Avaluació enquesta escola àuria 2013

452 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaluació enquesta escola àuria 2013

 1. 1. RESULTATS I VALORACIÓ ENQUESTA DE SATISFACCIÓ FAMÍLIES ESCOLA ÀURIA -APINAS OCTUBRE 2013
 2. 2. Data: 2013 Pàgina: 1 de 25 ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES ESCOLA ÀURIA INFORME 2013 S’ha elaborat una enquesta anònima per conèixer el grau de satisfacció del servei que ofereix el CENTRE Escola Àuria. Aquesta enquesta s’ha distribuït a totes les famílies dels alumnes del centre. El procediment ha estat gestionat per tal de garantir l’anonimat de les respostes, per això les enquestes no identificaven a les famílies que feien la resposta, els hi vàrem trametre el qüestionari amb un sobre en blanc, amb instruccions de que dipositessin l’enquesta un cop emplenada dins d’aquest sobre i l’entreguessin a la bústia ubicada a la recepció de l’Escola. . El període de realització ha estat: el 15 d’octubre és fa la tramesa a totes les famílies i fins el 21 d’octubre inclòs es fa la recepció de les enquestes. El total d’enquestes entregades i la participació en el procediment ha estat el següent : - Enquestes entregades: Enquestes contestades: Participació : 104 60 57,69 % ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES ESCOLA ÀURIA NO RESPOSTES; 44; 42% PARTICIPACIÓ; 60; 58% INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 3. 3. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 2 de 25 1.- Com valoreu els següents aspectes relacionats amb la gestió i organització de l’escola sobre l’atenció als alumnes? El procés de pre-inscripció i matriculació Respostes 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 3 0 0 2 1 11 43 Puntació De les 60 respostes possibles 54 el 90%, puntua entre el 4 i 5 (Bé o Molt Bé) el seu grau de satisfacció. 1 resposta dona un aprovat i 2 suspenen el procés. És remarcable que 3 respostes marquin el NC, una possibilitat és que no s’hagi entès la pregunta. - - INFO Un 90% de Satisfacció amb un alt nivell de puntuació acredita que el procés en termes generals ha estat ben acollit, i que hem assolit un bon nivell de comunicació i procés en la pre-inscripció i matriculació. Hem de continuar amb l’aplicació del Pla de Millora que estem desenvolupant per tal de mantenir nivells de satisfacció expressats en la enquesta. - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 4. 4. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 3 de 25 La informació rebuda al començament de curs 45 40 35 Respostes 30 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 0 0 0 4 3 11 42 Puntació Nomes 4 respostes puntuen amb un suspens 2, sobre un total de 60 respostes possibles el que representa un 6,67%, per contra 3 respostes puntuen 3 un aprovat el 5% del total i 53 respostes valoren entre el 4 i 5 ( Bé i Molt Bé ) un 88,33% del total respostes. - - - INFO És interessant observar que tothom respon en aquesta pregunta, el que indica que la informació de principi de curs s’ha rebut adequadament . El Dossier elaborat amb aquest objectiu es tramet amb temps i contingut amplament valorat. Sorprèn les 4 enquestes que puntuen amb un 2 ( suspens) , més quan en les observacions recollides al final d’aquest informe no ni ha cap que faci referència al document informatiu de principi de curs. Una possibilitat és que es tracti de famílies amb dificultats de comprensió del català com a llengua. Amb tot ens cal aprofundir en el procés d’informació de principi de curs per tal de mantenir i millorar els percentatges de satisfacció expressats. - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 5. 5. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 4 de 25 La informació rebuda sobre les activitats de l’escola 40 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 1 0 1 1 4 18 35 Puntació Es produeix una situació semblant al apartat anterior, si bé 1 resposta puntua NC , 2 suspenen amb puntuacions de 1 i 2 . El 95% de les respostes 57 puntuen entre el 3 i el 5 ( Aprovat, Bé i Molt Bé). El que ens fa creure que aquesta informació sobre les activitats de l’Escola arriba satisfactòriament a les famílies. - INFO Hem d’estar molt amatents a facilitar per tots els mitjans possibles un alt nivell de Informació. - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 6. 6. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 5 de 25 L’horari d’atenció als pares i mares 40 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 1 0 1 1 5 16 36 Puntació Amb pocs matisos la situació repeteix l’esquema de a pregunta anterior, un 95% de les respostes 57 puntuen entre el 3 i el 5 ( Aprovat, Bé i Molt Bé), i 1 resposta puntua NC , 2 suspenen amb puntuacions de 1 i 2 . Sembla que els horaris d’atenció a les famílies és prou satisfactori. - INFO Tot i això, hem de continuar facilitant en els casos específics que ho demanen una atenció especial i personalitzada per tal de mantenir el nivell de satisfacció. - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 7. 7. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 6 de 25 La qualitat de l’atenció rebuda (tracte personal, informació, etc..) 45 40 35 Respostes 30 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 3 0 0 2 2 11 42 Puntació En relació a la qualitat de l’atenció rebuda, sorprèn les 3 respostes de NC, també hi ha 2 puntuacions de 2 ( Suspens ) i 55 respostes que puntuen entre el 3 i el 5 (Aprovat, Bé i Molt Bé), el que representa un 91,67 % del total respostes. Un percentatge de més del 90% puntua per sobre de l’aprovat i fins i tot un 70% valora com a Molt bé la qualitat de l’atenció rebuda. INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 8. 8. Data: 2013 Pàgina: 7 de 25 ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES ESCOLA ÀURIA La relació de la direcció del centre amb els pares i mares 45 40 35 Respostes 30 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 1 0 1 3 0 16 39 Puntació Es manté la situació de 55 respostes, el entre el 4 i 5 (Bé i Molt Bé) 91,67% i 5 respostes que es mouen entre el NC i la puntuació de 1 i 2 (suspens). La relació del professorat amb els pares i mares 60 50 Respostes 40 30 20 10 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 1 0 1 0 3 7 48 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 9. 9. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 8 de 25 Un 96,67 % de les respostes 58 puntuen entre el 3 i el 5 ( Aprovat, Bé i Molt Bé), 1 puntuació d’un 1 i un altre de NC.. En les observacions rebudes s’expressa en diferents casos un alt nivell de satisfacció per la relació dels professionals amb les famílies. La relació amb d’altres professionals de l’escola (fisioterapeutes, treballadora social, psicòleg, pedagog, logopeda) 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 2 0 1 5 4 17 31 Puntació 2 respostes NC , 6 puntuen amb un suspens entre l’ 1 i el 2. I 52 respostes puntuen entre el 3 i el 5 (Aprovat, Bé i Molt Bé), el que representa un 86,67 % del total respostes. INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 10. 10. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 9 de 25 2.- Què us semblen els espais de l’escola i els materials utilitzats, i concretament L’accés a l’escola 40 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 0 0 0 2 8 16 34 Puntació Els espais d’aula 40 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 2 0 0 1 6 15 36 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 11. 11. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 10 de 25 El mobiliari 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 0 0 0 3 7 21 29 Puntació Les condicions de seguretat 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 2 0 0 2 6 17 33 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 12. 12. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 11 de 25 La neteja i higiene de les instal·lacions 40 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº respostes NC 0 1 2 3 4 5 0 0 1 1 7 17 34 Puntació El material i recursos educatius 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 1 0 0 4 4 21 30 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 13. 13. ESCOLA ÀURIA Data: 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 12 de 25 En la valoració dels espais de l’escola i els materials utilitzats, és va mantenint una constant en cada una de les preguntes realitzades sobre els diferents aspectes i expressades les puntuacions en percentatge sobre el total de respostes de l’enquesta (60) : NC Accés a l’escola Espais d’aula Mobiliari Condicions seguretat Neteja higiene instal·lacions Material i recursos educatius 0 1 2 3 4 5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,33% 8 13,33% 16 26,67% 34 56,67% 2 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,67% 6 10,00% 15 25,00% 36 60,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 5,00% 7 11,67% 21 35,00% 29 48,33% 2 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,33% 