Broj 3 2011

905 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Broj 3 2011

  1. 1. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК София, ул. Ивайло № 15 тел: 02/ 852-07-57 Седмично издание на Сдружение “Български Локомотивен Форум” Година 1, Бр. 3(3) 26.12.2011 г. - 01.01.2012 г. ! ОЙ САМО СЕДМИЦА СЛЕД КРАЯ НА СТАЧКАТА: ПЪТНИЦИ ОТ СВОГЕ И МЕЗДРА: ОТБ БДЖ НИ ИМА ЗА ДОБИ-БДЖ СВИ ПЕРКИТЕ - ВРЪЩА ТЪК - ТЪПЧЕ 200 ДУШИ В ЕДИН ВАГОНСПРЕНИТЕ ВЛАКОВЕ ТАЙНО Екип ЖВ сови пояс и за това на- правление е крайно не- “Тъпчем се 200 души в достатъчен. Подобно е и един вагон, това е ненор- положението на свогенци мално” изплакаха препа- със сутрешните влакове. сурдника започнаха да кува спирането на тези тили пътници на БДЖ, От Мездра пристига само връщат част от спрените влакове поради нерента- пътували с пътническият един мотрисен влак, със- влакове, вероятно заради билност, тъй като не се влак от София за Горна тавен от четири вагона, а огромния обществен и направи ясна оценка на Оряховица, заминаващ от когато мотрисата се пов- медиен натиск. От спира- реалният им пътникопо- столичната централна реди, всички пътници се нето на 126-те влака, 12 ток. От ефира на радио гара в 14:15. Наша про- тъпчат в и без това пъл- от тях са върнати. Няма “Реакция”, ние остро раз- верка установи, че наис- ния бърз влак, пристигащ обяснение от страна на критикувахме лекомисле- тина, влакът заминава от от Варна. Жителите на Николай Колев БДЖ какво се случва – ното оставяне на стотици гара София само с един железничарския град първо обявяват влакове работници и ученици без вагон, което за този ча- Мездра... На стр.2 Преди месеци от БДЖ за нерентабилни, после транспорт и поискахме от-обявиха спирането на 200 същите тези „нерента- говор от ръкводството навлака, след това същите билни” влакове пак тръг- БДЖ. Освен нас, в соци- Деница Гаджева, депутат от ПГ на полити-бяха редуцирани до 180, ват. Политическа игра с алните мрежи, общест- ческа партия “АТАКА”:после станаха 150, а на- нервите на пътниците – вото и жителите на “АКО ПАРТИЯ “АТАКА” ИМА МИНИСТЪРкрая предстачно, послед- това е мнението на екс- засегнатите региони също НА ТРАНСПОРТА, ТОЙ ЩЕ РАБОТИ ЗАният списък беше със 138 пертите. На запитване от се обединиха срещу сечта ОЗДРАВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА Ввлака, в крайна сметка в журналисти, г-н Недев на и без това разредените БЪЛГАРИЯ” На стр. 6началото на стачката заяви, че въпреки пис- влакове. Възстановени саспрени поетапно бяха 126 мата от общините, влако- влакове по линиитевлака. След влизането нановият график на движе- вете няма да тръгнат, да но те реално се завръщат. София - Лакатник, Плов- див - Димитровград, Кюс- ПОДПИСАН Е КОЛЕКТИВЕНние на влаковете на 11декември, от БДЖ под Припомняме, че Сдруже- ние “БЛФ” открито крити- теднил - Радомир, София - Карлово и др. ТРУДОВ ДОГОВОР В “БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”Николай Колев: Марио Евстатиев заплатите на служите- лите в дружеството сле100 години от построяването на линията След 23 дни безпреце- 30.06.2012 г., “ако финан- дентна железничарска совото състояние на ком-Царева Ливада - Габрово и 115 години от стачка, на 20-ти декември панията позволява”. Не-приемането на Закона за изграждане на се подписа колективният променена остава и соци- трудов договор в “БДЖ- алната сума за изпол-трансбалканската линия – Част 1 Пътнически превози“ зване на над 50% от На стр.4 ЕООД. С взаимни компро- полагаемия годишен от- миси, синдикати и БДЖ си пуск за текуща година в стиснаха ръцете за запаз- размер на 250 лв. Запа- ВЛАКЪТ НА ТОДОР ЖИВКОВ - Част ІІІ: ване на доходите на же- зени са и сумите за пред- РА Д И О С В Ъ Р З О Ч Н И Я Т лезничарите, въвеждане на бонусна система от ля- пазна храна(ваучените) на железничарите. Въ- ВАГОН №9940-077 - СЕК- тото на 2012 г., осигуря- ване на социални при- добивки за работещите в преки всичко, съкращения в железниците ще има, но те ще се извършват по РЕТНАТА КРЕПОСТ НА УБО 8 железниците и синди- кална защита. В доку- строго определени крите- рии и с активното участие На стр. мента, с който редакцията на синдикатите, сподели на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН наш източник. Расте На вниманието на служителите в БДЖ-ЕАД, БДЖ-ПП-ЕООД и БДЖ-ТП-ЕООД! ВЕСТНИК” разполага е броят на приелите офер- залегнала и клауза за тата на БДЖ за напускане Служебните карти обр. 922-ЖЛ за безплатно пътуване на служителите провеждане на преговори срещу обезщетение по от трите дружества са с удължен срок на валидност - до 29.02.2012 г.! за индексиране нагоре на Чл. 331 от КТ.
