Agile Project Management i ITIL - APMG-International Webinar

896 views

Published on

Jak je łączyć aby najlepiej wykorzystać zalety obydwu standardów?
Czwartek 20 czerwca 2013 / 14:00 CEST (Warszawa, PL)
Przedstawione przez Aleksandra Soleckiego & Tymoteusza Myśliwca, CTPartners SA

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Witamy w świecie efektywnego zarządzania usługami IT oraz realizacji na czas i w budżecie projektów, które spełniają potrzeby biznesu i dostarczają wartość szybko i często. Przedstawimy dziś jak łączyć dwa standardy: ITIL i DSDM Atern. Opowiemy jak stworzyć środowisko, w którym usługi IT są niezawodne, efektywne kosztowo i nadążają za zmianami a projekty w przewidywalny sposób dostarczają oczekiwane rezultaty, na czas i w budżecie.
 • Tu trzeba powiedzieć o tym jak nakładają się Princypia Atern i definicja usługi ITIL
 • Agile Project Management i ITIL - APMG-International Webinar

  1. 1. www.apmg-international.com APMG-International Webinar Agile Project Management i ITIL® Jak je czy aby najlepiej wykorzysta zalety obydwułą ć ć standardów? Czwartek 20 czerwca 2013 / 14:00 CEST (Warszawa, PL) Przedstawione przez Aleksandra Soleckiego & Tymoteusza My liwś ca, CTPartners SA www.APMG-International.com
  2. 2. Agenda • Powitanie i wprowadzenie – Sabina Bieniecka, Business Development Manager - Polska APMG-International • Agile Project Management i ITIL® : Jak je czy aby najlepiej wykorzysta zalety obydwu standardówłą ć ć – Aleksander Solecki i Tymoteusz My liwiecś (CTPartners SA) • Q&A • Dalsze informacje • Zamkni cie webinariumę ABP697 „Wpisz kod, wejdź do gry na CTPlayer!"
  3. 3. O APMG-International • Instytut egzaminacyjny i akredytacyjny o zasi gu globalnymę • Udziela akredytacji/certyfikuje w zakresie Best Management Practice PPM portfolio • Szerokie portfolio programó w certyfikacji dla profesjonalistó w • 350+ Akredytowanych Organizacji Szkoleniowych (ATO) i Akredytowanych Organizacji Doradczych (ACO) z 1800+ akredytowanych treneró w i konsultantó w • Egzaminy certyfikuj ceą ; 18000+ egzaminó w w miesi cuą • Siedziba g ó wna w Wielkiej Brytaniił ; biura operacyjne albo formalne przedstawicielstwa w 12 krajach • Wi cej informacji na:ę www.APMG-International.com
  4. 4. Trenerzy… • Aleksander Solecki – Agile Approved Trainer, Agile Project Management Registered Practitioner (APMG, 2012) – Metodyki Agile stosuje od 12 lat, od 2003 roku jest trenerem Agile w CTPartners • Tymoteusz My liwiecś – ITIL® Expert, Kierownik projektó w, Trener i Konsultant, – Od 2005 roku zajmuje si tematami budowy kultury us ugoweję ł w organizacjach, wspieraniu Biznesu oraz raportowaniu, analizie i podnoszeniu jako ci us ug IT.ś ł
  5. 5. wprowadzenie • Agile Project Management (DSDM ® Atern ®) – metodyka zarz dzania projektami zgodna z filozofi Agile, zapewniaj ca realizacj , naą ą ą ę czas i w bud ecie, projektó w, któ re spe niaj potrzeby biznesu iż ł ą dostarczaj warto szybko i cz sto.ą ść ę • ITIL ® – metodyka dedykowana g ó wnie dzia om IT, dostarczaj cał ł ą wskazó wek, jak skutecznie i wydajnie zarz dza us ugami IT od momentuą ć ł podejmowania decyzji o zmianie w zakresie oferowanych us ug, przezł projektowanie i przekazywanie do eksploatacji, a po operacyjne dzia ania,ż ł dotycz ce efektywnego kosztowo zapewnienia uzgodnionych poziomó wą jako ci us ug, a tym samym zapewnienia warto ci klientowi z korzystaniaś ł ś z nich. Ka da z nich stanowi pot ne narz dzie, razem pozwalajż ęż ę ą osi ga jeszcze wi cej. Dzi poka emy jak je czy !ą ć ę ś ż łą ć
