Broj 2 2011

705 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Broj 2 2011

  1. 1. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИКСедм и ч н о и зда н и е н а Сдруже н и е " Бъл га р ски Л оком оти ве н Ф орум "Брой 2, година 1 , 1 9.1 2.2011 г-25.1 2.2011 г Скъпи читатели, Разпространява се по Интернетекипът на "ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК" БЕЗХАБЕРИЕви пожелава БДЖ ОСТАВИ НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА ИСТОРИЧЕСКИ ВАГОНИ Марио Евстатиев Уникална ретро-компо- зиция от три френски вагона гние на ко- ловозите на Централна гара София и е под- ложена на вандализъм и ограбване, вместо да изкарват пари на и без това закъсалото дру- жество. Трите вагона са част от компози- цията "Носталгия", с която БДЖ прави атракциони в страната. Вагоните са произве- дени през 1 956 г. във Стр. 2 Франция. СТАЧКАТА В БРОЯ ЧЕТЕТЕ: На стр.5: МАЛКИ ЛОКОМОТИВИ В СВЪРШИ! АТРАКЦИОННИ ПЪТУВАНИЯ На стр. 8: ВЛАКЪТ НА ТОДОР ЖИВКОВ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ БР. 1 БЛИЦ: Петър Бунев , Председател на СЖБ: Постигнахме споразумение с цената на взаимни компромиси при изключително тежки преговори. Стр. 3 - 4 В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА 27. 12. 2011 г., ОЧАКВАЙТЕ: Деница Гаджева - депутат 41 -вото Народно съ- брание от листата на ПП "АТАКА": На стр. 2 Железницата е важна за националната сигурност
  2. 2. 2 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК АКТУАЛНО СТАЧКАТА В ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ СВЪРШИ НА три дни дателят на СЖБ при КНСБ Двадесет и 23-ТИЯ ДЕН! България беше без влако- Петър Бунев. "Запазихме ве от 8 до 1 6 часа заради доходите на железнича- ефективната стачка на же- рите, разбрахме се и за лезничарите от БДЖ и синдикалната защита" за- НКЖИ. България бе за- яви още той. Още в петък плашена от транспортен сутринта пък приключиха хаос по празниците, но ра- стачните действия и в зума надделя и след без- НКЖИ. Стачници и БДЖ са прецедентни 1 3 часови се разбрали и относно преговори в петък вечерта съдебните искове около ръководството на БДЖ и стачката. "Ние няма да синдикатите си стиснаха депозираме нашия иск за ръцете. "И двете страни локаута, те оттеглят своите направиха компромиси, но и спират натиска върху най-важното е, че се раз- работниците" каза ощеПътниците отново ще могат да ползват ЖП брахме" заяви в теле- Бунев. Пълното интервютранспорта без притеснение от стачки. Снимка: Марио Евстатиев фонен разговор предсе- с него, четете на стр . 3БДЖ ОСТАВЯТНА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТАИСТОРИЧЕСКИ ВАГОНИ Разсипията в БДЖ ще унищожи ценни исторически вагониОт стр. 1 -мечта". След като е ражните коловози на станат жертва на за- спрян от движение гарата в София, къ- почналото масирано Скандално, но този влак, вагоните дето освен на атмос- рязане на подвиженфакт - БДЖ са престояват дълго в ферните влияния са състав, което станазарязали на произ- ЖП депо Надежда, изложени и на на- нещо нормално завола на съдбата пос- където пет от тях се бези на крадливата новото ръководстволедните три ретро - отделят за атрак- напаст, препитаваща на холдинг БДЖвагона, произведени ционни влакове, ко- се в този район. ЕАД. Поради опас-през 1 956 г във ито през 2005 г. Въпреки, че туропе- ността, тези вагониФранция и доста- набират популярност раторите постоянно да бъдат изгубенивени в началото на сред чужденците. притискат БДЖ да безвъзвратно, Сдру-90-те години у нас Две години по-къс- вкара вагоните в жение БЛФ и тур-като такива за лук- но, от петте вагона в експлоатация, за- операторите изпра-созни бързи влакове. движение са оста- щото са много тър- тиха писмо до Мини-През 1 997 г., с ва- нали само три. През сени, резултат няма. стъра на транспортагоните се обслужва 2008 г, тези вагони Безхаберието в БДЖ Ивайло Московски свлакът Кюстендил - извършват послед- не стига до тук. искане да бъдатСофия - Монтана и ното си атракционни Работещи в компа- предадени на Сдру-обратно, наричан от пътуване, след което нията споделиха, че жението.