SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงงาน ความจาความทรงจา
ชื่อผู้ทาโครงงาน
นาย พชร กันธะวัง เลขที่ 37 ชั้น ม.6 ห้อง 3
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
2
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม นาย พชร กันธะวัง เลขที่ 37
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
ความจาและความทรงจา
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
Memory
ประเภทโครงงาน โครงงานสื่อเพื่อพัฒนาการศึกษา
ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย พชร กันธะวัง
ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน)
การจาและการลืมเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตของ มนุษย์อย่างมาก เพราะช่วยในพฤติกรรมการเรียนรู้
ของมนุษย์ด้วย ลองคิดดูว่า ถ้าเราจาอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้เลย เราจะมีสภาพเป็นอย่างไร คงพูด
ไม่ได้ ไปไหนก็ไม่ได้ หรือไปแล้วกหาทางกลับบ้าน ไม่ถูก นอกจากนั้น ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักคิดแก้ไขปัญหา ไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ สังคมมนุษย์คงมีมีเครื่องจักร ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีรถยนต์ หรือ เครื่องทุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น
ชีวิตคงไม่ต่างจากมนุษย์สมัยหินสักเท่าใด ด้วยการสามารถในการจาและการคิดนี่เอง ที่ทาให้สังคม มนุษย์ เป็น
อยู่ดังเช่นปัจจุบันนี้ เราจะได้ศึกษาถึงลักษณะการจา การลืม และการคิดของบุคคล เพื่อจะได้เป็นแนวทางการ
พัฒนาการจา และการคิดของเรา ให้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)
1. เพื่อให้รู้ถึงที่มาของความจา
2. เพื่อให้รู้ถึงวิธีบริหารสมอง
3.เพื่อให้รู้ว่าสมองของเรามันวิเศษณ์ขนาดไหน
3
ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)
1.ผู้คนที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย
2.ความตรงต่อเวลาในการทางาน
3.ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
1.การรับรู้การทางานของสมอง
2.ความสนใจในสิ่งที่จะจา
3.ความพร้อมของบุคคล
วิธีดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน
1.ตั้งสมมติฐาน หรือหัวข้อที่ต้องการจะค้นขว้า
2.ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
3.เรียบเรียงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4.จัดทาและการนาเสนอ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งบประมาณ
1.อุปกรณ์การจดบันทึก
2.คอมพิวเตอร์
งบประมาน
ค่าเอกสารในกาบันทึก 150 บาท
4
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
12
1
3
1
4
1
5
16 17
1 คิดหัวข้อโครงงาน / พชร
2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / / พชร
3 จัดทาโครงร่างงาน / / / / พชร
4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / / / / / พชร
5 ปรับปรุงทดสอบ / / / / พชร
6 การทาเอกสารรายงาน / / / พชร
7 ประเมินผลงาน / พชร
8 นาเสนอโครงงาน / / / / พชร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน)
1.ได้รับความรู้จากการค้นคว้า
2.เพิ่มความสามารถในการจา
3. ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
สถานที่ดาเนินการ
บ้านหรือ โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
1.กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน)
http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Memory.htm
http://drnithi.com/2013/09/02/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8
%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0
%B9%84%E0%B8%89%E0%B8%99/
http://habbitmy.blogspot.com/

More Related Content

What's hot

แมวววววว
แมววววววแมวววววว
แมววววววtup tup
 
โครงร่างงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างงานคอมพิวเตอร์โครงร่างงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างงานคอมพิวเตอร์Akira Adulyanubhap
 
โครงงานคอม13 605
โครงงานคอม13 605โครงงานคอม13 605
โครงงานคอม13 605Nutthakan Wannati
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Nichakan Panput
 
โครงร่างโครงงานชีส
โครงร่างโครงงานชีสโครงร่างโครงงานชีส
โครงร่างโครงงานชีสfatinminny
 
604 35 project
604 35 project604 35 project
604 35 projectLove Naka
 
2559 project -ฟลุ๊กกี้
2559 project -ฟลุ๊กกี้2559 project -ฟลุ๊กกี้
2559 project -ฟลุ๊กกี้Thanyathorn Somrup
 