  6. 6. Agile Project Management (Atern®) i ITIL® • Oba standardy maj swoj filozofi i pryncypia.ą ą ę • Posiadaj procesy zarz dzania z ich fazami i cyklem ycia.ą ą ż • Okre laj role i ich odpowiedzialno ci.ś ą ś • Definiuj produkty i techniki.ą Cechy wspó lne mo na dostrzec ju na poziomie za o e : definicji us ugi ITILż ż ł ż ń ł ® oraz pryncypió w APM. Poka emy, jak do siebie pasuj w innych obszarach, co jest dla nich wspó lneż ą oraz jak ich u ywa w cyklu ycia projektu i us ugi.ż ć ż ł
  7. 7. Deployment Post-ProjectPre-Project Foundations Deployment Feasibility Exploration & Engineering Założenia Planowanie Realizacja Wdrożenie Eksploatacja Eksploatacja UsługEksploatacja Usług Projektowanie UsługProjektowanie Usług Strategia UsługStrategia Usług Ustawiczne Doskonalenie UsługUstawiczne Doskonalenie Usług Przekazanie Usług – Budowa, Testy, Wdrożenie Przekazanie Usług – Budowa, Testy, Wdrożenie Przekazanie usług - Planowanie Przekazanie usług - Planowanie
  8. 8. Feasibility Za o eniał ż Element DSDM® Atern® ITIL® Procesy Pre-project, Feasibility Strategia usług, Projektowanie Usług, Ustawiczne doskonalenie usług Role Business Sponsor, Business Visionary, Technical Coordinator, Project Manager Wybrane role zarządzających procesami i/lub funkcjami wg. ITIL®, przedstawiciele Klienta oraz dostawców zewnętrznych Produkty Feasibility Assesment, Feasibility Prototype Uzasadnienie biznesowe, Propozycja Zmiany, Karta usługi (service charter) Techniki Modelling, MoSCoW, Facilitated Workshops Pre-roject Projektowanie UsługProjektowanie Usług Strategia UsługStrategia Usług Ustawiczne Doskonalenie UsługUstawiczne Doskonalenie Usług
  9. 9. Plan Element DSDM® Atern® ITIL® Procesy Foundations Strategia usług, Projektowanie Usług, Przekazanie usług, Eksploatacja usług, Ustawiczne doskonalenie usług Role Business Sponsor, Business Visionary, Technical Coordinator, Project Manager, Solution Development Team Wybrane role zarządzających procesami i/lub funkcjami wg. ITIL®, przedstawiciele Klienta oraz dostawców zewnętrznych Produkty Foundations, Prioritized Requiremens List, Solution Prototype, PAQ Pakiet projektu usługi (wysokopoziomowy) Techniki Timeboxing, MoSCoW, Facilitated Workshops, Modelling Eksploatacja UsługEksploatacja Usług Projektowanie UsługProjektowanie Usług Strategia UsługStrategia Usług Ustawiczne Doskonalenie UsługUstawiczne Doskonalenie Usług Przek. Usług-PlanowaniePrzek. Usług-Planowanie Foundations
  10. 10. Realizacja Element DSDM® Atern® ITIL® Procesy Exploration & Engineering, Deployment Projektowanie usług, Przekazanie Usług, Eksploatacja Usług Role Business Visionary, Technical Coordinator, Project Manager, Solution Development Team Wybrane role zarządzających procesami i/lub funkcjami wg ITIL® (w tym CAB), przedstawiciele Klienta oraz dostawców wewnętrznych i zewnętrznych będący członkami komitetu sterującego, przedstawiciele użytkowników (np. super users), dostawców zewnętrznych. Produkty Evolving Solution Pakiet projektu usługi (w tym plany testowania i przekazania), SLAs, OLAs, Ucs Techniki Timeboxing, MoSCoW, Iterative development, Daily stand-ups, Modelling, Agile testing concepts, Facilitated Workshops Techniki Zarządzania Wydaniami i Wdrożeniami, Walidacji i Testowania Usług oraz Oceny Zmian wg ITIL® Eksploatacja UsługEksploatacja Usług Projektowanie UsługProjektowanie Usług Exploration & Engineering Deployment Przekazanie Usług – Budowa, Testy, WdrożeniePrzekazanie Usług – Budowa, Testy, Wdrożenie