медиите тогава "влак са оставени на га- тези вагони може да Издание на Сдружение "Български Локомотивен Форум" РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Марио Евстатиев, Вътрешни новини: Павел Вълчев, Анализи: Марио Евстатиев, Павел Вълчев, Писма на читателите: Екип на ЖВ , Международни новини и бизнес: Иван Кацев Коректор: Николай Колев Адрес: 1 51 7 София, ул. Витиня 21 Б, ет.3, ст.60Ел. поща: press.blf@gmail.com
  3. 3. 3 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК БЛИЦ Петър Бунев , председател на Синдиката на железничарите в ПОСТИГНАХМЕ СПОРАЗУМЕНИЕ С ЦЕНАТА НА България при КНСБ: ВЗАИМНИ КОМПРОМИСИ И ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИ ПРЕГОВОРИ "Не иска м да ста ва м дир е кто р в БДЖ, до р и да ми пр е дложа т щ е о т ка жа !" да подсигурят – и поме- която бе предложена от нещо не стои, особено щения, и телефонни връ- работодателя и оше пър- вече след тези събития, зки. Независимо, че ще вите дни на януари ще ясно е какво ще стане за ги прекъснем, от всички бъде създадена работна медиите - председателятС председателя на СЖБ неща най-лесно беше да група. Ние сме готови да на синдикатите едва липри КНСБ разговаря бъдат постигнати спора- работим заедно с БДЖ не гони високи позиции вМарио Евстатиев : зумения като ние се от- по такава система. Раз- БДЖ. Аз имам ангажи- казахме от тези неща. И бира се тя трябва да мент към синдикатите по Г-н Бунев, здравейте. ако някой смята , че това бъде тествана отначало, мандата ми и ще си гоБихте ли споделили са привилиегии, не, това тъй като винаги, когато изпълня!как преминаха финал- е просто задължение на има преразпределение Разбирам, г-н Бунев.ните преговори във работодателя. на пари, има и недо- Видяхме, че стачката ввръзка със стачката в Г-н Бунев, а как точно волни. края си изгуби из-БДЖ? се стигна до тези спо- А как ще коментирате вестна подкрепа, много-Първо нека да отчетем, разумения? Знаеме, че информацията, която хора се отказаха отче налице бе 23-дневна позициите бяха доста г-н Недев сподели в стачните си действия .железничарска стачка, раздалечени и в след- сутрешния блок на bTV, На какво се дължикоето ако не се лъжа не ствие на това и отно- че зад ефира синди- според вас това?се е случвало в нито шенията бяха доста ох- катите и ръководство- -Имайте предвид, че поедна европейска държа- ладени. то на БДЖ си говорят време на стачка хоратава. -Да, това е вярно. Вчера по един начин, а в не получават пари. Стач-По принцип ръковод- срещата продължи пове- ефир те се нападат и ката продължи все пак 23ството на БДЖ твър- че от 1 3 часа. В крайна обиждат? дни, което логично водидеше постоянно, че сметка сега ни предстои -Знаете, разговорите бя- и до разколебаване средстачката е незаконна? да подпишем колектив- ха на различни фази, служителите. И като до-Каква е вашата пози- ния трудов договор понякога по-остри, друг пълнение и постояннитеция? идния понеделник, защо- път по-смекчени. Когато атаки, „вкарването в съ--По време на една то уточнихме почти има разум от двете стра- да” на стачката, привик-„война” се ползват вся- всички тесктове. Като ос- ни, смекчаване на тона ване на хора в съда ло-какви методи, тя по вся- тава в понеделник отно- от двете, страни, се на- гично е много хора да секакъв начин да бъде пре- во да бъдат прегледани мира компрмис, както бе- откажат от стчката.