Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Развитие российского автомобильного рынка
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Broj 1 2012

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Broj 1 2012

  1. 1. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК София, ул. Ивайло № 15 тел: 02/ 852-07-57 Седмично издание на Сдружение “Български Локомотивен Форум” Година 2, Бр. 1(4) 02.01.2012 г. - 08.01.2012 г. УВЕЛИЧЕНИ СЪСТАВИ ЗА ПОГРЕБАВАТ КИМ ЧЕН ИР КОЛЕДА С ВАГОН ОТ ВЛАКА МУ Марио Евстатиев До стъкления саркофаг с тялото на починалия на 17 декември миналата го- дина Ким Чен Ир - лидер на Корейската Народна Демократична Република Чен Ир, приготовленията ДА АМА НЕ СЪВСЕМ! На стр. 2 (КНДР) в мавзолея “Ким- сусан”, ще бъде изложен и личният му вагон, част от правителствения бро- ниран влак на републи- ката. През месец август миналата година, Ким по- продължиха до 27-ми де- кември м.г., когато с гран- диозна церемония на площад “Ким Ир Сен” в Пхенян, хиляди северно- корейци почетоха лидера си. Всенародна мъка е сети Русия, като за посе- обхванала страната, съ-ОТНЕСЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ДВИЖЕ- щението си, той разчи- таше на специалната пра- вителствена композиция, болезнования изпратиха много от европейските лидери. Тъгата, която беНИЕ ПРАТИ БЪРЗИЯ ВЛАК СОФИЯ - с която през 1975 г. у нас пристига тогавашният лидер на КНДР Ким Ир показана по всички медии обаче бе определена като режисирана от режима.БУРГАС В ТОВАРНА ГАРА Сен. За погребението на Ким Още за влака на Ким Чен Екип ЖВ каръшкия влак. “Само на- Ир на страници 6 - 7. временната реакция на НАЙ-СЕТНЕ! На 26-ти декември 2011 машинистите предот-г., пътниците в бързиявлак София - Бургас презКарлово изживяха същин- врати потенциален инци- дент” споделя нашият източник. След още НОВИ СПАЛНИ ВАГОНИска емоция, след като ръ- като виждат, че маршрутаководителят на движение-то в разделен пост Лозовокрай Бургас забравил, че е грешен, машинистите спират и изискват съста- вяне на акт за произшест- В БДЖ ОТ МАЙмаршрута е подреден за вието, след което връщат Марио Евстатиев исквания за ергономич- гони са оборудвани с по-гара Бургас - разпредели- влака в гарата и замина- ност и безопасност. Това жароизвестителна сис-телна, към която малко ват за Бургас. Според по- Тринадесет от общо са и първите новодоста- тема и със система запреди бързия трен е зами- търсени за коментар тридесет нови спални ва- вени спални вагони от 80- бърза евакуация - при за-нала товарна композиция. специалисти, обаче пред- гона за БДЖ ще пристиг- те години насам. До действане на екстрената“При гара Лозово, влакът поставка за инцидент не е нат през Май тази година. обявяването на конкурс спирачка от купетата, вра-намали и в един момент имало, тъй като локомо- Вагоните са ново произ- за доставката им се тите се разблокират авто-спря внезапно, на коло- тивните машинисти много водство по технически ус- стигна след трагичния матично. Освен това,воз, който очевидно не добре познават участъка, ловия, съгласувани с пожар във влака “София - материалите, които сабеше към главната линия в който пътуват и няма БДЖ. Те са от серията Кардам” в нощта на 28-ми вложени във вагоните саза Бургас” сподели за как да се заблудят при TVS2000 “Pullman” на тур- февруари 2009 г., в който устойчиви на пожар.“ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТ- погрешно нареден мар- ските заводи “Тювасаш” и намериха смъртта сиНИК” пътник, пътувал в шрут. отговарят на всички из- девет души. Новите ва- Още на стр. 3 ЕДИНСТВЕНИТЕ ЛОКОМОТИВИ V10с В БЪЛГАРИЯ - ЗАТРИТАТА ОТ БДЖ СЕРИЯ 91.00 На стр. 8
  2. 2. 2 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК АК Т УА Л Н ОУВЕЛИЧЕНИ СЪСТАВИ ЗА КО-ЛЕДА - ДА АМА НЕ СЪВСЕМ!Обещаните от БДЖ допълнителни вагони не стигнаха - пътници от Видин и Враца стоят счасове на гарите, тъй като не успяха да се качат на препълнените следпразнични с ъстави. Екип ЖВ която са с около градус- гони. През есента на 2011 два по-високи от тези г., голям брой пътнически Обещаните от БДЖ до- навън. вагони направили пробегпълнителни вагони за Наша проверка на Цен- за планови ремонти и санякои влакове по празни- трална гара София в спрени. Друга част из-ците явно не стигнаха, за- следващите дни показа, лезли от строя порадищото в първите дни след че камерните състави не различни причини и така,Коледа, десетки пътници са необичайни и с такива столичното депо “Над-изживяха неприятни емо- се движат дори бързи ежда” се оказа в патовации по гари и влакове. влакове със задължи- ситуация по Коледа - те- На 27-ми декември, телна резервация. Влак леграма за допълнителнинаш читател пътува с “Диана” от София за вагони на много от влако-бързият влак Видин - Пловдив и Ямбол напри- вете има, но вагони няма.