Ts ao 12-13

429 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ts ao 12-13

 1. 1. QUAN, COM, QUÈ? Treball de síntesi Aula Oberta Curs 2012/2013 Nom: Grup:
 2. 2. ÍNDEX Pàg. Què és el treball de síntesi? 1 El nostre treball: Quan, com, què? 2 Com seràs avaluat 6 Orientacions dels diferents tallers 7 CTS 8 Llengua Catalana 9 Educació Física 10 Idiomes per Viatjar: Francès 11 Cinema 12 Viajamos por la Historia 13 Salut al Món Natural 15 Habilitats Cognitives 16 Matemàtiques 17 Exposició oral i Power Point 18
 3. 3. QUÈ ÉS EL TREBALL DE SÍNTESI? El treball de síntesi consisteix en un conjunt d'activitats d'ensenyament interdisciplinari (on els diversos tallers es relacionen) realitzades en grup i individualment durant el període d'una setmana. En aquest període, els alumnes, sota l'assessorament dels professors, haureu d'aplicar, de manera pràctica, els coneixements i habilitats adquirits durant el curs. El treball de síntesi és una manera d'aprendre diferent i col·lectiva. Diferent perquè no suposa únicament estudiar conceptes, sinó sobretot aplicar una sèrie de mètodes i tècniques (procediments) per a obtenir-los. I col·lectiva, perquè la tasca que es proposa s'executa dins d'un equip de treball format per companys amb els quals serà necessari dialogar sobre les activitats, repartir les diverses tasques, en una paraula: col·laborar de manera activa i responsable.
 4. 4. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 1 QUAN, COM, QUÈ? Aquest és el títol del nostre treball de síntesi d’aquest curs, que consistirà en la realització d'un joc de preguntes (tipus trivial) sobre el temari que has dut a terme en els tallers d’enguany i en l’exposició oral breu davant d’un tribunal sobre el treball realitzat. Objectius del treball Amb aquest treball l'alumne/a ha de ser capaç de: ● Sintetitzar els conceptes apresos. ● Plantejar qüestions de manera breu i concisa sobre els continguts de les diferents matèries. ● Confeccionar opcions de respostes a les qüestions plantejades, discernint clarament el que és correcte i el que pot induir a errors. ● Demostrar l'habilitat en l’ús del vocabulari específic. ● Demostrar un mínim de coneixement operatiu. ● Sistematitzar la confecció d'un treball. ● Treballar en grup cooperativament. ● Emprar el català com a llengua vehicular durant la confecció del treball i en l'exposició posterior. Mitjançant aquest treball es vol aconseguir que les tasques intel·lectuals i manuals constitueixin un tot integrat. QUAN Dijous Divendres Dilluns Dimarts Dimecres 6 de juny Presentación Treball de Síntesi 7 de juny Treball a l’aula 10 de juny Treball a l’aula 11de juny Treball a l’aula 12 de juny Treball a l’aula 13 de juny Preparació exposició oral i Power point 14 de juny Lliurament Treball de síntesi i Exposició oral COM Treballareu a la vostra aula en grups de tres i quatre persones, guiats pels professors/es. Durant els dies de durada del treball tindreu un horari especial només de matins. L’horari estarà dividit en tallers on realitzareu les diferents parts del joc, guiats per un/a professor/a i amb el material que us indiquem en aquest dossier. A les tardes treballareu a casa sols o en grup, en cas que no acabeu la feina pel matí.
