγωγό του Καταναλωτό εμφανύζεται ςτισ αύθουςεσ διαδαςκαλύασ από τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ’80 κυρύωσ ςτισ ΗΠΑ. Δύο βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εύναι : i. ii. Ανόκει ςτην κατηγορύα τησ “μη-τυπικόσ” εκπαύδευςησ. Υπειςϋρχεται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςαν μϋροσ των υπαρχόντων μαθημϊτων και όχι ςαν ξεχωριςτό αντικεύμενο. Η Αγωγό του Καταναλωτό ςτοχεύει κατ’αρχόν ςτην αλλαγό τησ ςυμπεριφορϊσ. Εύναι η διαδικαςύα με την οπούα μαθαύνουμε πωσ να αγορϊζουμε, να χρηςιμοποιούμε και να διαθϋτουμε αγαθϊ και υπηρεςύεσ, ώςτε να ικανοποιούμε τισ ανϊγκεσ μασ.
  2. 2. Σύμφωνα με το Γραφεύο Εκπαύδευςησ των ΗΠΑ (1980), η ΑΚ εύναι η διαδικαςύα με την οπούα οι καταναλωτϋσ :  Αναπτύςςουν δεξιότητεσ για τη λόψη αποφϊςεων ςχετικϊ με την αγορϊ αγαθών και υπηρεςιών ςύμφωνα με τισ προςωπικϋσ τουσ αξύεσ, τη μϋγιςτη χρόςη των πόρων, τισ διαθϋςιμεσ εναλλακτικϋσ λύςεισ, την οικολογικό ςυμπεριφορϊ και την αλλαγό των οικονομικών ςυνθηκών.  Αποκτούν γνώςεισ ςχετικϋσ με τη νομοθεςύα, τα δικαιώματϊ τουσ και τουσ τρόπουσ προςταςύασ τουσ, ώςτε να ςυμμετϋχουν ενεργϊ και με ςυνϋπεια ςτο χώρο τησ αγορϊσ και να κινούν διαδικαςύεσ αποζημύωςησ.  Κατανοούν το ρόλο των πολιτών μϋςα ςτο οικονομικό, κοινωνικό και κυβερνητικό ςύςτημα και πωσ να επηρεϊζουν αυτϊ τα ςυςτόματα ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ των καταναλωτών. Αυτό η περιγραφό δεύχνει ότι η ΑΚ εύναι κϊτι παραπϊνω από μύα μηχανικό μεταφορϊ γνώςεων. Εύναι ϋνασ τρόποσ ςκϋψησ και αλληλοςυνδϋεται με τη λύςη των προβλημϊτων.
  3. 3. Οςον αφορϊ ςτην ΑΚ ςτο ςχολεύο, οι βαςικού ςτόχοι τησ ΑΚ ςυνοψύζονται ςτα εξόσ : Οι μαθητϋσ πρϋπει: I. II. III. IV. V. Να αποκτόςουν γνώςη ώςτε να ενεργούν ςαν ενημερωμϋνοι καταναλωτϋσ. Για παρϊδειγμα, γνώςη των δικαιωμϊτων των καταναλωτών, τησ νομοθεςύασ, τησ βαςικόσ διατροφόσ. Να κατανοόςουν την λειτουργύα τησ κοινωνύασ ςαν μύα ολότητα και τον ειδικό ρόλο των καταναλωτών. Για παρϊδειγμα να κατανοόςουν το ρόλο των εταιριών ςτο οικονομικό ςύςτημα, το ρόλο τησ κυβϋρνηςησ ςτην κοινωνύα και το ρόλο των οργανώςεων καταναλωτών. Να αναπτύξουν δεξιότητεσ ώςτε να ενεργούν ςαν ενημερωμϋνοι και υπεύθυνοι καταναλωτϋσ. Για παρϊδειγμα, να μπορούν να γρϊφουν ϋνα γρϊμμα διαμαρτυρύασ ό παραπόνων, να ϋχουν την ικανότητα να διακρύνουν τα τεχνϊςματα ςτισ πωλόςεισ και να χρηςιμοποιούν προώόντα και υπηρεςύεσ με πλόρη γνώςη. Να αιςθανθούν ότι εύναι ςημαντικό να εύναι ενημερωμϋνοι καταναλωτϋσ. Αν αποκτόςουν τη γνώςη και τισ δεξιότητεσ αλλϊ νομύζουν ότι δεν εύναι κϊτι το ςημαντικό, ϋχουμε αποτύχει. Να διδαχθούν να δρουν ςαν ενημερωμϋνοι, εκπαιδευμϋνοι και υπεύθυνοι καταναλωτϋσ.
