Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Устав на АПЖТ

505 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Устав на АПЖТ

  1. 1. У С Т А В на “АСОЦИАЦИЯ “ПРИЯТЕЛИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ” гр. Пловдив I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Наименование Чл. 1. “АСОЦИАЦИЯ “ПРИЯТЕЛИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ” гр. Пловдив, наричана по-долу “АСОЦИАЦИЯТА” е доброволна, независима, неполитическа и самоуправляваща се организация с нестопанска цел. Статут и седалище Чл. 2. АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице, осъществяващо дейност в частна полза по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗЮЛНЦ със седалище гр. Пловдив и адрес на управление гр. Пловдив ул. Тракия №58. Срок Чл. 3. АСОЦИАЦИЯТА се създава с неопределен срок. Цели Чл. 4. Основни цели и задачи на АСОЦИАЦИЯТА са: 1. АСОЦИАЦИЯТА има за цел да съдействува за развитието и популяризирането на железопътния транспорт: Чл. 4а. За постигане на своята цел АСОЦИАЦИЯТА ще извършва следната дейност: А/ Популяризира и пропагандира железопътния транспорт сред гражданското общество; Б/ Организира вътрешен календар от събития и мероприятия; В/ Провежда мероприятия насочени към повишаване квалификацията на кадрите в железопътния транспорт; Г/ Провежда възпитателна работа сред членовете; Д/ Разработва изследователски, образователни и обществено полезни проекти; Е/ Организира посещения и лекции на местни и чуждестранни ръководители и експерти, семинари и конференции; Ж/ Организира съвместни срещи с членове на сходни организации от страната и чужбина;
  2. 2. З/ Публикува и информира за новости в железопътния транспорт; И/ Проучва и адаптира решения от световния железопътен опит в местни условия; К/ Съдействува за разпространение на български и чуждестранни печатни издания; Л/ Организира мероприятия за превенция и профилактика на последиците от работата върху експлоатационния персонал; М/ Активно изразява общите интереси и ценности на младите хора; Н/ Участва в мероприятия и подпомага подпомага младежките инициативи, изключително чрез участие в специализирани програми; О/ Съдействува за пълноценна изява на членовете на АСОЦИАЦИЯТА в областта на обществения живот, науката, културата, спорта и туризма. П/ Организира културно-просветна, научна и туристическа дейност сред обществото; Р/ Събира и популяризира материали от историята на БДЖ; С/ Развива ЖП моделизъм; Т/ Оказва помощ на съкратени служители за адаптирането им и изява в обществото; У/ Помага на семейства на пострадали и загинали при изпълнение на служебни задължения железничари; Ф/ Извършва всякакви мероприятия и дейности, имащи за задача повишаване престижа на железопътния транспорт и неговите служители, както и заемането на достойно място на българските железници в Европейската железопътна система; II. ЧЛЕНСТВО Чл. 5. В АСОЦИАЦИЯТА могат да членуват юридически и физически лица, които приемат устава и изявяват готовност да работят за осъществяване на целите й. Чл. 6. /1/ Кандидати за членове на СДРУЖЕНИЕТО се приемат с решение на Управителния съвет. /2/ По решение на Управителния съвет, лица със съществен принос осъществяване целите на АСОЦИАЦИЯТА, могат да бъдат избирани и за почетни членове. Встъпителна вноска Чл. 7. /1/ Членовете и учредителите на АСОЦИАЦИЯТА правят първоначална встъпителна вноска в размер определен от УС на сдружението. Встъпителната вноска се внася в срок до един месец от датата на решението на Управителния съвет за приемането на члена. /2/ Почетните членове не внасят встъпителна вноска. /3/ При невнасяне на встъпителната вноска в посочения срок, членството се смята за прекратено. Членски внос Чл. 8. /1/ Членовете и учредителите плащат месечен членски внос в размер определен от УС на сдружението. /2/ Срокът за внасяне на членския внос е до десето число на всеки месец.