2559 project
2559 project 2559 project
2559 project thunniti
 

What's hot (18)

แมวววววว
แมววววววแมวววววว
แมวววววว
 
2559 project COM
2559 project COM2559 project COM
2559 project COM
 
รัชนาท 2559-project com
รัชนาท 2559-project comรัชนาท 2559-project com
รัชนาท 2559-project com
 
รัชนาท 2559-project
รัชนาท 2559-project รัชนาท 2559-project
รัชนาท 2559-project
 
โครงร่างงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างงานคอมพิวเตอร์โครงร่างงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างงานคอมพิวเตอร์
 
604 36 เคป่ะ
604 36 เคป่ะ 604 36 เคป่ะ
604 36 เคป่ะ
 
โครงงานคอม13 605
โครงงานคอม13 605โครงงานคอม13 605
โครงงานคอม13 605
 
ใบงานที่6 พชรพร
ใบงานที่6 พชรพรใบงานที่6 พชรพร
ใบงานที่6 พชรพร
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงร่างโครงงานชีส
โครงร่างโครงงานชีสโครงร่างโครงงานชีส
โครงร่างโครงงานชีส
 
604 35 project
604 35 project604 35 project
604 35 project
 
สารคดี
สารคดีสารคดี
สารคดี
 
Kittapad
KittapadKittapad
Kittapad
 
2559 project -ฟลุ๊กกี้
2559 project -ฟลุ๊กกี้2559 project -ฟลุ๊กกี้
2559 project -ฟลุ๊กกี้
 
607_07
607_07607_07
607_07
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
2559 project
2559 project 2559 project
2559 project
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 

Viewers also liked

ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6aom patchara
 
4. gat 53 มีนาคม
4. gat 53 มีนาคม4. gat 53 มีนาคม
4. gat 53 มีนาคมaom patchara
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์joybh42
 
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์ แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์ joybh42
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูjoybh42
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1joybh42
 
ครูตุ้ย ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 50
ครูตุ้ย  ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 50ครูตุ้ย  ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 50
ครูตุ้ย ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 50joybh42
 

Viewers also liked (11)

ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
4. gat 53 มีนาคม
4. gat 53 มีนาคม4. gat 53 มีนาคม
4. gat 53 มีนาคม
 
Math2
Math2Math2
Math2
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์ แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์
 
Conmaquel system
Conmaquel systemConmaquel system
Conmaquel system
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 
Social1
Social1Social1
Social1
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
 
App facebook ebook
App facebook ebookApp facebook ebook
App facebook ebook
 
ครูตุ้ย ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 50
ครูตุ้ย  ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 50ครูตุ้ย  ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 50
ครูตุ้ย ฟิสิกส์ .. โจทย์ โควต้า มช. 50
 

Similar to 2559 project

โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานKasichaphat Sae-tuan
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอมminddy Supicha
 
มะนาวต่างนุษย์
มะนาวต่างนุษย์มะนาวต่างนุษย์
มะนาวต่างนุษย์Kurt Correst
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Areya Panyachai
 
2559 project
2559 project 2559 project
2559 project tup tup
 
2559 project01
2559 project012559 project01
2559 project01dewdrw
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานAngkana Potha
 
โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606Angkana Potha
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานAngkana Potha
 
โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606Angkana Potha
 
ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)
ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)
ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)Kurt Correst
 
โครงงานแบบร่างคอมพิวเตอร์
โครงงานแบบร่างคอมพิวเตอร์โครงงานแบบร่างคอมพิวเตอร์
โครงงานแบบร่างคอมพิวเตอร์omaha123
 
นาย กิตติพล สมณี
นาย กิตติพล สมณีนาย กิตติพล สมณี
นาย กิตติพล สมณีChuthithep Chokchinda
 
แบบร่างโครงงานคอม
แบบร่างโครงงานคอมแบบร่างโครงงานคอม
แบบร่างโครงงานคอมThananchanok
 

Similar to 2559 project (20)

2559 project
2559 project 2559 project
2559 project
 
Pat1
Pat1Pat1
Pat1
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
 
2559 project
2559 project 2559 project
2559 project
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
2560 project
2560 project 2560 project
2560 project
 
