Kirjastopalvelujen suunnittelu ja arviointi <br />Seinäjoen ammattikorkeakoulu<br />Kirjaston toiminnan suunnittelu, kh07k...
Kirjastopalvelujen osatekijät ja kokonaisuus<br />aineistot<br />henkilöstö<br />palvelut ja prosessit <br />tilat ja lait...
Kirjastopalvelut eri tasoilla<br />(Kansainvälinen taso)<br />Kansallinen taso<br />Kirjastosektoritaso<br />Kirjaston ja ...
opetusministeriö<br />kirjastosektorien neuvostot, Kansalliskirjasto, Varastokirjasto, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto...
Mihin tarvitaan strategista suunnittelua?<br /><ul><li>Strategicplanning as a diciplinedeffort to producefundamentaldecisi...
Joyce: ”Whenitworks, strategic management is a way of<br />- engagingpeople, gettingtheircommitment<br />- steering the ...
Kirjaston päämäärien ja toimintojen vahvistaminen<br />Mikä on kirjaston olemassaolon oikeutus<br />Mitkä ovat kirjaston p...
Aihetta koskevat julkaisut<br />tieteellinen tutkimus ja julkaisut <br />populaari tietokirjallisuus, lehdet<br />yritysma...
Strategisen suunnittelun vaiheet<br />Prosessin suunnittelu<br />Valtuutus ja toimivalta<br />Toiminta-ajatuksen ja vision...
Strategisen suunnittelun perusmalli<br />toiminta-ympäristön <br />haasteet<br />Strategian määrittely<br />Toiminta<br />...
Eri tulkintojen näkökulma<br />Kirjaston kehysorganisaation hallintojärjestelmä: poliitikot, päättäjät, rahoittajat<br />K...
Mitä haasteita kirjastopalvelujen järjestämisessä on  nykyisin ja lähitulevaisuudessa?<br />
Kirjaston ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöitä<br />poliittiset tekijät<br />hallinnollinen muutos<br />taloudellis...
Kirjaston sisäisen toimintaympäristön muutostekijöitä<br />aineistot<br />	painetut ja elektroniset<br />henkilöstö<br />	...
muuttuva toimintaympäristö<br />ei ole yhtä oikeaa tapaa organisoida palveluja<br />rakenteet ja toimintatavat sovitetaan ...
Rationaalisuus ja diskursiivisuus<br />rationaalinen, suunnittelulähtöinen: <br />suunnittelun rakenteet, prosessit, käytä...
Diskursiivinen rationaalisuus ja strategian muotoilu<br />DISKURSIIVISUUS<br />haasteista, tavoitteista ja toimintatavois...
Toiminta-ajatus, visio ja strategia<br />toiminta-ajatus<br />kuvaa organisaation perustehtävää, mitä organisaatio tekee<b...
prosessin suunnittelu<br />prosessin tavoitteet<br />toimijoiden roolit ja vastuut<br />aikataulu, resursointi <br />tiedo...
Tiedonhankinta<br />suunnittelun eri vaiheissa tarvitaan informaatiota<br />haasteiden tunnistaminen, toteutuksen seuraami...
Tiedonlähteitä<br />tilastot ja budjetit<br />henkilöstö: keskustelut, haastattelut, kyselyt<br />asiakkaat: asiointitilan...
Analyysit<br />ympäristötekijöiden kartoitus ja muutosanalyysit, esim.<br />	muutostekijät, muutosnopeus, kompleksisuus…<b...
Muutokseen reagointi<br />Reaktiivinen sopeutuminen<br />Analysoidaan muutostekijöitä, luodaan strategioita, jotka auttava...
SWOT-analyysi<br />MYÖNTEISET<br />KIELTEISET<br />HEIKKOUDET<br />Weaknesses<br /><ul><li> vältä
 lievennä
 poista</li></ul>VAHVUUDET <br />Strengths<br /><ul><li> hyödynnä
 vahvista</li></ul>SISÄISET<br />UHAT<br />Threaths<br /><ul><li> kierrä
 lievennä
 poista</li></ul>MAHDOLLISUUDET<br />Opportunities<br /><ul><li> varmista hyödyntäminen</li></ul>ULKOISET<br />
BalancedScorecard -viitekehys julkisella sektorilla<br />Palvelujen vaikuttavuus, riittävyys ja kohdentuvuus<br />Visio <b...