  3. 3. Прекратяване на членство Чл. 9. /1/ Членството с АСОЦИАЦИЯТА се прекратява при следните условия: 1. при смърт на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение, както и при прекратяване на юридическото лице; 2. при молба за доброволно напускане, при положение, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството; 3. при изключване; 4. при прекратяване на юридическата личност на АСОЦИАЦИЯТА; /2/ Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен от Управителния съвет в следните случаи: 1. системно нарушаване на устава и законите на Р. България; 2. чрез системни действия или с продължително бездействие не изпълнява задълженията си или препятствува дейността на АСОЦИАЦИЯТА; 3. неплащане на членски внос в определения срок, освен при уважителни за това причини; 4. за уронване престижа на АСОЦИАЦИЯТА или авторитета на нейните членове. III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Права на членовете Чл. 10. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА имат право: 1. 2. 3. 4. 5. да участват в работата му; да бъдат избирани в ръководните и органи; да ползват услугите и да получават съдействието на АСОЦИАЦИЯТА; да участват в провежданите от АСОЦИАЦИЯТА мероприятия; да получават информация за дейността на ръководните органи и да се запознават с подписаните от тях документи; Задължения на членовете Чл. 11. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА са длъжни: 1. да спазват устава и изпълняват решенията на ръководните органи; 2. да съдействуват за постигане на целите й; 3. да заплащат при приемането им встъпителен и редовно в срок месечен членски внос. IV. УПРАВЛЕНИЕ Органи на управление Чл. 12. СДРУЖЕНИЕТО има следните ръководни органи: Общо събрание; Управителен съвет;
  4. 4. Председател на Управителния съвет; Правомощия на Общото събрание Чл. 13. Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички негови членове. Чл. 14. Общото събрание: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. приема и изменя устава; избира и освобождава членове на Управителния съвет; взема решения за преобразуване или прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА; приема основни насоки за развитие и програмите на АСОЦИАЦИЯТА; разглежда доклада на Управителния съвет и взема решения по него; приема бюджета на АСОЦИАЦИЯТА; приема отчет на дейността на АСОЦИАЦИЯТА и Управителния съвет; приема вътрешно нормативни актове; отменя решения на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, когато противоречат на закона, настоящия устав или други вътрешни актове; 10. по предложение на Управителния съвет избира почетен председател на АСОЦИАЦИЯТА за неопределен срок. Свикване на Общото събрание Чл. 15. /1/ Общото събрание се провежда най-малко един път в годината. /2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението; /3/ Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, начин за достъп до подготвените материали, дата, час, мястото на провеждане на заседанието и уведомление по чия инициатива се свиква. /4/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за съобщения или друго видно място в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения за събирането ден. Кворум Чл.16. Общото събрание се счита за законно, ако е свикано по реда на чл.15. и присъствуват не по-малко от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно, при същият дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят. Гласуване Чл.17. /1/ Всеки член на Общото събрание има глас. /2/ Гласовете на всички членове са равни. /3/ Не се допуска гласуване с пълномощие. Вземане на решение
  5. 5. Чл 18. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновенно мнозинство, но за изменение на устава и за прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА е необходимо мнозинство от 2/3 от присъствуващите. /2/ По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени не могат да се взимат решения, освен ако на събранието не присъствуват всички членове на сдружението и никой от тях не възрази същите да бъдат разгледани. /3/ Решения на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на Общото събрание са запознати с проекта за решение и необходимото мнозинство писмено подкрепи вземането му. Управителен съвет Чл.19. /1/ Управителният съвет се състои от не по-малко от трима и не повече от седмина членове, избрани с мандат от три години. /2/ Управителния съвет ръководи дейността на АСОЦИАЦИЯТА в периода между срещите на Общото