คู่มือการทำเว็บ Word

5,715 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการทำเว็บ Word

 1. 1. คู่มอประกอบการสร้างเว็บไซต์ ื โดยโปรแกรม Microsoft Word จัดทำาโดย ١.นายพิพัฒน์พงศ์ มูวงกล่ำา รหัสนิ สิต ٥ ٣٠١٠٥٢٠٠٠٢ ٢.นางสาวพิซญธิดา สาพันธ์ รหัสนิ สต ٥ิ ٣٠١٠٥٢٠٠٢٢ ٣.นางสาวศรัญญา สุดเฉลียว รหัสนิ สต ٥ ิ ٣٠١٠٥٢0034 ٤.นางสาวสาวิตรี โพธิสุขเกษม รหัสนิ สิต ٥ ์ ٣٠١٠٥٢٠٠٣٩ ٥.นางสาวตติยา เบญจกุล รหัสนิ สต ิ 53010520011 6.นางสาวนฤพร มาลัย รหัสนิ สต 53010520016 ิ ชันปี ท่ี ١ คณะศึกษาศาสตร์ ้
 2. 2. คำำนำ ำ คู่มือนี้จัดทำำเพ่ ือประกอบกำรเรียนกำรสอนเก่ียวกับกำรสร้ำง เวบไซต์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ซ่ึงเป็ นกำร เรียนร้กำรใช้โปรแกรมในด้ำนอ่ ืนๆ ท่ีนอกเหนื อจำกกำรพิมพ์ ่ งำนปกติ นอกจำกนั ้นคณะผ้่จัดทำำยังได้ทำำกำรสร้ำงเวบไซต์ท่ี ให้ควำมร้่เก่ียวกับ อำหำรไทย 4 ภำค ดังนั ้นคณะผ้่จัดทำำจึง ได้จัดทำำคู่มือเก่ียวกับกำรสร้ำงเว็บไซต์นี้ได้งูำยขึน หำกเกิด ้ ข้อผิดพลำดประกำรไดก็ขออภัยมำ ณ ท่นี้ ด้วย ี คณะผ้่จัดทำำ
 3. 3. กำรวำงโครงสร้ำง ١.กำำหนดหัวเร่ องของเว็บไซต์ ื ٢.กำำหนดองืประกอบหลักของเว็บ ประกอบด้วย ٢.١ สูวนของเมน่หลัก ประกอบด้วย ٢.١.١ อำหำรภำคเหนื อ ٢.١.٢ อำหำรภำคกลำง ٢.١.٣ อำหำรภำคอีสำน ٢.١.٤ อำหำรภำคใต้ ٢.٢ รำยช่ ือผ้่จัดทำำ ٢.٣ เน้ือหำ ٢.٤ กำำหนดร่ปแบบของกำรเช่ ือมโยงหลำยมิติ
 4. 4. กำรสร้ำงเว็บเพจด้วยโปรแกรม Microsoft word กำรสร้ำงเว็บเพจคือ กำรสร้ำงเอกสำรสำำหรับแสดงผลบน อินเตอร์เน็ตหรือเว็บบรำว์เซอร์โดยใช้มำตรฐำน html ซ่ึงผ้่ สร้ำงจะต้องมีควำมร้่ควำมเข้ำในโครงสร้ำง html พอสมควร กำรสร้ำงเว็บเพจท่ีงูำยอีกวิธีหน่ ึง คือ กำรสร้ำงโดยโปรแกรม Microsoft word ซ่ึงมีวิธีกำรสร้ำง ดังนี้ 1.เปิ ด ms word แล้วคลิก file >new
 5. 5. 2. ตังคูำหน้ ำกระดำษเป็ นเค้ำโครงเว็บ โดย คลิก มุมมอง>เค้ำโครง ้ เว็บ
 6. 6. 3. กำรลงสีพ้ืนหลัง คลิก ร่ปแบบ> พ้ืนหลัง> เลือกสี
 7. 7. 4.กำรสร้ำงกลูองข้อควำม เพ่ ือใสูข้อม่ล คลิกท่ี แทรก > กลูอง ข้อควำม
 8. 8. 5. กำรแทรกร่ปภำพ คลิกท่ี แทรก > ร่ปภำพ > ภำพจำกแฟ้ ม >เลือกภำพ > แทรก 6.กำรทำำลิงค์ คลุมดำำ > คลิกขวำ > เช่ ือมโยงหลำยมิติ > ้ เลือกหน้ ำท่ีจะลิงค์ > ตกลง ้
 9. 9. 7.กำรบันทึกเว็บเพจ คลิก แฟ้ ม > บันทึกเปนเว็บเพจ
 10. 10. 8. เปล่ยนช่ ือ ไฟล์เพ่ ือกำรจดจำำ งูำยไนกำรลิงค์ ี ้
 11. 11. 9.ตัวอยูำงเว็บเพจ

×