Tulosprisma<br />Yhteiskunnallinen vaikuttavuus<br />Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet<br />TULOSOHJAUS<br />TILIVE...
Tiedon käyttö ja tavoitteiden määrittely<br />tutkitaan ja analysoidaan hankittua tietoa <br />muodostetaan synteesi ja ko...
Tavoitteiden konkretisointi<br />tavoitteet tulee konkretisoida, jotta niitä voidaan toteuttaa<br />resursointi ja prioris...
määritellään keinot, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata<br />määrälliset ja laadulliset tavoitteet, esim.<br...
Strategian toimeenpano<br />toimeenpano, jalkauttaminen, sitouttaminen, valuttaminen…<br />omaksuminen, sisäistäminen, opp...
toimeenpanon ja omaksumisen mahdollistavat rakenteet organisaatiossa<br />strategiaviestintä<br />kuka toteuttaa strategia...
Millaisena henkilöstön asema nähdään strategisessa suunnittelussa?<br />Miten painottuu henkilöstön vs. johdon asema <br /...
Arviointi<br />kuinka asetetut tavoitteet saavutettiin<br />suunnitteluprosessin arviointi<br />toiminnan suuntaaminen ete...
Strategiaviestintä<br />strategian sisältöä koskeva viestintä<br />strategian laatimisen ja toimeenpanon tuki, johdonmukai...
Strategiaviestinnän suunnittelu<br />kohderyhmät<br />	Millaisia kohderyhmiä kirjastolla on: sisäiset – ulkoiset? Millaist...
kanavat<br />Mitä painettuja, sähköisiä ja kasvokkain viestinnän kanavia meidän tulisi käyttää?<br />lähettäjät<br />Ketkä...
Suunnittelun sudenkuoppia<br />puutteellinen sitoutuminen suunnitteluun<br />suunnittelu muodollinen, pakollinen prosessi<...
Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020. Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palvelu...
Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa – faktaa ja visioita<br />http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/uu...
Kirjastopalvelujen arviointi<br />Seinäjoen ammattikorkeakoulu<br />Kirjaston toiminnan suunnittelu, kh07kiko<br />Aki Kan...
Arviointi eri tasoilla<br />kansallisen tason arviointi<br />alueellisen tason arviointi<br />arviointi kehysorganisaation...
määrälliset: tilastot, lomakekyselyt<br />laadulliset: haastattelut, havainnointi, asiointitilanteet<br />itsearviointi: p...
aseta tavoitteet ja mittarit<br />arvioi eri näkökulmista<br />resurssit<br />toimintatavat ja prosessit<br />asiakkaat <b...
Tilastot<br />Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta<br />http://tilastot.kirjastot.fi/<br />Tieteellisten kirjasto...
Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä. Ehdotus arviointimittaristoksi<br />Asiakaskyselyssä "palvelut kokonaisuu...
Kari, Jarkko (2008) Yliopistokirjastojen tutkimustarpeet<br />
Kirjasto- ja asiakasnäkökulma<br />kirjasto organisaationäkökulmasta, mm.<br />panokset ja tuotokset<br />prosessien toimi...
Tyytyväisyys ja vaikuttavuus<br />” Asiakastyytyväisyys on asiakkaan palveluun kohdistuvien odotusten ja hänen saamiensa k...
Bertot & McClure 2003:Kirjastopalvelujen vaikuttavuuden arviointi<br />Käsittää kirjaston palvelujen käytön aiheuttaman va...
Kirjasto- ja asiakasnäkökulmat<br />kirjastonäkökulma: asiakaskirjastossa<br />asiakasnäkökulma: kirjastoosanaasiakkaanelä...
Mistäasiakkaatvoivatkertoa?<br />palvelujenkäyttötavoistaja –tottumuksista<br />palvelujentärkeydestäjamerkityksestä<br />...