София, заминаващ от мер пътува с общо четири Въпреки всичко, влакътгара Видин в 16:05 ч. От вагона - един от които остава най-безопасният иначалата си гара, влакът Такъв беше състава на бързият влак “Пловдив” в първокласен. Същия със- сигурен транспорт преззаминава със състав от предновогодишните дни. Снимка: М. Евстатиев тав има и влак “Янтра” за зимните месеци, порадитри второкласни вагона и Горна Оряховица. Бър- което мнозина го избиратедин първокласен вагон, такива, които не са ус- е пристигнал на врачан- зият влак “Пловдив” от пред автобуса. Освенкоито по мнението на пяли да се качят на пред- ската гара претъпкан и с Пловдив през София за това, въпреки повишава-мнозина от пътуващите ишният влак по маршру- доста малък състав. Те Враца и обратно пък пъ- нето на цените на някоипо тази дестинация са та, който е минал преди избрали обаче да не изне- тува с цели три вагона. билети, железницата всекрайно недостатъчни. На четири часа. Хората раз- верят на железницата и Според запознати, причи- още е конкуретна откъмгара Враца многолюдна казали пред нашият чита- чинно изчакали следва- ната за намалените със- цени спрямо по-скъпия итъпла очаква влака. Сред тел, че влака, за който са щия влак в чакалнята на тави е липсата на несигурен автобусенхората в тълпата има и си били закупили билети, гарата, температурите в достатъчно изправни ва- транспорт. Е Л Е К Т Р О Н Н И Б И Л Е Т И ЩЕ БОРЯТ ГРАТИСЧИИТЕ ВЪВ ВЛАКОВЕТЕ Екип ЖВ както и безбилетните пъту- мента такъв достъп има вания генерират огромни само във вагоните “Бистро”, Със система за елек- загуби за компанията. пътуващи по дестинациите тронно билетоиздаване ще Ще се въведе по-строг София - Бургас и София - борят гратисчиите от БДЖ, контрол при проверките на Варна. Основният проблем стана ясно през последната пътниците, като на прави- за въвеждането на тази ус- седмица на 2011 г. Освен лото, че пътникът трябва да луга по-рано се оказа лип- това, от компанията възна- се качва от първата врата сата на източник на 230V в меряват да дадат на частни на първия вагон на необ- неремонтираните вагони. фирми дейността по биле- служвани спирки, вече ще Освен, че ще се ремонти- тоиздаване от ЖП спирките, се държи и ще се налагат рат вагони и ще се въведат на които в момента билети глоби. допълнителни услуги, от не се издават. Ръководст- Успоредно със затягането БДЖ се похвалиха пред ме- вото на БДЖ призна, че на мерките, от БДЖ обявиха диите, че през пролетта проблемите със събирае- и, още през тази година в очакват и нови спални ва- мостта на приходите все пак над 130 реновирани вагона гони, произведени в “Тюва- са големи и злоупотребите ще има свободен достъп до саш” - Турция. От тях ще се на превозния персонал, безжичен интернет. В мо- доставят общо 30 броя. Седмично издание на Сдружение “Български Локомотивен Форум” РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Вътрешни новини: Павел Вълчев - pavkata_zaraboy86@abv.bg Марио Евстатиев Международни и бизнес: Иван Кацев - bgracer2010@gmail.com evstatiev.mario@gmail.com Коректор: Николай Колев - saruman_1989@yahoo.com Адрес на редакцията: 1517 София, България, ул. Витиня 21Б, ет.3, стая 60 Електронна поща: press.blf@gmail.com
  3. 3. 3 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК АК Т УА Л Н О НАКРАТКО ПОДОБРЯВАТ УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА МА- ШИНИСТИТЕ С КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗАОТКРАДНАХА 100 МО-ДЕЛА НА ЛОКОМО-ТИВИ ОТ КОЛЕКЦИО-НЕР В ЧЕРНОМОРЕЦ Неизвестни апаши са ДИАГНОСТИКА Взадигнали колекция отнад сто модела на ло-комотиви и вагони на ЛОКОМОТИВА Марио Евстатиев Вече са напра-стойност 50 000 лв от вени огледи навилата на немски граж- През декември 2011 г. един електри-данин в Черноморец, изтече информация, че чески локомотивсъобщават в интернет- БДЖ активно прави про- от серия 44.00 ифорума за ЖП модели- учвания за оборудване на един дизелов ло-зъм: старите серии локомо- комотив от серия Така може да изглежда работното място на машиниста и в старитеwww.railwaypassion.com тиви с компютърна сис- 52.00 в локомо- машини на БДЖ след модернизацията. Не се знае какво тема за диагностика. тивно депо от локомотивните депа на Освен новата систематочно е съдържала ко- Системата ще осигу- “София”. БДЖ. Подобряването на за диагностика, от БДЖлекцията, но сред спе- рява визуализация на мо- Подобна система от го- условията на труд на ло- са предприели и про-циалистите се тиражи- ментното състояние на дини се монтира на ста- комотивният машинист е грама за монтаж на новира и мнението, че краж- основните агрегати на ло- рите локомотивни серии в една от насоките, в които елемтромери на ел. локо-бата е поръчкова. По комотива - режим на тяга Германия, Полша и Унга- новото ръководство на мотивите за по-прецизнослучая работи РДВР - или спиране, тягови или рия, като в дадени слу- БДЖ обеща да работи. В отчитане на изразходва-Бургас. спирачни