кратена. Аз бих искал да обстойно заради това, че ше вчера. Защото вчера В предаването „Тазиблагодаря на всички ста- логично се бе натрупала и двете страни не са сисутрин” Вие заявихте,чкуващи, че не се под- умора от последната позволявали провокации че съшо имате иск от-дадоха на тези манипу- среща. Стигна се до вза- и нападки, а се търсешеносно тази стачка и челации, някои се отказаха, имни компромиси. Като начин как да се стигне до ще го депозирате втези манипулации не крайният резултат бе ко- споразумение. Съда. Какво е основа-оказаха ефект, и хората лективния трудов дого- Злите езици говореха, нието на този иск и де-продължиха докрай. вор, който ще подпишем. че исканата от вас ос- позиран ли е вече отВ медиите се появиха Какво всъщност пости- тавка на ръководния ваша страна?информации, сериозно гнаха синдикатите в те- орган на БДЖ всъщ- -Както знаете, в Бълга-застъпвани и от БДЖ , и зи тежки преговори? ност била целенасо- рия локаутът е забра-от хора, противници на -При една такава тежка чена и, че името ви се нен, а спирането на вла-синдикатите, че те за- ситуация, за мен най- спрягало за висша ръ- ковете си е локаут, искътщитават основно сво- важното бе, че успяхме ководна фигура в же- е готов, но снощи имахмеите интереси и приви- да запазим доходите на лезницата. среща с Министъра, налегии? железничарите. Второ, -Вижте, никой не ми е която постигнахме джен--Вижте, и това беше част успяхме да запазим ма- предлагал да бъда, на тълменско споразумениеот играта, защото ние кар и частично и защи- този етап няма и как да засега. От БДЖ да от-синдикални привилегии тата на синдикалните стане. Аз не крия, че теглят техния иск и да нене получаваме. Това бя- членове. Мисля, че пос- имам претенции, че поз- тормозят хората, ние пъкха елементарни неща, тавихме едно начало на навам жп транспорта. На няма да внасяме нашия.ко-ито по закон трябва тази бонусна система, този етап обаче такова На стр.4
  4. 4. 4 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК БЛИЦОт стр. 3 трябва да признаем, чеТова е изключително годината бе много тежка, ПРЕДИЗВИКАН КОМЕНТАРдобра новина. А за съ- следващата ще бъдекращенията какво се още по-тежка. Затова Въпреки кризата, комотиви щяха дадоговорихте? Колко чо- усилията трябва да бъ- продължила десетки бъдат нещо обичай-века ще си отидат от дат насочени много вни- години, в системата но, а пожарите ежед-системата, ще продъл- мателно, Да се пре- на железопътния невие. Призовавамежат ли съкращнията ка- глеждат нещата, а не с транспорт продължа- ръководителите нато луд с картечница влизането да се почва с ват да работят много БДЖ да прекаратили наистина ще видим този уволнявам, този всеотдайни на про- повече дни поедна добра атестаци- уволнявам. Това не беше фесията си хора. депата, но наистинаонна порграма, която нормлано. Надява се Нелепо е да се пълни работни дни сбе обявена още в на- след подписването на твърди, че по депата работниците, дачалото? договора, няма да се ра- има хора, които не ядат с тях на една-В крайна сметка това боти в същия дух. знаят за какво са маса и да вникнат вбеше нашата борба, А ще подкрепите ли там. Тези твърдения техните проблеми.