  2. 2. 2 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК АК Т УА Л Н ОПЪТНИЦИ ОТ СВОГЕ И МЕЗДРА: ЗАКЪСНЕЛИ ВЛАКОВЕ И ПОВ-БДЖ НИ ИМА ЗА ДОБИ- РЕДИ ЗА БДЖ В ПЪРВИЯ ДЕН НА АСТРОНОМИЧЕСКАТА ЗИМАТЪК - ТЪПЧЕ 200 ДУШИ В Екип ЖВЕДИН ВАГОН Повреди на локомо- “В тъпканицата поне 50% тиви вследствие обле- дена контактна мрежа, от качилите се по спир- закъснения на влакове и ките остават непрове- тотален хаос по някои България, поради което сОт стр.1 в София, слязъл току-що рени от кондуктора, къде гари - това е равносмет- 45 минутно закъснение в ...са в още по-незавидно от препълнения до ката за БДЖ от първия София е пристигнал бър-положение, тъй като те предел влак от Варна, е печалбата на БДЖ от ден на астрономическата зият влак от Варна, къмтрябва да стоят над час и който бе пристигнал и с това?!” който се прикачат директ- зима - 22 декември.четиридесет минути на порядъчно закъснение в е ните вагони от Добрич и Поради счупване накрак в претъпканите ва- София. “За да ни разбе- на лице и в участъците Силистра. пантограф на влаков ло-гони. “Голяма част от нас рат явно трябва да заста- Пазарджик - Пловдив, Въпреки обилните сне- комотив, бързият влак съсработят в железниците, нем на релсите и да не Ямбол - Бургас и по говалежи в някои райони, задължителна резерва-не помним такова чудо, пуснем влака!” пък пред- всички влакове в участъка отменени влакове няма, ция от Варна за Пловдивтия горе знаят ли колко ложи друг измъчен пътник Шумен - Варна. “БДЖ ре- информират от ЖП гарите се е движел с неопреде-човека пътуват сутрин от малко след като жадно ално губи от претъпка- в страната. Аварийните лено закъснение. С 87 ми-Мездра, Лакатник и Своге пое глътка свеж въздух ните влакове, защото екипи на НКЖИ също са в нутно закъснение пък екъм София, защо не се след тъпканицата във ва- няма кой да мине да про- готовност за отстраня- заминал бързият влак съскачат те една сутрин на гона. Освен по крайградс- вери кой е с билет и кой ване на последици от задължителна резерва-този влак?!” гневеше се ките маршрути около не!” допълни друг пътувал евентуални аварии при ция “Слънчев бряг” отработник в едно от депата София, същият проблем във влака. обилни снеговалежи и Бургас за София. Причи-ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЛАКОВЕ И УВЕЛИЧЕНИ ната - изчакване на локо- снегонавявания. В екс- мотив от друг влак, който плоатационна готовност е също е закъснявал по- и роторният снегорин на ради зимната обстановка. НКЖИ в гара Самуил.СЪСТАВИ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ ПУСКАТ ОТ БДЖ Зимната обстановка при- Влаковете са отоплени и чини закъснения и на вла- пътниците могат да пъту- ковете в Североизточна ват спокойно. Николай Колев На 26-и декември с уве- София и Пловдив – София, София – Русе – пясъци”), София – Горна личен състав ще се дви- Варна. София. Оряховица – София Въпреки липсата на ва- жат: На 31-и декември с уве- На 1-ви януари с увели- („Янтра”), София – Ямболгони, кризата в БДЖ и - четиринадесет бързи личен състав ще се дви- чен състав ще се дви- – София („Диана”), Плов-стачката свършила нас- влака със задължителна жат: жат: див – Враца – Пловдивкоро, от ръководството са резервация по направле- - четиринадесет бързи - осем бързи влака със за- („Пловдив”), Пловдив –предприели осигурява- нията София – Бургас – влака със задължителна дължителна резервация Варна – Пловдив („Ро-нето на допълнителни София („Чайка”), София – резервация по направле- по направленията София допи”);места във влаковете, по Бургас – София („Слън- нията София – Бургас – – Бургас – София - седемнадесет бързивреме на празниците. От чев бряг”), София – Варна София („Чайка”), София – („Чайка”), София – Бургас влака по направлениятакомпанията също така – София („Златни пя- Бургас – София („Слън- – София („Слънчев бряг”), София – Бургас – Софияпускат и извънредни вла- съци”), София – Горна чев бряг”), София – Варна София – Ямбол – София (два влака), Варна –кове. Това са: БВЗР 2671 Оряховица – София – София („Златни пя- („Диана”), Пловдив – София, София – ГорнаСофия – Варна, който ще („Янтра”), София – Ямбол съци”), София – Горна Варна – Пловдив („Ро- Оряховица – София (двасе движи на 30.12.; БВ – София („Диана”), Плов- Оряховица – София допи”); влака), София – Видин –1621/1624, които се удъл- див – Враца – Пловдив („Янтра”), София – Ямбол - пет бързи влака по на- София (два влака),жават в участъка Пловдив („Пловдив”), Пловдив – – София („Диана”), Плов- правленията София – София – Лом – София,– Стара Загора, те ще се Варна –Пловдив („Ро- див – Враца – Пловдив Бургас, София – Варна, София – Мездра –движат на 31.12.; БВЗР допи”); („Пловдив”), Пловдив – София – Лом – София и София, София – Русе –8671 Бургас – София, наз- - шестнадесет бързи Варна – Пловдив („Ро- София – Видин. София и Кюстендил –начен в дните 26.12. и влака по направленията допи”); На 2-ри януари с увели- София.02.01.; БВЗР 2672 Варна София – Бургас – София - петнадесет бързи влака чен състав ще се дви-– София в дни 26.12. и (два влака), Варна – по направленията София жат: Повече информа-02.01.; БВ 1671/72 Плов- София, София – Горна – Бургас – София, София - тринадесет бързи влака ция, пътниците мо-див – Димитровград ще Оряховица – София (два – Варна – София, София със задължителна резер-се движи извънредно в влака), София – Видин – – Горна Оряховица – вация по направленията гат да получат отдните: 26, 30.12. и 02.01. София (два влака), София, София – Видин – Бургас – София („Чайка”), ЖП гарите и интер- На следните дати, след- София – Мездра – София (два влака), София – Бургас – София нет-страницата наните влакове ще се дви- София, София – Русе – София – Лом – София, („Слънчев бряг”), София – БДЖ - www.bdz.bg.