Transformers: The Revenge of The Fallen Gala premiere MC Script

3,765 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transformers: The Revenge of The Fallen Gala premiere MC Script

 1. 1. Exhibit 5: Translating the MC script for Transformer event Transformers ภาค ٢ ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับ ซึ่ ง กิ จ กรรมทั้ ง หมดที่ ท่ า นเห็ น ณ บริ เ วณลานหน้ า MC SCRIPT เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ ทางโรงภาพยนตร์ในเครือเอส Project Title: Transformers : Revenge of the เอฟร่วมกับ เชฟโลเลต, ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล Fallen Gala Premiere พิคเจอร์, เซ็นทรัลเวิลด์ , และ Coca Cola ได้จัด Venue: CentralWorld, Square C ขึ้นเพื่อเป็นการเอาใจคอหนังแอ๊คชั่นไซไฟผู้ชนชอบ ื่ Show Date: วันจันทร์ที่ ٢٢ มิถุนายน 2552 / ١ หุ่นยนต์ในแบบฉบับ Transformers โดยเฉพาะ ซึ่ง ٢٠.٠٠ – ٥.٠٠ น. ภายในงานมี กิ จ กรรมและสิ่ ง ที่ น่ า สนใจรออยู่ อี ก --------------------------------------------------------- มากมาย อย่ า งแรกเลยที่ เ ตะตากั น อย่ า งแน่ น อน ----------------------------------------------------- นั่น ก็คือด้านข้างเวทีมีหุ่ น ยนตร์ตั วใหญ่ ยัก ษ์ ตั้ งอยู่ คิวที่ 1 เ ว ล า 1 ٥.00 – 17.٤0 น . (٢ ชั่ ว โ ม ง ٤ ٠ ภายในงานนี้ 2 ตั ว ทางด้ า นซ้ า ยมื อ สี ฟ้ า นี้ ชื่ อ ว่ า นาที) Aveo Bot และทางด้ า นตั ว สี ดำา นี้ ชื่ อ ว่ า Optra Bot - เ ปิ ด ง า น / เ ริ่ ม กิ จ ก ร ร ม จ า ก Sponsor ซึ่งทางเราได้จัดทำาขึ้นเป็นพิเศษสุด ๆ เพื่อให้ผู้ที่มา Booth ต่างๆ ร่วมงานนี้ได้ชมกันก่อนใครเลยครับ - MC ภาคสนามที่ เ วที กล่ า วต้ อ นรั บ พู ด ถึ ง งานโดยรวม / เล่ น เกมแจกของรางวั ล / พิธีกรหญิง ใช่แล้วค่ ะ และเพื่ อเป็น การสร้ างสีสั น ในงาน เดินทัวร์ตาม booth ต่างๆ วันนี้ เรามีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจรออยู่ทางด้านนี้ - MC ภาคสนามส่งต่อให้ พิธีกรหลักของงาน ค่ ะ กั บ งาน SF-Coca Cola Super Robot Contest 2009 การประกวดการสร้ า งหุ่ น ยนต์ แ ปลงร่ า งจาก คิวที่ 2 เวลา 1 ٧.40 – 17.45 น. (5 นาที) กระป๋องนำ้า อัดลมโค้ก โดยได้รับแรงบัน ดาลใจจาก - พิ ธี ก รนำา เข้ า การประกวด “SF-Coca Cola Super Robot ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Transformer 2 อภิ ม หาสงคราม Contest 2009” แค้น จากการประกาศรับสมัคร นิสิต นักศึกษา จาก สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ คัดเลอกจนได้ ١١ ทีม พิธีกรชาย / หญิง สวัสดีครับ /ค่ะ สุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงิน พิธีกรชาย ขอต้อนรับทุกท่านเข้ า สู่ งาน Transformers: รางวั ล มู ล ค่ า ١٠٠,٠٠٠ บาท และ Package ทั ว ร์ Revenge of the Fallen Thailand’s Official ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ เยี่ ย มชมการแข่ ง ขั น โรโบวั น Premier Screening ก า ร เ ปิ ด ตั ว ภ า พ ย น ต ร์