  4. 4. Παραδοςιακϊ η ΑΚ απευθυνόταν ςτον μεμονωμϋνο καταναλωτό και ςόμαινε ανϊπτυξη δεξιοτότων , π.χ. πωσ να αγορϊζει κανεύσ ποιοτικϊ προώόντα ςε καλϋσ τιμϋσ, πωσ να διακρύνει τισ “κακϋσ” πρακτικϋσ πωλόςεων κλπ. Δεν εύχε δοθεύ ςημαςύα ςτην ενεργό ςυμμετοχό των καταναλωτών ςτην οικονομύα, τισ κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ αποφϊςεισ που αφορούν ςτην καθημερινό πραγματικότητα. Σόμερα υπϊρχει μύα κοινωνικϊ υπεύθυνη αντύληψη. Αυτό ςυνοψύζεται ςτα εξόσ : I. II. III. IV. V. Κριτικό ενημϋρωςη : Οι καταναλωτϋσ πρϋπει να μϊθουν να ξεχωρύζουν τισ ανϊγκεσ από τισ επιθυμύεσ και πωσ να κϊνουν τισ κατϊλληλεσ ερωτόςεισ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ, την διαθεςιμότητα και την ποιότητα των αγαθών και υπηρεςιών. Δρϊςη και ςυμμετοχό : Όταν αποκτόςουν γνώςη και ενημερωθούν, οι καταναλωτϋσ μπορούν να δρϊςουν με αξιοπιςτύα και να εύναι ςύγουροι ότι οι φωνϋσ τουσ ακούγονται. Κοινωνικό ευθύνη : Οι καταναλωτϋσ πρϋπει να ενεργούν με ςυνϋπεια και ευαιςθηςύα και να γνωρύζουν την επύδραςη των πρϊξεών τουσ ςτουσ ϊλλουσ πολύτεσ, ειδικϊ ςε μη προνομιούχεσ ομϊδεσ. Οικολογικό ευθύνη : Οι καταναλωτϋσ πρϋπει να εύναι ενόμεροι για την επύδραςη των αποφϊςεών τουσ ςτο φυςικό περιβϊλλον. Αλληλεγγύη : Η δρϊςη εύναι πιο αποτελεςματικό αν γύνεται από ομϊδεσ.
  5. 5. “Μϊτι” του καταναλωτό ςημαύνει ότι ϋνασ ενόμεροσ καταναλωτόσ βλϋπει ϋνα προώόν κριτικϊ και αναλυτικϊ, πρώτα από την προςωπικό πλευρϊ και κατόπιν ϋχοντασ κατϊ νου την υπόλοιπη κοινότητα. Αυτό η εικόνα οδηγεύ τον καταναλωτό ςε μύα απόφαςη: να αγορϊςει ό να μην αγορϊςει. Ασ πϊρουμε ϋνα παρϊδειγμα. Κϊποιοσ θϋλει να αγορϊςει ϋνα κουτύ ςτιγμιαύου καφϋ. Τι ερωτόςεισ μπορούν να γύνουν πϊνω ςτην απλό αυτό αγορϊ ;
  6. 6. Οικονομικό ϊποψη Πόςο κοςτύζει ; Εύναι καλό η τιμό ςε ςχϋςη με ϋνα όμοιο ςε ποιότητα και ποςότητα προώόν ; Υπϊρχει κϊποιο αντύςτοιχο φθηνότερο, εγχώριασ προϋλευςησ ; Περιβαλλοντικό ϊποψη Εύναι η ςυςκευαςύα βιοδιαςπώμενη ; Μόπωσ η ςυςκευαςύα ςυμβϊλλει ςτην ϊςκοπη χρόςη ςπϊνιων φυςικών πόρων ; Νομικό ϊποψη Αν δεν μεύνω ικανοποιημϋνοσ από το προώόν, μπορώ να το επιςτρϋψω ; Αν εύναι λιποβαρϋσ, θα αποζημιωθώ ; Η επιςόμανςό του ςυμφωνεύ με όςα ορύζει ο νόμοσ ; Υγεύα και αςφϊλεια Περιϋχει πρόςθετα ; Τα τυχόν πρόςθετα που περιϋχει εύναι επιβλαβό ; Ποια εύναι η επύδραςό του ςτην υγεύα μου γενικότερα;

×