жат с увеличен състав: София, Кюстендил – София – Мездра – Варна – София („Златни Седмично издание на Сдружение “Български Локомотивен Форум” РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Вътрешни новини: Павел Вълчев - pavkata_zaraboy86@abv.bg Марио Евстатиев Международни и бизнес: Иван Кацев - bgracer2010@gmail.com evstatiev.mario@gmail.com Коректор: Николай Колев - saruman_1989@yahoo.com Адрес на редакцията: 1517 София, България, ул. Витиня 21Б, ет.3, стая 60 Електронна поща: press.blf@gmail.com
  3. 3. 3 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК АК Т УА Л Н ОБОЙКО “ЛЕТЯ” СЪС 160 ПОЛИЦАИ ОТ ТРАНСПОРТНА ПО-КМ/ЧАС ПО РЕКОНСТРУИРА- ЛИЦИЯ ЗАПЛАШВАТ С БОЙ ИНАТА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ -СВИЛЕНГРАД АРЕСТИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ФОТО- Марио Евстатиев ГРАФИ В СТАРА ЗАГОРА О т го д и н и , с лу ж и те л и н а “ Тр а н с п о р т н а п о л и ц и я ” Лично премиерът Бойко п о д л а га т Ж П ф о то г р а ф и те н а то рм о з , н и к о й н е о б -Борисов е присъствал на ръ щ а внима ние въ пре ки с игна л итепровелите се миналата Екип ЖВ заха, че не са виждалисряда скоростни изпита- участък. Изпитанията са такъв документ и, чения в участъка Крумово - извършени с единстве- За пореден случай на бил фалшив. ПредложихПървомай, предаде Аген- ната по рода си у нас ла- полицейски произвол от им да се обадим на за-ция “ФОКУС”. На гара боратория, собственост местник-началника на га- страна на служители наПървомай, специалната на “Националния изслед- рата, който е запознат “Транспортна полиция”, шият читател Божидаркомпозиция, съставена от ователски институт по с документите, но те ни сигнализираха наши Кръстев до редакциятаедин вагон-лаборатория транспорта”(НИИТ). Успо- отказаха. Държаха се читатели от Стара Загора. ни. Потърсихме за мне-за спирачни изпитания и редно с рехабелитацията грубо с нас, заплашваха ние Началника на отдел Случаят се развил на 18бързоходен електрически е необходимо БДЖ да декември, когато двамата ни и с бой. Казаха, че ние “Транспортна полиция”локомотив серия 87.000 реши проблема с липсата ЖП фотографи Божидар ги хващаме в нарушение при ГД “Криминална поли-на частния превозвач на тягов подвижен състав Кръстев и Георги Иванов и заради нас техни ко- ция” г-н Станимир Ста-БЖК, е пристигнала в за скорост по-висока от отиват на ЖП гарата в леги си били изпатили, нев, но до редакционнотоочаквания час без никакви 150 км/ча, колкото разви- града за поредния снима- заплашваха ръководните приключване на броя, тойпроблеми по пътя, съоб- ват най-бързите у нас ло- чен ден. кадри на нашето дру- или упълномощен неговщиха железничари от ре- комотиви в момента - “Снимахме в района на жество. Попитах ги, служител не се свързаха сгион Пловдив. Влакът е серия 46.200. На гара гарата, когато при нас къде пише, че е забра- нас. Този случай не е из-развил скорост до 167 Първомай пред медиите, дойдоха полицаи и ка- нено снимането, а те ми олиран - от създаванетокм/час.След като бъде из- Бойко Борисов се зарече, заха, че снимането е за- отвърнаха, че го пишело на Сдружение “БЛФ”, ня-цяло завършена рехабе- че кабинетът ще започне бранено. Легитимирах в конституцията. При колко пъти вече има са-литацията на ЖП линията да заделя пари предимно се с издаденият ми от проверката отказаха да моразправа с ЖП фото-Пловдив - Свиленград, за ЖП транспорта и ще ДП “НКЖИ” фотограф- се легитимират кои са и графи, за което сме про-влаковете по нея ще дос- спрат да правят ударно ски пропуск, даващ ми заплашиха, че ако ние, вели много разговори, нотигат скорост до 160 магистрали. Положението право на достъп и фото- ЖП фотографите про- очевидно безрезултатно.км/час, което значително в момента се дължи на го- заснемане в района на дължим да “се заяждаме”ще увеличи конкурентос- лемите борчове, оставени обектите на компа- с тях, ще си изпатим.” - Още по темата на стр.5пособността на железо- от тройната коалиция, по- нията, но полицаите ка- тези редове е написал на-пътния транспорт спрямо ясни още той.