токове, напре- чаи, в оборудването се момента голяма част от ната от тях ел. енергия. жения на електродвигате- интегрира и системата за локомотивите са на За оптимизиране на раз-УВЕЛИЧАВА СЕ ГРА- лите, а за дизеловите автоматична локомотивна средна възраст над два- ходите, в депата пък щеЖДАНСКАТА НЕТЪР- локомотиви - основните сигнализация. десет години, но въпреки се монтират и нови ко-ПИМОСТ КЪМ ЗЛОУ- параметри, които маши- Предвижда се в мон- това показват много лонки за дизелово горивоПОТРЕБИТЕ В ЖЕ- ниста най-често следи тажа на оборудването да добри качества при об- с цифрово отчитане на за-ЛЕЗНИЦИТЕ през време на работа. участват и специалисти служването на влаковете. редените количества. Значитнелно се е по-вишил процента на път- РЪКОВОДСТВОТОНА“БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ БЕЗ ПОМОЩНИК-МАШИНИСТИ ОТниците на железниците,които сигнализират занередности и злоупот- ПРЕВОЗИ” ЕООД ИНСПЕКТИРА ПРОИЗ- МЕСЕЦ МАЙ В БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИреби, сочат наблюде-ния над интернет-про- ВОДСТВОТОНАНОВИТЕСПАЛНИВАГОНИ ПРЕВОЗИ ЕООДстранството. За сравне- Екип ЖВ ционални и Екип ЖВние, през 2009 г., само 3 специали-от 10 запитани дали На 12- зирани ва- До края на месецбиха сигнализирали ако ти декем- гони като Април тази година,забележат нередност ври м.г., вагони за БДЖ-Пътнически пре-във влака, отговаряха р ъ к о - конферен- вози ЕООД ще закриеположително. Веро- водството ции, енерго- длъжността “помощ-ятно, внезапната про- на “БДЖ- захранващи ник-машинист локомо- подвижния състав, вмяна в отношението на Пътни- и други. тивен” и влаковете ще много случаи, помощник-пътуващите към случ- чески превози” ЕООД в На нашата делегация е бъдат обслужвани само машинистът е изключи-ващото се в железни- лицето на управителите бил представен и ново- от машинисти, съобщиха телно необходим.ците се дължи на Георги Иванов и Методи произвеждания в “Тюва- от дружеството в края на Експертите споделятсъбитията през послед- Христов са посетили за- саш” дизелов мотрисен изминалата година. С обаче, че изнесената вните месеци на 2011 г. вода “Тювасаш” в Истан- влак, чиято разработка е тази мярка ще бъдат медиите информация е бул, където са се изцяло на турските спе- спестени 2,5 млн. лв. от леко пресилена. Няма даПЪТНИЦИ НЕГОДУ- запознали с хода на рабо- циалисти. Не е изклю- заплати. Тази новина има опасност за сигур-ВАТ ЗАРАДИ СПРЯН тата по производството чено, доставката на спал- разбуни духовете в желе- ността на превозите, тъйВЛАК на новите спални вагони ните вагони да не остане зопътните интернет-фо- като на дългите дестина- за БДЖ(виж стр. 1). Вече единствената сделка с руми, като основното ции ще пътуват по двама Пътници от видин- е одобрен прототипът, турските вагоностроители мнение, което бе изка- локомотивни машинисти.ските села негодуват който трябва да е готов - това предположение все зано е, че премахването На новодоставените мо-срещу спрения с до пролетта и да бъде повече се тиражира в ин- на помощник-машинис- триси “Сименс” и в мо-новия график за дви- официално приет от бъл- тернет и в ЖП средите. тите ще доведе до заст- мента пътува саможение на влаковете гарска страна. Пред- Припомняме, че в после- рашаване на сигурността локомотивен машинист.пътнически влак от вижда се до края на дната седмица на 2011 г., на движение на влако- Срещу мярката се очакваБрусарци за Видин. годината, у нас да бъдат БДЖ обяви, че се об- вете. Професионалистите да се обявят синдикатите,Той осъществяваше доставени всичките поръ- мисля и доставка на нови също са скептични към не са изключени и про-връзка с последния чани тридесет вагона. пътнически вагони за идеята, тъй като със се- тести, споделят още за-влак от София, тръг- Турските домакини са дългите дестинации. От гашното състояние на познати.ващ в 19:10 ч. Сега представили пред БДЖ къде ще се доставят, захората нямат друг ръководителите и произ- сега може само да тълку- УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,влак след 16:25 ч от водствената програма на ваме, но определено ви- Вашите мнения, предложения и препоръки от-столицата. завода, която включва зитата в Турция не е носно изданието, приемаме на е-пощата на редак- широка гама от конвен- случайност. цията: press.blf@gmail.com
