Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vardestat

737 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vardestat

  1. 1. Gasos Variables d'estat: Volum , Temperatura i Pressió
  2. 2. <ul><li>Mesurar la quantitat d'un gas no és tan fàcil com mesurar la d'un líquid o d'un sòlid. </li></ul><ul><li>Per això ho fem indirectament , a partir del valor de les variables que defineixen en quines condicions està el gas </li></ul><ul><li>(variables que defineixen l'estat del gas: </li></ul><ul><li>VARIABLES D'ESTAT ) </li></ul><ul><li>Quines són aquestes variables d'estat? </li></ul><ul><li>Volum </li></ul><ul><li>Temperatura </li></ul><ul><li>Pressió </li></ul><ul><li>(i quantitat de gas) </li></ul><ul><li>Les tres (quatre) estan relacionades de manera que per una quantitat determinada de gas, una depèn de les altres. </li></ul>
  3. 3. Volum <ul><li>El volum que ocupa un gas és tot el disponible: </li></ul><ul><li>és el mateix que el volum del recipient que el conté. </li></ul><ul><li>El volum, en el sistema internacional d'unitats, es mesura en metres cúbics (m 3 ), </li></ul><ul><li>però també és molt freqüent el litre (L). </li></ul><ul><li>Equivalències: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1 m 3 = 1 kL = 1000 L </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1 dm 3 = 1 L </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1 cm 3 = 1 mL = 0,001 L </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul>
  4. 4. Temperatura <ul><li>La temperatura es mesura en graus absoluts o Kelvin (K) </li></ul><ul><li>al sistema internacional d'unitats (S.I.), </li></ul><ul><li>i NO en graus centígrads o Celsius (ºC). </li></ul><ul><li>L'escala és la mateixa, només canvia a on contem el zero: </li></ul><ul><li>A l'escala centígrada posem 0 ºC al punt de fusió del gel </li></ul><ul><li>A l'escala absoluta posem 0 K uns 273 graus per sota, </li></ul><ul><li>per motius termodinàmics (una cosa complicada ...) </li></ul><ul><li>Això fa que una VARIACIÓ d'un ºC sigui igual ment d'un K, </li></ul><ul><li>però els valors de temperatura concrets són diferents: </li></ul><ul><li>T(K) = T(ºC) + 273 </li></ul>
  5. 5. Temperatura (cont.) Si parlem d'una temperatura concreta: * Per passar de ºC a K s'ha de sumar 273 * Per passar de K a ºC s'ha de restar 273 Gràfic obtingut de http://fisicainteractiva.galeon.com
  6. 6. Pressió <ul><li>La pressió és la Força que es fa per unitat de superfície: </li></ul><ul><li>si fas força sobre un botó a sobre d'una taula de fusta, difícilment es clavarà: la força es reparteix en una superfície de contacte gran. </li></ul><ul><li>si fas la mateixa força sobre una xinxeta (compte!, amb la punta cap a la fusta) segurament podràs clavar-la amb certa facilitat, ja que la força es concentra en la punta. </li></ul><ul><li>si esquies t'enfonses menys que si camines sobre la neu, ... </li></ul><ul><li>La unitat de pressió al S.I. és el Pascal (Pa) i es fa servir molt el seu múltiple hectopascal (hPa) i d'altres més antigues: l'atmosfera (atm), els mil·límetres de mercuri </li></ul>
  7. 7. Pressió (cont.) <ul><li>La unitat de pressió al S.I. és el Pascal (Pa) i es fa servir molt el seu múltiple hectopascal ( 1 hPa = 100 Pa) </li></ul><ul><li>D'altres unitats molt esteses són: </li></ul><ul><ul><ul><li>atmosferes (1 atm = 101325 Pa = 760 mmHg), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mil·límetres de mercuri (760 mmHg = 1 atm ...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bars (1 bar = 10 5 Pa), mil·libars (1mbar = 0,001bar), ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tors (1 torr ≈ 1 mmHg) , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>psi, i d'altres </li></ul></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>continuarà ... </li></ul>

×