автомобилния по този ФИЕСТАНАГЛОСТ: БАЛОНИ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ “ПРЕ-“КАРТИ И МОНЕТИ, ВЗЕМАТ” БАНСКО, ДОБРИНИЩЕМОЛЯ!” ВЪВ ВЛАКА И Р А З Л О ГЛЕВСКИ -ТРОЯН ПРЕЗ ЯНУАРИ Въпреки положението, в аз и още няколко редовни Марио Евстатиев ще мо-което се намира БДЖ и пътници го погледнахме жете дазаплахите от съкраща- неодобрително. Про- Уникално въздушно за- се насла-ване на още влакове и дължи да пълни джоба си бавление подготвят през дите наперсонал поради огром- със стотинки без оглед на Януари 2012 г. от Българ- уникалноните загуби в “Пътнически това, че го гледахме” съ- ската асоциация за лека в еч е р н опревози”, пипливи кондук- общи още нашият източ- авиация(БАЛА), предаде огнено балон-шоу и пре- вате и с атрактивното тес-тори отново трупат пе- ник. С действията си, този за “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН красни фойерверки, дове- нопътно влакче от гарачалба на гърба на кондуктор прави още ВЕСТНИК” председателят риха още от БАЛА. Септември. Часовете нажелезницата. Случката се един влак “нерентабилен” и Момчил Риладжиев. Очаква се в събитието да тръгване от Септемврие разиграла в обедния и застрашен от спиране. “Балон-фиеста Банско вземе участие и един- са: 02:46, 09:06 и 18:25.пътнически влак от Пътниците трябва да 2012” ще се проведе от ствената лицензирана Повече информация заЛевски за Троян на 21 де- знаят, че неизисквайки 19-ти до 22-ри януари на жена-пилот на балон у движение на влаковете,кември(сряда). “Качих се билет от кондуктора, те територията на градовете нас Орлина Аспарухова. можете да получите отот гара Левски в мотри- нямат право на обезщете- Банско, Добринище и Раз- Тя ще участва със своя ЖП гарите в страната. Отсата и забелязах, че кон- ние при инцидент и могат лог. Ще бъдат обособени балон, произведен в гара София, пътуванетодукторът взема стотинки да понесат санкции при специални зони, където Бристол-Англия. Освен до гара Септември можеот пътниците, срещу проверка. Всеки, който за- специалните гости от Ук- невероятното шоу, за гос- да стане с бързият влаккоето не издаде нито един бележи подобни сцени, райна ще провеждат де- тите ще има и други изне- със задължителна резер-билет до Троян” съобщи нека ги заснеме и изпрати монстрационни полети с нади от организаторите. вация “Слънчев бряг”, за-наш кореспондент, пъту- на редакционната ни топловъздушни балони. До Разлог, Банско и Доб- минаващ в 06:55 ивал във влака. “Не се за- поща, а ние ще потърсим На 20-ти и 21-ви януари ринище, освен с личен пристигащ в Септември всрами или уплаши, когато БДЖ за мнение. ЖВ на площада в гр. Разлог превоз, можете да пъту- 08:22 ч.
  4. 4. 4 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ИСТ О Р ИЯНиколай Колев:100 години от построяването на ЧЕЛЕН ОПИТЖП линията Царева Ливада - Габ- МАЛКИ ЛОКОМОТИВИрово и 115 години от приемането КАТО УЧАСТНИЦИ Вна Закона за изграждане на АТРАКЦИОННИ ПЪТУВА-трансбалканската линия НИЯ Марио ЕвстатиевЧаст І Веднага ще се върнем в Германия, за която в Най-голямото строител- предния брой разказахство на железопътни накратко. Там тези малкилинии се извършва през локомотиви са намерилипоследното десетилетие своето място в атракцион-на 19 век и първите 10-12 ните пътувания. Някои отгодини на миналия век. Продължение от бр.2 клубовете, които експлоа-От 693 километра в 1887 тират ЖП линии, изва-година дължината на же- От серия 66.00, БДЖ са дени от списъка налезопътните линии нарас- успели да запазят само националната мрежа и понала на 1931 километра два екземпляра - 66.02 които са преустановенипрез 1911 година. Само ЖП гарата на Габрово малко след построяването и като локомотив-паметник редовните пътническипрез периода 1900-1911 въвеждането на ЖП линията в експрлоатация. пред локомотивното депо превози, извършват и со-година били построени Снимка: Архив retrobulgaria.com в Дупница и 66.07, който циална услуга, тъй катонови железопътни линии двете ЖП линии и гарата Ако през 1925 година по се намира в много лошо редовните атракциони сас обща дължина 754 кило- животът в Царева ливада линията преминават де- състояние в локомотивно достъпни и за обикнове-метра. През този период е бил много бурен. Стотици нонощно 12 влака, през депо София. У нас са екс- ните жители на населе-построена и линията Русе работници напълвали се- 1968 година те са вече 72, плоатирани и дизел-меха- ните места по тези линии,- Търново, а от 1906 го- лището като мравуняк, от които само до и от Габ- ничните локомотиви тип които използват влакадина започва строежа на особено в празнични дни. рово 26 влака - 17 пътни- V10, но само в индустри- като транспорт. У нас товапрезбалканската линия Две фурни не смогвали чески и 9 товарни. ята. Доставени са общо също е възможно. КъмТърново-Дряново-Трявна- да изпекат хляб. Всички Товарът за Габрово до- четири локомотива. От момента вече се възста-Борущица-Стара Загора. ханчета се превърнати в стига 120-140 вагона на тях е запазен само един - новява последния оста-По това време във Върба- кръчми и гостилници. денонощие, а общо през намиращ се към момента нал екземпляр от серияново се строи голяма Всички свободни стаи и гарата за денонощие пре- в мелничния комбинат 64.00, търси се вариантгара, която става важен стаички са натъпкани с минават по 540 вагона. “София Мел” в гр. София за възстановяване и нажелезопътен възел, с квартиранти. Хранителни Непрекъснато се подо- и преминал частичен въз- един локомотив от сериякоято се определя и по- продукти и напитки се брява и тягата на влако- становителен ремонт 66.00, които след серти-нататъшното развитие на продавали и на „кантони" вете. До 1954 година през 2010 г. от Сдружение фициране да бъдат пред-селото и целия район. - на открито по обектите. влаковете се теглят от “БЛФ”. ложени за атракционниКонтролът на строежа на Гара Царева ливада и ж п парни локомотиви серия Защо именно малки ло- влакове. Тук имаме и ЖПж п гара Върбаново бил линията за Габрово били 19, а от 1977 вече от елек- комотиви в атракционни линии, по които тези ат-възложен на Йордан Мар- открити по най-търже- тровози. Първият начал- пътувания? Този въпрос ракции могат да се извър-ков от село Сяровци, про- ствен начин на 12 януари ник гарата в Царева ми е задаван много пъти шват без да се смущаватеже на Никола Мошанов. 