  4. 4. 4 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ИСТ О Р ИЯ Николай Колев ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ100 години от построяването на линията Ца- МАЛКИ ДИЗЕЛОВИ ЛОКОМО-рева Ливада - Габрово и 115 години от приема-нето на Закона за изграждане на ТИВИ КАТО УЧАСТНИЦИ В АТРАК-трансбалканската линия Част ІІ Народното събрание Постомпиров от поставе- ЦИОННИ ПЪТУВАНИЯ Марио Евстатиев проби, включително ре- сет километра в час, следгласува Закона за изграж- ните местни интереси ална маневрена дейност което направих екстренодане на трансбалканската правителството е тряб- Продължение от бр. 3 в мелницата. Въпреки спиране. Наистина, локо- Тлиния с тунел под връх вало да прецени кой е по- ези ЖП линии са малката инсталирана мотивът имаше качест-Шипка, на 14 декември важният проект и да го обявени с минис- мощност - 102 к.с. и мал- вата да ускори влак. Е аз1897 г. Же- терско постановле- кото сцепно тегло - 18 в случая нямах вагони, нол ез о п ъ т н а ние за демонтиране без тона, локомотивчето по- тиках един локомотив странсбал- оглед на възможностите, каза добри ходови ка- маса 68 тона за тежест.к а н с к а които биха се открили при чества, успешно се Така, при закрити врати,линия е предаването им за стопа- справяше и с маневрира- без много шум направихтрябвало да нисване от самите об- нето на състав с маса 160 първата реална “ходова”бъде по- щини и от НПО с тона по наклон от 10‰. проба и включих бленува-строена по железо- Т о з и ната 4-та предавка. Усе-направле- пътно-ис- успех ни щането бе наистинанието ЖП гара Габрово Снимка: retrobulgaria.com торическа о б н а д - неописуемо, но още по-Свищов - насоче- ежди в неописуемо би било, акоПавликени - Севлиево - подкрепи. Първите про- ност. За идеята, с някога доживея мига, вГаброво - Казанлък през учвания се правят през това вече такъв ло- който малката машина щепрохода Шипка. Идеята е 1897 г. от български, се писа и к о м о т и в излезе да вози туристи,на укрепналата икономи- френски и чешки инже- говори не да отво- дошли от стотици киломе-чески през 80-те години нери. Специалистите по- един път, зим атрак- три, за да я видят. И наис- В Германия има редовни атракционни пъ-на XIX век габровска про- твърждават, че като по- тувания с V10. ц и о н е н тина смятам, че такивамишлена буржоазия. Габ- габровският проект за же- с л ед н и я т Снимка: Интернет влак. На пътувания с такъв подви-ровските търговци, лезница под връх Шипка повод бе ЖП линията мнозина в сферата на же- жен състав са възможни изанаятчии и фабриканти е и по-необходим, и по-из- Горна Оряховица - Елена, лезниците, тази идея се рентабилни по много при-повеждат настойчива годен. по която от Сдружение стори несериозна, нерен- чини. Главната е, че Бъл-борба за свързване на През март 1897 година “БЛФ” имат идея да се из- табилна и неосъщест- гария е страна сграда с железопътна на извънредно заседание вършват редовни турис- вима. Почти щях да се изключително колоритналиния, за да доставят по- габровският общински тически и атракционни съглася, когато в Интер- природа, с изключителнобързо суровините и мате- съвет и 257 "по-първи превози с композиция от нет попаднах на стотици красиви местности, презриалите за промишлена- граждани", както пише в ретро-вагони, произве- материали и фотоси от- които като по поръчка ми-та си дейност, както и да документите, се заемат дени през 50-те години на носно атракционни пъту- нава и железопътнаекспедират по-бързо да реализират замисле- ХХ век и дизелови локо- вания с Снимка: Иван Кацев л и н и я .своите изделия към ното. Започва събирането мотиви с малка мощност. такива ло- ДругитеДунав и Цариград. За на доброволни парични У нас през 2009 г. се за- комотиви причини сатази цел най-удачен се е помощи в градовете Габ- почна на чист ентусиазъм навън. В чисто су-оказал проектът за транс- рово, Севлиево, Ка- възстановителен ремонт п р е д и ш - бективни -балканска линия, която занлък, Свищов, Стара на единствения оцелял н и т е има де-да свързва Северна и Загора, Пловдив, Кало- локомотив от тип V10b, б р о е в е , сетки чуж-Южна България чрез фер и Карлово. Повторни намиращ се в столичния р а з к а з а х дестраннитунел под връх Шипка. проучвания и анализи на мелничен комбинат вече за клубове, Габровските народни проекта потвърждават “София Мел”. г е р м а н - През 2010 г. една железопътна НПО възста- чиито чле-представители Христо икономическата изгод- Локомотивът беше в за- ските клу- нови локомотив от тип V10. нове наМанафов и Иван Пецов ност железопътната доволително общотехни- бове и техния опит в тази часа биха се вдигнали заподават заявление до линия да мине през Шип- ческо състояние, основ- дейност. Силно ме за- едно пътуване с “PAULI”*правителството за пред- ченския, а не през Хаин- ните проблеми по него плени обаче едно видео, в България. За да сепроектни проучвания за боазкия проход. бяха в дизеловият мотор, показващо реална по- случи това у нас обаче етрансбалканска желе- Така на 14 декември на който някой очевидно веска на реален атрак- необходим не само енту-зопътна линия с тунел преди 110 години Народ- без достатъчно познания, ционен влак с локомотив сиазмът, който не липсвапод Шипка. По същото ното събрание гласува за- бе правил опит за ава- V10b, естествено на гер- у никой от тези, които савреме търновските на- кона, а габровци изпра- риен ремонт. Проблеми мански клуб. След