Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E trgovija

3,422 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

E trgovija

 1. 1. Електронската трговија како фактор за унапредување на меѓународната размена Ивановска Христина
 2. 2. електронско олеснување на комерцијалните трансакции, користејќи технологија како EDI и EFT Првата успешна електронска трговија е реализирана в о 1962 година во Канада во доцните  70 -т и год ини и им дозволува на бизнисите да праќаат трговски документи, како што се нарачки преку електронски пат. кредитните картички и телефонското банкарство во  70 -те год ини . Електронското купување се појавува во 1979 год. во Англија
 3. 3. До 1991 год. трговското користење на Интернетот беше стриктно забрането. Иако Интернетот стана доста познат околу 1994 год. потребни биле 5 год. за изградба на сигурносни протоколи. До крајот на 2000 год. многу Европски и бизнис компании од Америка почнале да ги нудат нивните услуги преку WWW
 4. 4. ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА
 5. 5. Електронската трговија претставува користење на електронски технолигии заради продажба и испорака на производите и услугите до потрошувачите, поефикасно поврзување на понудата и побарувачката и поефикасно функционирање на системите преку намалување на потребата за работна сила Електронската трговија , всушност претставува процес на купување, продавање, пренос или размена на производи, услуги или информации преку компјутерски мрежи, влучувајќи го и Интернетот
 6. 6. поимите со буквата „е“ ( electronic –  електронско), вклучувајќи го и терминот електронско работење, во последно време исклучиво се врзува со Интернет терминологијата. e-Commerce  може да се дефинира како процес на управување со on-line финансиски трансакции од страна на поединци или претпријатија
 7. 7. Фокусот на  e-Commerce- от е во системи и процедури со чија помош се доаѓа до размена на различни финансиски документи и информации. Овие системи вклучуваат трансакции со кредитни картички,  e-cash ( електронска готовина ), e-billing ( електронско плаќање ), e-cheques ( електронски чекови ), electronic invoices ( електронски фактури ).
 8. 8. Electronic Business (EB –  електронско работење )  е работење на Интернет, што не подразбира само купување и продавање, туку и грижа за клиентите и деловните партнери, или накратко, целокупното работење на претпријатието е  Online  организирано.
 9. 9. Електронската трговија има три форми, зависно од степенот да дигиталност ׃ ~ продуктот, ~ процесот и ~ добавувачкиот застапник.
 10. 10. Скелетот на електронската трговија го сочинуваат : * на самиот врв се апликациите на електронската трговија (директен маркетинг), * барање работа, online  банки, Е-влада, аукции, сервиси на потрошувачите… ; * сервиси за поддршка (луѓе, јавна политика, маркетинг  и рекламирање, бизнис партнерство); инфраструктура
 11. 11. Класификација на електронската трговија @ бизнис-бизнис (business-to-business, B2B). @ бизнис-корисник (business-to-consumer, B2C) @ бизнис-бизнис-корисник (business-to-business-to-consumer, B2B2C). @ корисник-бизнис (consumer-to-business, C2B). @ корисник-корисник (consumer-to-consumer, C2C ) @ мобилна трговија (mobile commerce, m-commerce) @ размена-размена (exchange-to-exchange, E2E). @ бизнис-вработени (business-to-employees, B2E). @ бизнис-влада (business-to-government, B2G) @ влада-корисник (government-to-consumer, G2C)
 12. 12. Е-пазар Пазарите (било да се електронски или физички) имаат три главни функции: # Средба на купувачите и продавачите; # Олеснување на размената на добра, услуги и плаќања; # Овозможува институционална инфараструктура, која пак, овозможува ефикасно функционирање на пазарот
 13. 13. Компоненти на Е-пазарот ~ Купувачи  ~ Продавачи   ~ Добра и услуги   ~ Инфраструктура   ~ Front end  порта ~ Back end   ~ Посредници   ~ Други бизнис партнери
 14. 14. Електронски продавници Аукции Електронски тендери Електронска размена на залихи
 15. 15. Предности и ограничувања на електронската трговиј a @ Предности за организациите @ Предности за купувачите @ Предности за општеството @ Лимитации и бариери на електронската трговија
 16. 16. Производи кои најдобро се продаваат на интернет  <ul><li>Компјутерски хардвер и софтвер. </li></ul><ul><li>Електроника </li></ul><ul><li>Книги и музика </li></ul><ul><li>Здравје и убавина </li></ul><ul><li>Забава </li></ul><ul><li>Облека </li></ul><ul><li>Накит </li></ul><ul><li>Автомобили </li></ul><ul><li>Услуги </li></ul>
 17. 17. Електронска трговија во Македонија
 18. 18. иако во последните години се чуствува огромен напредок, сепак не изостанува извесна доза и недоверба и неподготвеност да се оди понатаму. Споредба на on-line софистицираноста во Македонија од 2007/2008 година и во земјите членки на ЕУ од 2001 до 2007
 19. 19. Резиме Е-трговијата е значаен фактор за унапредување на меѓународната размена што се согледува преку нејзиното влијание врз трансформацијата на пазарите, економскиот раст, намалувањето на економските дистанци,релативизирањето на значењето на времето и зголемувањето на конкуренцијата, што резултира со зголемување на квалитетот и ефикасноста на меѓународната размена

×