 2. 2. จำานวน ٤ ที่นั่งค่ะ มูลค่า บาท ซึ่งจะเดินทาง • มีคอนเซปต์อย่างไร / Inspiration / ใช้ mechanic กันเดือน ………….. และเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาไป อย่างไร ชมกันนะคะว่าหุ่นแปลงร่างเค้าแปลงร่างกันอย่างไร • ใช้ระยะเวลาในการทำาเท่าไร บ้าง พิธีกรเดินลงจากเวทีเพื่อไปชมการแปลงร่างหุ่น ทีมที่ 1 พิธีกรชาย อ ย่ า ง ที่ ท ร า บ กั น ดี น ะ ค รั บ ว่ า หุ่ น ทีมที่ 2 Transformers เนี่ยก่อนแปลงร่า งเป็น หุ่น ยนต์ จะมี ทีมที่ 3 ร่างเดิมเป็นสิ่งของธรรมดาๆ เช่น รถยนต์ หรือเครื่อง ทีมที่ 4 ใช้ไฟฟ้า อันนี้ก็เช่นกันครับ โดยสำา หรับการ “แปลง ทีมที่ 5 ร่ า ง” ของหุ่ น ยนต์ นั้ น จะต้ อ งมี รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก ทีมที่ 6 ก่ อนจะแปลงร่ า ง เป็ น รู ป ร่ า งของกระป๋ อ งนำ้า อั ด ลม ทีมที่ 7 โค้ก และสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ตามแบบ ทีมที่ 8 ที่เสนอต่อคณะกรรมการครับ ทีมที่ 9 ทีมที่ 10 พิธีกรหญิง ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากระป๋องนำ้า อัดลมโคคา ทีมที่ 11 โคล่ า ที่ เ ราเห็ น กั น อยู่ จ ะสามารถแปลงร่ า งเป็ น หุ่ น พิธีกรเดินกลับขึ้นเวที ยนต์ได้ด้วย น่าทึ่งกับผลงานของน้องๆนักศึกษามาก เลยนะคะ ตอนนี้อยากจะเห็นแล้วหล่ะค่ะว่าเค้ามีวิธี การแปลงร่า งกั น ยั งไง และน้ องๆมี วิธี ก ารดั ด แปลง หุ่ น เหล่ า นี้ ไ ด้ อ ย่ า งไร เราลงไปชมกั น ดี ก ว่ า ค่ ะ ให้ คิวที่ 4 เวลา 1 ٨.10 – 18.15 น. (5 นาที) น้ อ ง ๆ เอธิ บ ายกั น ด้ ว ยว่ า มี แ นวความคิ ด ในการ - พิธีกรกล่าวแนะนำาผู้บริหารและ คณะกรรมการ สร้างสรรค์กันอย่างไรบ้าง - พิธีกรกล่าวเชิญผู้บริหารจากบริษัทไทยนำ้าทิพย์ขึ้นกล่าวถึง คิวที่ 3 เวลา 1 ٧.45 – 18.10 น. (25 นาที) วัตถุประสงค์ของงาน - พิธีกรนำาชมการแสดงแปลงร่างหุน โดยประกอบการ่ - ผู้บริหารจากบริษัทไทยนำ้า ทิพย์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ อธิบายโดยนักศึกษา งาน ประเด็นการสัมภาษณ์ • ชื่อผลงาน
 3. 3. พิธีกรชาย น้องๆสมัยนี้เค้ามีความสามารถเก่งๆกันทุกคน พิ ธี ก รหญิ ง และขอเรี ย นเชิ ญ พรวุ ฒิ สารสิ น รองประธาน เลยนะครับ และเวลาที่ทุกคนรอคอยก็ม าถึงแล้ว นะ กรรมการบริษัท ไทยนำ้า ทิพย์ จำา กัด และคุณสุวิทย์ ครั บ นั่ น ก็ คื อ เราจะมาประกาศผลรางวั ล SF-Coca ทองร่มโพธิ์ ขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมกันมอบรางวัลบนเวที Cola Super Robot Contest 2009 ซึ่ งการประกวด ด้วยค่ะ ครั้งนี้เราได้ทำาการให้คะแนนก่อนหน้านี้ไปแล้วหนึ่ง คิวที่ 6 เวลา 1 ٨.20 – 18.25 น. (٥ นาที) รอบคื อ ในงานถนนเทคโนโลยี จั ด โดยช่ อ ง 9 อ - พิธีกรประกาศผลการตัดสินการประกวด SF-Coca Cola สมท. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการ Super Robot Contest 2009 ก็ประกอบไปด้วย - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลแก่นิสิต 1. นักศึกษา 2. พิธีกรชาย ถึงเวลาที่รอคอยกันแล้วครับกับผลการตัดสินของการ 3. ประกวด SF-Coca Cola Super Robot Contest 2009 ครับ และผล 4. รางวัลขณะนี้ก็ได้อยู่ที่คุณ คุณเขมทัตต์ พลเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวย 5. การใหญ่ สำานักการตลาด บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) ทีมงานเราได้ และแน่นอนครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้จ ะเกิดขึ้น ไม่ได้ รับมอบซองผลรางวัลลลนำามาให้ผมบนเวทีด้วยครับ ถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดี โอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญ คุณ **** หมายเหตุ พรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการบริษัท ไทยนำ้า พิธีกรหญิง ขอเริ่ ม จากรางวั ล ที่ ٣ นะคะ ที ม ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น ทิพย์ จำากัด ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของงานครับ รางวั ล ١0,000 บ. พร้ อ มถ้ ว ยรางวั ล จาก รั ฐ มนตรี คิวที่ 5 เวลา 18.15 – ١8.٢٠ น. (5 นาที) ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ แ ก่ - พิธีกรกล่าวเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขึ้น ................................................ กล่าวแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษา คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล พิธีกรหญิง และต่อจากนี้น ะคะ ขอเชิญ คุณนริศรา ชวาล คุณพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยนำ้าทิพย์ จำากัด เป็นผ ตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบ ป้ายรางวัล ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆนิสิต นักศึกษาค่ะ พิธีกรชาย ต่ อ กั น ด้ ว ยรางวั ล ที่ ٢ ที ม ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น รางวั ล พิ ธี ก รชาย ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นรั ฐ มนตรี เ ป็ น อย่ า งสู ง ครั บ 20,000 บ. พร้ อ มถ้ ว ยรางวั ล จาก รั ฐ มนตรี ว่ า การ และรบกวนท่ านรัฐมนตรี อ ยู่ บ นเวที เ พื่ อ มอบรางวั ล ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ แ ก่ ด้วยครับ ................................................
