SlideShare a Scribd company logo
Wstep
  ˛           Twierdzenia        Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
      Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe
      Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛  edu

                     Aleksander Pohl

                Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci
                 z         ˛        s


                     10 marzec 2009
Aleksander Pohl                                   WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Plan prezentacji


    Wstep
      ˛


    Twierdzenia


    Prawa Rachunku Predykatów


    Postscriptum
Aleksander Pohl                             WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Plan prezentacji


    Wstep
      ˛


    Twierdzenia


    Prawa Rachunku Predykatów


    Postscriptum
Aleksander Pohl                             WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛
                 edu
       Klasyczny rachunek logiczny to system logiczny, na
     ◮
                       ´
       który składaja sie rachunek zdan oraz rachunek
              ˛˛
       predykatów pierwszego rz˛ edu (czyli rachunek
       kwantyfikatorów). Klasyczny rachunek logiczny w pełni
       wystarcza do przeprowadzenia zdecydowanej wiekszo´ ci
                               ˛  s
             ´
       rozumowan matematycznych.
       Tautologia to definicja, twierdzenie lub zdanie warunkowe,
     ◮
       które jest uniwersalnie prawdziwe w ka˙ dej niepustej
                           z
       dziedzinie (np. Zachodzi p lub nie p)
       Term to wyra˙ enie składajace sie ze zmiennych oraz
              z       ˛  ˛
     ◮
       symboli funkcyjnych o dowolnej liczbie argumentów
       (w tym o zerowej liczbie argumentów, czyli stałych)
       z pewnego ustalonego zbioru.
Aleksander Pohl                              WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia   Prawa Rachunku Predykatów   Postscriptum
Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛
                 edu


       Rachunek predykatów pierwszego rzedu (ang. first
                              ˛
     ◮
       order predicate calculus) to system logiczny, w którym
       kwantyfikatory moga mówi´ tylko o obiektach, nie za´ o ich
                   ˛  c               s
       zbiorach. Tak wiec nie moga wystepowa´ kwantyfikatory
                 ˛     ˛    ˛   c
                                 s´
       typu dla ka˙ dej funkcji X na Y. . . istnieje własno´ c p, taka
              z
       ˙
       ze. . . czy dla ka˙ dego podzbioru X zbioru Z. . .
                z

       Rachunek ten nazywa sie te˙ po prostu rachunkiem
                  ˛z
     ◮
       kwantyfikatorów.
Aleksander Pohl                                 WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia     Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛
                 edu

    System rachunku predykatów pierwszego rz˛
                        edu składa sie z:
                               ˛
       1, “a“, π – stałych
     ◮

       a, b, c, x, y, z – zmiennych
     ◮

       f (x), g(x, y) – funkcji n-argumentowych dla pewnego
     ◮
       n naturalnego
       has(x, y) – relacji n-argumentowych dla pewnego
     ◮
       n naturalnego
       ∨ ∧ ¬ ⇒ – symboli logicznych (takich jak alternatywa,
     ◮
       koniunkcja, negacja czy implikacja)
       ∀ ∃ – kwantyfikatora ogólnego i egzystencjalnego
     ◮
Aleksander Pohl                                WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Rachunki wy˙ szych rz˛
      z     edów

    Rachunek drugiego rz˛
              edu:
       ∀F : F (x) ∨ ¬F (x)
     ◮

       W ogólnym wypadku nie jest równowa˙ ny rachunkowi
                        z
     ◮
       pierwszego rz˛
              edu
       Nie istnieje dobry model dowodów dla rachunków drugiego
     ◮
       rz˛
        edu – nie u˙ ywany przez logików
              z
       W teorii zło˙ ono´ ci definiujemy klasy problemów
             z  s
     ◮
       rachunkiem drugiego rz˛ edu
    W rachunkach wy˙ szych rz˛
            z     edów predykaty staja sie
                           ˛˛
    parametrami


Aleksander Pohl                             WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Plan prezentacji