Milläeritavoillaasiakkaatvoivatnäistäasioistakertoa?<br />palautelomakkeetyms.<br />lomakekysely<br />haastattelut, ryhmäh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kirjastopalvelujen suunnittelu ja_arviointi_seinäjoki_kevät_2010

1,728 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kirjastopalvelujen suunnittelu ja_arviointi_seinäjoki_kevät_2010

 1. 1. Kirjastopalvelujen suunnittelu ja arviointi <br />Seinäjoen ammattikorkeakoulu<br />Kirjaston toiminnan suunnittelu, kh07kiko<br />Aki Kangas<br />
 2. 2. Kirjastopalvelujen osatekijät ja kokonaisuus<br />aineistot<br />henkilöstö<br />palvelut ja prosessit <br />tilat ja laitteet<br />budjetti<br />jne.<br />Sisäinen toimintaympäristö<br />asiakkaat<br />sidosryhmät<br />rahoittajat<br />kehysorganisaatio<br />yhteiskunta<br />jne.<br />Ulkoinen toimintaympäristö<br />
 3. 3. Kirjastopalvelut eri tasoilla<br />(Kansainvälinen taso)<br />Kansallinen taso<br />Kirjastosektoritaso<br />Kirjaston ja kehysorganisaation taso<br />Yksittäinen kirjasto, osasto tai toimipistetaso<br />
 4. 4. opetusministeriö<br />kirjastosektorien neuvostot, Kansalliskirjasto, Varastokirjasto, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto<br />kansalliset ja alueelliset ohjaus- ja työryhmät, hankkeet ym.<br />paikalliset kirjastot<br />kirjastojen osastot, tiimit, työryhmät jne.<br />työntekijät<br />
 5. 5. Mihin tarvitaan strategista suunnittelua?<br /><ul><li>Strategicplanning as a diciplinedeffort to producefundamentaldecision and actionsthatshape and guidewhat an organization (orotherentity) is, whatitdoes, and whyitdoes it.</li></ul>Bryson (1995): Strategic management for public and nonprofitorganizations<br />
 6. 6. Joyce: ”Whenitworks, strategic management is a way of<br />- engagingpeople, gettingtheircommitment<br />- steering the organization into the future<br />- framingefforts at reorganizing and redesigning for greaterefficiency and quality<br />- formingpartnerships”<br />Joyce (2000): Strategic management for the publicservices<br />
 7. 7. Kirjaston päämäärien ja toimintojen vahvistaminen<br />Mikä on kirjaston olemassaolon oikeutus<br />Mitkä ovat kirjaston palvelut ja asiakkaat nyt ja tulevaisuudessa?<br />Mitkä ovat hyvän kirjaston menestyskriteerit?<br />Mitkä ovat oman kirjaston vahvat ja heikot puolet?<br />Mitkä ovat tärkeimmät kirjaston toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset?<br />Mitä uhkia ja mahdollisuuksia niissä on?<br />Mitkä ovat kirjaston strategiat ja ne tavoitteet, joilla kirjasto saavuttaa päämäärät, hyödyntää ulkoiset mahdollisuudet ja eliminoi sisäiset heikkoudet?<br />Mitkä ovat kehysorganisaation tavoitteet kirjaston osalta? Niinikangas & Niinikangas, 1992. Kirjastostrategiat<br />
 8. 8. Aihetta koskevat julkaisut<br />tieteellinen tutkimus ja julkaisut <br />populaari tietokirjallisuus, lehdet<br />yritysmaailma<br />julkiset organisaatiot<br />tietty toimiala, esim. kirjastoala<br />
 9. 9. Strategisen suunnittelun vaiheet<br />Prosessin suunnittelu<br />Valtuutus ja toimivalta<br />Toiminta-ajatuksen ja vision muotoilu<br />Päämäärien ja tavoitteiden asettaminen<br />Toimintaympäristön haasteiden analyysi<br />Strategian, suunnitelman tms. muotoilu<br />Strategian, suunnitelman tms. toimeenpano<br />Toimiminen strategian, suunnitelman tms. tavalla<br />Tavoitteiden toteutumisen arviointi<br />Strategiaviestintä <br />Tiedonhankinta<br />