  11. 11. Wdro enież Element DSDM® Atern® ITIL® Procesy Deployment Przekazywanie Usług, Eksploatacja Usług Role Business Sponsor, Business Visionary, Technical Coordinator, Project Manager, Solution Development Team, role związane z ITIL®: Operations Coordinator, Systems Integrator Role w procesach fazy przekazywania usług i eksploatacji usług Produkty Deployed Solution Pakiet projektu usługi (w tym Plany wdrożenia) SLAs, OLAs, Ucs, definicje procesów, procedury i polityki, szkolenia, SKMS, SAC Techniki Iterative development, Timeboxing, MoSCoW, Facilitated Workshops, Modelling Rekomendacje ITIL® dot. okresu wczesnego wsparcia, Zarządzania Wydaniami i Wdrożeniami oraz Walidacji i Testowania Usług Eksploatacja UsługEksploatacja Usług Przekazanie Usług – Budowa, Testy, WdrożeniePrzekazanie Usług – Budowa, Testy, Wdrożenie Deployment
  12. 12. Eksploatacja Element DSDM® Atern® ITIL® Procesy Eksploatacja Usług, Ustawiczne Doskonalenie Usług Role Business Sponsor, Business Visionary Role wynikające z procesów zarządzania usługami wg ITIL® Produkty SKMS, inicjatywy doskonalenia, raporty, Live SLA, OLA, Ucs Techniki Measurement Rekomendacje ITIL® dot. Eksploatacji i Ustawicznego doskonalenia usług. Mierzenie i raportowanie. Eksploatacja UsługEksploatacja Usług Ustawiczne Doskonalenie UsługUstawiczne Doskonalenie Usług
  13. 13. Ocena Element DSDM® Atern® ITIL® Procesy Post-project Eksploatacja Usług, Ustawiczne Doskonalenie Usług Role Business Sponsor, Business Visionary All Stakeholders Interesariusze usługi, w tym Klienci Biznesowi Produkty Benefits Assessment Zrównoważona Karta Wyników Techniki Facilitated Workshops Post-Project Eksploatacja UsługEksploatacja Usług Ustawiczne Doskonalenie UsługUstawiczne Doskonalenie Usług
  14. 14. Role Perspektywa Klienta i użytkownika: Zarządzający relacjami z Biznesem, Zarządzający Eksploatacją, Kierownik SD, Zarządzający problemami Perspektywa Klienta i użytkownika: Zarządzający relacjami z Biznesem, Zarządzający Eksploatacją, Kierownik SD, Zarządzający problemami Perspektywa dostawcy zewnętrznego: Zarządzający usługami IT, SLM, Zarządzający zmianami Zarządzający komponentami usługi konfiguracją Zarządzający potencjałem wykonawczym Zarządzający dostępnością Zarządzający ciągłością Zarządzający bezpieczeństwem Zarządzający wydaniami Perspektywa dostawcy zewnętrznego: Zarządzający usługami IT, SLM, Zarządzający zmianami Zarządzający komponentami usługi konfiguracją Zarządzający potencjałem wykonawczym Zarządzający dostępnością Zarządzający ciągłością Zarządzający bezpieczeństwem Zarządzający wydaniami Perspektywa eksploatacji usług: Przedstawiciele eksploatacji (Wymagania) Perspektywa eksploatacji usług: Przedstawiciele eksploatacji (Wymagania) Perspektywa budowy i wdrożenia usług: Zarządzający wydaniami i wdrożeniami, Zarządzający zmianami (Ograniczenia) Perspektywa budowy i wdrożenia usług: Zarządzający wydaniami i wdrożeniami, Zarządzający zmianami (Ograniczenia)
  15. 15. Aktywno ci w fazie Deployment (Aternś ®) i Service Transition (ITIL®) • Wdro enie rozwi zania (nowej us ugi lub zmiany w us udze) w rodowiskuż ą ł ł ś biznesowym, • Zapewnienie bie cej wydajno ci oraz wykonalno ci projektu,żą ś ś a gdy jest to wymagane jego przeplanowanie, • Przeprowadzenie wymaganych szkole oraz dostarczenie dokumentacjiń u ytkownikom biznesowym w celu sprawnej eksploatacji us ugi,ż ł • Przeprowadzenie wymaganych szkole oraz dostarczenie dokumentacjiń pracownikom IT w celu sprawnego utrzymania i wsparcia us ugi.ł ABP697 „Wpisz kod, wejdź do gry na CTPlayer!"