    Wstep
      ˛


    Twierdzenia


    Prawa Rachunku Predykatów


    Postscriptum
Aleksander Pohl                             WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia   Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛
                 edu –
twierdzenia    Wa˙ niejsze twierdzenia:
     z
       twierdzenie o zwarto´ ci
                 s
     ◮

       twierdzenie Herbranda
     ◮

       twierdzenie Craiga
     ◮
Aleksander Pohl                              WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia   Prawa Rachunku Predykatów     Postscriptum
Twierdzenie o zwarto´ ci
          s

                  ´
    Twierdzenie o zwartosci (ang. compactness theorem) to
                 ˙     ´         ´
    twierdzenie mówiace, ze nieskonczony zbiór zdan rachunku
               ˛
    predykatów pierwszego rz˛   edu jest spełnialny (istnieje jego
    model – czyli zbiór obiektów matematycznych, które go
                         ´
    spełniaja), je´ li tylko ka˙ dy jego skonczony podzbiór jest
         ˛  s      z
    spełnialny.


    Równowa˙ nie, je´ li taki zbiór jest sprzeczny, to istnieje jego
        z    s
      ´
    skonczony podzbiór, który jest sprzeczny.Aleksander Pohl                                 WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów   Postscriptum
Twierdzenie Herbranda
    Rozwiniecie Herbranda dla formuły rachunku predykatów
        ˛
    pierwszego rz˛
           edu, to formuła, w której:
       wszystkie kwantyfikatory ogólne (tak˙ e zmienne wolne)
                         z
     ◮
       ∀x : φ(x) zostały zastapione przez koniunkcje
                     ˛
       φ(x1 ) ∧ φ(x2 ) ∧ . . . ∧ φ(xn ),
       wszystkie kwantyfikatory egzystencjalne ∃x : φ(x) przez
     ◮
       alternatywy φ(x1 ) ∨ φ(x2 ) ∨ . . . ∨ φ(xn ),
                                ´
       gdzie x1 , x2 , . . . , xn to pewien podzbiór skonczony
     ◮
       uniwersum Herbranda (które zawiera wszystkie zamkniete ˛
       termy zło˙ one ze stałych i symboli funkcyjnych
             z
       wystepujacych w formule).
         ˛   ˛


Aleksander Pohl                              WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia   Prawa Rachunku Predykatów   Postscriptum
Twierdzenie Herbranda       Formuła jest tautologia, gdy ka˙ de jej rozwiniecie
                   ˛    z        ˛
     ◮
       Herbranda jest tautologia.
                    ˛

       Formuła nie jest tautologia, gdy które´ jej rozwiniecie
                     ˛     s      ˛
     ◮
       Herbranda nie jest tautologia.˛
Aleksander Pohl                               WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia      Prawa Rachunku Predykatów      Postscriptum
Twierdzenie Craiga


                 ˙
    Twierdzenie Craiga mówi, ze:
       dla ka˙ dego zdania rachunku predykatów pierwszego
           z
     ◮
       rz˛
        edu postaci X ⇒ Y bedacego tautologia
                     ˛˛         ˛
                              ˙
       istnieje interpolant, czyli taka formuła Z , ze:
     ◮
           X ⇒ Z i Z ⇒ Y sa tautologiami i
                      ˛
         ◮

                     ˙
           w Z nie wystepuje zadna relacja ani symbol funkcyjny
                  ˛
         ◮

           (w tym stała), która nie wystepuje jednocze´ nie w X i Y .
                          ˛       s
Aleksander Pohl                                     WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Problem rozstrzygalno´ ci
           s

       Teoria T w jezyku L jest rozstrzygalna, je´ li istnieje
             ˛               s
     ◮
       algorytm, który dla ka˙ dego zdania X napisanego w jezyku
                  z                 ˛
       L rozstrzyga, czy T dowodzi X .       Rachunek predykatów pierwszego rz˛  edu jest
     ◮
                      ´           ´
       nierozstrzygalny (w przeciwienstwie do rachunku zdan),
       ale nadaje sie do komputerowej analizy (co ju˙
              ˛                z
       niekoniecznie mo˙ na powiedzie´ o rachunku predykatów
                z      c
       wy˙ szych rz˛
         z    edów, które dopuszczaja kwantyfikowanie po
                         ˛
       zbiorach).