като се отдали на малките ло-родни представители по- щат стотици благодарст- имаше и по отделни еле- много пъти изгледах това комотиви - нужно е и Дър-дават документи за вени телеграми до княз менти от силопредавател- видео, един почивен ден жавата да даде свояжелезопътна линия Русе - Фердинанд, до министър- ната уредба - включва- отидох в мелницата, за принос като приеме даГорна Оряховица - Ве- председателя Константин тел-редукторът, както и по мое щастие целият клон чуе железопътните НПОлико Търново - Килифа- Стоилов и до цялата спомагателното оборуд- бе празен и имах доста- относно необходимитерево - Хаинбоаз - Южна държавна власт. ване. За около осем ме- тъчно дълга отсечка за промени в законовата иБългария. По думите на СЛЕДВА... сеца, групата ентусиасти, това, което исках да на- нормативна уредба за ЖП на която бях ръководител, правя. Запалих малката транспорта, с които про- ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР успя да “изправи на стара машина и поех по мени да се регламентира приема Вашите мнения, критики, сигнали и запит- крака” старата машинка и правия коловоз. Пет, реда за провеждане на вания на електронна поща: започнахме серия от десет, петнадесет, дваде- тези специални превози. evstatiev.mario@gmail.com
  5. 5. 5 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК АН А Л ИЗИСЪРЕВНОВАНИЕТОНАСОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ГРАНДОМАНИЯ: КАЗАНО В БРОЯНА КОЙ ЛИДЕР МУ Е ПО-ГОЛЯМ... КАТО НЕ МОЖЕШ ДА ИЗПЪЛНИШ НЕЩО, НЕ ГО ОБЕЩАВАЙ ВЛАКЪТ? “Увеличени състави за празниците, пускат от БДЖ”(виж бр.3) О бещанията за повече места във влаковете за празниците не навсякъде бяха изпъл- нени(виж стр.1). Оказа се, че по някои дес- за размерите на държа- омайва върхушката в ГДР, тинации, съставите са пътували с по три-четири вата, такъв вагон е изли- която в знак на топли вагона, което за следколедното преселение към шен. За чувства София и големите градове е недостатъчно. Това новата му спре- доведе и до поредното разочарование на пътници Марио Евстатиев компози- тва десет- от родното ЖеПе. Над четири часа са висяли вГ рандоманията е сим- ция са вагонния студената чакалня на гара Враца, хора, закупили вол на комунизма - п р ед в и - “ВИТОША си билети за следобедния бърз влак за столицата, нямаше да повярвам дени и Е К С - който обаче за тяхно разочарование пристигнална това твърдение, ако не с п е ц и - ПРЕС”. За пълен до краен предел. И това въпреки обявенитеми се бе наложило да ални ло- разлика гръмко допълнителни вагони. Оказало се, че вла-пиша материала за най- комотиви от остана- кът е пътувал с обичайния си състав от четири ва-секретния правителствен - общо 8 Правителственият влак на ГДР лидера лите вла- гона. Дежурните оправдания след този случайвлак - бронираната ком- на брой, Ерих Хонекер. Снимка: Интернет кове, тук е естествено се въртяха около кризата за вагони ипозиция на Корейската четири германски и че- заложено на функционал- тежкото положение на БДЖ. Ами, след като нямаНародна Демократична тири американски, които ността, отколкото на вагони, няма и пари за ремонта им, защо тогава сеРепублика. ще опиша в отделни ста- лукса. Нашият влак няма обещава нещо неизпълнимо? Вероятно, този, Правителствените вла- тии, посветени на този медицински вагон и ня- който издава телеграмата за допълнителните ва-кове на соцлидерите са влак. Както подобава, колко ресторанта, което гони, няма обективна представа за положението сме занима- “ С и н и я т го оприличава по-скоро вагонния парк на ръководената от него компаниявали ви- влак” се на бизнес композиция, от- и така заблуждава и стотиците пътници, повяр-н а г и , съхранява колкото на правителствен вали на празните обещания. За да не се получаватселектирал и домува в експрес. Специални локо- подобни конфузни ситуации и за Великден, съвет-съм и съби- специално мотиви също не е имало - ваме ръководството на БДЖ да си направи още отрал инфор- и з г р а д е н о използвали са се най-чис- сега хубаво сметката, на кои влакове да увеличи имация за за това тите и здрави машини на с по колко вагона.няколко депо край БДЖ - обикновено дизе-компози- Белград - лови локомотиви серияции - тази “Синият влак” на юголидера Йосип на гара Топ- 04.00(по два начело). НОВИ СПАЛНИ ВАГОНИ ЗА БДЖна ГДР ли- Броз Тито. Снимка: Интернет чидер. До Правителстевни компо-дера Ерих Хонекер, “Си- колко въобще е имал Тито зиции в доста по-камеренният влак” на Йосип Броз нужда от цял специален състав е имало и в СССР, ПРЕЗ МАЙ - ЧУДЕСНО, НО КЪДЕ САТито и естествено “ВИ- влак е друг въпрос, който и в съседна Румъния.ТОША ЕКСПРЕС” на соц- оставяме да реши исто- Въпреки, че ползването 17 ПЛАТЕНИ И НЕДОСТАВЕНИ ВА-лидера Тодор Живков. Но рията.наистина такава крупност, на цял влак за една особа ГДР лидерът Ерих Хо- е грандомания, балкан- ГОНА?