 5. 5. QUÈ ELEMENTS DEL JOC. Les parts del joc són: el suport físic, les normes de funcionament i el conjunt de preguntes i respostes. Suport físic Capsa exterior del joc Targetes, una per pregunta, de cinc colors (verd, blau, groc, lila i vermell) per cada grup de tallers. Capsa per a les targetes. Taulell de joc D’altres CML EF CTS CML EF CIN VH IV CIN SMN HC SMN HC CTS VH IV (LOGO) CTS CIN SMN HC CML EF CTS CML EF VH IV CIN VH IV SMN HC En la capsa exterior del joc i en el centre del taulell hi ha de figurar l’anagrama d’aquest joc: “Quan, com, què?”. A la capsa també han de constar els noms i cognoms dels components del grup, així com el curs i grup al qual pertanyen. Normes de funcionament del joc Cal fer un text instructiu on s’expliqui el funcionament i les normes del joc. Preguntes i respostes Cal realitzar preguntes dels diferents tallers cursats al llarg del curs. Aquestes les fareu dins d’horari de centre i a casa (recordeu que el vostre horari durant aquest treball és només de matins per poder treballar a les tardes sols o en grup).
 6. 6. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 3 Cada grup elaborarà 10 preguntes, a mà, de cada taller amb tres possibles respostes a cada pregunta, de les quals tan sols una serà la correcta, que s’haurà de marcar amb el subratllat. Abans de fer-les llegiu amb atenció les orientacions dels diferents tallers que teniu al dossier ja que han de correspondre als continguts indicats. El plantejament de la pregunta ha de ser clar i entenedor, la dificultat ha de consistir en l'elecció de la resposta i no en la comprensió de l'enunciat. Per fer les respostes cal tenir en compte: a. Hi ha d’haver tres respostes redactades, de les quals dues han de ser falses i una correcta. b. Les respostes falses han de semblar correctes. c. No han de ser evidents, sinó que han de fer pensar i demostrar que es domina la matèria. d. Han de ser coherents amb l’enunciat. e. No poden tenir simples afirmacions o negacions com a resposta. Les preguntes es faran primer en un full que recollirà el professorat i, un cop les hagi corregides, les passareu a net a les targetes. En la correcció de les preguntes es valorarà: ● La correcta utilització del vocabulari i la terminologia pròpia de la matèria. ● La capacitat de relacionar tots els continguts d’una forma global. ● L’elaboració dels enunciats de les preguntes i dels seus continguts. ● L’originalitat i la coherència de les respostes no correctes. ● La varietat del tipus de preguntes. En l’avaluació de les preguntes de cada taller es tindrà en compte el treball individual i col·lectiu, juntament amb l’actitud i el comportament que es porti a terme a les hores de classe. Quan passeu les preguntes a les targetes, recordeu que han d’estar agrupades per colors de la següent manera: Color blau: Viajamos por la historia, i Idiomes per viatjar (VH, IV) Color groc: Càlcul al món laboral i Educació física (CML, EF) Color vermell: Ciència, tecnologia i societat (CTS) Color verd: Salut al món natural i Habilitats cognitives (SMN, HC) Color lila: Cinema (CIN) A la part del davant de les targetes escriureu, amb retolador de punta fina negra, la pregunta i les tres respostes, amb la correcta marcada subratllada. Al darrere de la targetes heu d’escriure el codi del taller que correspon amb el color.
 7. 7. Xxxxxxxxxxxxxxxxx? a. Xxxxxxxx b. Xxxxxxxx c. Xxxxxxxx CIN Una vegada acabades les targetes, les haureu d’agrupar per tallers i posar-les en la capsa de les targetes.
 8. 8. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 5 COM SERÀS AVALUAT AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP Utilització correcta del vocabulari específic 2 punts Precisió acurada i varietat en les preguntes Correcció dels continguts Originalitat i coherència de les respostes Correcció lingüística Completesa i netedat 1 punt Power Point 2 punts AVALUACIÓ DEL TREBALL INDIVIDUAL Cooperació amb l’equip 1punt Capacitat d’organitzar-se Exposició oral 2 punts Actitud i comportament 2 punts NOTA FINAL DEL TREBALL Nota de grup + nota individual El grup que no presenti el joc suspendrà el treball . Heu de saber que els indicadors següents s'observaran i s'avaluaran negativament: 1. Un membre (o uns membres) de l’equip imposa el seu punt de vista, de manera que les coses s’han de fer com ell diu o, si no, bloqueja el treball de l’equip. 2. Els membres de l’equip discuteixen entre ells, s’enfaden, de manera que es bloqueja el funcionament de l’equip. 3. Els membres de l’equip es distreuen fàcilment, perden el temps, i no fan el que han de fer. 4. No tots els membres de l’equip són responsables: hi ha algú que no fa la part de treball que li toca o no compleix el compromís que ha contret. 5. No tots els membres de l’equip són responsables: hi ha algú que no exerceix les funcions pròpies del seu rol, o les exerceix de forma insuficient. 6. No tots els membres de l’equip són responsables: hi ha algú que no aporta res, que no vol treballar, que no estudia, que no s’esforça per aprendre, que es conforma amb “copiar” el que han fet els altres.