 10. 10. Strategisen suunnittelun perusmalli<br />toiminta-ympäristön <br />haasteet<br />Strategian määrittely<br />Toiminta<br />Toteutumi-sen seuranta<br />Toiminta-ajatus ja visio<br />
 11. 11. Eri tulkintojen näkökulma<br />Kirjaston kehysorganisaation hallintojärjestelmä: poliitikot, päättäjät, rahoittajat<br />Kirjaston muut sidos-ryhmät: mm. kustantajat, järjestelmä-toimittajat<br />Toimintaympäristön haasteet<br />Kirjaston johto / hallinto<br />Toiminta-ajatus ja visio<br />Strategian muotoilu<br />Strategian toimeenpano<br />Toteutumisen seuranta<br />Kirjaston asiakkaat<br />Kirjaston työntekijät<br />
 12. 12. Mitä haasteita kirjastopalvelujen järjestämisessä on  nykyisin ja lähitulevaisuudessa?<br />
 13. 13. Kirjaston ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöitä<br />poliittiset tekijät<br />hallinnollinen muutos<br />taloudelliset haasteet<br />teknologinen muutos<br />informaatiotuotannon ja julkaisutoiminnan muutos<br />asiakaskunnan muutokset<br />kansainvälistyminen<br />kehysorganisaation pysyvät ja muuttuvat rakenteet<br />
 14. 14. Kirjaston sisäisen toimintaympäristön muutostekijöitä<br />aineistot<br /> painetut ja elektroniset<br />henkilöstö<br /> ammattitaito, osaamisen kehittäminen, koulutusrekrytointityötyytyväisyys, työyhteisöllisyys<br />toimintatavat ja prosessit<br /> asiakaspalvelu<br />budjetti<br />tilat ja laitteet <br />
 15. 15. muuttuva toimintaympäristö<br />ei ole yhtä oikeaa tapaa organisoida palveluja<br />rakenteet ja toimintatavat sovitetaan toimintaympäristön olosuhteisiin<br />myös strategisen suunnittelun käytäntöjen (rakenteiden) ja suunnitelmien sisältöjen tulee vastata kulloisiakin olosuhteita<br />verkostot ja riippuvuus<br />muutosnopeus<br />ennakoitavuus<br />
 16. 16. Rationaalisuus ja diskursiivisuus<br />rationaalinen, suunnittelulähtöinen: <br />suunnittelun rakenteet, prosessit, käytännöt, strategian sisällöt, toimeenpano ja arviointi<br />diskursiivinen<br />eri osapuolten tulkintoja ja merkityksiä painottava näkökulma<br />
 17. 17. Diskursiivinen rationaalisuus ja strategian muotoilu<br />DISKURSIIVISUUS<br />haasteista, tavoitteista ja toimintatavoista keskusteleminen <br />RATIONAALISUUS<br />Strategian muotoilu keskusteltujen haasteiden, tavoitteiden, toimintatapojen pohjalta <br />TULOKSENA strategia, toimintapolitiikka, ohje tms.<br />
 18. 18. Toiminta-ajatus, visio ja strategia<br />toiminta-ajatus<br />kuvaa organisaation perustehtävää, mitä organisaatio tekee<br />visio<br />määrittelee, millainen organisaatio haluaa olla tulevaisuudessa<br />strategia<br />tavoitteet, joilla vision saavuttaminen nähdään mahdollisena saavuttaa<br />Konkretisoi vision, myös strategian tavoitteiden mittaamisen ja toteutumisen seurannan<br />
 19. 19. prosessin suunnittelu<br />prosessin tavoitteet<br />toimijoiden roolit ja vastuut<br />aikataulu, resursointi <br />tiedonhankinta <br />viestintä ja tiedotus<br />valtuutus ja toimivalta<br />hyväksyntä suunnittelulle<br />
