Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

техничка документација

10,953 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

техничка документација

 1. 1. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
 2. 2. “Од идеје до реализације”  У петом разреду сте учили пут од идеје до реализације...  Како се представља идеја?  ИДЕЈА СЕ ПРЕДСТАВЉА СКИЦОМ!  ЗА ЈЕДНУ ИДЕЈУ ЧЕСТО СЕ УРАДИ И ВИШЕ СКИЦА, ПА СЕ ИЗАБЕРЕ НАЈБОЉА.
 3. 3. Техничка документација  Пројектовање обухвата израду свих цртежа и прорачуна, попис потребног материјала, опис технолошког поступка градње објекта и низ других докумената.  Сви ови цртежи и документи чине ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.
 4. 4. Урбанистички план  Урбанистички услови за градњу добијају се из урбанистичког плана насеља или града.  Урбанистички план тачно предвиђа шта се и где се може градити, где пролазе пруге, улице, инсталације за водовод, канализацију, струју, поштански каблови, где су или ће бити паркови, игралишта, школе, болнице и све друго что је важно за насеље.
 5. 5. Изглед урбанистичког плана
 6. 6. Ситуациони план шире околине (диспозициони план)  Приказује детаљније где пролази пут, водовод, канализација, каблови за струју и телефон. На овом плану се види грађевинска парцела на којој ће се градити објекат.  На њему се уцртава и одобрено место за грађевину, стране света и бројеви суседних парцела.  Овај план се црта у размери 1:1000
 7. 7. Ситуациони план шире околине (диспозициони план)
 8. 8. Ситуациони план градилишта  Приказује грађевинску парцелу са нацртаним објектом на жељеном месту у односу на границе парцеле, као и положај објекта у односу на стране света и пут.  Најчешће се црта у размери 1:200.
 9. 9. Ситуациони план градилишта
 10. 10. СКИЦА  Скица се ради на основу идеје, жеље, потреба и материјалних могућности.  Скица се ради слободном руком, са доста детаља.  Скица је основа за израду идејног пројекта.
 11. 11. Идејни пројекат  Идејним пројектом пројектант приказује како је замислио да удовољи инвеститору, то јест ономе који је наручио грађење објекта.  Идејни пројекат садржи више цртежа како би будући власник боље сагледао како изгледају сви делови и како би могао дати своје могуће примедбе.  Идејни пројекат израђује се у размери 1:100 за мање и 1:200 за веће објекте.
 12. 12. Цртежи идејног пројекта
 13. 13. Главни пројекат  Главни пројекат се израђује када се коригује и одобри идејни пројекат.  То је коначни и најважнији пројекат и садржи све детаље пројекта и прорачуне (изглед објекта у више пресека, темељ, све етаже, кров, инсталације са прорачунима).  Главни пројекат се најчешће црта у размери 1:100 и на основу њега се добија ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА.
 14. 14. Основни цртежи главног пројекта
 15. 15. Извођачки пројекат (палирски план)  Последњи у низу пројеката.  Њиме се приказују сви детаљи објекта и служи за извођење радова на градилишту.  Црта се у размери 1:50 или 1:20.  Након израде овог пројекта пројектовање је завршено и може почети градња објекта.
 16. 16. Графичко представљање објеката  Цртежи у архитектури и грађевинарству се цртају најчешће у: 1. Перспективи 2. Ортогоналној пројекцији
 17. 17. Перспектива
 18. 18. Ортогонална пројекција
 19. 19. Перспектива
 20. 20. Ортогонална пројекција
 21. 21. Пресеци  Да би приказали унутрашњост објекта користимо технику пресека.  Замишљена раван пресека може бити постављена хоризонтално и такав се пресек назива хоризонтални, а уколико је раван пресека постављена вертикално онда се пресек назива вертикални.
 22. 22. Хоризонтални пресек зграде
 23. 23. Вертикални пресек
 24. 24. Хоризонтални пресек
 25. 25. Вертикални пресек
 26. 26. Котирање
 27. 27. Симболи  У грађевинарству се користе посебне ознаке – симболи који представљају делове грађевине или намештај и уређаје.  Изглед и значење симбола су стандардизовани.
 28. 28. Изглед неких симбола
 29. 29. Техничко писмо

×