  16. 16. Aktywno ci w fazie Deployment (Aternś ®) i Service Transition (ITIL®) • Zach canie zespo ó w projektó w i eksploatacji do wspó pracy,ę ł ł • D enie do ci g ego udoskonalania przez stosowanie spotka stand-up,ąż ą ł ń retrospektyw, warsztató w. Gromad wiedz i u ywaj jej,ź ę ż • Ocena dostarczonego rozwi zania pod k tem spe nienia wymaga Klienta,ą ą ł ń dotycz cych u yteczno ci i gwarancji, a przez to zapewnienia dostarczaniaą ż ś warto ci,ś • Przekazanie us ugi i zamkni cie projektu,ł ę • Przegl d wydajno ci i skuteczno ci projektu ze strony dostawcy,ą ś ś • Przegl d wydajno ci i skuteczno ci projektu ze strony Klienta biznesowego.ą ś ś
  17. 17. Wskazó wki dotycz ce po czenia ITILą łą ® i Atern® • We pod uwag ró nice kulturowe. Aternź ę ż ® i ITIL® maj wiele wspó lnegoą ale ró wnie wiele ró nic kulturowych,ż ż • Kluczowe jest wsparcie sponsora – osoba w tej roli musi by dobrzeć dobrana, dzia a na odpowiednim szczeblu i by dost pna,ł ć ć ę • Pami taj o elaznym tró jk cie (koszt/czas/jako /zakres). Manipuluję ż ą ść zakresem, aby utrzyma sta e: koszt, czas i jako ,ć ł ść • Nadawaj priorytety MoSCoW wszystkiemu: wymaganiom, testom, produktom, itp., • Waliduj i testuj wcze nie i ustawicznie.ś
  18. 18. Wskazó wki dotycz ce po czenia ITILą łą ® i Atern® • Kontroluj zmian ale nie zapobiegaj jej. Pozwó l wymaganiom ewoluowa ,ę ć a zespo owi uczy si ,ł ć ę • Stosuj zarz dzanie konfiguracj ale nie pozwó l aby sta a si nadmiernymą ą ł ę narzutem i zak ó ci a prac w iteracjach,ł ł ę • Testuj wcze nie i ci gle (w regresji),ś ą • Daj w adz zespo owi i zach caj go do wspó pracy poprzez stworzenieł ę ł ę ł odpowiedniego rodowiska oraz stosowanie odpowiedniego styluś zarz dzania.ą
  19. 19. Pytania i odpowiedzi ABP697 „Wpisz kod, wejdź do gry na CTPlayer!"
  20. 20. Wi cej informacjię • Strona www APMG-International – www.APMG-International.com • APMG - Agile Project Management – http://www.apmg-international.com/pl/kwalifikacje/agilepm/agile-pm-pl.aspx • ITIL® – strona oficjalna – www.itil-officialsite.com • CTPartners SA – www.ctpartners.pl http://www.linkedin.com/company/apmg-international @APMG_Inter
  21. 21. www.apmg-international.com International International Dowiedz si wi cej o nas z naszej stronyę ę : www.APMG-International.com DZI KUJEMY ZA UDZIAŁĘ

  ×