 9. 9. ORIENTACIONS DELS DIFERENTS TALLERS PER A LA REALITZACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI
 10. 10. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 7 CTS La part del treball de síntesi destinada a l’àrea de tecnologia és la construcció de totes les parts de què consta el “joc”, ho farem amb material diversos, també durem a terme un logotip i un anagrama originals. A més, com a cada projecte tecnològic, s’han d’interpretar els plànols i la documentació adient per a la seva fabricació i muntatge. Les peces o parts que componen aquest treball són: PEÇA MATERIAL Capsa exterior cartró Capsa de les targetes cartró Taulell cartró Targetes per a les preguntes cartolina En acabar el treball s’han de tenir: - totes les peces acabades - el diari tècnic de les 4 sessions de taller omplert a mà (1 alumne/1dia) Se us proporcionarà una fotocòpia del taulell per a que la repliqueu, i n’haureu de pintar les caselles (alternativament: blau, groc, vermell, lila i verd) amb temperes o retoladors d’aquests cinc colors. El logotip del treball ha de figurar al centre. MATERIAL QUE CAL PORTAR Escaire i cartabó, regle Llapis, bolígrafs, maquineta i goma Llapis de colors, retoladors, ANAGRAMA 1. Heu de fer l’anagrama del joc amb l’ordinador. Podeu fer servir tipografies diverses de lletra, imatges, etc. que podeu portar de casa. 2. Heu de dibuixar la mida de la tapa de la capsa del joc, damunt d’un full blanc de mida DIN A3. 3. Damunt d’aquest traçat hi heu de dibuixar l’anagrama. Podeu utilitzar impressions de les diferents parts i enganxar-les fent una mena de collage, però recordeu que els materials els heu de portar de casa. 4. L’acabat serà amb llapis de colors, retoladors, cal·librats, temperes... Si es vol també es podrà fer servir el collage, el mosaic... Es valorarà: - El correcte traçat del dibuix, així com la bona utilització dels estris de dibuix. - La netedat en l’aplicació i la bona presentació del treball - L’originalitat del disseny LOGOTIP 1. Ha de ser original, de creació pròpia i emprant tècniques de dibuix. 2. S’haurà de col·locar al centre del taulell. 3. Ha de tenir una coherència estètica amb l’anagrama i la decoració de la caixa.