 4. 4. คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง • คุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศึกษาธิการ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จำากัด คุณพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยนำ้าทิพย์ จำากัด เป็นผู้ • คุณพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยนำ้าทิพย มอบ ป้ายรางวัล จำากัด พิธีกรหญิง และสำา หรั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ รั บ ถ้ว ยรางวั ล • คุณเขมทัตต์ พลเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงิน สำานักการตลาด รางวั ล มู ล ค่ า ١٠٠,٠٠٠ บาท และ Package ทั ว ร์ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ เยี่ ย มชมการแข่ ง ขั น โรโบวั น ขึ้น ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีกับทีมผู้เข้าประกวดด้วย จำา น ว น ٤ ที่ นั่ ง ไ ด้ แ ก่ ครับ ................................................................ คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พิ ธี ก ร ห ญิ ง แ ล ะ อี ก สั ก ค รู่ เ ต รี ย ม พ บ กั บ พิ ธี เ ปิ ด ง า น ศึกษาธิการ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล Transformers: Revenge of the Fallen คุณพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยนำ้าทิพย์ จำากัด เป็นผู้ Thailand’s Official Premier Screening อั น ยิ่ ง มอบ ป้ายรางวัล ใหญ่ตระการตา ซึ่งรับรองได้ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมา คุ ณ สุ วิ ท ย์ ทองร่ ม โพธิ์ เป็ น ผู้ ม อบรางวั ล Package ทั ว ร์ ก่ อ น แ น่ ๆ พ ร้ อ ม พ บ กั บ Transformers Concert ประเทศญี่ปุ่น จาก รุจ เดอะ สตาร์ ค่ะ คิวที่ ٧ เวลา 18.2 ٥ – 18.٣٠ น. (5 นาที) พิธีกรชาย และสำาหรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้ลงทะเบียนรับ - พิธีกรกล่าวเชิญผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันบนเวที บัตรภาพยนตร์แล้ว เวลา ٢٠.٠٠ แน่น อนครับ ว่า จะ - ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันบนเวที ได้ช มรอบปฐมทัศ น์ข องอภิ มหาภาพยนตร์ แ อ็ ค ชั่ น - พิ ธี ก รกล่ า วเชิ ญ ชวนให้ แ ขกผู้ มี เ กี ย รติ ล งทะเบี ย นและ ไซไฟฟอร์ม ยัก ษ์แ ห่ง ปี Transformers : Revenge เตรียมเข้าสู่งานเปิดตัว of the Fallen / ทรานส์ ฟ อร์ เ มอร์ ส 2 – อภิ ม หา สงครามแค้น ครับ พิธีกรชาย ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับ พิธีกรหญิง แค่ได้ฟังก็ตื่นเต้น คึกคักกันแล้วใช่ไหมคะ อดใจ โอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญ ไว้ อี ก สั ก นิ ด ค่ ะ ในตอนนี้ ข อเชิ ญ แขกผู้ มี เ กี ย รติ ใ น • คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ งานทุกท่าน ร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมจากสปอนเซอร์ กระทรวงศึกษาธิการ มากมายทั้ง เชฟโลเลต, Coke, LiveTV และ มั้น ช์ชี่
 5. 5. กันก่อนนะคะ แล้วอีกสักครู่กลับมาพบกับเราสองคน ขนเอาความมั น ส์ ม าปะทะกั น เพื่ อ เอาใจคอหนั ง กันใหม่ค่ะ แอ๊คชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่องนี้กัน อย่างเต็มที่ โดย ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมสนุกๆในบูธจาก คิวที่ 8 เวลา 18.30 – 18.45 น. (15 นาที) พาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุนของเรา และหุ่นยนต์มากมาย - สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน / ถ่ายรูปที่ระลึก ที่เหล่าน้องๆจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ขนมาโชว์ หน้า Photo Backdrop / แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนรับบัตร และนำา มาแข่ ง ขั น กั น กั บ กิ จ กรรม SF-Coca Cola - ชมภาพยนตร์ Super Robot Contest 2009 กิ จ กรรมประกวดการ - แขกผู้มีเกียรติร่วมสนุกกับกิจกรรมจากบูธสปอนเซอร์ในงาน สร้างหุ่นยนตร์แปลงร่างจากกระป๋องนำ้า อัดลมโคคา โคล่ า โดยได้รั บแรงบัน ดาลใจจากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง คิวที่ 9 เวลา ١٨.