01 fundamental of multimedia

692 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 fundamental of multimedia

 1. 1. ia Systems520251: Multimed ¾พ×ื้¹น°ฐÒา¹นÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย 11 ÁมÔิ¶ถØุ¹นÒาÂย¹น 2555 1
 2. 2. ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย 2
 3. 3. ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร? 3
 4. 4. and co t ntent dia is media fferen ime of di“...Mult a combination be used as that uses can e term ltiple content nt for ms. Th th mu con te um wi ibing a un (a medi ective descr a no or as an adj ntent iple co t to fo rms) having mult ium a s in co ntras med is used tional forms e term se tradi form s. Th yu erial. h onl ia whic hand-produce tion of d mat med printe d or s a co mbina of a inclu de tion, video, Mult imedi ages, anima dio, still im nt for ms...” te xt, au ctivity conte and intera 4
 5. 5. ...Multime dia is usu displayed ally recor or access ded and processin ed by inf played, g devices ormation electroni , such as content c devices compute performa , but can rized and nce. Mult also be p describe imedia (a ar t of a l s electro s an adje ive store and nic medi ctive) als experien a devices o Multimed ce multim used to ia is distin edia con in fine ar guished f tent. t; by inclu rom mix has a bro ding aud ed media ader sco io, for ex synonym pe. The t ample, it ous for in erm "richHyperme teractive media" is dia can b multimed e conside ia. multimed red one ia applica par ticula tion... r 5
 6. 6. ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย àเ¤คÂยàเ»ปšš¹นàเÃร×ื่Íอ§ง(âโ¤คµตÃร)äไ¡กÅลµตÑัÇวáแµตÇวÑั¹น¹นÕี้ ‹‹ ÁมÑั¹นàเ»ปÅลÕี่Âย¹นäไ»ป 6
 7. 7. ÅลÍอ§ง¡กÅลºบäไ»ปÂยé้Íอ¹นÍอ´ดÕีµต(¢ขÍอ§ง¼ผÁม)¡ก¹น 7
 8. 8. Áม¹นàเ»ปç็¹นâโÅล¡กÍอÐะ¹นÒาÅลÍอ¡ก 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. àเÃรÔิè่Áมàเ¢ขŒŒÒาÊสÙูâโÅล¡ก´ดÔิ¨จÔิ·ท∙ÑัÅล ‹‹ 15
 16. 16. Sinclair ZX81 (คอมพิวเตอรเครื่องแรกของผม)1981 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Apple ][ 22
 23. 23. 23
 24. 24. 1984 24
 25. 25. 1987 25
 26. 26. 1990 26
 27. 27. CD-ROM 27
 28. 28. Internet + Computerกอนป 2000 28
 29. 29. Music on the Go2001 29
 30. 30. The Convergence2007 30
 31. 31. คำถามของผมเมื่อปที่แลว - นี่คืออุปกรณใน การบริโภคขอมูลของยุคถัดไปใชหรือไม ? 31
 32. 32. 32คำตอบคือ... http://mashable.com/2011/01/27/ipad-one-year-infographic/
 33. 33. 33
 34. 34. ¤คÓำ»ปÃรÐะ¡กÒาÈศ ¼ผÁมäไÁม‹‹ãใªช‹‹¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¢ขÒาÂยËหÃร×ืÍอàเ»ปšš¹นµตÑัÇวáแ·ท∙¹น¢ขÍอ§งºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ Apple Inc áแµต‹‹ÍอÂย‹‹Òา§งãใ´ด ·ท∙Õีè่¹นÓำÊส×ืè่ÍอáแÅลÐะÇวÔิ´ดÕี·ท∙ÑัÈศ¹นµต‹‹Òา§งæๆÁมÒาãใËหŒŒªชÁม¹นÑัé้¹นàเ¹น×ืè่Íอ§ง¨จÒา¡กÊส×ืè่ÍอàเËหÅล‹‹Òา¹นÕีé้àเ¢ขŒŒÒา¡กÑัºบ¡กÒาÃรÍอ¸ธÔิºบÒาÂย¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒÊสÍอ¹นãใ¹นÃรÒาÂยÇวÔิªชÒา¹นÕีé้àเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹น ÁมÔิäไ´ดŒŒàเ»ปšš¹น¡กÒาÃรªชÕีé้¹นÓำãใ´ดæๆ·ท∙Ñัé้§งÊสÔิé้¹น ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น¡กÃรØุ³ณÒาãใªชŒŒÇวÔิ¨จÒาÃร³ณ­ÞญÒา³ณãใ¹น¡กÒาÃรÃรÑัºบªชÁมÃรÑัºบ¿ฟ˜˜§ง áแÅลÐะâโ»ปÃร´ดàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จÇว‹‹Òาãใ¹นâโÅล¡ก¢ขÍอ§งàเÃรÒา¹นÕีé้ÂยÑั§งÁมÕี¼ผÙูŒŒ¼ผÅลÔิµตÃรÒาÂยÍอ×ืè่¹น·ท∙Õีè่¼ผÅลÔิµตÊสÔิ¹น¤คŒŒÒา·ท∙Õีè่¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จÍอÕี¡กÁมÒา¡กÁมÒาÂย ÍอÀภÔิàเÉษ¡ก Ëห§งÉษÇวÔิ·ท∙ÂยÒา¡กÃร 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. àเÃรÒา¨จÐะãใªชŒŒªชÕีÇวÔิµต¡กÑั¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร? 37
 38. 38. 38

×