след подписване на ко- вече ръководтвото на са плоски и из- Тогава смятаме, челективния договор, ще БДЖ в лицето на г-н търкани и могат да тези управници щеима точно атестация, ще Йордан Недев и Влади- бъдат изречени само променят виждани-има проверка, ние ще мир Владимиров, или от човек, нямащ ни- ята си и можеби щеучастваме в този процес. оставата на позицията що общо с железни- извършат рефор-Така, че надали БДЖ ще си, те да бъдат смене- ците. Ако тези хора мите по начина, попродължат да съкра- ни? ги нямаше, то със който наистина тряб-щават като „луд с кар- -Нека на този етап не из- сигурност разпада- ва да се състоят.течница”. бързваме с крайните ко- щите се вагони и ло- Марио ЕвстатиевКолко души ще бъдат ментари. Смятаме, чесъкратени според вас? времето ще покаже дали-Първо, голяма част от ще продължат в същия ПОСТЕПЕННО СЕ НОРМАЛИ-хората от системата при- дух или ще има пре- ЗИРА ДВИЖЕНИЕТО НАеха да напуснат добро- осмисляне от тяхна ВЛАКОВЕТЕ СЛЕД КРАЯволно. Предполага се,това доброволното напу- страна. Към момента има някакво крехко дове- НА СТАЧКАТА ления, има места за Нормализира сескане не зависи от нас и рие между нас, нека не влаковото движение влаковете със за-ние не можем да кажем го нарушаваме, най-ве- в страната след про- дължителна резер-на никой да напуска или роятно буквално до ме- дължилата 23 дни вация" споделихане. Това все пак са преки сец ще се разбере посо- ефективна стачка на билетните касиеривзаимоотношения между ката, в която ще вървят на гарата. От БДЖработника и работода- взаимоотношенията ни и железничарите.теля. Колко точно ще какво ще се случи оттук На столичната гара уверяват, че прибъдат съкратени ще се нататък. "Подуяне" в Събота липса на стачниразбере след празни- Какво е вашето посла- нямаше закъснели действия, за празни-ците, но пак казвам, го- ние към железничарите или отменени пора- ците ще бъдат оси-ляма част от тази брой- като финал на нашето ди стачни действия гурени както допъл-ка, която бе обявена ве- интервю? влакове. На време и нителни вагони вче са напуснали, а сигур- -Първо искам да им бла- с обичайните си съ- съставите на някоино и още ще напуснат. годаря за гражданската стаи се движеха и влакове, така и до-Остава да кажем на же- им позиция, за борбе- бързите влакове със пълнителни влакове.лезничарите, че всъщ- ността им за техните задължителна резе- "Няма да има тран-ност дейността на син- права. Ако не бяха се бо- рвация "Пловдив", спортен хаос, какъв-дикатите има резултат рили, щеше да има нама- то се предвиждаше."и хората да бъдат спо- ление на заплатите, оря- "Чайка" и "Диана".койни, че колективен зване на социалните Нямаше смущения уверени са и желез-трудов договор ще има придобивки, а така като и в графика за дви- ничарите от "Пътни-, а на пътниците да ка- резултат от техните дей- жение на пътничес- чески превози" нажем, че спокойно мо- ствия тези неща са за- ките и бързи влако- Централна гара Со-гат да разчитат на вла- пазени. И това е благо- ве, преминаващи фия . Пътниците мо-ковете? Така ли да ви дарение на тях самите. през подуянската га- гат спокойно да пъ-разбирам? Интервюто е ра. "Няма сътресе- туват с влак, уверя--Ами аз така го раз- проведено в ния в работата ни, ват ни и от гарите побирам. И така ви го каз- телефонен разговор продаваме билети линията София -вам. В крайна сметка на 1 7 декември 2011 г. по всички направ- Мездра. ЖВ
