สังคมวัยรุ่น

7,794 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สังคมวัยรุ่น

 1. 1. นายกฤษณะ คาพิระ 543050211-7นางสาวนภารัตน์ ทองทศ 543050222-2นางสาวปิยะพร พุ่มจันทร์ 543050227-2นางสาวสศิพร ลวงงาม 543050235-3นางสาวสุจิรา คาสีหา 543050386-2นางสาวรุ่งทิพย์ ผ่านพินจ 543050233-7 ินางสาวอภิรมย์รช ั เรืองประทุม 543050550-5
 2. 2. วัยรุ่น (Adolescence) ช่วงอายุ 13-19 ปีเป็นวัยช่วงต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงระยะเวลาทีมีการเปลียนแปลง ่ ่ทางด้านการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ลักษณะทีบ่ง ่บอกถึงความเป็นหนุมสาว ขณะเดียวกันพัฒนาการ ่ทางด้านอารมณ์ สังคมและจิตใจก็เปลียนแปลงไปด้วยแต่ ่เป็นไปในลักษณะทีไม่คอยสอดคล้องหรือเหมาะสมกับการ ่ ่เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ่
 3. 3. พัฒนาการทางสังคม ช่วงวัยรุ่น วัยนี้จะเริมห่างจากทางบ้าน ไม่ค่อยสนิทสนมคลุก ่คลีกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า จะใช้เวลากับเพื่อนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้านมาก ไม่อยากไปไหนกับทางบ้าน เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม ปรับตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่ม ของสังคมได้ดขึ้น ี
 4. 4. ใช้เวลากับเพือนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้านมาก ไม่ ่ อยากไปไหนกับทางบ้าน
 5. 5. เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม
 6. 6. พัฒนาการทางสังคม ช่วงวัยรุ่น มีความสามารถในทักษะสังคม การสื่อสารเจรจา การแก้ปัญหา การประนีประนอม การยืดหยุนโอนอ่อนผ่อน ่ตามกัน และการทางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาการทางสังคมที่ดีจะเป็นพื้นฐานมนุษยสัมพันธ์ทดี และบุคลิกภาพทีดี การ ี่ ่เรียนรูสังคมจะช่วยให้ตนเองหาแนวทางการดาเนินชีวตที่ ้ ิเหมาะกับตนเอง เลือกวิชาชีพทีเหมาะกับตน และมีสงคม ่ ัสิ่งแวดล้อมทีดีตอตนเองในอนาคตต่อไป ่ ่
 7. 7. มีเอกลักษณ์ทางเพศเหมาะสมมีลักษณะเฉพาะของตนเอง
 8. 8. มีความสามารถในทักษะทางสังคมและ การสื่อสารเจรจา
 9. 9. พัฒนาการทางสังคม ช่วงวัยรุ่น วัยแห่งการรวมกลุ่มอย่างแท้จริง (gangage) เมื่อเกิดการรวมกลุ่มเด็กจะสร้างกฎระเบียบภาษา ประเพณีประจากลุ่ม เพื่อใช้เฉพาะสมาชิกของกลุ่มเท่านั้น เด็กจะรู้สึกปลอดโปร่งและสบายใจจากการเล่น เรียน เที่ยว กิน นอน ทางานกับเพื่อนร่วมวัยซึ่งการรวมกลุ่มของเด็กจะเป็นไปโดยธรรมชาติ
 10. 10. พัฒนาการด้านสังคมของเด็กในวัยรุ่นบางครั้งอาจ ส่งผลให้เกิดปัญหากับผู้ปกครอง ที่เราเรียกว่า “ช่องว่างระหว่างวัย” ที่ทาให้เด็กวัยรุ่นและผู้ปกครองไม่เข้าใจกัน มีวิธีแก้ปัญหา ดังนี้...........
 11. 11. วิเคราะห์ทฤษฎี... งานพัฒนาการของฮาวิกเฮิรส ์ งานพัฒนาการของวัยรุนที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม คือ ่มีความสัมพันธ์กบเพือนวัยเดียวกันทังหญิงและชาย มีบทบาททางเพศ ั ่ ้ตามทีสงคมยอมรับ เตรียมตัวสาหรับการแต่งงานและชีวิตครอบครัวและ ่ัเป็นบุคคลทีมความรับผิดชอบต่อสังคม ่ ี พัฒนาการด้านบุคลิกภาพของซิกมันต์ ฟรอยด์ พัฒนาการด้านบุคลิกภาพของวัยรุนด้านสังคมจะอยูใน “ขั้น ่ ่ ความต้องการทางเพศ” คือมีความสนใจเพศตรงข้ามทังสองเพศมีความพึง ้ พอใจในการคบหาสมาคม ผูกพันรักใคร่กับเพือนต่างเพศ ปรับตัวให้เข้า ่ กับเพศตรงข้ามและทาตนให้เป็นทีสนใจของเพศตรงข้าม ่
 12. 12. พิสูจน์ทฤษฎี สัมภาษณ์เจ้าของร้านค้าหอพักหญิงที18 ่ ของ ผู้ปกครองของน้องบอล อายุ 17 ปีซิกมันต์ ฟรอยด์
 13. 13. พิสูจน์ทฤษฎีของซิกมันต์ ฟรอยด์ จากการสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องบอลเราได้ทราบถึงพัฒนาการทางสังคมของน้องคือสามารถปรับตัวเข้ากับเพือน่เพศเดียวกันและเพือนต่างเพศได้ มีเพือนสนิททีเป็นทั้ง ่ ่ ่เพื่อนเพศชายและเพศหญิง ซึ่งตรงกับทฤษฎีพฒนาการด้าน ับุคลิกภาพของซิกมันต์ ฟรอยด์ ในขั้นความต้องการทางเพศที่ว่ามีความสนใจเพศตรงข้ามทังสองเพศมีความพึงพอใจในการคบหาสมาคม ผูกพันรัก ้ใคร่กับเพือนต่างเพศ ปรับตัวให้เข้ากับเพศตรงข้าม ่
 14. 14. วีดีโอประกอบhttp://www.youtube.com/watch?v=Z1z7b _XpgX4&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=xHKw mziFTZw
 15. 15. อ้างอิง• เรื่องพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กวัยเรียน โดยโรงเรียนนครพิงค์ อภิบาลกิจ ที่มา::http://www.popcare.com/learn%20age.htm• บทความสาหรับพ่อแม่ โดย นพ. วิโรจน์ อารีย์กุล สืบค้นวันที่28/12/54 ที่มา::http://www.teenrama.com/dad_mam/old_dad_mam24.htm• จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น โดย นพ. พนม เกตุมาน• ที่มา::http://www.psyclin.co.th/new_page_56.htm
 16. 16. ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ

×