 20. 20. Tiedonhankinta<br />suunnittelun eri vaiheissa tarvitaan informaatiota<br />haasteiden tunnistaminen, toteutuksen seuraaminen, arviointi<br />informaatio sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön tarpeista ja muutoksista<br />tiedontarpeet ja -hankinta<br /> faktat > faktatiedon hankinta<br /> aihe > tiedonhankinta tietystä aiheesta yleinen kirjastoalan ja kehityksen seuraaminen<br />
 21. 21. Tiedonlähteitä<br />tilastot ja budjetit<br />henkilöstö: keskustelut, haastattelut, kyselyt<br />asiakkaat: asiointitilanteet, kyselyt, haastattelut<br />kollegat ja asiantuntijat<br />benchmarking<br />tutkimus, ammattikirjallisuus ja julkaisut<br />seminaarit ja tapahtumat<br />analyysit<br />
 22. 22. Analyysit<br />ympäristötekijöiden kartoitus ja muutosanalyysit, esim.<br /> muutostekijät, muutosnopeus, kompleksisuus…<br /> organisaatiorakenne, resurssit, osaaminen, johtamistapa, organisaatiokulttuuri, tehokkuus, toimintatavat, prosessit<br />tietyn osa-alueen analyysi, esim. kokoelma-analyysi<br />taloudellinen analyysi, esim. kustannus-tehokkuusanalyysi<br />asiakas- ja kysyntäanalyysi<br />sidosryhmäanalyysi<br />kilpailija-analyysi<br />
 23. 23. Muutokseen reagointi<br />Reaktiivinen sopeutuminen<br />Analysoidaan muutostekijöitä, luodaan strategioita, jotka auttavat toimimaan muuttuvassa ympäristössä<br />Proaktiivinen toiminta<br />Toimitaan aloitteellisesti ja pyritään vaikuttamaan toimintaympäristöön<br />
 24. 24. SWOT-analyysi<br />MYÖNTEISET<br />KIELTEISET<br />HEIKKOUDET<br />Weaknesses<br /><ul><li> vältä
 25. 25. lievennä
 26. 26. poista</li></ul>VAHVUUDET <br />Strengths<br /><ul><li> hyödynnä
 27. 27. vahvista</li></ul>SISÄISET<br />UHAT<br />Threaths<br /><ul><li> kierrä
 28. 28. lievennä
 29. 29. poista</li></ul>MAHDOLLISUUDET<br />Opportunities<br /><ul><li> varmista hyödyntäminen</li></ul>ULKOISET<br />
 30. 30. BalancedScorecard -viitekehys julkisella sektorilla<br />Palvelujen vaikuttavuus, riittävyys ja kohdentuvuus<br />Visio <br />Strategia<br />Prosessien hallittavuus, suunnitelmallisuus ja tehokkuus<br />Asiakkaiden tyytyväisyys, palvelujen laatu ja saatavuus<br />Henkilöstön osaaminen, innovatiivisuus, jaksaminen ja viihtyvyys<br />
 31. 31. Tulosprisma<br />Yhteiskunnallinen vaikuttavuus<br />Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet<br />TULOSOHJAUS<br />TILIVELVOLLISUUS<br />Vaikuttavuus<br />Miten toiminta ja talous ovat vaikuttaneet yhteis-kunnalliseen vaikuttavuuteen<br />Toiminnalliset tulostavoitteet<br />Toimin-nallinen tehokkuus<br />Tuotokset ja laadun-hallinta<br />suoritteet ja julkishyödykkeet<br />palvelukyky ja laatu<br />taloudellisuus<br />tuottavuus<br />kannattavuus<br />kustannusvastaavuus<br />Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen<br />(Human resources development)<br />
 32. 32. Tiedon käyttö ja tavoitteiden määrittely<br />tutkitaan ja analysoidaan hankittua tietoa <br />muodostetaan synteesi ja kokonaisuus tietojen perusteella<br />myös eri toimijoiden tulkinnat olennaisia<br />määritellään toiminnan suunta, tavoitteet ja toimenpiteet <br />tiedostetaan tiedonhankinnan ja päätöksenteon rajoitukset <br />
 33. 33. Tavoitteiden konkretisointi<br />tavoitteet tulee konkretisoida, jotta niitä voidaan toteuttaa<br />resursointi ja priorisointi<br />tavoitteet jäsennetään tehtävä- tai toimintokokonaisuuksiksi<br />organisatorisesti<br />koko organisaatio, yksikkötaso, tiimi- tai ryhmätaso, yksilötaso<br />ajallisesti<br /> esim. vuosi- tai puolivuotissuunnitelmat, budjetointi<br />