Aleksander Pohl                              WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
        s´
Nierozstrzygalno´ c Problemu Stopu


    def f(g)
     if(zatrzyma_sie(g))
      nieskonczona_petla
     else
      return
     end
    end
Aleksander Pohl                             WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia    Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
        s´
Nierozstrzygalno´ c Problemu Stopu


    Sprawdzamy f(f):
       je´ li sie zatrzyma, to zatrzyma_sie(f) zwróciło false,
        s   ˛
     ◮
                             s´
       czyli f nie mo˙ e sie zatrzyma´ – sprzeczno´ c
                z  ˛    c
       je´ li sie nie zatrzyma, to
        s   ˛
     ◮
           albo zatrzyma_sie(f) nie zatrzymało sie – wadlie
                              ˛
         ◮

           zatrzyma_sie,
                                s´
           albo f powinno wykona´ return – sprzeczno´ c
                      c
         ◮
Aleksander Pohl                                WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Plan prezentacji


    Wstep
      ˛


    Twierdzenia


    Prawa Rachunku Predykatów


    Postscriptum
Aleksander Pohl                             WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia   Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Definicje


       A – wyra˙ enie
           z
     ◮

       x – zmienna
     ◮

       t – term
     ◮

       Stx A – instancjacja A, t instancja x
     ◮

       ∀x : φ(x) – kwantyfikator uniwersalny
     ◮

       ∃x : φ(x) – kwantyfikator egzystencjalny
     ◮
Aleksander Pohl                              WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
               ´
Prawa Klasycznego Rachunku Zdan
       (X ⇒ Y ∧ ¬Y ) ⇒ ¬X – kontrapozycja, Modus Tolens
     ◮

       ((X ⇒ Y ) ∧ X ) ⇒ Y – dedukcja, twierdzenie o odrywaniu,
     ◮
       Modus Ponens
Aleksander Pohl                             WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia    Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Prawa dla kwantyfikatorów         ∀x : φ(x) ⇒ Stx φ    instancjacja uniwersalna
             φ ⇒ ∀x : φ(x)  generalizacja uniwersalna
           Stx φ ⇒ ∃x : φ(x)  generalizacja egzystencjalna
                x
         ∃x : φ(x) ⇒ Sa φ    instancjacja egzystencjalna
Aleksander Pohl                                WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia   Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Formuły równowa˙ no´ ci (1)
        zs           ∃x : A ⇔ A         dla x wolnej w A
           ∀x : A ⇔ A         dla x wolnej w A
           ∃x : A ⇔ Stx A ∨ ∃x : A  dla dowolnego t
           ∀x : A ⇔ Stx A ∧ ∀x : A  dla dowolnego t
Aleksander Pohl                              WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia    Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Formuły równowa˙ no´ ci (2)
        zs                      x
              ∃x : A ⇔ ∃y : Sy A   dla x wolnej w A
          ∃x : A ∧ B ⇔ A ∧ ∃x : B     dla x wolnej w A
             ¬∀x : A ⇔ ∃x : ¬A
             ¬∃x : A ⇔ ∀x : ¬A
Aleksander Pohl                               WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia     Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Formuły równowa˙ no´ ci (3)
        zs                ∃x ∃y : P(x, y) ⇔ ∃y ∃x : P(x, y)
                ∀x ∀y : P(x, y) ⇔ ∀y ∀x : P(x, y)
           ∀x : A(x) ∧ ∀x : B(x) ⇔ ∀x : (A(x) ∧ B(x))
           ∃x : A(x) ∨ ∃x : B(x) ⇔ ∃x : (A(x) ∨ B(x))
Aleksander Pohl                                WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia     Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Formuły wnioskowania                ∃x ∀y : P(x, y) ⇒ ∀y ∃x : P(x, y)
           ∃x : P(x) ∧ ∀x : Q(x) ⇒ ∃x : (P(x) ∧ Q(x))
           ∀x : P(x) ∨ ∀x : Q(x) ⇒ ∀x : (P(x) ∨ Q(x))
           ∃x : P(x) ∧ ∃x : Q(x) ⇐ ∃x : (P(x) ∧ Q(x))
Aleksander Pohl                                WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia    Prawa Rachunku Predykatów     Postscriptum
Aksjomatyczna teoria liczba naturalnych Peano (1889)       0 jest liczba naturalna
              ˛     ˛
     ◮