каквато има при лидерите некер също не е останал ските и европейските соц- Бна КНДР, никъде в Европа по-назад. Той е имал на лидери бледнеят пред ДЖ се похвали, че през месец Май тази го-няма. разположение 14 вагонен правителствения влак на дина, у нас ще пристигнат първите 13 от “Синият влак” на Тито е правителствен влак, в КНДР - 90 специални ва- общо 30 нови спални вагона, произведени всъстав от общо 16 специ- чиито състав освен за- гона, че и два специално Турция. Чудесна новина, можеби пък за летнияални вагона, сред които дължителните салони, произведени за тоя влак сезон този път няма да се оправдават с липса натри вагона за превоз на спални, служебни, ресто- локомотиви. И тук вече го- спални вагони и такива ще има достатъчно за дъл-автомобили, три слу- ранти, кухня, комуника- ворим за лукс, който гите нощни влакове. Но, когато се каже “спаленжебни спални вагона, ционен, автомобилен и струва милиони долари вагон”, мнозина си спомнят за гръмката далавераедин VІР спален вагон, енергозахранващ, е има- на държавния бюджет на с фирма “Арвекс”, която трябваше да достави ощесалонът на Тито, два рес- ло и специализиран меди- комунистическата репуб- през 2009 г. тридесет спални вагона втора ръкаторанта, командно-кому- цински вагон с операци- лика. Да не говорим до- след рециклиране. В крайна сметка, тя достави 12,никационен вагон, две онна зала. Влакът е про- колко един такъв влак е оказа се, че рециклирането е извършено предивагона за енергозахран- изведен през 60-те години ефективен при една по- доста години, а като бонус за БДЖ остана, че еднаване, вагон-кухня и други. на ХХ век. Хонекер не е далечна визита. С годи- композиция от 18 вагона въобще не се появи. В на-Цялата композиция е про- имал специални локомо- ните, повечето държави чалото на 2011 г., тихомълком от тези 18 вагона сеизведена през 1959 г. Има тиви. отрекоха влака като появи един, който набързо бе “засекретен” във ва-и стар състав, койт е с по- На базата на неговия средство за придвижване гонния завод в Септември по-далеч от очите намалко вагони. Той е влак, през 1975 г., в спи- на първите във властта, фотографи, медии и критици. И имаше защо да говключвал и медицински съка с лидери “на релси” но не и Северна Корея, крият - това беше вагон от пантивека, който обачевагон с операционна влиза и нашият соцръко- чиито правителствен влак ние заснехме и когато трябва ще напомним назала. Явно обаче, при водител Тодор Живков. е безспорен лидер в кла- БДЖ за яката далавера, за която няма осъден!строежа на новата гарни- Запленен от влака на Хо- сацията за соцграндома- Дано поне с новите вагони да няма далавера!тура, Тито е преценил, че некер, той набързо ния.
  6. 6. 6 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК VIP ЕКСПРЕС ИНТЕРВЮДеница Гаджева - депутат от ПП “АТАКА”:АКО ПП “АТАКА” ИМА МИНИСТЪР “ЛЪВСКАГЛАВА”НАЧЕЛОНА ПРАВИ-НА ТРАНСПОРТА, ТОЙ ЩЕ РА- ТЕЛСТВЕНИЯ ВЛАКБОТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ОЗДРАВЯ-ВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА! НА СЕВЕРНА КОРЕЯ Марио Евстатиев работата на ло-Продължение от бр.3 и извън България, прево- комотива. Във зващи товари по железен 9,820 конски сили, 276 всяка кабина е-Смятаме, че това са из- път. тона, 42,5 метра - това са инсталиран и дисплей за всяка държава, предключително сериозни Също така ние ще се по- само част от параметрите комплексна сигнализация която преминава влакът,неща. А един човек, който стараем те да бъдат пече- на колосалния двусекцио- и диагностика. Спирач- осигурява локомотиви заработи в железницата си ливши предприятия и да нен дизел-електрически ката е комбинирана - обслужването му - винагидава ясна сметка, че де- имаме една добра пер- локомотив тип DF11z - електропневматична за по два начело.монтирането дори на спектива за жп транс- движещата сила на спе- влака и при изолирано При едно от последнитеедин нищожен участък от порта, защото той е в края циалния брониран прави- движение, обикновена си посещения в Китайпътя може да доведе до на краищата бъдещето телствен влак на комунис- пневматична, управля- преди смъртта си, Кимсмъртни случаи на де- оттук нататък. А и имаме тическите лидери в Се- вана от кран-машинисти Чен Ир посещава локомо-сетки хора. И ето затова толкова примери от други верна Корея. система “Уестингхаус” и тивният завод Dalian Lo-ние смятаме, че това е държави и народи - Китай Произведени са два електродинамична реос- comotive, където на мястовид тероризъм. например строят 5 км же- идентични двусекционни татна. Теглично-отбивач- се запознава с хода на ра-Наскоро пътувах с авто- лезен път за 3 дни. локомотива през 2002 г. в ните съоръжения са ботите по строителствотобус. Всички знаеме, че Гръмна отново скан- китайския локомотивен стандартните за китай- на нова концепция дву-те по закон са дала с доставката на 50- завод Dalian Locomotive. ските и корейските желез- секционен дизел-електри-ограничени в скоростта те мотриси Сименс . Те са развитие на произ- ници автосцепки. По чески локомотив, койтона движение. Аз седях Като човек, разбиращ от вежданата от 1993 г. устройство и действие не трябва да замени в служ-зад шофьора, виждах технически параметри, серия DF11. Това са бър- се различават същест- бата им по возене на пра-ясно километража и по каква е вашата позиция зоходни дизелови ма- вено от познатата у нас вителствения влак сегаш-магистрала Хемус авто- по самото решение да шини с електрическа съветск а ните машини тип DF11z.