Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat Didàctica sobre la Pilota Valenciana

1,849 views

Published on

Unitat didàctica per a conèixer el món de la pilota valenciana.

 • Be the first to comment

Unitat Didàctica sobre la Pilota Valenciana

 1. 1. Per què es jugava des de temps immemorialPer què és un esport tradicional de la nostraterra.Per què és part de la nostra cultura.Per què és un tret característic del nostrepoble front a la creixent globalització del món.Per què és minoritària però universal.
 2. 2. Veure els orígens i la història del joc de pilota.Distingir les diferents modalitats, camps de joc, proteccions itipus de pilotes.Reconèixer les localitats on es juga a pilota i les figures mésimportants d’aquest esport.Veure la situació d’aquest esport tant al nostre territori comarreu del món.Aprofundir en el coneixement de la nostra llengua.
 3. 3. Orígens i història del joc de pilota.La pilota valenciana: reglament i les diferents modalitats.Camps de joc i materials emprats en la pilota valenciana.Pobles i figures destacades en el món de la pilotavalenciana.Llocs del món on també es juga a pilota.
 4. 4. Recerca d’informació a través de la consulta de la bibliografia, delsmitjans de comunicació i de Internet.Consulta d’imatges i vídeos sobre qüestions relacionades enaquest esport tant a internet com a la bibliografia aportada.Lectura i anàlisi d’articles de premsa escrita i digital referits a lapilota valenciana.Visita al trinquet de Benidorm o a la Plaça de Sella, on els alumnesveuran en directe el joc de la pilota.Elaboració d’un Power Point amb tota la informació obtinguda.
 5. 5. Interés per conèixer elements que formen part dels arrels i lacultura del poble valencià.Valoració i conservació del joc de pilota com un element delnostre patrimoni cultural.
 6. 6. Fareu una breu introducció sobre els orígens i la història de lapilota valenciana.
 7. 7. Fareu una descripció del material que s’empra en aquest esport quees caracteritza per ser joc a mà: Pilotes Guants Esparadrap Planxetes Didals Uniformes
 8. 8. Ara vorem els camps de joc: Carrer natural Carrer artificial Frontó Galotxeta Trinquet
 9. 9. Explicació de les distintes modalitats del joc de pilota valenciana: Escala i Corda Frontó Frontó Internacional (One Wall) Galotxa Galotxetes Joc Internacional Llargues Palma Perxa Raspall
 10. 10. Coneixement d’ algunes figures de la pilota valenciana, sobretotde Paco Cabanes el Genovés i Álvaro de Faura.
 11. 11. Heu de veure els llocs del món on també es juga a pilota, ja que ésinteressant que vegeu com la pilota és un joc universal com altresesports. Només vos demane que entreu a les diferents pàgines queapareixeran a continuació per a veure com viuen aquest esport enaltres llocs del món: Anglaterra Holanda Argentina Itàlia Bèlgica Méxic Colombia Pais Basc Equador Paraguai França Venezuela
 12. 12. Piqueu als països:
 13. 13. - Vorem una partida de Pilota Valenciana en directe en el trinquetMarina Baixa de Benidorm o a la Plaça Major de Sella.- Per a finalitzar, es realitzarà un xicotet debat, sobre: • Perquè la pilota, a pesar de ser un esport amb molta història i tradició, és un joc minoritari enfront daltres esports? • Quina repercussió té aquest esport en els mitjans de comunicació?
 14. 14. Una vegada realitzades totes les activitats proposades i amb prou informaciórecopilada sobre el món de la pilota valenciana, heu de començar a confeccionaruna presentació Power Point acompanyada de text, imatges i si és possible de so.a. Introducció sobre els seus orígens i la seua històriab. Descripció del material, proteccions emprades i els camps de jocc. Enumeració i definició de les distintes modalitats de jocd. Menció de les figures més destacades d’aquest esport, sobretot del Genovése. Parlar de la pilota al mónf. Reflexions i impressions, el que més o que menys vos ha agradat d’aquest esport.
 15. 15. Participació activa i implicació en la tasca desenvolupada.Aportació dinformació: claredat, concreció, bona redacció decada un dels apartats, adequació de les imatges i sonsOriginalitat i creativitat en la confecció, i orde expositiu de lapresentació.Utilització correcta del valencià en la presentació.
 16. 16.  Participació de lalumne en la xerrada i el debat que esrealitzarà, on es valorarà sobretot la coherència i cohesió delsarguments exposats per lalumne i la utilització d’un adequat nivelloral de valencià. Voluntat mostrada per lalumne per conèixer i ampliar els seuscamps de coneixements, en aquest cas del joc de pilota que és mésque un esport en la vida de molts valencians.
 17. 17. Bibliografia bàsica: • Alberto Soldado: Joc de Pilota. Historia de un deporte valenciano. Editorial Publitrade, Valencia, 1998. • Toni Mollà: El Genovés. Edicions Tandem. València, 1994. • Reglaments. Federació de Pilota Valenciana.Suport informàtic: Sala d’ordinadors amb accés a internet.Recursos metodológics: l’exposició, el debat, les discussions.Utilització de premsa escrita i també del visionat de programesde televisió on es parle de pilota valenciana.Visita al Trinquet de Benidorm o a la Plaça Major de Sella.
 18. 18. Tipus depilotes
 19. 19.  Guants Vestimenta   DidalsFaixa  Pantaló    Esparadrap Planxetes
 20. 20. Com s’arregla la mà un pilotari?Com colpeja la pilota?Ací podeu practicar.
 21. 21. Ti p u s d e C a m p sde Joc (1)
 22. 22. Vi d e o s d e l e s d i s t i n t e s m o d a l i t a t s d e l j o cde pilota: Joc Escala i Corda Internacional Frontó LlarguesFrontó Internacional (one wall) Palma Galotxa Perxa Galotxetes Raspall

×