Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estats Tc

931 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estats Tc

  1. 1. Teoria cinètica Justificació de les propietats de sòlids, líquids i gasos i d'altres fenòments en base a la Teoria cinètica.
  2. 2. Teoria cinètica (postulats) <ul><li>La matèria està formada per partícules que estan més o menys fortament unides segons l'estat d'agregació en que es trobi. </li></ul><ul><li>Les partícules es mouen, més o menys lliurement, depenent de l'estat d'agregació. </li></ul><ul><ul><li>La temperatura és una manifestació de la rapidesa amb que es mouen les partícules. </li></ul></ul>
  3. 3. Sòlids i teoria cinètica <ul><li>Forma constant </li></ul><ul><ul><li>Poc deformables </li></ul></ul><ul><li>Volum constant </li></ul><ul><ul><li>No es poden comprimir </li></ul></ul><ul><ul><li>No s'expandeixen </li></ul></ul><ul><ul><li>Es dilaten poc </li></ul></ul><ul><li>Densitat alta </li></ul><ul><li>Partícules molt juntes: </li></ul><ul><ul><li>No hi ha espai entre elles </li></ul></ul><ul><li>Forces d'atracció fortes </li></ul><ul><ul><li>Estructura rígida </li></ul></ul>Propietats Explicació
  4. 4. Líquids i teoria cinètica <ul><li>Forma variable </li></ul><ul><li>Volum constant </li></ul><ul><ul><li>No s'expandeixen </li></ul></ul><ul><ul><li>Es comprimeixen amb dificultat </li></ul></ul><ul><ul><li>Es dilaten més que els sòlids </li></ul></ul><ul><li>Densitat alta, però no tant com els sòlids </li></ul><ul><li>Partícules molt juntes: </li></ul><ul><ul><li>Hi ha poc espai entre elles, però més que en els sòlids </li></ul></ul><ul><li>Forces d'atracció fortes , però no tant com en els sòlids </li></ul><ul><ul><li>Estructura NO rígida </li></ul></ul><ul><ul><li>Les partícules poden lliscar </li></ul></ul>Propietats Explicació
  5. 5. Gasos i teoria cinètica <ul><li>Forma, la del recipient </li></ul><ul><li>Volum, tot el disponible </li></ul><ul><ul><li>S'expandeixen i es comprimeixen molt fàcilment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es dilaten molt </li></ul></ul><ul><li>Densitat baixa </li></ul><ul><li>Partícules separades: </li></ul><ul><ul><li>Hi ha molt espai entre elles </li></ul></ul><ul><li>Forces d'atracció febles , fins a negligibles </li></ul><ul><ul><li>Estructura NO rígida </li></ul></ul><ul><ul><li>Les partícules es mouen lliurement (o quasi) </li></ul></ul>Propietats Explicació
  6. 6. Altres fenòmens i teoria cinètica <ul><li>Difussió </li></ul><ul><ul><li>en líquids </li></ul></ul><ul><ul><li>en gasos </li></ul></ul><ul><li>Moviment Brownià </li></ul><ul><li>Partícules de líquids i gasos en continu moviment: </li></ul><ul><ul><li>Continus xocs, </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada xoc-> canvi de direcció </li></ul></ul><ul><ul><li>Moviment ”aleatori” </li></ul></ul>Fenòmen Explicació
  7. 7. <ul><li>continuarà ... </li></ul>

×