 34. 34. määritellään keinot, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata<br />määrälliset ja laadulliset tavoitteet, esim.<br />taloudellinen tehokkuus<br />prosessien toimivuus<br />henkilöstön osaaminen<br />asiakastyytyväisyys ja vaikuttavuus<br />arviointitiedon hankinta<br />
 35. 35. Strategian toimeenpano<br />toimeenpano, jalkauttaminen, sitouttaminen, valuttaminen…<br />omaksuminen, sisäistäminen, oppiminen…<br />toimiminen arvojen, toiminta-ajatuksen, vision ja strategian osoittamilla tavoilla<br />
 36. 36. toimeenpanon ja omaksumisen mahdollistavat rakenteet organisaatiossa<br />strategiaviestintä<br />kuka toteuttaa strategian, mitä pitää tehdä, miten pitää tehdä<br />strategisen tietoisuuden lisääminen<br />henkilöstön rekrytointi <br />henkilökohtaisten tavoitteiden sitominen strategiaan<br />palkkauksen ja palkitsemisen sitominen strategiaan<br />osaamisen kehittäminen strategiassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta<br />
 37. 37. Millaisena henkilöstön asema nähdään strategisessa suunnittelussa?<br />Miten painottuu henkilöstön vs. johdon asema <br />toimintaympäristön haasteiden tunnistajana <br />strategian sisällön suunnittelijana<br />strategian omaksujana<br />strategian toteuttajana<br />strategian tulosten seuraajana<br />
 38. 38. Arviointi<br />kuinka asetetut tavoitteet saavutettiin<br />suunnitteluprosessin arviointi<br />toiminnan suuntaaminen eteenpäin arvioinnin perusteella > uudet suunnitelmat<br />
 39. 39. Strategiaviestintä<br />strategian sisältöä koskeva viestintä<br />strategian laatimisen ja toimeenpanon tuki, johdonmukainen tiedottaminen sekä yhteisen ymmärryksen luominen strategiasta<br />strategian toteuttamista tukeva viestintä<br />päivittäinen työviestintä, tuetaan työtehtävien suorittamista<br />strategiaprosessista viestiminen<br />strategian laatimisen ja toimeenpanon käytännöistä, prosesseista ja työvälineistä viestiminen<br />
 40. 40. Strategiaviestinnän suunnittelu<br />kohderyhmät<br /> Millaisia kohderyhmiä kirjastolla on: sisäiset – ulkoiset? Millaista tietoa eri kohderyhmät tarvitsevat ja miten ne käsittelevät tietoa?<br />sisältö<br /> Miten viesti muotoillaan? Miten varmistetaan, että strategiasta viestitään kohderyhmien kannalta tarkoituksenmukaisesti läpi organisaation?<br />
 41. 41. kanavat<br />Mitä painettuja, sähköisiä ja kasvokkain viestinnän kanavia meidän tulisi käyttää?<br />lähettäjät<br />Ketkä ovat pääasiallisia strategian viestijöitä ja millaista tukea he tarvitsevat?<br />mittaaminen<br />Mitä pyrimme saamaan aikaan viestinnällä ja mistä tiedämme, olemmeko saavuttaneet tavoitteemme?<br />Hämäläinen & Maula (2004): Strategiaviestintä<br />
 42. 42. Suunnittelun sudenkuoppia<br />puutteellinen sitoutuminen suunnitteluun<br />suunnittelu muodollinen, pakollinen prosessi<br />valtuuksien puuttuminen<br />suunnitelmat jäävät asiakirjatasolle<br />strategiaa ei konkretisoida arkeen käytännön tehtäviksi<br />toteutumista ei arvioida<br />liiallinen suunnittelukeskeisyys <br /> ei huomioida organisaation jäsenten eri tulkintoja<br />liika diskursiivisuus<br /> ei saada muotoiltua näkemyksiä toimintasuunnitelmiksi<br />strategiaviestintä jää vähälle huomiolle<br />