  5. 5. ПОЩ@5 ОТ МРЕЖАТ@ РЕДАКЦИОННА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ЧЕЛЕН ОПИТМАЛКИ ЛОКОМО­ТИВИ КАТО УЧАСТ­НИЦИ В АТРАКЦИ­ОННИ ПЪТУВАНИЯ ВАШИТЕ ПИСМА ОТ press.blf@gmail.com В последните две години у Читатели коментират актуалните нас много се изговори око- събития на стената на нашата страница facebook: ло възможността и рента- билността на атракционни във пътувания с ретро-дизе- лови локомотиви, експлоа- тирани някога в БДЖ. Федя Йоргов, Пловдив: Три седмици една шепаЕкип на Железопътен Вестник хора от 27-те хиляди служители на БДЖ „Пътнически превози” и НК „Железопътна Оказа се, че атракционните инфраструктура” подлагат на терор цялатапътувания с малки дизелови държава, като спират движението на влаковете й.локомотиви, произвеждани в ГДР Социалният транспорт замръзваше по осем часане са нищо ново, напротив - в всеки ден, защото за първи път в историята наГермания клубът "Niederlausitzer железницата цялото правителство застана задMuseumseisenbahn"(NLME) успеш- неизбежните реформи в трагично остарялата ино извършва такава дейност, която морално, и физически компания. За първи пътсе радва но особено голям ин- добрината към дружеството е не в безсмисленототерес не само от германските ЖП наливане на още пари, които да потънат влюбители, но и от страна на чуж- бездънното гърло на прахоснически практики, а вдестранни клубове и туристически нейното оздравяване с цената на тежки игрупи. Клубът разполага с два задължителни промени. По света за светлидизелови локомотива - един тип празници като Рождество се спират войни. У насV1 0 и един от тип V1 8. Атрак- транспортните синдикати са готови да вгорчатционното влакче пътува като пен- празника на всички българи, защото не получаватделна конфигурация - с два локо- жадуваните от тях привилегии и напълномотива в двата края, като този на- незаслужени финансови облаги и бонуси, обвити взад по посока на движението не целофана, наречен Колективен трудов договор. Аработи в тягов режим. Така от клу- този договор защитава най-вече синдикалистите.ба са преодоляли нуждата от локо- От железниците в цяла България останаха 1 5мотивен обръщател за завъртане стачници, но те могат да спират влакове, дана локомотива в крайната гара, нанасят още загуби. Това е стачка, която не получикакто и маневрата за прикачване. подкрепата на железничарите, стачка, която еВлаковете пътуват по няколко пъти безпосочна и чийто единствен ефект ще е още по-на ден, съставите са от два или дълбока вреда за изнемогващото дружество.три двуосни пътнически вагона 2- От в-к Мониторра и 3-та класа от 40-те години наХХ в., като към композицията може Иван Ангелов, Бургас: Само не мога да разберада се включва и салон-вагон. защо 80% от кондукторите не стачкуват?Аз си гоКлубът NLME никак не е един- обяснявам, че тези 80% са крадливи и джобнитествения, специализиран в издир- трансфери от "Монети и карти за проверка " са имването, придобиването и експлоа- напълно достатъчни. А стачкуващите са наистинатацията с атракционна цел на мал- честните кондуктори , на които не им стига 450ки дизелови локомотиви от ГДР, лева основна заплата. Ако греша-нека някой да менаричани в Германия под общото обори.название "PAULI". Клубовете саобщо четири, като всеки от тях раз- Росица Марчева, Велико Търново: Слава Богу,вива доста активна дейност - ня- свърши стачката - да се успокоят стачкуващите!кои от тях дори предлагат обуче- Но защо беше необходимо толкова време, за да сение на машинисти за такива локо- проведе вчерашният разговор?!мотиви. В БДЖ са експлоатиранилокомотиви V1 8 и V22 под серии ЗА НУЖДИТЕ НА ГРАФИЧНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА64.00 и 66.00, като към момента от ВЕСТНИКА, ПИСМАТА МОЖЕ ДА БЪДАТ РЕДАКТИРАНИ!серия 64.00, националната ни же- РЕДАКЦИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАлезница няма запазен екземпляр. СЛЕДВА... СЪДЪРЖАТИЕТО НА ЧИТАТЕЛСКИТЕ ПИСМА!