1912 година. На търже- ливада е бил Йордан и по много поводи и е редовния график за дви-Като общи работници по ството присъствал и цар Бръчков, а най-много го- трудно да отговоря в ня- жение на влаковете по-строежа на ж п линията са Фердинанд, председате- дини като началник гара е колко реда, тъй като отго- ради ниската скорост наработели много мъже и лят на министерския бил Пейно Пейнов. ворите са много, а локомотивите.жени от района. Чрез си- съвет Гешев, много мини- примерите още повече. СЛЕДВА ...стемата на предприе- стри и висши чиновници. Следва ...мачи, акорданти и Гаровата постройка е П О Д В ИЖ ЕН СЪСТА Внадзиратели, компаниите украсена с гирлянди иподлагали на жестока знамена, часът е 10 и 5 ТЕСНОПЪТНИТЕ ДИЗЕЛОВИексплоатация работни- минути, царят прерязваците - българи, маке- лентата, която е опъната ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 93.00донци, италианци, от две момиченца с раз- комбинат в гр. Разлог. До- чени проучвания. Следчерногорци, сърби, хър- плетени коси и ленти през ставени са били общо че- закриването на завода ввати и други, наричани с рамената и влакът, теглен тири локомотива, като Разлог, локомотивитеобщото име „бараби". Не от два локомотива е готов един от тях е стоял в ре- 93.01 и 93.04 са унищо-случайно на няколко пъти да откара гостите в Габ- Теснопътните дизелови зерва. През 1974 г., по жени, а 93.02 и 93.03 ос-на строежа се провеждат рово - първият пътниче- локомотиви серия 93.00 споразумение между за- тават на склад до 2009 г,големи стачки: едната в ски влак Царева ливада - са доставени през 1971 г. вода в Разлог и локомо- когато са извадени и пре-края на 1906 година, дру- Габрово. Непрекъснатото от заводите “23 АВГУСТ” тивно депо Септември, базирани в депото в Бан-гата през пролетта на увеличаване на трафика Букурещ - СР Румъния. Те този локомотив е пре- ско, където престояват и1907 година в района на по Презбалканската и са четириосни, дизел-хид- даден на депото за об- до днес. Относно тези ло-Търново-Върбаново-Бо- Габровската ж п линии на- равлични с карданно зад- служване на пътнически комотиви се изказвахарущица и третата най-го- лага бързото разширя- вижвани колооси. Целта влакове Септември-Вар- предположения, че саляма стачка, в която ване на железопътната на доставката на тези ло- вара-Пазарджик. Въпре- предвидени за възстано-участват 1300 души е гара в Царева ливада. Тя комотиви, заводско озна- ки, че локомотивите вяване и изпозване отпрез 1909 година в става важен железопътен чение L45H е била серия 93.00 показват за- НКЖИ, но тези твърденияучастъка Царева ливада- възел по презбалканската обезпечаването на индус- доволителни резултати в не се потвърдиха. Все пакГаброво. ж п линия и врата на ин- триалната маневра в Це- работа, от БДЖ не са из- те остават част от музей- По време на строежа на дустриално Габрово. лоуозно-хартиения вършвани по-задълбо- ното богатство на БДЖ.
  5. 5. 5 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК АН А Л ИЗИМарио Евстатиев:СЛУЧВАЩОТО СЕ В ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ НИ Е КАЗАНО В БРОЯОТРАЖЕНИЕ НА СЛУЧВАЩОТО СЕ В ДЪР- НУЖНА Е И ПРОМЯНА В МИСЛЕНЕТО НА БЪЛ-ЖАВАТА ВЕЧЕ НАД 22 ГОДИНИ“Измислен преход и измислени реформи ГАРИНА, ЗА ДА СЕ ПРЕСЕЧЕ КОНДУКТОР- СКАТА НАГЛОСТдокараха БДЖ до просешка тояга” На пунктове за скрап заприличаха род- ните депа. К През последния месец, даде на скрап арти и монети, моля” отново се чува в роднитенаблюдавахме доста ди- всичко не- влакове(виж стр.3) и то само няколко дни следнамични и драматични нужно, включи- като е приключила безпрецедентната желез-събития в родната желез- т е л н о ничарска стачка и след като БДЖ “дръпна шал-ница - стачки, драматични локомотиви и тера” на 138 “нерентабилни” влака. На милитеи леко преиграни прего- вагони, от които родни кондуктори, пък и на пътниците - тарикативори, ожесточени ме- не всички бяха хич не им пука, че стотинките в джоба днес ще до-дийни спорове на толкова зле, че ведат до спиране на влака утре. Пътника му кеф,различни светила и екс- да приключат че е “на далавера” от “евтиното” пътуване, кондук-перти от железопътния ни под оксижена. умиращото БДЖ. За да се тора пък доволен, че ще има за кьор софра в някоясектор. Тези събития Например, вместо да се оздрави дружеството, на крайгарова кръчма. Но равносметката от тази да-обаче