 43. 43. Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020. Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksihttp://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr26.pdf?lang=fi<br />Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm32.pdf?lang=fi<br />
 44. 44. Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa – faktaa ja visioita<br />http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/uutiset/1264417223714.html<br />Kustannustehokkuusvertailu keskitetyn ja hajautetun aineistonhankinnan välillä http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/vaikuttavuus/muitaraportteja.html<br />
 45. 45. Kirjastopalvelujen arviointi<br />Seinäjoen ammattikorkeakoulu<br />Kirjaston toiminnan suunnittelu, kh07kiko<br />Aki Kangas<br />
 46. 46. Arviointi eri tasoilla<br />kansallisen tason arviointi<br />alueellisen tason arviointi<br />arviointi kehysorganisaation osana<br />kirjastotason arviointi<br />oman toimipisteen, tiimin, työyhteisön arviointi<br />(työntekijätaso)<br />
 47. 47. määrälliset: tilastot, lomakekyselyt<br />laadulliset: haastattelut, havainnointi, asiointitilanteet<br />itsearviointi: portfoliot, raportit<br />ulkopuolinen arviointi: vertaisarviointi, benchmarking, asiantuntija-arviointi, auditointi<br />(kehityskeskustelut)<br />
 48. 48. aseta tavoitteet ja mittarit<br />arvioi eri näkökulmista<br />resurssit<br />toimintatavat ja prosessit<br />asiakkaat <br />Saarti: Kirjastopalvelujen arviointi kehittämisvälineenä. Luento 27.10.2008<br />
 49. 49. Tilastot<br />Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta<br />http://tilastot.kirjastot.fi/<br />Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta<br />https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/index.jsp<br />
 50. 50. Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä. Ehdotus arviointimittaristoksi<br />Asiakaskyselyssä "palvelut kokonaisuudessaan" -kohdasta saatu arvio<br />Asiakkaan saaman tiedon antama hyöty asiakkaalle, esim. FinELibin käyttäjäkysely<br />Kirjastokäynnit (fyysiset ja virtuaaliset) / kohdeväestö tai asukas<br />Kirjaston kokonaiskulut / kohdeväestö tai asukas<br />Kirjaston vaikuttavuus omassa kehysorganisaatiossa / yhteiskunnassa<br />Opiskelun ja työskentelyn tehostuminen (vaikutusmittari)<br />Lainat + el. palveluiden aineistonlataukset/kohdeväestö tai asukas<br />Kirjastoaineistokulut / kohdeväestö tai asukas (fyysiset ja digitaaliset aineistot)<br />Informaatiolukutaito, esim. tiedonhankinnan opetuksen vaikutus opiskeluun (asiakastyytyväisyyskyselystä)<br />Kokoelmien kattavuus ja laadukkuus<br />
 51. 51. Kari, Jarkko (2008) Yliopistokirjastojen tutkimustarpeet<br />
 52. 52. Kirjasto- ja asiakasnäkökulma<br />kirjasto organisaationäkökulmasta, mm.<br />panokset ja tuotokset<br />prosessien toimivuus<br />tuottavuus<br />henkilöstönäkökulma ja työtyytyväisyys <br />asiakkaan kannalta<br />tyytyväisyys<br />vaikuttavuus<br />
 53. 53. Tyytyväisyys ja vaikuttavuus<br />” Asiakastyytyväisyys on asiakkaan palveluun kohdistuvien odotusten ja hänen saamiensa kokemusten välinen suhde”.<br />” Vaikuttavuus on hyötyä, vaikutusta, merkityksiä, tai muutoksia, joita (kirjasto)palvelu aiheuttaa käyttäjissään tai yhteisöissään”<br />Vaikuttavuuden aikajänne: välittömät vaikutukset, pidemmän aikavälin vaikutukset<br />Rajavaara: vaikuttavuusyhteiskunta<br />