6 10,00% 17 28,33% 33 55,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,67% 1 1,67% 7 11,67% 17 28,33% 34 56,67% 1 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 6,67% 4 6,67% 21 35,00% 30 50,00% La pitjor puntuació en la valoració del 0 al 2 (Suspens) és amb un 6,67% que respon a 4 respostes , per “Material i recursos educatius” . En aquesta mateixa pregunta 55 respostes que representen un 91.67% puntuen entre el 3 i el 5 ( Aprovat, Bé i Molt Bé). Aquestes puntuacions indiquen un Bon nivell de satisfacció de les famílies pel que fa als recursos materials de l’Escola. S’entén aquesta puntuació com una reacció positiva als esforços que es venen realitzant en l’àmbit de la millora de les instal·lacions i del edifici . - INFO Per tal de mantenir aquest nivell ens cal continuar invertint en la millora dels mobiliari, instal·lacions i recursos de l’Escola. - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 14. 14. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 13 de 25 3.- Utilitzeu el servei de menjador de l’escola? Esporàdicament; 1; 2% No contesta; 2; 3% Mai; 2; 3% Alguns dies set.; 3; 5% Cada dia; 52; 87% En cas que hagueu contestat A, B o C, com valoreu els següents aspectes relacionats amb el servei de menjador de l’escola? L’adequació dels menús 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 1 0 0 1 6 20 32 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 15. 15. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 14 de 25 La qualitat del servei de menjador 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 2 0 0 2 6 18 32 Puntació La informació que us facilita el servei de menjador 40 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 2 0 1 0 6 16 35 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 16. 16. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 15 de 25 El 87% de les respostes, 52, indiquen que utilitzen cada dia el servei de menjador, 2 respostes indiquen que mai utilitzen aquest servei i 2 més marquen el NC. Amb aquestes dades hauríem d’entendre les valoracions restant aquestes 4 respostes de les 60 realitzades . Malgrat això de les respostes recollides s’entreveu algun error, donat que s’hauria de mantenir una contant de 4 respostes com a NC . Els aspectes valorats en puntuació de les respostes són : NC Adequació menús Qualitat servei menjador Informació menjador 0 1 2 3 4 5 1 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,67% 6 10,00% 20 33,33% 32 53,33% 2 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,33% 6 10,00% 18 30,00% 32 53,33% 2 3,33% 0 0,00% 1 1,67% 0 0,00% 6 10,00% 16 26,67% 35 58,33% Entre el 3 i 5 és situen de 56 a 58 respostes el que representa entre el 93,33% i el 96,67% la valoració d’aprovat, Bé i Molt Bé. Entre el 53,33% i el 58,33% valoren sempre com a Molt Bé les seves respostes, el màxim possible. De l’enquesta se’n deriva un alt nivell de satisfacció , no superant mai les respostes amb suspens entre el 0 i el 2 el 3,33% . A les iniciatives ja realitzades de planificació dels menús amb la col·laboració d’una especialista en Nutrició i Dietètica, així com la millora en el procés de producció i transport dels menús i especialment a la consolidació d’un equip de monitors ben coordinat, haurem de continuar sumant esforços per tal de mantenir i millorar el nivell de satisfacció expressat per les famílies en relació aquest servei de menjador. INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 17. 17. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 16 de 25 4.- Utilitzeu el servei de transport de l’escola? N/C; 7; 12% Mai; 9; 15% Cada dia; 42; 70% Esporàdicament; 2; 3% En cas que hagueu contestat A, B o C, com valoreu els següents aspectes relacionats amb el servei de transport de l’escola? El compliment de l’horari 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 15 0 0 2 1 11 31 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 18. 