далеч не са непред- нареже някое от непри- чело трябва да застанат лавера ще бъде единствено спиране на още “не-видени, напротив, от 22 годните ТНТМ-та от вре- хора, познаващи систе- рентабилни” влакове и съкращаване на ощегодини, железни- мето на соца, мата на железницата от- персонал, като в тия съкращения ще си отидат ицата ни бавно “Железни- тези ТНТМ-та се вътре, хора имащи зад почтените хора, които си изпълняват съвестно за-умира, но което и цата ни оставят и се ре- гърба си богат професио- дълженията, глобяват на ред и свалят на първатаправителство да има нужда монтират, а в съ- нален опит в системата. А гара циганските орди, които налазват крайградс-дойде на власт не само от щото време икономисти, финансисти ките влакове сутрин и вечер. За да се изкоренинехае и гледа р е ф о р м и , окабелена и със и прочие да бъдат част от този проблем е нужно не само да се гонят кондук-разрухата отви- но и от здрава рама и консултантския екип на торите до дупка, нужна е промяна и на самосъзна-соко. Железни- добро уп- кош машина ръководството, а не те са- нието на ония, които дават стотинките за джоба им.цата в България равление!” отива на скрапа. мите да ръководят. БДЖ Защото кел файда като се правят проверки. За триима над 120 го- Да не коменти- има нужда от именно та- дни, всичко ще е редовно и после по старо му. Такадишна история, преживя- рам, покрай тази мъдра кова управление - екип на сме свикнали в България.вала е подеми и застои, идея колко резервни експерти, не на иконо-оцеляла е в няколко части с възможност за мисти и юпита. Другиятвойни. Но в последните възстановяване заминаха основен проблем, причи- ТРАНСПОРТНА ПОЛИЦИЯ ВМЕСТО ДАняколко години, тя е под- в небитието. В нил събитията,ложена на безпрецеден- тази посока са се За мизер- които наблюда- ПОКАЗВА МУСКУЛИ ПРЕД ЖП ФОТОГРА-тно разграбване и упътили и не ните усло- вахме е и вихре-унищожаване ден по ден. един и два му- щата се с пълна ФИТЕ, ДА СЕ ЗАЛОВИ С КРАДЛИВАТА вия на труд,Унищожават се железо- зейни вагони и сила шуробаджа- СГАН ПО ДЕПА И ГАРИпътните ни заводи, които л о к о м о т и в и , вината е и нащина и фео-преди години са бълвали които първона- на синдика- далните изцепки П олицията отново погна момчетата с фотоапа-готова продукция - вагони чално са обявени тите! на ръководите- рати, радващи се на влаковете по гарите(вижи ЖП съоръжения, които за музейни и ча- лите на някои от стр.3) без да има законово основание за това.сме произвеждали и за кащи възстановяване, но поделенията на компа- Че и с бой и арести заплашва. Поредния акт на ре-износ. По времето на со- после идват на власт ня- нията. Това неминуемо пресия от страна на “Транспортна полиция” срещуциализа, българската же- какви юпита, невиждали създава напрежение у ра- обществото на железопътните фотографи у нас.лезопътна промишленост влак през живота си и за- ботещите, което в съвкуп- Репресия, продължаваща години наред и “дъвкана”беше в своя апогей. Сега почват абсолютно попу- ност с малките доходи на в не една и две медии. Без резултат. Безрезултатнилокомотивните и вагонни листка кампания за работниците и мизерните останаха и десетките разговори с разни висши ръ-депа са заприличали на оздравяване. Какво озд- условия на труд е доста- ководители на службата, които обещаваха катопунктове за вторични су- равяване, бре хора? Не тъчно да прелее чашата кандидат-кмет на избори, че проблема ще се реши,ровини вместо на пред- може да бъде оздравено на недоволството и то да но ето, че решение няма. Къде всъщност е заро-приятия за ремонт и едно предприятие, което прерастне в протест. За вено кучето? Оказва се, че гоненията срещу товаподдръжка на подвижен постоянно се източва по мизерните условия, в общество си имат основание - защото ЖП фотогра-ЖП състав. Но вината за всевъзможни начини от които се трудят работе- фите са хора с будно гражданско самосъзнание итова е и на ръководството хора, които така са си “оп- щите в БДЖ, вината е и постоянно документират и докладват къдетона БДЖ, което с цел да из- лели кошницата” с дого- на синдикатите, едно от трябва издънките на “фурашките”. Защото не може,стиска още някой и друг вори и сделки за милиони, чиито задължения е горкия данъкоплатец да ти плаща заплатата, за далев за закърпване на про- че който и да дойде на именно борбата за добри спиш на поста си, да се излежаваш в първа класадънения бюджет на дру- власт ще му е трудно да условия на труд. Така, че в някой влак, на който са те качили да патрулираш,жеството взе кардинал- разбие уникалните схеми нека и синдикалистите се не можеш да задиряш публично колежката си предното решение да разпро- за трупане на печалби от замислят за хората. погледите на десетки възмутени пътници, не може да си затваряш очите, когато мургава тумба тараши поредния товарен влак. Господа Полицаи, не го- нете фотографите, подгонене оная крадлива сган, която ограбва постоянно железницата и застра- шава сигурността на стотици, да не кажа хиляди пътници, застрашава националната сигурност. Фо- тографите може да Ви бъдат полезни и то много! Стига да проумеете, че не са престъпници!