 54. 54. Bertot & McClure 2003:Kirjastopalvelujen vaikuttavuuden arviointi<br />Käsittää kirjaston palvelujen käytön aiheuttaman vaikutuksen (impact), hyödyn (benefit), merkityksen (difference) tai muutoksen (change) käyttäjässä, ryhmässä tai organisaatiossa<br />Määrittyy kirjaston palveluille jo niiden suunnitteluvaiheessa annettujen tavoitteiden ja tarkoitusten mukaan<br />Vaatii, että tavoitellun vaikuttavuuden toteutumista mitataan<br />
 55. 55. Kirjasto- ja asiakasnäkökulmat<br />kirjastonäkökulma: asiakaskirjastossa<br />asiakasnäkökulma: kirjastoosanaasiakkaanelämää<br />asiakassuuntaunutkirjastonäkökulma<br />Kuka määrittelee tyytyväisyyden, vaikutukset sekä halutun tason?<br />vrt. kirjasto määrittelee hyvän palvelun kriteerit<br />hyvä palvelu on sitä, minkä asiakas määrittelee hyväksi palveluksi<br />
 56. 56. Mistäasiakkaatvoivatkertoa?<br />palvelujenkäyttötavoistaja –tottumuksista<br />palvelujentärkeydestäjamerkityksestä<br />tyytyväisyydestäpalveluihin<br />palvelujenvaikutuksista<br />
 57. 57. Milläeritavoillaasiakkaatvoivatnäistäasioistakertoa?<br />palautelomakkeetyms.<br />lomakekysely<br />haastattelut, ryhmähaastattelut<br />päiväkirjat, kertomuksetjamuistelmat<br />havainnointi<br />asiakaspalvelutilanteet<br />yhteydenottoviran- tai toimenhaltijaan tai “päättäjiin” <br />
 58. 58. Asiakaskyselyt kirjastoissa<br />kansainväliset formaatit<br />kansalliset kyselyt<br />alueelliset kyselyt<br />paikalliset kyselyt<br />kirjastopalvelut <br />kirjastopalvelut yhdessä jonkun muun esim. vapaa-aikatutkimusten kanssa<br />
 59. 59. Asiakaskyselyn suunnittelu ja toteutus<br />toteutustavan suunnittelu<br />kyselylomakkeen sisällön ja rakenteen suunnittelu<br />lomakkeen testaus ja muokkaus<br />vastausten kerääminen<br />aineiston järjestäminen<br />aineiston analyysi<br />toimenpiteiden määrittäminen<br />raportointi<br />toimenpiteiden toteutumisen seuranta<br />tiedotus<br />
 60. 60. Kirjastojen asiakaskyselyjen teemoja<br />palvelujen käyttö ja kehittämistoiveet<br />tärkeys ja onnistuminen (tyytyväisyys)<br />painetut ja elektroniset aineistot<br />tilat ja aukioloajat<br />laitteet<br />henkilökunnan palvelualttius ja kyky neuvoa<br />palvelujen vastaavuus tarpeisiin<br />verkkopalvelujen <br />
 61. 61. Kirjastopalvelujen vaikutukset asiakaskyselyissä<br />tarvittavan tiedon löytyminen<br />tiedonhankintataitojen parantuminen<br />työskentelyn / opiskelun nopeutuminen<br />työskentelyn / opiskelun laadun parantuminen<br />tietoteknisten taitojen kehittyminen<br />lukemis- ja kulttuuriharrastusten tukeminen<br />virikkeet vapaa-aikaan ja harrastuksiin<br />sosiaaliset kontaktit<br />elämänlaadun paraneminen<br />
 62. 62. Eri lähteistä saatavien tietojen yhdistäminen<br />esim. tilastoista ja asiakaskyselystä saatavan informaation yhdistäminen<br />tilastoista<br />esim. kokoelmiin käytetty määräraha, kävijät, aineiston lainaus, verkkoaineistojen lataukset, tiedonhankinnan opastuksen ja osallistuneiden määrä<br />kyselyistä<br />esim. kokoelmien vastaavuus tarpeisiin, löydettävyys, verkkoaineistojen käytettävyys, opastuksen hyöty <br />

×