бусът летеше с над 130 се закупят точно тракъв предавателна система и автосцепка Д а л икм/ч. Как да се проце- тип влакове? микропроцесорно управ- СА-3, из- обаче но-дира в такива случаи? -Може да попитате ление. ползвана вото ръко--Веднага трябва да се сиг- именно специалистите в И двете секции на локо- при елек- водство нанализира към Автомо- БДЖ, хората, които се за- мотива са тягови - със са- трическите КНДР щебилна администрация. А нимават с поддръжката мостоятелни енергийни ни мотри- продължидали тя ще откликне, е от- на машините и машини- групи и индивидуално сни вла- да изпол-делен въпрос. (смее се) стите, какво им е мне- задвижване на всяка ко- кове серия зва влакътЩе пресече ли ПП Атака нието за тези „влакчета”. лоос посредством тягови 32.000. Локомотивите при своите пътувания илиавтобусното лоби, което Защото за мен самата те двигатели за постоянен DF11z нямат система за ще обърне очи към авиа-в момента буквално за- са по-скоро „трамваи” от- ток тип ZD106. Дизело- енергозахранване и отоп- цията, предстои да разбе-душава жп транспорта? колкото влакове (смее вите двигатели са V об- ление на пътнически влак рем съвсем скоро.-Категорично да. Много се се). разни 16 цилиндрови със - тези функции се изпъл-надявам ПП Атака дей- Ако аз бях министър на свръхпълнене. Генерато- няват от енергоснабдите- ВЛАКЪТствително да участва във транспорта, аз не бих се рите за тягови нужди са лен вагон, част от състава Специалният правител-властта и да покаже на спряла на такъв тип вла- променливотокови син- на правителствената ком- ствен влак на корейскитекакво е способна и да кове. хронен тип. Максимал- позиция. От ЖП ентусиас- комунистически лидериреализира идеи, които За финал на нашия раз- ната допустима скорост тите в азиатските репуб- от династията Ким се със-наистина са ползотворни говор, какво е вашето на движение на локомоти- лики, на тези локомотиви тои от общо 90 вагона съсза народа като цяло. послание към желез- вите по е дадено специално предназначе-Въпросът за железниците ничарите, които съот- отноше- прозви- ние - медицински, вагони-е наднационален в мо- ветно са и предимно ние на щ е т о складове, вагон-кухня,мента, тук са замесени ог- читателите на нашия предава- “Лъвска вагон-конферетна зала,ромни европейски вестник? телната глава”. лични вагони на лидеритеинтереси, интереси на Ев- -Да бъдат по-смели и ор- система е Специ- и такива за журналисти,ропейски съюз и Европей- ганизирани, когато стачку- 1 7 0 алните обслужващ персонал иската комисия, замесени ват. Също така да не се км/час. локомо- охрана. Според дължи-са и лобита, които според отчайват, отказват, и да не Общият тиви се ната на пътуването и кон-мен по-скоро биха навре- се демотивират, да пазят горивен обслуж- кретните нужди, съставътдили на българската же- вярата в себе и и в своите запас на двете тягови ват от постоянен екипаж - на влака варира от 7 долезница, отколкото да я идеали. Когато човек има единици 12 000 литра - по машинисти и ремонтен 32 вагона.развият и да я направят визия за бъдещето и е 6 000 литра за всяка. Ра- персонал, числящи се Личният вагон на корей-конкурентноспос обна. твърдо убеден в някакви ботното място на маши- към правителствената же- ския лидер представляваАтака ще работи в тази идеи, то непременно ще ниста е предвидено за лезопътна служба. Въ- самостоятелен апарта-посока, независимо от настъпят времена, които ляво движение във всяка преки, че машините са мент с обширен работенвсички тези обстоятел- да помогнат за реализи- командна кабина - по изпълнени с възможност кабинет, оборудван съсства и да развива желез- рането на тези идеи. Ще една за всяка тягова сек- да обслужват правител- средства за комуникация,ницата така, че да бъде дойдат по-добри времена ция. Пулта за управление ственият влак не само на интернет и сателитна те-ценна за българските за железниците, убедена предлага добра видимост територията на КНДР, при левизия. На стените вграждани, за фирмите тук съм! към уредите за контрол задгранични пътувания личната спалня на Ким, На стр. 7