  6. 6. 6 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ИНТЕРВЮ Инж. Емил Стрезов: В ДЕЙСТВИЕ Е ПОДЪЛ И ГНУСЕН ПЛАН ЗА СЪСИП- ВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА ници основната мисъл туване на частния гер- на една от парните ма- когато трябва да се мански влак през 2007 г шини в БДЖ, хора отПродължение от Бр.1 свърши някаква работа е из цяла България, обс- Сдружение „БългарскиНещата не са тръгнали „Каква е моята лична да- лужен от две парни ма- Локомотивен Форум”от сега. След като едно лавера и какво ще ми шини, някъде доколкото дадоха дори и личнипредприятие бъде обяве- влезе в джоба?”. И тъй разбрах, цялото пъту- средства, след като па-но във фалит и в като мисълта им е, че ня- ване е струвало около ри за тази машина бяхапоследствие в ликвида- ма да им влезе в джоба, 200 хил. Евро. Инте- отпуснати. Вярно ли еция евентуално, нещата а трябва да свършат ресното е друго. Колкото това нещо, до каквасе замиват, замазват и малко работа, за която и да струват тези пъту- степен и на какво сет.н. И вместо, маса хора, получават заплати, след вания, каквито и пари да дължи?които през последните като могат да не свършат влизат от тези пътува- -Ами за ремонта на20 години са крали и тази работа, по-добре е ния, те са много, несрав- локомотив 03.1 2 в депобезчинствали и са го из- да направят така, че да нимо повече от малките Горна Оряховица струва-точвали по всякакъв на- не я свършат, т.е. да про- приходи от редовна път- ше по груби сметки околочин да намерят мястото валят тези пътувания. А ническа дейност. Защото 50 000 лв от БДЖ. Обачеси в затвора, те ще си туй, че атракционните не можеш на един човек независимо от това бяхапотриват доволно ръцете пътувания са една от да поискаш 1 00 лева от нужни да се дадат не-и ще се радват на при- малкото печеливши дей- София до Пловдив, ако малко пари, лични паридобитото. А пък защо ности в БДЖ, това никой наистина себестойността от джоба на хора, коитопрез всички тези години не го интересува. е толкова. Той просто са ентусиазирани, коитоне е упражняван контрол В интервюто си за няма да се качи. Докато са желаещи тази машинаи тези хора са оставени радио „Реакция”, Г-н туристите за такова пъ- да се ремонтира. Не са-да безчинстват по този Недев каза, че атрак- туване на такова раз- мо пари, ами и трудодни.начин е съвсем друг ционните пътувания не стояние ще ги дадат. И Ръководството на БДЖвъпрос. можело да се определи много повече ще дадат. обаче казва, че таковаВ железницата има до каква степен носят Защото това не е нор- нещо нямало?атракционни пътуания, приход. Те били много мално пътуване, това е -Ами тук се случва нещокоито също бяха голям малко и било несе- пътуване с цел развле- като детската игра „Счу-проблем. Вие участвате риозно да се говори, че чение. А за развлечениепен телефон”. Ръково-в тези пътувания от са доходоносни. хората дават много. дството на БДЖ в лицетоняколко години насам. -Какво значи, като са Интересно е, че парите на бившия директор „Ло-Какво е Вашето мнение, малко не са доходо- от тези пътувания потъ-комотиви” много добрекаква е причината тези носни? Всяко едно атрак- ват в бездънната каца на знае, защото този дирек-пътувания да са при- ционно пътуване има Холдинг БДЖ и в поде- тор подписа заповед, сдружени от множество някакви приходи от него, ленията, които обслу- която се разрешава по-неуредици, които от които са много големи. жват тези пътувания не лагането на доброволенсвоя страна водят до Защо? Защото има опре- се връща нищо. Ето труд от членове на Сд-отлив на клиенти? делени цени за тези например депата, които ружение „БЛФ” при ре--Ами основната причина пътувания – цена за пар- стопанисват и обслужватмонта на парен локо-за отказване на подаде- на машина, на ден, на парните машини – в тях мотив 03.1 2 и т.