18. Data: 2013 Pàgina: 17 de 25 ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES ESCOLA ÀURIA L’atenció rebuda per part de les monitores del transport 30 25 Respostes 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 17 0 2 1 1 11 28 Puntació El 70% de les respostes, 42, indiquen que utilitzen cada dia el servei de transport, 9 respostes el 15% del total enquestes diuen que mai utilitzen el transport, i 9 respostes més es mouen entre el NC i la utilització esporàdica del servei. És pot observar una petita diferència entre la valoració del compliment dels horaris i l’atenció dels monitors, pel que fa a la màxima puntuació de satisfacció el 5. Malgrat això de les respostes recollides s’entreveu un Bon nivell de satisfacció, especialment si computem els resultats descomptant les 9 respostes que diuen no utilitzen mai aquest servei. Els aspectes valorats en puntuació de les respostes són : NC 0 1 2 3 4 5 El compliment de l’horari 15 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,33% 1 1,67% 11 18,33% 31 51,67% L’atenció dels monitors 17 28,33% 0 0,00% 2 3,33% 1 1,67% 1 1,67% 11 18,33% 28 46,67% INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 19. 19. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 18 de 25 5.- Com valoreu els següents temes sobre la pràctica educativa i el personal docent? Les activitats d’aula que realitzen els alumnes 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº respostes NC 0 1 2 3 4 5 3 0 0 1 3 24 29 Puntació La relació del professorat amb els alumnes 60 50 Respostes 40 30 20 10 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 3 0 0 1 2 6 48 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 20. 20. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 19 de 25 La relació del professorat amb els pares i mares 45 40 35 Respostes 30 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 8 0 3 0 2 6 41 Puntació La informació rebuda sobre el progrés de l’alumne a través de l’informe 45 40 35 Respostes 30 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 6 1 0 0 2 12 39 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 21. 21. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 20 de 25 La informació rebuda sobre el progrés de l’alumne a través de l’entrevista Respostes 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 5 0 0 1 1 10 43 Puntació Les activitats complementàries, piscina, equinoterapia, etc.. 40 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 8 0 1 2 3 9 37 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 22. 22. Data: ESCOLA ÀURIA 2013 Pàgina: ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES 21 de 25 Les excursions i sortides 35 30 Respostes 25 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 6 0 2 2 1 16 33 Puntació Les colònies 30 25 Respostes 20 15 10 5 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 20 4 1 1 3 7 24 Puntació INFO - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 23. 23. Data: 2013 Pàgina: 22 de 25 ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES ESCOLA ÀURIA NC Activitats d'aula Relació professorat amb els alumnes Relació professorat amb pares i mares Informació rebuda a través de l'informe Informació rebuda a través de l'entrevista Activitats complementàries Excursions i sortides Colònies 0 1 2 3 4 5 3 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,67% 3 5,00% 24 40,00% 29 48,33% 3 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,67% 2 3,33% 6 10,00% 48 80,00% 8 13,33% 0 0,00% 3 5,00% 0 0,00% 2 3,33% 6 10,00% 41 68,33% 6 10,00% 1 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,33% 12 20,00% 39 65,00% 5 8,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,67% 1 1,67% 10 16,67% 43 71,67% 8 13,33% 0 0,00% 1 1,67% 2 3,33% 3 5,00% 6 10,00% 0 0,00% 2 3,33% 2 3,33% 1 1,67% 16 26,67% 33 55,00% 20 33,33% 4 6,67% 1 1,67% 1 1,67% 3 5,00% 9 15,00% 37 61,67% 7 11,67% 24 40,00% En la puntuació del concepte colònies s’entreveu que hi ha un bon nombre de famílies que no participa en aquesta activitat, o per indicació del centre o per decisió familiar, això provoca un important nombre de NC. Si entenguéssim que les 20 respostes NC responen al criteri anterior, ens trobaríem que hauríem de computar sobre un total de 40 respostes . Amb aquesta tesis, les puntuacions del 3 fins al 5 ( Aprovat, Bé i Molt Bé) respondrien a un total de 34 respostes sobre un còmput possible de 40 el que representa un 85% de la mostra. La puntuació més alta és produeix en la valoració sobre la relació entre el professorat i els alumnes, on el valor 5 (Molt Bé) és puntuat per el 80% de la mostra. Cal remarcar també la valoració que és dona a la informació rebuda en l’entrevista, que puntua com a valor 5 ( Molt Bé) el 71,67% de la mostra. - INFO Cal reforçar els instruments de comunicació i informació per tal de millorar el resultat general de la satisfacció, però especialment rebaixar el nombre de respostes de NC - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 24. 