  6. 6. 6 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ИН Т ЕР ВЮ Деница Гаджева - депутат от парламентарната група на ПП “АТАКА” и Тя е: член на Парламентарната комисия по транспорта: Секретар на НМО при “АКО ПАРТИЯ “АТАКА” ИМА ПП “АТАКА”; Народен представи- тел от ПП “АТАКА”; МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, Член на парламентар- ната комисия по транс- ТОЙ ЩЕ РАБОТИ ЗА ОЗДРАВЯ- порта при 41-вото Народно събрание; Правоспособен маши- ВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ!” нист на електрически локомотиви;С Деница Гаджева, депутат ците и дори се вкара по- -Лично мое мнение ли да достъп до инфраструк- Завършила Техническиот ПП “АТАКА” разговаря литическа нотка в орга- дам? турата от сдружения, от университет - СофияМарио Евстатиев: низацията на стачката и Да, разбира се! общини, граждански през 2006 г., специал-Госпожо Гаджева, как всички съпътстващи -Имах честта и възмож- асоциации и историче- ност “Управление наще коментирате съби- протести. Има ли наи- ността да се докосна до ски инициативи? В транспорта”;тията, които наблюда- стина такава нотка и ло- хората, които наистина смисъл да се либерали-вахме в България тези бистки интереси, или работят в железницата и зира този достъп с цел вината функции са соци-дни – стачки, протести? наблюдавахме един милеят за нея. Това е в да се извършват атрак- ални, а другата половинаИма ли изригване на на- процес, който отдавна е душата им, в сърцата им, ционни и туристически търговски (т.е. пече-родното недеволство трябвало да се случи? това е нещо, с което наи- пътувания по жп линии, ливши) стига държаватаили както обичайно -Има такива лобистки ин- стина искат да се занима- които вече са закрити за да влезе в ролята на доб-това е добре режисиран тереси от началото на де- ват до края на живота си. пътническо движение и рия мениджър, а несценарий? мокрацията. И първият Много малко останаха хо- са извадени от нацио- лошия собственик, не--Има изригване на недо- удар, който беше нанесен рата, които обичат, това налния списък? щата биха се получили.волството на народа и же- върху железницата, беше което правят и работят. А -Имаше един такъв казус Затова и мнението налезничарите, защото именно поставяне на не- несъмнено в железницата с околовръстната линия, Атака е, че когато имашбяхме свидетели на една равни начала на автомо- е така. Аз не вярвам, че която за жалост вече е де- едно предприятие, коетодългопродължила стачка. билния и жп транспорта. има хора в железницата, монтирана... е лошо менажирано, тоДруг е въпросът тази И то точно убиването на които не обичат работата Именно такъв казус веднага трябва да сме-стачка какво я породи. Аз жп транспорта чрез авто- си. В това е и цялата предстои и с линията ниш управата и то не-имам противоречиво мне- миобилния, чрез редица магия. Това е и основният Горна оряховица - съмнено ще е печелившо,ние, тъй като се наслагват министри досега, особено фактор, поради който тя Елена. Тук инициати- при един добър ме-няколко пласта – на ръко- от един от министрите на още съшествува. Затова е вата на Сдружение ниджмънт. Особено ко-водството на БДЖ, на от- синьото правителство. много важно как ще се от- „БЛФ” е да се създадат гато притежаваш инфра-делни институции, които Така, че желзницата се насяме с хората, които и прокарат в парла- структура, активи на стой-са вплетени в цялата об- убива бавно , сигурно и работят там, какви ре- мента проекти за изме- ност милиони (доколкотостановка. мъчително от началото на форми ще се правят в по- нение и допълнение на разбрах Товарни превозиДоколкото разбрах, Ми- прехода и смятам тук сока на това – а именно Закона за железопътния имат активи за блио 320нистър Московски е от- няма противоречиво мне- не да се унищожава транспорт. млн. лева).казал да отговори на ние. Остава да разберем устрема на хората, които -Аз съм поддръжник на Един друг много набо-питане на ПП Атака от- дали и това правителство развиват този транспиорт една такава идея, стига лял проблем, който ППново във връзка с же- ще доубие железницита. и посвещават живота си това да е достатъчно Атака по наши споменилезниците по време на Направиха потресаващи на него, а точно обрат- добре подплатено и да много сериозно бе за-парламентарния конт- изказвания, че железни- ното –ние да ги заинтригу- няма разклащане на си- сегнала и повдигнала врол? ците са фалирали, а един ваме. Освен това, гурността. Ако има такива един от парламентар--На него вероятно му е из- държавник няма право местата които изкарват промени, тези промен да ните контроли. Желез-ключително трудно да прави изказване, че една кадри за тази сфера, бъдат много добре изпи- ницата е подложена нареагира, а понякога една държавна железница е трябва да бъдат стимули- сани, съгласувани и да е постоянен тормоз от ци-прибързана реакция може фалирала. Изказвания в рани и развивани едно- ясно, че те ще доведат до гански набези, съот-да доведе до недобри ре- такъв тон са недопустими. временно с развитието на нещо градивно и положи- ветно , замеряне сзултати от негова страна Във вашето портфолио железницата и да бъдат телно. Но определено, да, камъни, кражби на вся-и считам, че той е взел за прочетох, че сте за- пренасяни хора оттам ди- подкрепяме една такава какви елементи от жпсебе си такова решение, вършили Технически ректно в сферата на же- инициатива! инфраструктурата. Какименно за да не понася университет, специ- лезниците. Те трябва да Ако ПП „Атака” състави бихте комнтирали това?негативи върху себе си. алност Управление на са две паралелни струк- кабинет след парламен- -Железницата е подло-Обаче тук става въпрос за транспорта. От едно тури, а не едната да тарните избиори през жена пак от десетки го-едно държавническо мис- ваше интервю в друг бълва кадри и след това 2013 г., каква ще е ней- дини на такива набези.лене, при което трябва да вестник, разбрахме, че да няма къде да ходят. И ната политика по отно- ПП Атака има една по-има и понасяне на отго- сте карали и влак. Вие ние да закриваме линии шение на жп транспор- правка, която е внесена иворност от висшите сте почитател на желез- или да съсипваме желез- та? която не е одобрена отдържавници за разви- ниците, така ли да раз- ницата, а в това време -Първото нещо, което е ГЕРБ и тя гласи следнототието на един цял от- бирам? пак да приемаме сту- сигурно и задължително е – при подобни опити зарасъл, не говорим за една -(Смее се) Категорично, денти, които да се обуча- да не се приватизира демонтиране на железенавтомобилна фирма или да. Почитател съм на же- ват на съответните предприятие от подобен път , всяклави опити отавтобусен превозвач. В лезницата и ми е много професии. Това е аб- род. А не както сега на- страна на населението дакрайна сметка железопъ- мъчно, когато наблюда- сурдно. Но това е една блюдаваме предстоящата се чупят, повреждат вла-тният транспорт е част от вам подобни процеси в друга много дълга тема. приватизация на Товарни кове, да се демонтира ка-националната сигурност. този транспорт. Партия „Атака” би ли превози, които се отчитат вато и да е била инстала-По принцип се заговори, В тази връзка какво ви е подкрепила инициатива като непечелившо пред- ция по инфраструктурата,че автобусното лоби ди- мннението за профе- за изменение на законо- приятие. И макар да такива престъпления дарижира в момента случ- сията “локомотивен ма- вата уредба в частност имаме държавни пред- бъдат третирани като те-ващото се в железни- шинист”? промяна регламента за приятия, при които поло- рористични актове. СЛЕДВА...