       s(n) – nastepnik liczby n
             ˛
     ◮

       Je´ li n jest liczba naturalna to s(n) jest liczba naturalna
        s         ˛     ˛          ˛     ˛
     ◮

       ∀n : s(n) = 0
     ◮

       s(n) = s(m) ⇒ n = m
     ◮
Aleksander Pohl                                  WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia     Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Aksjomatyczna teoria liczba naturalnych – cd.


       Suma:
     ◮
           ∀n : n + 0 = n
         ◮

           ∀n ∀m : (m + s(n)) = s(m + n)
         ◮

       Iloczyn:
     ◮
           ∀n : (n ∗ 0 = 0)
         ◮

           ∀n ∀m : (n ∗ s(m) = n ∗ m + n)
         ◮

       Indukcja
     ◮
           P(0) ∧ ∀n : (P(n) ⇒ P(s(n))) ⇒ ∀n : P(s(n))
         ◮
Aleksander Pohl                                WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia     Prawa Rachunku Predykatów   Postscriptum
Rekurencja
       G-ciag dla predykatu binarnego G(x, y)
          ˛
     ◮
       x = s(y) ⇒ G(x, y) – zachodzi
       Domena jest dobrze okre´ lona ze wzgledu na G je´ li
                   s      ˛     s
     ◮
                   ´
       wszystkie G-ciagi sa skonczone
               ˛  ˛
       Dowód rekurencyjny:
     ◮
                               ˙
           Wybieramy predykat G i dowodzimy, ze wszystkie G-ciagi˛
         ◮

                ´
           sa skonczone
            ˛
           Je´ li x jest elementem minimalnym, to dowodzimy, ze P(x )
                                    ˙
             s
         ◮

           zachodzi
           Dla dowolnego x zakładamy, ze P(y ) zachodzi dla
                           ˙
         ◮

           wszystkich y , takich, ze G(x , y ) zachodzi
                       ˙
           Udowadniamy, ze P(x ) zachodzi
                    ˙
         ◮

           Wniosek: ∀x : P(x )
         ◮Aleksander Pohl                                  WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Plan prezentacji


    Wstep
      ˛


    Twierdzenia


    Prawa Rachunku Predykatów


    Postscriptum
Aleksander Pohl                             WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia  Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
Materiały zródłowe
     ´       W.K. Grassman, J.P. Tremblay „Logic and Discrete
     ◮
       Mathematics – A Computer Science Perspective”
       Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛
     ◮
       dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu.
Aleksander Pohl                             WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛
Wstep
  ˛           Twierdzenia    Prawa Rachunku Predykatów  Postscriptum
                    Dziekuje!
                     ˛  ˛
Aleksander Pohl                               WSZiB
Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu
                 ˛

More Related Content

Viewers also liked

Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja  Rozmowa KwalifikacyjnaPrezentacja  Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
guest939154
 
2010.11 Raport e-mail marketing - raport Interaktywnie.com
2010.11 Raport e-mail marketing - raport Interaktywnie.com2010.11 Raport e-mail marketing - raport Interaktywnie.com
2010.11 Raport e-mail marketing - raport Interaktywnie.com
ARBOinteractive Polska
 
Prezentacja pro akademia
Prezentacja pro akademiaPrezentacja pro akademia
Prezentacja pro akademia
ProAkademia
 
Tedris mbm-2014
Tedris mbm-2014Tedris mbm-2014
Tedris mbm-2014
MirNamik
 
Łącze Satelitarne
Łącze SatelitarneŁącze Satelitarne
Łącze Satelitarne
3rprezentacja
 