н. Товани заявки и запитвания километър, за палене, за не се връща нищо за нещо бе изпратено доза такива атракционни гасене, за вагони и т.н. поддръжката на тези пар- ръководството на депо-пътувания се оказва не- Колко грубо излиза ни машини. Докато за то, на базата на коетозаинтересоваността от като цена едно пъту- електровозите и дизе- бяха проведени инструк-страна на отговорните ване да кажем по един лите има постъпления оттажи и цялото ръковод-чиновници от „Пътни- маршрут между София извършваната от тях дей- ство на депо Горна Оря-чески превози” от органи- и Лакатник? ност. За парните машиниховица е наясно кой отзирането и провеждането -Ами за Лакатник не – нищо! нашето сдружение каквана такъв тип пътувания, знам, но за голямото пъ- За възстановяването работа е свършил .защото на тези чинов-
  7. 7. 7 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ХУМОР ВИЦОВЕ - Ето портфолиото удивени. Един полицай сре- ми. - А, това не е всичко! щнал продавач на Студентски купон. - Добре, добре, това Ей сега си махам яйца. Продавачът гоПо някое време сту- е много смешно, а сутиена и ще падне попитал:дент и студентка се това тук е супер. и опашката! - Колко яйца можешскриват в една сво- Поздравления, ще - Е, това вече не вяр- да изядеш на гладенбодна стая, за да се Ви назначим за ваме! стомах?забавляват насаме. финансов директор! Сваля си стюарде- - Ами, пет.По едно време се сата сутиена и опаш- - Лъжеш се, щом из-чува нейният смях, ката пада. ядеш първото, вечеама се смее, не мо- - И сега, накрая, следващите няма даже да спре. Нейни Катаджия спира уважаеми пътници, са на гладно.приятелки отиват и я кола за проверка. щом си сваля и би- - Вярно бе - казалпитат: Поглежда в колата. кините и остана чи- полицаят.- Какво стана? Вижда, че всички са сто гола, ще падне Полицаят отишъл вТя, смеейки се: поставили предпаз- целият самолет и ще един магазин и по-- Аз го питам: скоро ните си колани и се разбием! питал продавача:ли ще свършва, а процежда през зъби: - Това вече не го - Колко яйца можештой ми вика: Има - Ей, за пет лева ще вярваме! да изядеш на гладенвреме, едва втори се издушите, бе! Сваля си бикините стомах?курс съм. стюардесата и са- - Шест. молетът в този мо- - Жалко, ако беше мент се разбива на казал пет, щях да ти Пилот на самолет парчета. Един оце- кажа един виц. Хирург от травмато- вика стюардесата в лял пътник, презлогията пита съседа пилотската кабина и кърви, със сетни си-си, продавач в авто- отчаяно й казва: ли прошепва:мобилен магазин: - Загубихме контрол - Ейййй, аман от Група милиционери- Ти колко мотора над самолета! Ще курвенски номера! ще заминава напродаде днес? паднем! Моля те, съ- екскурзия. Начал-- 20 общи го на пътни- никът ги събира:- Мамка му, двама ците, но го направи - Ще пътуваме сми се губят! поне да е забавно. По време на полет камион с ремарке. Стюардесата отива двамата пилоти раз- Половината от вас при пътниците и каз- говарят: ще са в каросерията, ва: - Да вземем да пием половината в ремар- Бракоразводен про- - Уважаеми пътници! по едно кафе и след кето. Да дойдете тукцес. Съдията пита Сега ще играем на това да изчукаме рано сутринта -жената: една игра! Хайде на стюардесата, а? камионът заминава в- Защо искате раз- бас, че като си сваля - Ами да... 7.00. Въпроси?вод? горната част на уни- Обаче микрофоните - Да, а рамаркето- Ами, той не ме за- формата, ще падне били включени и кога заминава?доволява. левия мотор на са- разговорът се чувалЖенски глас от зала- молета! из целия самолет.