Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Асоциация “Приятели на железопътния транспорт”Railway Transport Friends AssociationПловдив ул. “Тракия” №58 www.railfriend...
детската железница и предпазване на близо намиращите се жилищни сгради от по-нататъшно свличане на терена. Приблизителна с...
за да е в състояние да отговори на нарасналата необходимост от паркоместа. Това ще дадепо-удобен достъп на посетителите до...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ДЕЙНОСТТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ЖЕЛЕЗНИЦА “ЗНАМЕ НА МИРА” – ПЛОВДИВ И РАЗВИТИЕ НА ПАРК “МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ” РЕЗЮМЕ

355 views

Published on


ДЕЙНОСТТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ЖЕЛЕЗНИЦА “ЗНАМЕ НА МИРА” – ПЛОВДИВ И РАЗВИТИЕ НА ПАРК “МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ”

РЕЗЮМЕ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ДЕЙНОСТТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ЖЕЛЕЗНИЦА “ЗНАМЕ НА МИРА” – ПЛОВДИВ И РАЗВИТИЕ НА ПАРК “МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ” РЕЗЮМЕ

  1. 1. Асоциация “Приятели на железопътния транспорт”Railway Transport Friends AssociationПловдив ул. “Тракия” №58 www.railfriends.org тел.:032 922 231, 0889 111 149ДЕЙНОСТТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕНА ДЕТСКА ЖЕЛЕЗНИЦА “ЗНАМЕ НА МИРА” – ПЛОВДИВИ РАЗВИТИЕ НА ПАРК “МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ”РЕЗЮМЕДетската железница, представлява по своята същност макет на действителнатажелезница. Чрез наблюдение, работа и допълнителни беседи деца придобиват специфичнизнания и умения за железопътния транспорт. В тях се изграждат основни правила заизползване и безопасност. Дава се възможност на децата да се запознаят с още еднапрофесия, тази на железничаря. По този начин се подпомага евентуалната професионалнаориентация при подрастващите. Не на последно място се представя железопътниятранспорт като един от най- безопасните и екологични видове транспорт.Основни дейности по проекта:1. Въвеждане на денонощна охрана на парка.Чрез патрулирането на обходна двойка се гарантира също и безопасността и целостта насъоръженията в парка. Организация и финансиране чрез Община Пловдив и от другифинансиращи институции.2. Възстановяване на парковото осветление.Парковото осветление, също както и охраната ще гарантира спокойствието напосетителите и преминаващите по време на тъмната част от денонощието. Финансиранечрез средства от “Малки демонстрационни проекти”, електроразпределителнитедружества и от други финансиращи институции.3. Ремонт и изграждане на нови пътеки и алеи.Чрез разширяване на алейната мрежа ще се даде възможнст на гражданите за удобен ибезопасен достъп до всички части на парка, и ще се запазят зелените площи. Финансиранечрез средства от “Малки демонстрационни проекти” и Община Пловдив и от другифинансиращи институции.4. Извършване на нужните укрепителни дейности. Изграждане на подпорнастена.За периода през който паркът не се е поддържал активно са настъпили същественипромени в скалните структури и земната покривка. В участъка между спирка Снежанка игара Панорама има свличане на земна маса, следствие от естествените ерозионни процеси.Изграждането на подходяща подпорна стена ще осигури безопасно експлоатиране на
  2. 2. детската железница и предпазване на близо намиращите се жилищни сгради от по-нататъшно свличане на терена. Приблизителна стойност на дейността: 12 - 14 хил. лв.5. Възстановяване на железопътното трасе.За да се гарантира безопасната и дългосрочна експлоатация на детската железница енужно да се извършат всички ремонтно – възстановителни работи по железния път впълния им обем. Необходимо е да се извърши оценка на текущото състояние на линията(долно и горно строителство), препроектиране на повечето от липсващите техн. документии да се подготви технически анализ с опис на всички нужни ремонтни работи, общастойност на дейносттите около 110 000 лв. След окончателното оформяне на анализатрябва да се извърши финансова оценка на необходимите и налични средства за пълнотозавършване на ремонтно-възстановителните работи, стойност около 5 000 лв. Освенремонт на железния път, е необходимо до се извърши и ремонт на всички прилежащисъоръжения – гари, спирки, тунел, естакада и пешеходните подходи към железницата.Стойността е с голяма вариация поради липса на проектна документация, по данниот която да се извърши точната оценка.6. Възстановяване на подвижния състав.