Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reprezentacja wiedzy

2,319 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reprezentacja wiedzy

 1. 1. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe Reprezentacja wiedzy Aleksander Pohl http://apohllo.pl/dydaktyka/ai Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci z ˛ s 31 marca 2009 Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 2. 2. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 3. 3. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 4. 4. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Systemy regułowe Mechanizm rozumowania (inferencji) ◮ Baza faktów ◮ Baza reguł ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 5. 5. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Alternatywne modele logiczne Logiki wielowarto´ ciowe s ◮ dyskretne ◮ ciagłe ˛ ◮ Logiki niemonotoniczne – nowe fakty maja wpływ na ˛ ◮ s´ warto´ c logiczna wcze´ niejszych faktów ˛ s ptaki lataja˛ ◮ pingwin jest ptakiem, ale nie lata ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 6. 6. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Logiki Modalne 3p ⇔ ¬2¬p ◮ „it is possible that Jones was murdered if and only if it is ◮ not necessary that Jones was not murdered” Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 7. 7. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reguły ze stopniem wiarygodno´ ci s s´ Wiarygodno´ c – współczynnik z przedziału [0,1] ◮ 0 – zdarzenie niemo˙ liwe z ◮ 1 – zdarzenie pewne ◮ Wady: „płytkie” opisywanie stanu wiedzy ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 8. 8. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reprezentacje proceduralne Wprowadzenie klasycznych procedur do modelu AI ◮ Procedury stosowane wybiórczo (tylko do osiagniecia ˛˛ ◮ okre´ lonego celu) s Odniesienie do konkretnych struktur ◮ s´ Wada: konieczno´ c sformułowania „a priori” rozwiazania ˛ ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 9. 9. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reprezentacje przez sieci semantyczne ´ Wynik badan nad pamiecia i sieciami skojarzeniowymi ˛˛ ◮ Graf skierowany – wezły stanowia pojecia, łuki – relacje ˛ ˛ ˛ ◮ semantyczne (is_a, have_a) Zastosowania: mechanizmy rozumienia jezyka ˛ ◮ naturalnego, taksonomie itp. Wady: rozumowanie wzdłu˙ relacji znacznie ograniczone z ◮ do dziedziczenia własno´ ci – model obiektowy stanowi s udoskonalenie Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 10. 10. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Sie´ semantyczna c bird(a_kind_of, animal). ◮ bird(moving_method, fly). ◮ bird(active_at, daylight). ◮ albatross(a_kind_of, bird). ◮ albatross(colour, black_and_white). ◮ albatross(size, 115). ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 11. 11. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Ramki i scenariusze Reprezentacje przez struktury frames (Minsky 1974 – rozpoznawanie obrazu) ◮ składaja sie z pól („slots”) i procedur ˛˛ ◮ podstawa budowy jezyków obiektowych ˛ ◮ Reprezentacje przez scenariusze scripts (R. Schank 1977 – jezyk naturalny) ˛ ◮ ´ ciag zdarzen charakterystycznych, dynamiczny opis ˛ ◮ przedmiotu Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 12. 12. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Ramki – przykład isa(bird, animal). ◮ moving_method(bird,fly). ◮ moving_method(kiwi,walk). ◮ moving_method(X,Method):- ◮ isa(X,Super), moving_method(Super,Method). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 13. 13. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reprezentacja obiektowa Reprezentacje przez obiekty ◮ dziedziczenie wła´ ciwo´ ci s s ◮ komunikacja przy pomocy przekazywania komunikatów ◮ Zalety: ◮ strukturalizacja opisu ◮ wyczerpujacy zestaw atrybutów ˛ ◮ powiazanie aspektu deklaratywnego z proceduralnym ˛ ◮ hierarchizacja opisu ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 14. 14. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Dziedziczenie w Prologu fact(Fact) :- Fact, !. ◮ fact(Fact) :- ◮ Fact=..[ Rel, Arg1, Arg2], isa(Arg1,SuperArg), SuperFact=..[Rel, SuperArg, Arg2], fact(SuperFact). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 15. 15. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 16. 16. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Reguły Teza → c (wiarygodno´ c) s´ ◮ if Teza then Wniosek → c ◮ c(P1 and P2) = min(c(P1),c(P2)) ◮ c(P1 or P2) = max(c(P1),c(P2)) ◮ If P1 then P2 → c ◮ c(P2)=c(P1)*c Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 17. 17. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Implementacja (1) op(800, fx, if). ◮ op(700, xfx, then). ◮ op(300, xfy, or). ◮ op(200, xfy, and). ◮ certainty( P, Cert) :- given( P, Cert). ◮ certainty(Cond1 and Cond2, Cert) :- ◮ certainty( Cond1, Cert1), certainty( Cond2, Cert2), min( Cert1, Cert2, Cert). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 18. 18. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Implementacja (2) certainty( Cond1 or Cond2, Cert) :- ◮ certainty( Cond1, Cert1), certainty( Cond2, Cert2), max( Cert1, Cert2, Cert). certainty( P, Cert) :- ◮ if Cond then P : C1, certainty( Cond, C2), Cert is C1 * C2. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 19. 19. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (1) if kitchen_dry and hall_wet ◮ then leak_in_bathroom : 1. if hall_wet and bathroom_dry ◮ then problem_in_kitchen : 0.9. if window_closed or no_rain ◮ then no_water_from_outside : 1. if problem_in_kitchen and ◮ no_water_from_outside then leak_in_kitchen : 1. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 20. 20. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (2) given(window_closed, 0). ◮ given(hall_wet, 1). ◮ given(bathroom_dry, 1). ◮ given(no_rain, 0.8). ◮ given(kitchen_dry, 0). ◮ ?- certainty(leak_in_kitchen, C). ◮ C=0.8 ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 21. 21. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Wady c(a)=0.5, c(b)=0 ale c(a or b)= 0.5 ◮ ´ Nie uwzglednia niezale˙ no´ ci zdarzen. ˛ zs ◮ Ludzcy eksperci nie my´ la w kategoriach s˛ ◮ ´ prawdopodobienstw matematycznych. ´ Szacowanie prawdopodobienstwa wymaga wiedzy a priori, ◮ bad´ uproszczenia modelu. ˛z Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 22. 22. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 23. 23. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Sieci Bayesa (belief networks, Bayesian networks) ´ Stan swiata okre´ lony jest za pomoca wektora zmiennych, s ˛ ◮ np. pada deszcz – prawda ◮ ´ ´ swieci słonce – fałsz ◮ wieje wiatr – prawda ◮ [T , F , T ] ◮ Bez straty ogólno´ ci dalej bedziemy rozwa˙ a´ zmienne s ˛ zc ◮ boolowskie Zmienne boolowskie – „zdarzenia” ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 24. 24. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum ´ Prawdopodobienstwo Obserwator nie musi zna´ stanu faktycznego (zdarzenie c ◮ s´ zaszło, bad´ nie) – wystarczy jedynie znajomo´ c ˛z ´ prawdopodobienstwa jego wystapienia ˛ p(X ) – prawdopodobienstwo, ze zaszło X ´ ˙ ◮ p(X |Y ) – prawdopodobienstwo, ze zaszło X pod ´ ˙ ◮ ˙ warunkiem ze zaszło Y p(A|B) = p(A ∩ B)/p(B) ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 25. 25. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Redukcja przestrzeni stanów problem: 2n − 1 liczba prawdopodobienstw do okre´ lenia ´ s ◮ ´ wniosek: musimy korzysta´ z niezale˙ no´ ci zdarzen c zs ◮ ´ reprezentacja w postaci sieci zdarzen – połaczenia ˛ ◮ odpowiadaja zwiazkom przyczynowo-skutkowym ˛ ˛ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 26. 26. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (1) włamanie oraz błyskawica moga wzbudzi´ czujk˛ ˛ c e ◮ czujka mo˙ e wzbudzi´ alarm oraz telefon z c ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 27. 27. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (2) Wniosek: Błyskawica, Włamanie sa niezale˙ ne. ˛ z ◮ ˛˙ Ale wiedzac ze alarm sie właczył – przestaja by´ ˛ ˛ ˛c ◮ niezale˙ ne. z ˙ ´ je˙ eli wiemy, ze jest burza, to prawdopodobienstwo zaj´ cia z s ◮ włamania pod warunkiem właczenia sie alarmu jest ˛ ˛ ˙ ´ mniejsze, ni˙ je´ li wiemy, ze dzien jest słoneczny zs ´ z´ z Okre´ lamy prawdopodobienstwa wzdłu˙ scie˙ ek, do s ◮ których nale˙ a fakty zale˙ ne z˛ z ´z Y jest potomkiem X je´ li istnieje scie˙ ka z X do Y s ◮ ´ Do obliczania prawdopodobienstwa wystarczy ◮ rozpatrywanie potomków i przodków Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 28. 28. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum ´ Prawdopodobienstwa a priori i warunkowe Dla wezłów bez przyczyny („root causes”) podane sa ˛ ˛ ◮ ´ prawdopodobienstwa a priori Dla wezłów pozostałych podajemy je w postaci ˛ ◮ p(X |rodziceX ) – prawdopodobienstwo warunkowe ´ ´ Prawdopodobienstwa warunkowe dla wezła potomnego ˛ ◮ musz˛ obejmowa´ wszelkie kombinacje stanów rodziców e c Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 29. 29. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (3) p(włamanie) = 0.001 ◮ p(błyskawica) = 0.02 ◮ p(czujka| włamanie i błyskawica) = 0.9 ◮ p(czujka| włamanie i not(błyskawica)) = 0.9 ◮ p(czujka| not(włamanie) i błyskawica) = 0.1 ◮ p(czujka| not(włamanie) i not(błyskawica)) = 0.001 ◮ p(alarm|czujka) = 0.95 ◮ p(alarm|not(czujka)) = 0.001 ◮ p(telefon|czujka) = 0.9 ◮ p(telefon|not(czujka)) = 0.0 ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 30. 30. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Zale˙ no´ ci (1) zs ´ Prawdopodobienstwo koniunkcji ◮ p(X ∧ Y |Cond ) = p(X |Cond ) ∗ p(Y |X ∧ Cond ) prob([], _, 1) :- !. ◮ prob([X | Xs], Cond, P) :- !, ◮ prob(X, Cond, Px), prob(Xs, [X | Cond], PRest), P is Px * PRest. ´ Prawdopodobienstwo zdarzenia pewnego ◮ p(X |Y ∧ . . . ∧ X ∧ . . .) = 1 prob(X, Cond, 1) :- ◮ member(X, Cond), !. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 31. 31. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Zale˙ no´ ci (2) zs ´ Prawdopodobienstwo zdarzenia niemo˙ liwego z ◮ p(X |Y ∧ . . . ∧ ¬X ∧ . . .) = 0 prob(X, Cond, 0) :- ◮ member(not X, Cond), !. ´ Prawdopodobienstwo negacji ◮ p(¬X |Cond ) = 1 − p(X |Cond ) prob(not X, Cond, P) :- !, ◮ prob(X, Cond, P0), P is 1 - P0. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 32. 32. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Zale˙ no´ ci (3) zs Warunek z potomkiem ◮ Cond0 = Y ∧ Cond gdzie Y jest potomkiem X p(X |Cond ) ∗ p(Y |X ∧ Cond ) p(X |Cond0) = p(Y |Cond ) prob(X, Cond0, P) :- ◮ delete(Y, Cond0, Cond), predecessor(X, Y), !, prob(X, Cond, Px), prob(Y, [X | Cond], PyGivenX), prob(Y, Cond, Py), P is Px * PyGivenX / Py. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 33. 33. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Zale˙ no´ ci (4) zs Je´ li Cond nie zawiera potomków X s ◮ X nie ma rodziców: p(X |Cond ) = p(X ) prob(X, Cond, P) :- ◮ p(X, P), !. X ma rodziców S: ◮ p(X |Cond ) = p(X |S)p(S |Cond ) rodzice:S prob(X, Cond, P) :- !, ◮ findall((CONDi,Pi), p(X,CONDi,Pi), CPlist), sum_probs(CPlist, Cond, P). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 34. 34. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Implementacja (1) sum_probs([], _, 0). ◮ sum_probs([ (COND1,P1) | CondsProbs], COND, ◮ P) :- prob(COND1, COND, PC1), sum_probs(CondsProbs, COND, PRest), P is P1 * PC1 + PRest. predecessor(X, not Y) :- !, ◮ predecessor(X, Y). predecessor(X, Y) :- parent(X, Y). ◮ predecessor(X, Z) :- parent(X, Y), ◮ predecessor(Y, Z). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 35. 35. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Implementacja (2) member(X, [X | _]). ◮ member(X, [_ | L]) :- member(X, L). ◮ delete(X, [X | L], L). ◮ delete(X, [Y | L], [Y | L2]) :- ◮ delete(X, L, L2). Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 36. 36. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (1) parent(burglary, sensor). ◮ parent(lightning, sensor). ◮ parent(sensor, alarm). ◮ parent(sensor, call). ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 37. 37. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Przykład (2) p(sensor, [not burglary, not lightning], ◮ 0.001). p(alarm, [sensor], 0.95). ◮ p(alarm, [not sensor], 0.001). ◮ p(call, [sensor], 0.9). ◮ p(call, [not sensor], 0.0). ◮ ?- p(burglary, [alarm], X). ◮ X = 0.182741 Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 38. 38. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Naiwny klasyfikator bayesowski (1) ´ ˙ Prawdopodobienstwo ze i-te słowo wystepuje ˛ ◮ w dokumencie typu C: p(wi |C) ´ Prawdopodobienstwo wystapienia dokumentu D ˛ ◮ w klasie C: n p(D|C) = p(wi |C) i=1 Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 39. 39. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Naiwny klasyfikator bayesowski (2) ˙ Załó˙ my ze mamy dwie klasy spam (S) i nie-spam: z ◮ n p(D|S) = p(wi |S) i=1 n p(D|¬S) = p(wi |¬S) i=1 Z twierdzenia Bayesa: ◮ n p(S) p(S|D) = p(wi |S) p(D) i=1 n p(¬S) p(¬S|D) = p(wi |¬S) p(D) i=1 Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 40. 40. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Naiwny klasyfikator bayesowski (3) Dzielac jedno przez drugie: ˛ ◮ n i=1 p(wi |S) p(S|D) p(S) k= = n p(¬S|D) p(¬S) i=1 p(wi |¬S) dla k > 1 – spam ◮ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 41. 41. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 42. 42. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Materiały zródłowe ´ L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog” ◮ Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial ◮ Intelligence” Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛ ◮ dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu. Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy
 43. 43. Wprowadzenie Reguły z wiarygodno´ cia s˛ Sieci Bayesa Postscriptum Dziekuje! ˛ ˛ Aleksander Pohl WSZiB Reprezentacja wiedzy

×