  7. 7. 7 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ОТ М Р ЕЖ АТ @Иван Ангелов - ЖП любител от гр. Бургас:БДЖ ще се оправи, когато бъдеизкоренена шуробаджанащи-ната и бъдат пресечени дала-верите Иван Ангелов е на 24 г., ФОТООКО женен, роден и живущ вКак ще коментирате гр. Буграс, завършилрешението на ме- “Ел.обзавеждане на кора-ниджмънта на БДЖ бите”, активно участваза изваждане от гра- в Интернет-форуми нафика за движение ЖП тематика;на 138 пътнически ибързи влака поради А не би ли следвало,"нерентабилност"? такива несъвестни- Решението е повече служители да бъдатот нелогично, да не ка- уволнявани дисцип-звам смешно и некадъ- линарно и преда-рно взето. Не може да някой "по-строг" кон- дени на компетент-се спират бързи вла- дуктор сумата може да ните органи за Зимата дойде в Балкана: Гара Царева Ливада посрещ-кове като Бургас-Русе достигне и до 5 лева, търсене на наказа- нала два ЕМВ серия 32. Снимка: Николай Колеви София-Кардам, за- което е смешно на телна отговорност?щото на някого си така фона на реалната цена - Разбира се, че недоб-му е хрумнало. Бургас- за превоз на пътници. росъвестните служи-Русе беше повече от Същото е и в пътниче- тели трябва да си100% печеливш и ските влакове около понесат съответнитеникой и нищо не може София, Бургас и още санкции, но тук идва ида ме убеди в обрат- много други областни проблема със шуроба-ното твърдение. Ви- центрове. Има и не- джанащината и коруп-наги когато съм малко клипове в ин- цията на по-високипътувал с него той е тернет доказващи нива. Случайно да стебил поне на 80% правотата на думите чули за дисципли-пълен. В този влак ни- ми. нарно уволнен и съденкога не съм видял да Има ли според Вас за кражба служител насе вземат пари от кон- механизъм, с който БДЖ? Репортажът надуктори без да се из- ефективно да се „Господари на Ефира”дават билети, тоест противодейства на изобличи такива Бързият влак Бургас - София на гара Ямбол .няма как да се изкри- корупцията сред "герои" които еже- Снимка: Стоян Динковвят статиските поради превозния персонал дневно крадат в го-кражби. Което ме на- във влаковете? леми рамери. Някой давежда на мисълта, че - Разбира се, има ред има наказан? Анар-ръководството, когато механизми. Както се хията, кражбите и зло-е решило да спира вижда проверителите употребите в БДЖ савлакове си е играло на не могат да смогнат, а на всички нива. Къде"онче-бонче". може би не искат да са 30-те спални ва-Казахте вземане на контролират ефикасно гони, заплатени, полу-пари от кондукто- кондукторите. Затова чени с приемно-пре-рите на ръка. Ста- най-евтиният вариант давателен протокол? Ивали ли сте е закупуването на 5-6 как може да бъдатсвидетели на такава бройки портативни ка- приети вагони с прото-практика някога? мери, снабдяването на кол, при положение,- Ставал съм често сви- няколко любители на че въобще не са доста-детел на тази порочна железниците с въпрос- вени?практика, даже мога ните устройства и за Възможен ли еда направя и класация няколко дни ще има фалит на БДЖ спо- Интересен гост на ЖП гара Русе - Разпределителнакои са най-корумпира- повече уличени кон- ред Вас и какво ще Снимка: Александър Ковачевните превозни бри- дуктори в кражба и не- се случи при едингади, но сега не е извършване на такъв сценарий -момента и мястото дасподелям кои са. Само служебните си дължения, отколкото за- кой има изгода от това и кой ще из- Уважаемичитатели,ще ви кажа, че е честа всичките щатни прове- вършва социалнатапрактика в някои рители биха могли да услуга превоз на на редакционната поща, очакваме Вашитебързи влакове от Бур- направят за десетки пътници? авторски фотографии за рубриката “ФОТО-гас към София да се години. Точно тези за- -Напълно е възможен ОКО”. Прикрепяйте текст с информация закачи цигански катун от писи могат да послу- фалит на БДЖ и ако се снимката, както и с имената на автора и.Ямбол и да си пътува жат и за избора на направи по правил-необеспокоявано до служители, които ният начин ,за менНова Загора за смеш- Очакваме Ви! трябва да бъдат съкра- това би било не фалитните 1-2 лева, дадени тени. По този начин ,а възкресение зана кондуктора на В следващия брой на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК” ще БДЖ ще се отърве от БДЖ.ръка.10 човека за по корумпираните и не- Интервюто е съкра- Ви разкажем кои локомотиви са носели серия 91.00 в БДЖ1-2 лева? А ако е нужни служители. тено от редакторите. и каква е тяхната съдба!

×