Gospodarka elektroniczna 1
Gospodarka elektroniczna 1Gospodarka elektroniczna 1
Gospodarka elektroniczna 1
piniol
 
Dr. inż. Mateusz Zając (Politechnika Wrocławska): Tiry na tory – to już rzecz...
Dr. inż. Mateusz Zając (Politechnika Wrocławska): Tiry na tory – to już rzecz...Dr. inż. Mateusz Zając (Politechnika Wrocławska): Tiry na tory – to już rzecz...
Dr. inż. Mateusz Zając (Politechnika Wrocławska): Tiry na tory – to już rzecz...
miastowruchu
 
Motywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia ZarzadzaniaMotywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia Zarzadzania
Jaroslaw Kozlowski
 
2
22
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCCStrategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
MJCC
 

Viewers also liked (12)

Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja  Rozmowa KwalifikacyjnaPrezentacja  Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
 
2010.11 Raport e-mail marketing - raport Interaktywnie.com
2010.11 Raport e-mail marketing - raport Interaktywnie.com2010.11 Raport e-mail marketing - raport Interaktywnie.com
2010.11 Raport e-mail marketing - raport Interaktywnie.com
 
Prezentacja pro akademia
Prezentacja pro akademiaPrezentacja pro akademia
Prezentacja pro akademia
 
Tedris mbm-2014
Tedris mbm-2014Tedris mbm-2014
Tedris mbm-2014
 
Łącze Satelitarne
Łącze SatelitarneŁącze Satelitarne
Łącze Satelitarne
 
Gospodarka elektroniczna 1
Gospodarka elektroniczna 1Gospodarka elektroniczna 1
Gospodarka elektroniczna 1
 
BHP szkolenie
BHP szkolenieBHP szkolenie
BHP szkolenie
 
Dr. inż. Mateusz Zając (Politechnika Wrocławska): Tiry na tory – to już rzecz...
Dr. inż. Mateusz Zając (Politechnika Wrocławska): Tiry na tory – to już rzecz...Dr. inż. Mateusz Zając (Politechnika Wrocławska): Tiry na tory – to już rzecz...
Dr. inż. Mateusz Zając (Politechnika Wrocławska): Tiry na tory – to już rzecz...
 
Motywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia ZarzadzaniaMotywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia Zarzadzania
 
2
22
2
 
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCCStrategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
 
Metodologia badań
Metodologia badańMetodologia badań
Metodologia badań
 

More from Aleksander Pohl

Systemy ekspertowe 2
Systemy ekspertowe 2Systemy ekspertowe 2
Systemy ekspertowe 2
Aleksander Pohl
 
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązańPrzeszukiwanie przestrzeni rozwiązań
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Aleksander Pohl
 
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenieSztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Aleksander Pohl
 
Jena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for JavaJena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for Java
Aleksander Pohl
 

More from Aleksander Pohl (11)

Sieci neuronowe
Sieci neuronoweSieci neuronowe
Sieci neuronowe
 
Systemy ekspertowe 2
Systemy ekspertowe 2Systemy ekspertowe 2
Systemy ekspertowe 2
 
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązańPrzeszukiwanie przestrzeni rozwiązań
Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań
 
Metody probabilistyczne
Metody probabilistyczneMetody probabilistyczne
Metody probabilistyczne
 
Systemy ekspertowe 1
Systemy ekspertowe 1Systemy ekspertowe 1
Systemy ekspertowe 1
 
Reprezentacja wiedzy
Reprezentacja wiedzyReprezentacja wiedzy
Reprezentacja wiedzy
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
Sztuczna Inteligencja - Prolog 3
 
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
Sztuczna Inteligencja - Prolog 1
 
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
Sztuczna Intelignecja - Prolog 2
 
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenieSztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
 
Jena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for JavaJena – A Semantic Web Framework for Java
Jena – A Semantic Web Framework for Java
 