٤5 – ١٨.٥0 น. (5 นาที) Transformer 2 อภิ ม หาสงครามแค้ น จากการ - พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน และกล่าววัตถุประสงค์ของงาน ประกาศรั บ สมั ค ร นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา จากสถาบั น การ - พิธีกรนำาเข้า Hi-light show : Pyramid Transformers ศึ กษาทั่ ว ประเทศ จนได้ ١١ ที ม สุ ด ท้ า ยที่ ผ่ า นเข้ า รอบชิงชนะเลิศ และเพิ่งประกาศผลกันไปเมื่อสักครู่ พิธีกรชาย / หญิง สวัสดีครับ /ค่ะ นี้นี่เองครับ พิธีกรชาย แล้ ว ก็ ถึ ง เวลาอั น สมควรสำา หรั บ ช่ ว ง พิธีกรหญิง พร้อมกันนี้ โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟ ร่วม พิ ธี ก ารของงานในวั น นี้ กั น แล้ ว นะคะ ขอต้ อ นรั บ กับบริษัท ไทยนำ้าทิพย์ จำากัดยังออกแคมเปญเอาใจ สื่ อ มวลชนและแขกผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า นเข้ า สู่ ง าน ลูกค้าที่ชมภาพยนตร์ เพียงลูกค้านำาฝาโค้ก แฟนต้า Transformers: Revenge of the Fallen และ สไปรท์ ทุกแบบ ทุกรสชาติ จำานวน 5 ฝา มา Thailand’s Official Premier Screening ก า ร เ ปิ ด แสดงสิทธิ์เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง ตั ว ภาพยนตร์ Transformers ภาค ٢ ครั้ ง แรกใน Transformers : Revenge of the Fallen จำานวน ١ เมือ งไทย ซึ่ง จัด ขึ้น โดยโรงภาพยนตร์ ใ นเครื อเอส ที่นั่ง รับฟรีอีก ١ ที่นั่งทันที จำานวนรวม ١٠,٠٠٠ ที่นั่ง เอฟ ซีเนม่า ร่วมกับ ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส ค่ะ ค่ะ พิธีกรชาย พ ร้ อ ม กั บ พ า ร์ ท เ น อ ร์ ผู้ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น กิ จ กรรมดี ๆ ในวั น นี้ อั น ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ารค้ า Central World, เชฟโลเลต, Coke, LiveTV และ มั้ น ช์ ชี่ ที่
 6. 6. พิธีกรชาย และที่เห็นตั้งตระหง่านอยู่ข้างเวทีทั้ง ٢ ด้านนี้นะ inspired by Coke can from many universities’ ค รั บ คื อ หุ่ น CHEVROLET AVEO BOT แ ล ะ students. CHEVROLET OPTRA BOT สู ง ที่ สุ ด ในโลกถึ ง ٦ เมตร ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ร่วมกับเชฟโรเลต SF Cinema and Thai Namthip Company also ทุ่มเงินระดมทีมงานฝีมือชั้นเยี่ยมสร้างขึ้นมาและนำา creates a campaign for customers who want มาอวดโฉมกันที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับ to watch Transformers for free by bringing 5 lids of any flavors to receive a free ticket พิธีกรหญิง ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ เพราะในช่วงต่อไปนี้ Next, we will experience a special show with เราจะได้พบกับโชว์พิเศษกับเทคนิคสุดลำ้าครั้งแรกใน Architecture Video Mapping Projection, the ประเทศไทย กับเทคโนโลยี Architecture Video first show of advanced technology in Thailand Mapping Projection ที่จะเปลี่ยนโฉมปิรามิดที่อยู่บน เวทีนี้ให้เป็นอะไรนั้น เชิญรับชมได้เลยค่ะ คิวที่ 10 เวลา 1 ٨.50 – 18.53 น. (3 นาที) - Hi-light show : Pyramid Transformers We would like to welcome the press and audiences into the event “Transformers คิวที่ ١1 เวลา 18.53 – 18.55 น. (2 นาที) Revenge of the Fallen Thailand’s Official - พิธีกรกล่าวนำาเข้า Transformers Concert (Off Scene) Premiere Screening” The grand opening of Transformers: Revenge of the Fallen which คิวที่ ١2 เวลา ١٩.