Постигането на основната цел на детската железница – пресъздаване на умален модел наистинската железница, може да се постигне чрез използване на подвижен състав,пресъздаващ всички основни свойства и функции на истинската железница. За нуждите натози атракцион ще се използва наличния подвижен състав. В момента той не е в движениеи се нуждае от капитално възстановяване и ремонт. Ремонтните работи може да сеизпълнят от структурите на БДЖ на територията на град Пловдив – Локомотивно депо –Пловдив и Вагоноремонтно депо – Пловдив. Локомотива и вагоните трябва да севъзстановят и осъвременят в съответствие с изискванията на времето. Да са обезопасени запревоз на пътници и по-специално на деца, да се осигури достъп на трудноподвижни лица.Използването на електрическа тяга от акумулаторни батерии или дизел-електрическагрупа със сертификат Евро 2 ще гарантира запазване на екологичните параметри на паркаи опазване на защитените растителни и животински видове. Цената на акумулаторнатабатерия от необходимия вид е 10 – 15 хил. лв. Цената на генератора е около 20 000 лв.Стойността му е по-висока, но генератора ще осигури по-дълга експлоатация 10-15 г.докато акумолаторната група трябва да се подменя на 3-4 години. Стойност на ремонта налокомотива(само за части, възли и агрегати, без акумулаторната батерия) 23 хил. лв, а назарядното устройство 2-3 хил.лв. Общо за локомотива около 40-50 000 лв, при условие, че“БДЖ” ЕАД предостави безвъзмездно човешките ресурси за ремонта. За ремонта на тритевагона ще са необходими по 12 000 хил. лв. на вагон, общо 36 000 лв, при същотоусловие.7. Ремонт и разширяване на детските площадки.Обогатяването на парка с атракции за децата може да се постигне чрез разширяване насъществуващите и допълнително изграждане на детски площадки. Също така може да сепреустроят и адаптират за специфични нужди съществуващата картинг писта и воденбасейн. За финансирането на тази дейност ще се изготвят проекти по линия на “Малкидемонстрационни проекти”.8. Изграждане на авто-паркинг.Предвид разположението на парка и съвременния начин на живот на гражданите енеобходимо да се изгради удобен авто-паркинг. Той трябва да е със съобразен капацитет,
  3. 3. за да е в състояние да отговори на нарасналата необходимост от паркоместа. Това ще дадепо-удобен достъп на посетителите до парка и ще гарантира популярността на изграденитесъоръжения. За целта трябва да се извърши анализ на автомобилния поток,съществуващите шосейни подстъпи и изградени паркинги. Трябва да се избере място заизграждане на паркинга, така че да се гарантира максимално удобство на гражданите, катоминимално се засегне парковата структура и растителност. За реализацията на тазидейност е необходимо Община Пловдив да изготви проекти и осигури финансирането му.9. Отдаване на търговски площи и изграждане на кафе-сладкарница, съобразностатута на парка и необходимостите.Освен изграждането на атракционни съоръжения, непосредствено предназначени задецата, е необходимо допълнително да се обогати спектъра на атракциите, като се обърневнимание на всички граждани, посетители на парка. Това може да се постигне, катообщината отдаде търговски площи за ползване от физически и юридически лица, които даизградят под контрола на общината нужните и търсени заведения. Новите съоръжения ипостойки не трябва да нарушават биологичните функции на парка.10. Култивиране и допълнително залесяване на парка.Постигането на максимален ефект от целия парков комплекс ще се постигне чрезкултивиране на растителността в парка и допълнителното му обогатяване с растителнивидове, от характерните за парка. През изминалия период на текуща поддръжка на паркаса израснали множество дървета и храсти, които не са предвидени в първоначалниядендрологичен план. Чрез внимателен подбор и планиране може да се създаде уникаленпо растителен и животински състав парк в град Пловдив. Активната работа помаксимизиране на екологическия ефект на парка, по настояще, може да се счита зазадължителна. Финансиране чрез кандидатстване по еко-проекти и от други финансиращиинституции.11. Назначаване на персонал с нужната квалификация за експлоатация иподдръжка на съоръженията и парка.След окончателното завършване на всички строителни и ремонтни работи и изпълнение напроекта е необходимо да се назначи достатъчен по брой персонал с подходящаквалификация за експлоатация и поддръжка на съоръженията и парка. За да се гарантирадълготрайна експлоатация на парка е нужно да се полагат системно нужните грижи заподдръжка. С цел създаване на социален ефект, ще се обучат и назначат лица с лекиувреждания, които чрез своя труд да се интегрират в обществото.12. Удължаване на трасето с цел по-добра експозиция и привличане на повечепосетители.Необходимо е да се извършат предпроектни проучвания и анализ с цел удължаване нажелезопътното трасе в посока от гара Пионер към бул. Хр. Ботев.

×