24. Data: 2013 Pàgina: 23 de 25 ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES ESCOLA ÀURIA 6 En termes generals, com valoreu l’escola en una escala de 0 a 10 (assenyaleu la casella amb la vostra resposta) 20 18 16 14 Respostes 12 10 8 6 4 2 0 Nº Respostes NC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 0 0 0 0 0 1 1 9 13 19 13 Puntació Realment la puntuació de la valoració General de l’Escola, es mou en valors de Molta satisfacció i una valoració molt positiva per part de les famílies. Cal destacar que cap valoració puntua per sota de l’aprovat i que la major part de les puntuacions es situen en els valors 7, 8 (Notable) i 9,10 ( Excel·lent), El que indica un alt nivell de satisfacció entre les famílies de l’Escola en relació al servei que reben els seus fills i filles. Sobten les 4 respostes de NC. Al llarg de l’enquesta s’ha anat mantenint una mitjana de 5 respostes que es mouen sempre entre el NC i el suspens. És fa molt difícil d’analitzar aquesta situació que es pot deure a molt i diversos motius, entre ells els propis defectes de la recollida de l’enquesta que al ser anònima ha pogut en alguns casos ser alterada, també els problemes de comunicació per temes d’idioma o simplement un percentatge d’insatisfaccions que entraria dins del que podríem anomenar “normalitat”. - INFO En tot cas l’enquesta ens anima com organitzar a l’aplicació del Pla de Millora de la Qualitat, cercant nous instrument si aprofundint en els que tenim per tal de mantenir el nivell de satisfacció de les famílies i incrementar-lo en el que sigui possible. - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 25. 25. ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES ESCOLA ÀURIA Data: 2013 Pàgina: 24 de 25 Quins aspectes de l’escola valoreu més positivament? NOMBRE DE VALORACIONS Atenció i cura dels professionals: 3 3 1 4 1 1 1 El tracte als infants i que van molt contents a l’escola. La professionalitat de mestres i especialistes. Els tutors. El tracte humà. La proximitat a l’alumne i els pares. La cura dels nostres fills. La paciència i les ganes de treballar que se li veu a tot l’equip. Bona gent. La relació del professorat amb els alumnes L’escola valora i incentiva les qualitats de cada persona, ensenyen a desenvolupar-se millor. L’atenció personalitzada. Els monitors i professorat. La pràctica educativa i el personal docent. Relació família/escola. 8 1 1 1 1 1 NOMBRE DE VALORACIONS 2 2 2 1 Activitats: Les activitats complementàries i la seguretat de a l’escola. - El tracte als alumnes i les ganes de treballar i millorar de tots els professionals. La informació rebuda sobre l’alumne a través de l’informe i l’entrevista. L’activitat de piscina i sobretot els fisioterapeutes. Les activitats Quins aspectes de l’escola creieu que caldria millorar. NOMBRE DE VALORACIONS 2 1 1 NOMBRE DE VALORACIONS 1 1 INFO - Pati: El pati de l’escola La vigilància al pati, aquesta és deficient Més zona de pati organitzat per fer més activitats d’esport. Accés a l’escola: L ’aparcament dels cotxes i la seguretat vial per part de la policia local. Accés a l’escola, els dies que plou no hi ha opció perquè no es mullin per pujar al transport/cotxe. ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013
 26. 26. ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES ESCOLA ÀURIA NOMBRE DE VALORACIONS 1 1 1 1 NOMBRE DE VALORACIONS 1 1 1 1 NOMBRE DE VALORACIONS 1 1 1 NOMBRE DE VALORACIONS 1 1 1 9 INFO - Data: 2013 Pàgina: 25 de 25 Activitats: Les activitats que els alumnes realitzen a l’aula. Les activitats complementàries. Les excursions escolars L’escola d’estiu. Menjador: El dinar, no el funcionament del menjador. L’adequació dels menús al menjador, més variat i amb més verdures, fruites i fibra. Menys carn. El menjador, necessita una infraestructura més gran. La qualitat del servei de menjador. Professionals: A vegades el professorat dona la seva opinió personal sobre els aspectes mèdics i això només és competència dels pares. La relació entre el professorat i els pares, no hi ha gaire comunicació. Necessitat de saber el que aprèn i el seu progrés. La gerència. Altres: L’aspecte de TVA: la infraestructura no ajuda a una mobilitat gaire bona. Les escales són massa estretes. La difusió de l’escola i el seu alumnat a la ciutat i comarca. Acompliment de l’horari de l’escola. Alt grau de satisfacció ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES - V1 N1 04/2013

×