 11. 11. 4. El podeu inserir en altres parts del joc per tal de decorar, per exemple, els laterals de la caixa de les targetes... Es valorarà: - El correcte traçat del dibuix, així com la bona utilització dels estris de dibuix. - La netedat en l’aplicació i la bona presentació del treball - L’originalitat del disseny
 12. 12. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 9 LLENGUA CATALANA Tot el treball relacionat amb el Treball de síntesi haurà de ser en llengua catalana: ● Llengua de relació entre els components del grup. ● Redacció de les instruccions. ● Redacció de les preguntes i possibles respostes. ● Desenvolupament del joc. REDACCIÓ DE LES INSTRUCCIONS: El text instructiu ha de tenir les següents característiques: 1. T’ensenya com has de fer alguna cosa perquè el resultat sigui correcte i aconseguir un objectiu. 2. Les frases comencen amb un verb que pot ser un imperatiu o una perífrasi verbal. Hi ha diverses estructures verbals que serveixen per donar instruccions. Les més freqüents són les següents: 1. CAL + INFINITIU: Cal portar calçat esportiu. ● CAL QUE + SUBJUNTIU: Cal que portis paraigua. ● HAVER DE + INFINITIU: Has de firmar la sol·licitud. ● IMPERATIU: Escolta, escolteu. 2. ÉS NECESSARI: És necessari tenir passaport. Amb la forma HAVER DE + INFINITIU: - Es pot emprar la 2a persona del singular: Has de ser puntual. - Pot ser un subjecte genèric: Heu de ser puntuals. S’ha de ser puntual. 3. Les frases són curtes i clares. Però el procés que s’explica pot ser llarg. 4. El vocabulari és precís i específic. 5. L’ordre de les instruccions és fonamental: a) Les instruccions es poden lligar amb mots d’enllaç: Primerament / tot seguit / després / a continuació / finalment... b) Es poden numerar. 6. El text pot anar acompanyat de gràfics il·lustratius. S'ha de redactar amb coherència i correcció lingüístiques.
 13. 13. EDUCACIÓ FÍSICA TEMES / UNITATS 1. Activitats físico-recreatives 2. La higiene esportiva i primers auxilis 3. Sedentarisme i exercici físic 4. L'escalfament en el marc de l'activitat física 5. Les qualitats físiques bàsiques: força, flexibilitat, velocitat i resistència 6. L'activitat física, la gimnàstica, l'esport i l'educació física 7. Reglamentació i generalitats d'esports individuals i col·lectius: futbol, korfbal, atletisme, basquet, tenis taula, natació. 8. Acrosport i balls de saló 9. Instal·lacions esportives de Ripollet. 10. Tipus d´instal·lacions 11. Normativa d´utilització 12. Tipus d’usuaris. 13. PAME MATERIAL DE CONSULTA ● Bibliografia del Departament d’Educació Física ● Material fotocopiat o documental que tu portis ● Coneixements propis sobre el món de l'exercici físic ● Coneixements del teu professor d'Educació Física ● Recursos on line www.pame.org EXEMPLES DE PREGUNTES 1. Què és la zona de canvi? a. És el moment a partir del qual es comença a treballar anaeròbicament. b. És el mètode que utilitza un sistema de treball continu. c. És el moment en què es fa el control de les pulsacions. 2. Quines de les següents opcions són tipus de passades d’handbol? a. Passada amb l’interior del peu / xut amb l’empenya / xut de puntera b. De maluc / en pronació / deixada c) De dits / avantbraç / rematada 3- Quants gimnasos pots trobar a Ripollet? a) 2 públics i tres privats b) 1 públic i 1 privat 3) 3 públics i 8 privats 4- Quin és el percentatge d´abonats i utilització del Patronat d´Esports de Ripollet? a) 20% < 18 anys ; 30% 18/30 anys ; 50% > 30 anys b) 50% < 18 anys ; 20% 18/30 anys ; 30% > 30 anys c) 30% < 18 anys ; 50% 18/30 anys ; 20% > 30 anys
 14. 14. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 11 IDIOMES PER VIATJAR: Francès TEMES / UNITATS Vocabulari treballat: menjar, cotxe, tren, cos, platja, numeració, família, cortesia, etc. Què heu de fer? ● Heu d’escriure les preguntes dels temes esmentats, sense errors gramaticals o ortogràfics. MATERIAL DE CONSULTA ● els apunts de classe ● el diccionari EXEMPLES DE PREGUNTES 1- Definir una paraula en català i oferir tres paraules en francès com a resposta. 2- Formular una pregunta en francès i oferir tres respostes.