  7. 7. 7 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК О БЗО Ркакто и в работния му ка- пътуванията и в страната тичното увеличаване на НА 2011 Г.бинет са монтирани теле- и чужбина. Освен горео- състава на влака при по- БИТИЯТАвизори, които служат и писаните вагони, според следните пътувания екато терминали за виде- конкретните изискванияовръзка. на дадено пътуване, към Особено интересен е и влака могат да се прика- било влошеното здравос- ловно състояние на ли- дера и необходимостта от СЪвагонът за конференции, чат до няколко ресто- специализирано меди- 20 Юли 2011 г .който представлява обо- ранта със салони за по цинско оборудване.рудвана с вскички необхо- над 50 души, вагон-кухни Журналистите, отраз-дими технически средства за студени и топли ястия, яващи визитите на ли-за провеждане на работни специализирани меди- дера на КНДР пътуват всъвещания цински специално обособен заи даване на вагони. това вагон като, те иматпресконфе- До ограничен достъп до ос-ренции. Този смъртта таналите помещения.вагон се си през Освен сателитната за-включва за- декем- щита срещу нападения, Пожар в локомотива на бързия влакдължително ври ми- част от вагоните на спе- София - Варна отново постави ими-в компози- налата циания влак са изпълнени джа на БДЖ на карта. Няма постра-цията, като година, и с броня срещу директни дали за щастие.лидерът на Ким Чен атаки от куршуми и мини.КНДР при- Ир раз- Стъклата на прозорцитеема в него чита из- също са със защитнасвоите гости цяло на броня и издържат стрелба 23 Юли 2011 г .и делега- Скица на разположението в конфе- специал- с леко картечно оръжие.циите, с ко- ретния вагон от състава на влака на ния си Когато е в престой, влакът Ким Чен Ир. Графика: Интернетито се сре- влак при се охрянава и със живаща. своите пътувания. Той е сила - по една охрани- Комуникациите и сате- използвал композицията телка при всяка врата налитната защита срещу на- при всичките си шест пъ- всеки от вагоните.падения на влака се тувания до Китай от 2000 В Северна Корея, заосъществява от секретна г. насам. През 2001 г., при влакът на “любимиясателитна система, разпо- поредното си пътуване до лидер” са изградени де-ложена в комуникацион- азиатската ветнадесетния вагон, също страна, той специалнинеразделна част от влака. е прекарал гари. Когато не Уникална за България спасителна В средната си част, пок- 24 дни на пътува, влакът операция за локомотив 64.19 разбуниривът на вагона е по-дви- борда на домува в спе- духовете в ЖП средите.жен по надлъжната ос на в л а к а . циално деповагона, като под по-движ- Близки до край Пхенян,ната част са разположени л и д е р а което е с дъл- 2 4 Н о е м в р и 2 0 11 г .радио и сателитни антени офицери от разузнава- жина от над два кило-и приемо-предавателна нето са споделяли невед- метра и разполага с петапаратура. Посредством нъж пред различни специални коловоза засателитна военна сис- медии, че причината, по- вагоните, както и отделнотема, влакът е защитен от ради която Ким разчита хале с два коловоза за ре-ракетни нападения по основно на железницата е монт и домуване на локо-време на своите пътува- безопасността и сигур- мотивите.ния и пре- ността настои. В този превоза. В БЪЛГАРИЯвагон се на- Той е и Именно с този прави-мира и апа- един от телствен влак, през 1975ратурата за п о с л ед - г., у нас пристига тогаваш- Безпрецедентна железничарскаосъществя- ните ли- ният лидер на КНДР - Ким стачка, продължила 23 дни промениване на теле- дери в Ир Сен. Той тогава изпол- железницата завинаги!фонни и световен зва четиринадесет от спе-в и д е о - мащаб, циалните вагони. Компо-връзки, за доставка и раз- който при своите офици- зицията му е подадена в 2 7 Д е к е м в р и 2 0 11 г .пределение на интернет ални пътувания в стра- тогавашния правител-сигнал във влака, както и ната и чужбина използва ствен ремиз на Цен-за локалните връзки. влак. трална гара София, а на Охраната на Ким Чен При последното си по- следващия ден, част отИр, състояща се само от сещение в Китай, Ким Чен нея отпътува заедно сжени има също своето Ир отново пътува със спе- правителствената компо-пространство във влака. циалната композиция, зиция “ВИТОША ЕКС-За нежните гардове са от- като съставът е от цели ПРЕС” към гара Хисар,делени специални вагони 26 вагона. За сравнение където Сен отсяда в пра-с помещения за отдих и през месец май миналата вителствената почивнаспане. За поддържане на година, съставът е от 17 станция на Политбюро додобрата фигура на ли- вагона, докато през 2001 г. деня на срещата му сдера е подсигурено и и 2002 г., влакът е само 13 Почина лидерът на КНДР Ким Чен Ир. Тодор Живков. Той бе положен в мавзолея “Кимсусан”фитнес оборудване, раз- вагона. Пак според източ-положено в самостояте- ници, близки до лидера, В статията са из- заедно с личния си вагон.лен вагон, който също е дали изявления за ме- ползвани неавторскичаст от композицията при диите, причината за драс- снимки и заемки! Страницата подготви: Марио Евстатиев

Views

Total views

1,084

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×