٢٥ – ١٨.٥٥ น. (٣٠ นาที) hosted by SF Cinema City and Universal - Transformers Concert จาก รุจ เดอะ สตาร์ Picture คิวที่ ١3 เวลา 19.٢5 – 19.٢٧ น. (٢ นาที) With our partners who support this event - พิธีกรกล่าวเชิญผู้บริหารขึ้นให้สัมภาษณ์บนเวที which are Central World, Chevrolet, Coke, Live TV, and Munchy. In this event, you will พิธีกรหญิง ขอบคุ ณ คุ ณ รุ จ เดอะ สตาร์ มากๆเลยนะคะ experience many activities from our partners’ ที่มาร่วมสร้างสีสันให้งาน Transformers: Revenge boots and SF-Coca Cola- Super Robot Contest of the Fallen Thailand’s Official Premier 2009, the robot transformation competition
 7. 7. Screening ในวั น นี้ หวั ง ว่ า ท่ า นแขกผู้ มี เ กี ย รติ แ ละ แฟนๆคงชื่นชอบกันนะคะ คิวที่ ١4 เวลา ١٩.27 – ١٩.32 น. (5 นาที) - พิธีกรสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับข้อมูลที่น่าสนใจของ ภาพยนตร์ Transformers : Revenge of the Fallen ก่อนอื่นต้องขอเรียนถามทาง UIP ก่อนเลย พิธีกรชาย และตอนนี้นะครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคงได้ Firstly, I would like to ask about the cooperation ลงทะเบี ย นรั บ บั ต รชมภาพยนตร์ ร อบปฐมทั ศ น์ กั น of this event and the sophistication and enormity of แล้ ว อี ก ไม่ น านครั บ ก็ จ ะถึ ง เวลาสำา คั ญ ที่ จ ะได้ ช ม the Transformers movie and lastly, I would like UIP ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Transformers: Revenge of the to invite audiences to watch this movie? Fallen เป็นครั้งแรกของประเทศไทยกัน แต่ก่อนอื่น ผมต้ อ งขอเชิ ญ คนสำา คั ญ ที่ จ ะขาดเสี ย ไม่ ไ ด้ ที่ ไ ด้ ทีนี้มาถึงทาง ร่วมกันทำาให้เกิดงานนี้ขึ้นมา FOR Chevrolet: As we saw the gigantic robots We would like to introduce important guests from both sides, I would like to ask the connection who made this event happened. May I between Chevrolet and the Transformers movie, introduce? how was it? And how do you feel for coordinating with SF Cinema City for this big event 1. คุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอฟ and joining with all the activities such as Robot ซีเนม่า ซิตี้ จำากัด transformation competition? 2. Mr. Antony Vogels - General Manager บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ สุดท้ายมาถึงเจ้าบ้าน จำากัด หรือ UIP SF กันบ้างค่ะ อยากให้กล่าวถึงงานที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ และที่ ٣. Mr. Stephen K. Carlisle - President of General ขาดไม่ได้ความร่วมมือกับพันธมิตรที่น่ารักทุกท่าน ค่ะ/ครับ Motors Southeast Asia พิ ธี ก รชาย ต้ อ งขอขอบคุ ณ ท่ า นผู้ บ ริ ห ารทุ ก ๆท่ า นมาก Operations Ltd. and Chevrolet Sales ที่มาให้รายละเอียดสำาหับกิจกรรม และโปรโมชั่นดีๆในวันนี้ (Thailand) Ltd. ครับ ยิ่งได้ฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากเหล่าผู้บริหารกันแลว ก็ ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านขึ้นบนเวทีครับ ยิ่งทำาให้อยากชมภาพยนตร์กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