 15. 15. CINEMA Què hem de fer? Formular preguntes de diferents tipus. -Explicar una mica l’argument i preguntar el títol de la pel·lícula. - Preguntar sobre conceptes de cinema, gènere, filmografia, fotografia, efectes especials, plans… - Explicar una anècdota o característica de l’argument i haver d’endevinar el títol Exemples de preguntes Exemple 1 Els dracs dominen el món, Com es diu la pel·lícula? 1-Dragons i masmorres 2- Dragonsball 3- El imperio del fuego Exemple 2 Què és la veu en off? 1- Una veu molt bonica 2- La última veu narrativa 3- Un narrador que no es veu Exemple 3 Quin és el títol d’un film que transcorre a tres continents diferents i de manera simultània? 1- Outlander 2- Babel 3- Resident evil
 16. 16. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 13 VIAJAMOS POR LA HISTORIA / ART Los objetivos que persigue este trabajo de síntesis son los siguientes: - Elaborar preguntas y respuestas que demuestren la comprensión de los temas trabajados. - Reconocer las épocas estudiadas. - Situar en su época los diferentes hechos y características. Para lograr estos objetivos deberás: - Consultar los materiales elaborados a lo largo del curso. - Elaborar preguntas y respuestas. - Las preguntas deberán ser complejas: relacionar, comparar, enumerar... Para evaluar se tendrá en cuenta: - Que hayas elaborado de la manera indicada todas las preguntas. - Que la redacción y la ortografía sean correctas. TEMAS / UNIDADES 1. Prehistoria 2. Mesopotamia 3. Egipto 4. Grecia 5. Roma 6. Bizancio 7. Edad Media 8. Edad Moderna EJEMPLOS DE PREGUNTAS Hay 6 modalidades de pregunta que se pueden realizar: 1. Preguntas que hacen referencia al aspecto temporal: ¿A partir de que siglo empieza la Edad Media? a) A partir del siglo IV b) A partir del siglo VI c) A partir del siglo V 2. Preguntas que hacen referencia al nombre de algún personaje, estamento, clase social, etc.: ¿Quien govierna en Egipto? a) El faraón. b) el rei c) el sacerdote 3. Preguntas que hacen referencia a características del arte del momento: ¿Cómo se llamaba el templo mesopotàmico?
 17. 17. a) Zigurat b) Iglesia c) Mezquita 4. Preguntas que hacen referencia a lugares estudiados: ¿Dónde está el estrecho de Mesina? a) El estrecho de Mesina está en Italia b) El estrecho de Mesina està en Túnez c) El estrecho de mesina està en África 5. Preguntas la respuesta de las cuales es la definición de un término: ¿Qué es un dolmen? a) Un dolmen es un monumento prehistórico b) Un monumento medieval c) Un monumento romano 6. Preguntas donde a partir de una definición se tiene que responder con el término que le corresponde: Movimiento cultural de los siglos XV y XVI que hizo renacer las artes y las ciencias, basándose en la cultura clásica y el humanismo. a) Renacimiento b) Barroco c) Filosófico Cada modalidad de pregunta se puede repetir las veces que queráis, pero teniendo en cuenta que tiene que haber preguntas de todas las tipologías. Como los talleres son dos, deberéis realizar 20 preguntas: 10 sobre cuestiones de arte i 10 sobre cuestiones de historia.
 18. 18. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 15 SALUT AL MÓN NATURAL TEMES / UNITATS Cal plantejar d’una a dues preguntes per tema fins un total de 10. L’aparell digestiu L’aparell excretor L’aparell respiratori L’aparell circulatori Els sentits El sistema nerviós El sistema endocrí El cervell EXEMPLES DE PREGUNTES Pregunta correcta 1. Quins és l’organ que vibra dins de l’oïda? a. timpà b. trompa de falopi c. nervi òptic d. orella 2. Quin es el sistema o aparell que conte els bronquis? a. endocrí b. respiratori c. reproductor d. sentits MATERIAL DE CONSULTA Dossiers del curs.