Rachunek predykatów pierwszego rzędu

 • 1. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛ edu Aleksander Pohl Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci z ˛ s 10 marzec 2009 Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 2. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Plan prezentacji Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 3. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Plan prezentacji Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 4. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛ edu Klasyczny rachunek logiczny to system logiczny, na ◮ ´ który składaja sie rachunek zdan oraz rachunek ˛˛ predykatów pierwszego rz˛ edu (czyli rachunek kwantyfikatorów). Klasyczny rachunek logiczny w pełni wystarcza do przeprowadzenia zdecydowanej wiekszo´ ci ˛ s ´ rozumowan matematycznych. Tautologia to definicja, twierdzenie lub zdanie warunkowe, ◮ które jest uniwersalnie prawdziwe w ka˙ dej niepustej z dziedzinie (np. Zachodzi p lub nie p) Term to wyra˙ enie składajace sie ze zmiennych oraz z ˛ ˛ ◮ symboli funkcyjnych o dowolnej liczbie argumentów (w tym o zerowej liczbie argumentów, czyli stałych) z pewnego ustalonego zbioru. Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 5. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛ edu Rachunek predykatów pierwszego rzedu (ang. first ˛ ◮ order predicate calculus) to system logiczny, w którym kwantyfikatory moga mówi´ tylko o obiektach, nie za´ o ich ˛ c s zbiorach. Tak wiec nie moga wystepowa´ kwantyfikatory ˛ ˛ ˛ c s´ typu dla ka˙ dej funkcji X na Y. . . istnieje własno´ c p, taka z ˙ ze. . . czy dla ka˙ dego podzbioru X zbioru Z. . . z Rachunek ten nazywa sie te˙ po prostu rachunkiem ˛z ◮ kwantyfikatorów. Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 6. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛ edu System rachunku predykatów pierwszego rz˛ edu składa sie z: ˛ 1, “a“, π – stałych ◮ a, b, c, x, y, z – zmiennych ◮ f (x), g(x, y) – funkcji n-argumentowych dla pewnego ◮ n naturalnego has(x, y) – relacji n-argumentowych dla pewnego ◮ n naturalnego ∨ ∧ ¬ ⇒ – symboli logicznych (takich jak alternatywa, ◮ koniunkcja, negacja czy implikacja) ∀ ∃ – kwantyfikatora ogólnego i egzystencjalnego ◮ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 7. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Rachunki wy˙ szych rz˛ z edów Rachunek drugiego rz˛ edu: ∀F : F (x) ∨ ¬F (x) ◮ W ogólnym wypadku nie jest równowa˙ ny rachunkowi z ◮ pierwszego rz˛ edu Nie istnieje dobry model dowodów dla rachunków drugiego ◮ rz˛ edu – nie u˙ ywany przez logików z W teorii zło˙ ono´ ci definiujemy klasy problemów z s ◮ rachunkiem drugiego rz˛ edu W rachunkach wy˙ szych rz˛ z edów predykaty staja sie ˛˛ parametrami Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 8. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Plan prezentacji Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 9. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Rachunek Predykatów Pierwszego Rz˛ edu – twierdzenia Wa˙ niejsze twierdzenia: z twierdzenie o zwarto´ ci s ◮ twierdzenie Herbranda ◮ twierdzenie Craiga ◮ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 10. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Twierdzenie o zwarto´ ci s ´ Twierdzenie o zwartosci (ang. compactness theorem) to ˙ ´ ´ twierdzenie mówiace, ze nieskonczony zbiór zdan rachunku ˛ predykatów pierwszego rz˛ edu jest spełnialny (istnieje jego model – czyli zbiór obiektów matematycznych, które go ´ spełniaja), je´ li tylko ka˙ dy jego skonczony podzbiór jest ˛ s z spełnialny. Równowa˙ nie, je´ li taki zbiór jest sprzeczny, to istnieje jego z s ´ skonczony podzbiór, który jest sprzeczny. Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 11. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Twierdzenie Herbranda Rozwiniecie Herbranda dla formuły rachunku predykatów ˛ pierwszego rz˛ edu, to formuła, w której: wszystkie kwantyfikatory ogólne (tak˙ e zmienne wolne) z ◮ ∀x : φ(x) zostały zastapione przez koniunkcje ˛ φ(x1 ) ∧ φ(x2 ) ∧ . . . ∧ φ(xn ), wszystkie kwantyfikatory egzystencjalne ∃x : φ(x) przez ◮ alternatywy φ(x1 ) ∨ φ(x2 ) ∨ . . . ∨ φ(xn ), ´ gdzie x1 , x2 , . . . , xn to pewien podzbiór skonczony ◮ uniwersum Herbranda (które zawiera wszystkie zamkniete ˛ termy zło˙ one ze stałych i symboli funkcyjnych z wystepujacych w formule). ˛ ˛ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 12. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Twierdzenie Herbranda Formuła jest tautologia, gdy ka˙ de jej rozwiniecie ˛ z ˛ ◮ Herbranda jest tautologia. ˛ Formuła nie jest tautologia, gdy które´ jej rozwiniecie ˛ s ˛ ◮ Herbranda nie jest tautologia.˛ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 13. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Twierdzenie Craiga ˙ Twierdzenie Craiga mówi, ze: dla ka˙ dego zdania rachunku predykatów pierwszego z ◮ rz˛ edu postaci X ⇒ Y bedacego tautologia ˛˛ ˛ ˙ istnieje interpolant, czyli taka formuła Z , ze: ◮ X ⇒ Z i Z ⇒ Y sa tautologiami i ˛ ◮ ˙ w Z nie wystepuje zadna relacja ani symbol funkcyjny ˛ ◮ (w tym stała), która nie wystepuje jednocze´ nie w X i Y . ˛ s Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 14. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Problem rozstrzygalno´ ci s Teoria T w jezyku L jest rozstrzygalna, je´ li istnieje ˛ s ◮ algorytm, który dla ka˙ dego zdania X napisanego w jezyku z ˛ L rozstrzyga, czy T dowodzi X . Rachunek predykatów pierwszego rz˛ edu jest ◮ ´ ´ nierozstrzygalny (w przeciwienstwie do rachunku zdan), ale nadaje sie do komputerowej analizy (co ju˙ ˛ z niekoniecznie mo˙ na powiedzie´ o rachunku predykatów z c wy˙ szych rz˛ z edów, które dopuszczaja kwantyfikowanie po ˛ zbiorach). Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 15. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum s´ Nierozstrzygalno´ c Problemu Stopu def f(g) if(zatrzyma_sie(g)) nieskonczona_petla else return end end Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 16. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum s´ Nierozstrzygalno´ c Problemu Stopu Sprawdzamy f(f): je´ li sie zatrzyma, to zatrzyma_sie(f) zwróciło false, s ˛ ◮ s´ czyli f nie mo˙ e sie zatrzyma´ – sprzeczno´ c z ˛ c je´ li sie nie zatrzyma, to s ˛ ◮ albo zatrzyma_sie(f) nie zatrzymało sie – wadlie ˛ ◮ zatrzyma_sie, s´ albo f powinno wykona´ return – sprzeczno´ c c ◮ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 17. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Plan prezentacji Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 18. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Definicje A – wyra˙ enie z ◮ x – zmienna ◮ t – term ◮ Stx A – instancjacja A, t instancja x ◮ ∀x : φ(x) – kwantyfikator uniwersalny ◮ ∃x : φ(x) – kwantyfikator egzystencjalny ◮ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 19. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum ´ Prawa Klasycznego Rachunku Zdan (X ⇒ Y ∧ ¬Y ) ⇒ ¬X – kontrapozycja, Modus Tolens ◮ ((X ⇒ Y ) ∧ X ) ⇒ Y – dedukcja, twierdzenie o odrywaniu, ◮ Modus Ponens Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 20. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Prawa dla kwantyfikatorów ∀x : φ(x) ⇒ Stx φ instancjacja uniwersalna φ ⇒ ∀x : φ(x) generalizacja uniwersalna Stx φ ⇒ ∃x : φ(x) generalizacja egzystencjalna x ∃x : φ(x) ⇒ Sa φ instancjacja egzystencjalna Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 21. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Formuły równowa˙ no´ ci (1) zs ∃x : A ⇔ A dla x wolnej w A ∀x : A ⇔ A dla x wolnej w A ∃x : A ⇔ Stx A ∨ ∃x : A dla dowolnego t ∀x : A ⇔ Stx A ∧ ∀x : A dla dowolnego t Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 22. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Formuły równowa˙ no´ ci (2) zs x ∃x : A ⇔ ∃y : Sy A dla x wolnej w A ∃x : A ∧ B ⇔ A ∧ ∃x : B dla x wolnej w A ¬∀x : A ⇔ ∃x : ¬A ¬∃x : A ⇔ ∀x : ¬A Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 23. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Formuły równowa˙ no´ ci (3) zs ∃x ∃y : P(x, y) ⇔ ∃y ∃x : P(x, y) ∀x ∀y : P(x, y) ⇔ ∀y ∀x : P(x, y) ∀x : A(x) ∧ ∀x : B(x) ⇔ ∀x : (A(x) ∧ B(x)) ∃x : A(x) ∨ ∃x : B(x) ⇔ ∃x : (A(x) ∨ B(x)) Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 24. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Formuły wnioskowania ∃x ∀y : P(x, y) ⇒ ∀y ∃x : P(x, y) ∃x : P(x) ∧ ∀x : Q(x) ⇒ ∃x : (P(x) ∧ Q(x)) ∀x : P(x) ∨ ∀x : Q(x) ⇒ ∀x : (P(x) ∨ Q(x)) ∃x : P(x) ∧ ∃x : Q(x) ⇐ ∃x : (P(x) ∧ Q(x)) Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 25. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Aksjomatyczna teoria liczba naturalnych Peano (1889) 0 jest liczba naturalna ˛ ˛ ◮ s(n) – nastepnik liczby n ˛ ◮ Je´ li n jest liczba naturalna to s(n) jest liczba naturalna s ˛ ˛ ˛ ˛ ◮ ∀n : s(n) = 0 ◮ s(n) = s(m) ⇒ n = m ◮ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 26. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Aksjomatyczna teoria liczba naturalnych – cd. Suma: ◮ ∀n : n + 0 = n ◮ ∀n ∀m : (m + s(n)) = s(m + n) ◮ Iloczyn: ◮ ∀n : (n ∗ 0 = 0) ◮ ∀n ∀m : (n ∗ s(m) = n ∗ m + n) ◮ Indukcja ◮ P(0) ∧ ∀n : (P(n) ⇒ P(s(n))) ⇒ ∀n : P(s(n)) ◮ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 27. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Rekurencja G-ciag dla predykatu binarnego G(x, y) ˛ ◮ x = s(y) ⇒ G(x, y) – zachodzi Domena jest dobrze okre´ lona ze wzgledu na G je´ li s ˛ s ◮ ´ wszystkie G-ciagi sa skonczone ˛ ˛ Dowód rekurencyjny: ◮ ˙ Wybieramy predykat G i dowodzimy, ze wszystkie G-ciagi˛ ◮ ´ sa skonczone ˛ Je´ li x jest elementem minimalnym, to dowodzimy, ze P(x ) ˙ s ◮ zachodzi Dla dowolnego x zakładamy, ze P(y ) zachodzi dla ˙ ◮ wszystkich y , takich, ze G(x , y ) zachodzi ˙ Udowadniamy, ze P(x ) zachodzi ˙ ◮ Wniosek: ∀x : P(x ) ◮ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 28. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Plan prezentacji Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 29. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Materiały zródłowe ´ W.K. Grassman, J.P. Tremblay „Logic and Discrete ◮ Mathematics – A Computer Science Perspective” Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛ ◮ dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu. Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛
 • 30. Wstep ˛ Twierdzenia Prawa Rachunku Predykatów Postscriptum Dziekuje! ˛ ˛ Aleksander Pohl WSZiB Rachunek Predykatów Pierwszego Rzedu ˛