มะนาวต่างนุษย์
มะนาวต่างนุษย์มะนาวต่างนุษย์
มะนาวต่างนุษย์
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
2559 project
2559 project 2559 project
2559 project
 
Theerapong 603 33
Theerapong 603 33Theerapong 603 33
Theerapong 603 33
 
2559 project01
2559 project012559 project01
2559 project01
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
 
โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
 
โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606
 
ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)
ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)
ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)
 
โครงงานแบบร่างคอมพิวเตอร์
โครงงานแบบร่างคอมพิวเตอร์โครงงานแบบร่างคอมพิวเตอร์
โครงงานแบบร่างคอมพิวเตอร์
 
611 23
611 23611 23
611 23
 
นาย กิตติพล สมณี
นาย กิตติพล สมณีนาย กิตติพล สมณี
นาย กิตติพล สมณี
 
แบบร่างโครงงานคอม
แบบร่างโครงงานคอมแบบร่างโครงงานคอม
แบบร่างโครงงานคอม
 

2559 project

 • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน ความจาความทรงจา ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย พชร กันธะวัง เลขที่ 37 ชั้น ม.6 ห้อง 3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม นาย พชร กันธะวัง เลขที่ 37 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ความจาและความทรงจา ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Memory ประเภทโครงงาน โครงงานสื่อเพื่อพัฒนาการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย พชร กันธะวัง ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) การจาและการลืมเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตของ มนุษย์อย่างมาก เพราะช่วยในพฤติกรรมการเรียนรู้ ของมนุษย์ด้วย ลองคิดดูว่า ถ้าเราจาอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้เลย เราจะมีสภาพเป็นอย่างไร คงพูด ไม่ได้ ไปไหนก็ไม่ได้ หรือไปแล้วกหาทางกลับบ้าน ไม่ถูก นอกจากนั้น ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักคิดแก้ไขปัญหา ไม่มี ความคิดสร้างสรรค์ สังคมมนุษย์คงมีมีเครื่องจักร ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีรถยนต์ หรือ เครื่องทุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น ชีวิตคงไม่ต่างจากมนุษย์สมัยหินสักเท่าใด ด้วยการสามารถในการจาและการคิดนี่เอง ที่ทาให้สังคม มนุษย์ เป็น อยู่ดังเช่นปัจจุบันนี้ เราจะได้ศึกษาถึงลักษณะการจา การลืม และการคิดของบุคคล เพื่อจะได้เป็นแนวทางการ พัฒนาการจา และการคิดของเรา ให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อให้รู้ถึงที่มาของความจา 2. เพื่อให้รู้ถึงวิธีบริหารสมอง 3.เพื่อให้รู้ว่าสมองของเรามันวิเศษณ์ขนาดไหน
 • 3. 3 ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) 1.ผู้คนที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย 2.ความตรงต่อเวลาในการทางาน 3.ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) 1.การรับรู้การทางานของสมอง 2.ความสนใจในสิ่งที่จะจา 3.ความพร้อมของบุคคล วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.ตั้งสมมติฐาน หรือหัวข้อที่ต้องการจะค้นขว้า 2.ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 3.เรียบเรียงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4.จัดทาและการนาเสนอ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งบประมาณ 1.อุปกรณ์การจดบันทึก 2.คอมพิวเตอร์ งบประมาน ค่าเอกสารในกาบันทึก 150 บาท
 • 4. 4 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน / พชร 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / / พชร 3 จัดทาโครงร่างงาน / / / / พชร 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / / / / / พชร 5 ปรับปรุงทดสอบ / / / / พชร 6 การทาเอกสารรายงาน / / / พชร 7 ประเมินผลงาน / พชร 8 นาเสนอโครงงาน / / / / พชร ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) 1.ได้รับความรู้จากการค้นคว้า 2.เพิ่มความสามารถในการจา 3. ปรับปรุงพัฒนาตนเอง สถานที่ดาเนินการ บ้านหรือ โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 1.กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Memory.htm http://drnithi.com/2013/09/02/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8 %88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0 %B9%84%E0%B8%89%E0%B8%99/ http://habbitmy.blogspot.com/