สารสนเทศ อภิสันต๋+ณัฐพร

393 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สารสนเทศ อภิสันต๋+ณัฐพร

 1. 1. ยินดีต้อนรับ ...
 2. 2. เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ
 3. 3. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล (Data) คือข้อมูลเท็จจริงที่มีอยู่ในประจำวันที่เราสนใจมีความหมายในตัว ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของระบบงานคอมพิวเตอร์เนื่องจากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รู้จักมี 2 ลักษณะ คือ 1. ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ( Numeric ) ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขล้วนๆ 2. ข้อมูลที่ไม่นำมาให้ในการคำนวณ ( Character หรือ String ) ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร
 4. 4. ลักษณะของ ข้อมูล และสารสนเทศ ความสำคัญของข้อมูลและใช้ข้อมูลมาตั้งแต่อดีตกาลที่ปัจจัยหนึ่ง คือ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ระบบฐาน ข้อมูล ระบบประยุกต์สารสนเทศด้านต่างๆ การสื่อสารโทรคมนาคม
 5. 5. แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ สารสนเทศเป็นพื้นฐานของการอบรมศึกษา การปกครองประเทศของรัฐบาล การดำเนินธุรกิจ ความรอบรู้ของมนุษย์ ตลอดจนการรักษาไว้และการเพิ่มพูนความรู้
 6. 6. ความหมายและข้อมูลของสารสนเทศ ข้อมูล (Data) ข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งที่ใช้คู่กันบ้างครั้งเข้าใจผิดว่า ความหมายเหมือนกัน มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูลดังนี้ ข้อมูล ( Data ) คือ ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติอาจอยู่ในรูปตัวเลขตัวหนังสือ และท้ายสุดข้อมูลคือวัตถุดิบของสารสนเทศ
 7. 7. ตัวอย่างของข้อมูล เช่น 1. ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 2. ข้อมูลนักท่องเที่ยว 3. ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์ ข้อมูลจึงบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ข้อมูลอาจมีลักษณะเป็น ข้อความ เมื่อนำมาใช้ต้องตีความเพื่อหาข้อสรุปหรือข้อมูลสามารถประมวลผลได้ โดยการวิเคราะห์
 8. 8. สารสนเทศ ( Information ) สารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลที่ประมวลผลแล้วเป็นผลลัพธ์ของการประมวลผล ต้องสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ สารสนเทศ คือ ความรู้ที่ได้จากข้อมูลจนได้ข้อสรุป และนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้
 9. 9. ข้อมูลต่างกับสารสนเทศ คือ ข้อมูลคงสภาพความเป็นข้อมูลอยู่ ข้อมูลทำให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้น สารสนเทศประมวลได้จากข้อมูลออกมาเป็นความรู้ สารสนเทศใดไม่เป็นประโยชน์ผู้ใช้ก็ถือได้ว่าไม่ใช่สารสนเทศ สารสนเทศมีความหมายเพิ่มเติมหากข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป
 10. 10. คุณสมบัติที่สำคัญของสารสนเทศ ได้แก่ ความถูกต้อง ความสมบรูณ์ ตัวอย่างเช่น การแบ่งระดับการบริหารงาน ได้แก่ 1. ผู้บริหารระดับสูง : กำหนดนโยบายและวางแผนระยะยาว 2. ผู้บริหารระดับกลาง : วางแผนระยะปานกลางและดำเนินการให้ได้ผลสำเร็จ 3. ผู้บริหารระดับต้น : ดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
 11. 11. การระบุสถานะของสารสนเทศจึงต้องระบุว่าเป็นสารสนเทศของใคร สารสนเทศสร้างขึ้นจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการนำข้อมูลมาประมวลและวิเคราะห์ ดังนั้น คุณภาพของสารสนเทศจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำมาพิจารณา คือ ถูกต้องเชื่อถือได้ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยสรุปสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทำเพื่อผลของการ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้ ลักษณะของสารสนเทศจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ง
 12. 12. ข้อมูลเป็นตัวเลข ข้อความเสียงและภาพเป็นข้อมูลตอนเข้า การประมวลผลเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ การจัดเก็บเป็นวิธีการที่จะเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เทคโนโลยี ช่วยในการเก็บข้อมูล การประมวลผล ทำให้เกิดผลผลิต การสนเทศ ผลผลิตของสารสนเทศจะต้องถูกต้องตรงกับความต้องการใช้และทันต่อการใช้งาน
 13. 13. แหล่งข้อมูล 1. แหล่งข้อมูลภายในองค์การ ประกอบด้วยข้อมูลภายในองค์การและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง 2. แหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ เป็นแหล่งกระจายข้อมูลที่มีในสังคม เช่น ตัวลูกค้า บริษัทขายส่งสินค้า ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้งสองนี้ อาจแบ่งแยกของเป็นสองประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ
 14. 14. คุณสมบัติของข้อมูล 1. ความถูกต้อง 2. ความรวดเร็วแล้วเป็นปัจจุบัน 3. ความสมบูรณ์ 4. ความชัดเจนแล้วกะทัดรัด 5. ความสอดคล้อง
 15. 15. Thank you. Good Bye. eiei

×