 19. 19. HABILITATS COGNITIVES TEMES Laberintos Lanzarrayos Crucex numèric o sil.labic Sudoku Pintura numèrica Diferencias Sopa de lletres Criptofrase Taula del rellotger EXEMPLES DE PREGUNTES Pregunta correcta 1.El Sudoku es un joc on....: a) els números han d’estar col·locats estratègicament b) Les paraules han de ser de tres lletres c) s’han de fer agrupacions de números d) Hem de fer un dibuix 2. La pintura numèrica....: a) Combina xifres i lletres b) Han de coincidir color i número c) has de trobar un dibuix seguint la concondàcia dels números d) Has de trobar una paraula
 20. 20. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 17 MATEMÀTIQUES Les preguntes de matemàtiques han d’anar relacionades amb els diferents projectes treballats durant el curs i les respostes han de suposar la solució al problema plantejat. TEMES / UNITATS 1. Operacions amb naturals i fraccions 2. Divisibilitat 3. Percentatges 4. Unitats de mesura: capacitat, massa, longitud, superfície. 5. Proporcionalitat 6. Relació entre unitats de mesura. MATERIAL que cal portar / MATERIAL DE CONSULTA ● Fulls de paper, llapis, calculadora i regle. EXEMPLES DE PREGUNTES Preguntes correctes 1. Quin és l’index de massa corporal d’un noi que medeix 1,70 i pesa 80 Kg? Resposta: a) 29 b) 27,6 c) 22,4 3. Quina és la superfície d’un hort de forma quadrada que medeix 15 m de costat?’ Resposta: a) 225 m b) 30m2 c) 225 m2 d) 30 m 4. Quina fracció representa que he menjat, si em menjo dos trossos d’una pizza que prèviament l’havíem dividit en 6 ? a) 6/2 b) ⅓c) 2/6 d) Les dues anteriors
 21. 21. EXPOSICIÓ ORAL El dia 16 de juny haureu de realitzar una exposició oral breu (uns 20 minuts) davant d’un tribunal, format per dos professors/es, sobre el treball de síntesi. Amb aquesta prova es pretén valorar la vostra competència lingüística en català (saber-se expressar oralment i de manera raonada sobre els procediments emprats), així com la vostra capacitat de treball i organització al llarg del treball . L’heu de preparar amb antelació (el dia 15 de juny el podreu preparar a classe) seguint l’esquema general que teniu a sota. Per a realitzar l’exposició oral haureu de fer un Power Point que us ajudi en la presentació del vostre joc, que haureu de tenir al davant per mostrar-lo.. POWER POINT Diapositiva 1: Títol del Treball de síntesi Diapositiva 2: Dades dels integrants Diapositiva 3-4: Organització del treball Com heu preparat el treball? (què ha fet cadascú?, com us heu repartit la feina?, com ho heu fet per buscar les preguntes?, com us heu organitzat per a fer-ho?, quin treball heu fet a casa?, etc.). Diapositiva 5-6: Problemes Quins problemes heu tingut i com els heu solucionat? (què us ha resultat més difícil?, què us ha resultat més fàcil?, hi ha hagut algun problema en la cohesió del grup?, tothom tenia clar el que havia de fer?, heu aprofitat prou el temps?, etc.). Diapositiva 7-8: Què he après? (Heu après a treballar en equip?, ho trobeu útil, interessant o productiu?, etc). Diapositiva 9: Conclusions-Valoració El Power Point ha d’incloure fotografies dels integrants del grup mentre estan treballant per tal de documentar els punts de la presentació. L’exposició oral seguirà l’esquema del Power Point. Tenint present que les diapositives 1 i 2 hauran de correspondre a la introducció del treball.
 22. 22. Treball de síntesi Aula Oberta 2012-2013 19 RECORDA:  Tots els alumnes del grup s’hauran de preparar tots els apartats de l’exposició, tot i que només n’exposaran una part davant el tribunal.  Feu fotos al llarg del TS per tal de poder utilitzar-les en l’exposició oral.  Haureu de mostrar els elements construïts, és a dir el resultat del TS, el dia de l’exposició.  Heu de personalitzar el tauler i la resta dels diferents elements

×