та: Пътниците се смеят: Стюардесата се при-- Да, бе! Всички за- - Стига глупости! теснила и хукнала - Тате, страх ли те едоволява, само тебе Сваля си сакото тя и към пилотската каби- от колите? - питане може... наистина моторът на да им каже. В Иванчо баща си,Мъжки глас от зала- пада. бърэината се препъ- който е катаджия.та: - Браво! А друго ще нала в килимчето и - Откъде накъде! Тях- Абе, мани я тая, покажеш ли? паднала в скута на ги е страх от мен.нея кой ли може да я - Разбира се! Ей сега една бабичка. - Тогава защо сезадоволи... ще си сваля полата Тя й помогнала да криеш в храстите? и ще падне другия стане и рекла: мотор заедно с кри- - Ще се убиеш бе лото! чедо! Защо бързаш? На интервю за - Сега вече прекали! Те казаха, че първоработа: Съблича си тя по- ще пият кафе... Вицовете са взети- Добре ли владеете лата и пада цялото отPhotoshop? крило! Пътниците са www.vicove.gbg.bg
  8. 8. 8 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ЛЮБОПИТНОПЪТУВАНЕТО НАВЛАКЪТ НА ТОДОР ЖИВКОВ:КИМ ИР СЕНОт Димитровград ЮЖ до София, влакът на Кимпътува прикачен заедно с нашия VIP състав.Продължение от бр.1 зицията е създадена Настоящето организация за бър- интерес от чужде- На 20 Юни 1 975 г. зото и подаване на странни любители и В момента влакът, туристически фирми,Политбюро се готви гараж в Правител- собственост на „Бъл-да посрещне корей- ствения ремиз, къде- изявяващи желание гарски Държавни за пътуване у нас.ския лидер Ким Ир то бива заредена с Железници” е частСен на планирана гориво, вода, прови- Всеки, желаещ да си от ретро – колекци- подари едно неза-визита у нас. От гара зии и се зареждат ята, с която се из-София към Димит- акумулаторните ба- бравимо пътуване вършват специални, във времето, можеровград – сръбска терии на вагоните. туристически или ат-граница заминава На следващия ден, да наеме избраните ракционни пътува- от него вагони отлично Пенчо Куба- така събраната ком- ния. Могат да бъдатдински за посрещане позиция потегля към състава на „ВИТОША наети отделни ваго- ЕКСПРЕС” като ус-на високия гост. В Хисар, където ко- ни или цялата ком-това пътуване не са рейския лидер от- ловията за наемане, позиция, с изклю- офертите и мар-включени всички сяда в резиденция чение на радио –вагони от компози- на БКП до деня на шрутите могат да вагон 077. Влакът е бъдат уточнени сцията на „ВИТОША срещата с Гене- особено подходящЕКСПРЕС”, пътуват ралния секретар на БДЖ. С отделни ва- за бизнес пътувания, гони от състава насамо салон – ва- БКП Тодор Живков. тиимбилдинг, атрак-гонът 070, салон – Това е и едно от най- влака може да се ционни пътувания извършват и бизнес-вагоните 071 и 072, отговорните пъту- или заснемане наслужебните вагони вания на състава и конференции на ко- филмови продукции. лела, като вагоните073 и 074, както и едно от малкото, в Поради уникалност-енергозахранващия които Първият е пъ- да се прикачат дори та си, влакът се към съставите навагон 078. В гара Ди- тувал с него. радва на голяммитровград – сръб- редовни влакове.ска граница, влакът Подобен челен опитна Ким Ир Сен, може да се натрупасъстоящ се от 1 4 от Сърбия, къдетовагона, бива прика- към състава на единчен към нашата ВИП чифт влакове от Бел-композиция и под из- град до Бар се вк-ключителна охрана, лючва салон-вагонтеглен от два дизе- от влакът на Тито.лови локомотива, за- Редакцията наминава към София. "Железопътен вестник"В гара София, вед- изказва благодарност на БДЖ-ПП-ЕООД,нага след присти- Правителственият влак "ВИТОША ЕКСПРЕС" на моста при ЖП спирка Оселна на Служба "Ремиз" за ока-гането на компо- път за София Снимка: БДЖ заното съдействие.

×