 8. 8. พิธีกรชาย และในช่วงนี้ เราไปชม trailer ตัวอย่างความมันส์ ประกาศจับรางวัล Lucky draw โดยคุณ สุวิทย์ ทอง ของภาคใหม่ล่ าสุ ด ภาพยนตร์ Transformers: Revenge of ร่มโพธิ์******** the Fallen พร้อมๆกันเลยครับ Let’s watch the trailer. พิ ธี ก รหญิ ง แต่ ก่ อ นที่ เ ราจะไปชม trailer กั น เรามี ข อง เปิด VTR Trailer, รางวัลมาแจกสำา หรับพี่ๆสื่อมวลชนกันด้วยค่ะ นั่นก็คือ LG Spot Coke, spot Chev, ภ า พ นิ่ ง promotion Coke, LCD มู ล ค่ า 30,000 บาท โดยจะจั บ จากนามบั ต รที่ พี่ ๆ ภาพนิ่ง promotion Chev สื่ อ มวลชนได้ ใ ห้ ไ ว้ กั บ ทาง PR นะคะ ขอเรี ย นเชิ ญ คุ ณ สุ วิทย์ จับนามบัตรด้วยค่ะ เข้าช่วงชม trailer ภาพยนตร์ (ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน ลง ผู้โชคดีได้แก่...................................... จากเวที) Thank you for the executives for giving us the คิวที่ ١٥ เวลา ١٩.3 ١٩ – ٢.37 น. (٥นาที) details of the activities. - พิธีกรกล่าวเชิญท่านเอกอัครราชทูตขึ้นกล่าวแสดงความ ยินดี Before we’re going to watch the trailer, we have - ท่านเอกอัครราชทูตขึ้นกล่าวแสดงความยินดี a gift to give all the press which is LG LCD worth 30,000 baht. (invite K. Suwit Thongrompo to do พิธีกรหญิง ค่ะ และในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญ มร. อิริค lucky draw) จี จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริการประจำา ประเทศไทย ขึนกล่าวแสดงความยินดีค่ะ ขอเรียน ้ An the gift goes to………………… เชิญค่ะ พิธีกรหญิง ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ In this occasion, I would like to invite Mr. Eric G. *****เข้าช่วงการชม trailer ภาพยนตร์ (ผู้บริหาร John, the Thai Ambassador of American Embassy ทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวที) คิวที่ ١6 เวลา ١٩.37 – ١٩.3 ٨ น. (١ นาที) - พิธีกรกล่าวเชิญผู้บริหารที่เหลือขึ้นทำาพิธีเปิดบนเวที
 9. 9. พิธีกรชาย ขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตมากนะครับ และก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับสำาหรับพิธีเปิด พิธีกรหญิง และที่เห็นอยู่ในมือของแต่ละท่านนะคะ คือชิ้น อย่างเป็นทางการ ส่วนของ The Cube อันเป็นแหล่งพลังงานมหาศาล Thank you so much for the ambassador. It’s the ที่หุ่นทรานส์ฟอร์มเมอร์ทั้งฝ่ยออโต้บอทส์และดีเซ right time for the official grand opening of ปติคอนส์ต่างแย่งชิงกันเพื่ออำานาจที่ยิ่งใหญ่ใน Transformers: Revenge of the Fallen. So, I would จักรวาล และเมื่อทุกท่านนำาเอาชิ้นส่วนของ The like to invite: Cube ที่กระจัดกระจายไปมารวมกันได้สำาเร็จนะคะ ก็ เป็นเหมือนการรวมพลังมหาศาลของทุกฝ่ายเข้าไว้ 1. คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ – รัฐมนตรีช่วยว่าการ ด้วยกันค่ะ กระทรวงศึกษาธิการ 2. คุณสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ – ประธานกรรมการ บริษัท As you can see in their hands, it is the part of เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จำากัด The Cube which is the energy that 3. Mr. Antony Vogels - General Manager บริษัท transformers robots form both Autobots and ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ จำากัด หรือ Decepticon try to fight for the great power in UIP the universe. And when you bring these 4. Mr. Stephen K. Carlisle - President of General separating parts of The Cube all together, it Motors Southeast Asia Operations Ltd. and would be like the gathering of all the energy Chevrolet Sales (Thailand) Ltd. together. 