събрание и изпълнява оперативни и управителни функции, избира председател на Управителния съвет. /3/ До избиране на нов управителен съвет старият продължава да изпълнява фукнциите си независимо от изтичането на мандата. Правомощия на управителния съвет Чл. 20. Управителният съвет: 1. свиква Общото събрание; 2. избира председател на Управителния съвет; 3. подготвя и внася в Общото събрание отчета за дейността на АСОЦИАЦИЯТА, баланса за изминалия период и проекто-бюджета; 4. приема правилник за организация дейността на АСОЦИАЦИЯТА; 5. утвържадава направените разходи; 6. създава временни и постоянни помощни органи на АСОЦИАЦИЯТА; 7. приема и разглежда молбите за членство в АСОЦИАЦИЯТА; 8. взема решения за изключване на членовете на СДРУЖЕНИЕТО; 9. определя размера на месечния членски внос и на встъпителната вноска; 10. взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетенция на Общото събрание и са му предоставени такива пълномощия от закона. Свикване на Управителния съвет Чл. 21. /1/ Управителният съвет заседава не по-малко от един път на шестмесечието. /2/ Управителният съвет се свиква на заседание от неговия Председател или всеки от членовете с писмена покана до членовте му. Поканата следва да отговаря на чл.15. ал.3. и да бъде изпратена най-малко три дни преди заседанието. /3/ Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъствуват минимум 2/3 от членовете му. Гласуване
  6. 6. Чл. 22. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от членовете, освен в случаите в които законът изисква единодушие. Председател на Управителният съвет Чл. 23. /1/ Председател на Управителния съвет се избира измежду членовете на Управителния съвет за срок от три години. /2/ Председателят на Управителния съвет представлява АСОЦИАЦИЯТА и ръководи оперативната й дейност. Правомощия на Председателя на Управителния съвет Чл. 24. /1/ Председателят на Управителния съвет: 1. Свиква и ръководи заседанията на Управителният съвет; 2. Организира, контролира и ръководи цялостната дейност по изпълнение решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 3. За осъществяване целите на АСОЦИАЦИЯТА Председателят на Управителния съвет може да сключва трудови и граждански договори съгласно решение на УС; 4. Координира връзките на АСОЦИАЦИЯТА с други организации и лица; 5. Организира и съхранява цялостната документация и печата на АСОЦИАЦИЯТА; /2/ В изпълнение на правомощията си по предходната алинея Председателя на Управителния съвет може да делегира правата си като упълномощава други членове на УС. V. ИМУЩЕСТВО Чл. 25. АСОЦИАЦИЯТА осъществява своята дейност със средства набирани чрез: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Членски внос; Доброволни вноски; Помощи, завещания, дарения; Целеви вноски на членовете определени от Управителния съвет; Договри за реклама, спонсорство; Други постъпление в съответствие с действуващото законодателство. Чл. 26. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от пари, вещи, вещни права, права върху нематериални обекти и всички други права, които закона допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице. VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ Чл. 27. АСОЦИАЦИЯТА се прекратява: 1. По решение на Общото събрание; 2. По решение на съда в предвидените от закона случаи. VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  7. 7. Чл. 28. СДРУЖЕНИЕТО има печат с надпис на български и английски език и лого: “АСОЦИАЦИЯ “ПРИЯТЕЛИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ”, “Railway Transport Friends” Association Чл. 29. АСОЦИАЦИЯТА издава прономеровани и подпечатани членски карти, удостоверяващи членството в нея. Чл. 30. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Р България. Този устав е приет на учредително събрание на сдружението, проведено в гр. Пловдив на 18.01.2004г. и подлежи на внасяне в регистъра на сдруженията с нестопанска цел на Пловдивския окръжен съд по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. УЧРЕДИТЕЛИ: 1. /ВАРУЖАН ВАРТАН АПЕЛЯН/ 2. /СТЕФАН ХРИСТОВ ВЪЛКОВ/ 3. /ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ/ 4. /ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ЦОЛОВ/ 5. /РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДАНАИЛОВ/ 6. /ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА/ 7. /АННА ПАНТЕЛЕЕВА КЕНОВА/ 8. /ВАРТАН КЕВОРК АПЕЛЯН/ 9. /АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВСКИ/
  8. 8. 10. /КИРИЛ ТОДОРОВ ПРОДАНОВ/

×