5. คุณพรวุฒิ สารสิน - รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยนำ้าทิพย์ จำากัด คิวที่ ١٧ เวลา ١٩.3 ١٩ – ٨.5 ٠ น. (٢ นาที) 6. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้ - ผู้บริหารทั้ง ٨ ท่านร่วมทำาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล - พิธีกรกล่าวเชิญผู้บริหารและผู้สนับสนุนขึ้นถ่ายภาพร่วมกัน พัฒนา จำากัด (มหาชน) บนเวที 7. คุณเขมทัตต์ พลเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวย - Photo Session การใหญ่ สำานักการตลาด บริษัท อสมท. จำากัด (มหาชน) พิธีกรหญิง นับว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับการร ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านบนเวทีครับ คอยของอภิมหาภาพยนตร์แอ๊กชั่นไซไฟฟอร์ม
 10. 10. ยักษ์แห่งปีจริงๆเลยนะคะ ต้องขอบคุณท่านผู้ บริหารทุกๆท่านมาก ที่มาร่วมต้อนรับภาพยนตร์ พิธีกรชาย สำาหรับใครที่ไม่ได้มีบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ ฟอร์มยักษ์ Transformers : Revenge of the นี้ ไม่ต้องเสียใจไปครับ เพราะพรุ่งนี้ ٢٣ มิถุนายน Fallen ตั้งแต่เวลา ٥ โมงเย็นเป็นต้นไป เตรียมพบกับภาคต่อ พิธีกรชาย และก็ถึงเวลาแล้วนะครับ ในโอกาสนี้ผมขเรียน ความมันส์ที่สาวกทั่วประเทศต่างรอคอย ทรานส์ฟอร์เม เชิญผู้บริหารทั้ง 8 ท่านถ่ายภาพร่วมกันบนเวที อร์ส 2 – อภิมหาสงครามแค้น จะเข้าฉายพร้อมกันทุก ครับ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เลยครับ และคำ่าคืนนี้ก็ยังไม่ หมดเพียงเท่านี้นะครับ ด้านล่างนี้ยังมีกิจกรรมจากบูธส It was such a gigantic grand opening of the ปอนเซอร์มากมายให้ร่วมสนุกกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลย action sci-fi mega project of the year that ครับ we have been waiting for. Thank you to all the executives. In this occasion, I would like พิธีกรหญิง สำาหรับวันนี้ หมดหน้าที่ของพวกเราแล้ว แล้วพบ to invite all eight executives take a photo กันใหม่ กับกิจกรรมสุดพิเศษจาก SF ในโอกาสหน้าค่ะ together on the stage. For the next great event, you can see more information at all branches of SF Cinema theatre or คิวที่ ١٨ เวลา 19.5 ٠ – 19.55 น. (5 นาที) website www.sfcinemacity.com - พิธีกรกล่าวสรุปงานและเชิญผู้มีบัตรชมภาพยนตร์ขึ้นชม ภาพยนตร์บนโรงภาพยนตร์ Lastly, we would like to thank you to all partners who support us. พิธีกรหญิง ในโอกาสหน้าเราจะมีกิจกรรมดีๆอะไรต่อจากนี้อีก ติดตามได้ ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขา หรือ For those who didn’t have the ticket for this special Website www.sfcinemacity.com สุดท้ายนี้ต้องขอ round, don’t be sorry because tomorrow, ขอบคุณ Partner และผู้ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี Transformers: Revenge of the Fallen will be in all the ได้แก่ ศูนย์การค้า Central World, เชฟโรเลต, โค้ก, SF theatres LiveTV, มันช์ชี่ พี่ๆสื่อมวลชนที่น่ารัก รวมถึง ผู้ชมทุก ้ ท่าน ค่ะ
 11. 11. For tonight, we still have many activities from our sponsors’ boots for you all to have fun See you soon for special activities from SF in other occasions พิธีกรชาย / หญิง สวัสดีครับ /ค่ะ คิวที่ 19 เวลา ٢٠.٠٠ – ١٩.٥٥ น. (٥ นาที) - แขกผู้มีเกียรติทยอยขึ้นชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์

×