Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ts 11 12 busca't la vida

383 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ts 11 12 busca't la vida

 1. 1. Treball de Síntesi / Projecte de Recerca INS LLUIS COMPANYS Aula Oberta 2011-2012
 2. 2. INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 Nom: Grup: Tutor de Síntesi:
 3. 3. INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 ÍNDEX Pàgines Què és el Treball de Síntesi/ Projecte deRecerca? 1 Busca’t la Vida 2 Objectius Generals 2 Com seràs avaluat 3 Presentació del projecte 3 Realització del Projecte 4 1 Elecció del vostre negoci 4 2 Disseny i distribució del negoci 5 3 Biologia i Salut 7 4 Recursos Humans 9 5 Riscos laborals 13 6 Publicitat 14 7 Imatge Corporativa 15 8 Pressupost i documentació mercantil 16 Annex 1: Estudi de mercat 21 Annex 2: Exposició oral 23 Annex 3: Dissenyem la imatge corporativa 28 Annex 4: Documentació oficial 32 Annex 5: Plantilla 34
 4. 4. 1 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 QUÈ ÉS EL TREBALL DE SÍNTESI / PROJECTE DE RECERCA? El projecte de recerca consisteix en un conjunt d’activitats d’ensenyament interdisciplinari (on les diverses matèries es relacionen) realitzades en grup i individualment durant el període d’una setmana. En aquest període, els alumnes, sota l’assessorament dels professors de les diverses matèries i d’un professor/tutor, haureu d’aplicar, de manera pràctica, els coneixements i habilitats adquirits durant el curs. El projecte de recerca és una manera d’aprendre diferent i col·lectiva. Diferent perquè no suposa únicament estudiar conceptes, sinó sobretot aplicar una sèrie de mètodes i tècniques (procediments) per a obtenir-los. I col·lectiva, perquè la tasca que es proposa s’executa dins d’un equip de treball format per companys amb els quals serà necessari dialogar sobre les activitats, repartir les diverses tasques, en una paraula: col·laborar de manera activa i responsable.
 5. 5. 2 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 BUSCA’T LA VIDA Sota aquest títol realitzarem el nostre projecte de recerca d’aquest curs, que consistirà en la realització, en grup, del projecte de COM MUNTAR UN NEGOCI, el vostre negoci, tenint en compte les diferents àrees d’aprenentatge que enguany heu cursat. Aquest projecte el realitzarem els dies 7,8, 11, 12 i 13de juny. Treballareu en grups de 4 persones i tindreu un tutor/a de síntesi que us assessorarà durant tot el treball. El dia 14 de juny lliurareu, a l’aula del grup classe, una memòria complerta amb tot el treball realitzat, que avaluarà el Tutor de Síntesi. El dia 16 de juny també fareu una exposició oral del projecte que constarà d’una explicació de com ha anat el treball i una representació d’unes entrevistes de treball. A més haureu de lliurar el guió de preparació de l’exposició oral. OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE DE RECERCA Aquest projecte pretén que l’alumnat, mitjançant la creació d’una empresa, sigui capaç de demostrar l’assoliment dels objectius generals d’etapa i, per altra banda, els específics d’àrea. L’elaboració d’aquest projecte permetrà desenvolupar els següents objectius: 1- Prendre consciència de la importància de la presa de decisions, com a eina de treball. 2- Recollir/extreure informació, ordenar-la i saber-la utilitzar en funció de decisions preses. 3- Treballar amb constància i mètode durant tot el projecte de la manera més autònoma possible. 4- Organitzar la pròpia feina i tenir iniciativa per resoldre els problemes que es puguin plantejar. 5- Manifestar creativitat i esperit crític en l’organització i elaboració del projecte. 6- Fer ús dels coneixements i procediments adquirits a les diferents àrees cursades. 7- Presentar un projecte net i ordenat, estructurant el contingut de forma lògica i amb una expressió correcta fent ús d’un vocabulari específic. 8- Expressar oralment el propi projecte, d’una manera clara, entenedora i correcta, fent ús d’un vocabulari adequat i d’un llenguatge específic. 9- Manifestar una actitud positiva i de respecte, escoltar i participar amb el grup en les diferents activitats del projecte.
 6. 6. 3 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 COM SERÀS AVALUAT Seguint els objectius del projecte, a l’hora de l’avaluació es tindran en compte els següents criteris: Individualment Els professors encarregats de cada apartat valoraran el vostre seguiment en la labor diària tenint en compte: La constància en fer la tasca. La cooperació amb l’equip. La capacitat d’organitzar-vos. La correcció lingüística. També se us avaluarà individualment mitjançant l’exposició oral. Com a grup Els diferents creditors avaluaran els continguts i procediments del projecte realitzat. Cal lliurar la memòria amb totes les parts del projecte i un guió de l’exposició oral. Recordeu que l’exclusió d’una part suposarà suspendre el Treball de Síntesi/Projecte de Recerca. També es tindrà en compte la completesa i netedat del projecte que presentareu. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE - La memòria ha de tenir tots els apartats que consten en l’índex. - No poden solapar-se en un mateix full dos apartats. És a dir, en acabar l’apartat haureu de canviar de full. A més a més de tots els apartats desenvolupats, el projecte haurà de constar de: - Portada amb el nom del projecte, el nom de les persones integrants del grup, i el nom del vostre Tutor de Síntesi. - Índex - Bibliografia - Annexos: qualsevol recerca d’informació l’haureu d’incloure en forma d’annex del projecte, tot explicant en què ha consistit el més detalladament possible. El projecte ha de tenir una unificació d’estil (marges, títols i numeració dels apartats i subapartats, mida i tipus de lletra, etc.).
 7. 7. 4 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 REALITZACIÓ DEL PROJECTE Com ja hem dit, en aquest projecte haureu de muntar el vostre propi negoci. Com? Per facilitar-vos la tasca, els diferents tallers han confeccionat un guió de treball que, juntament amb la informació que rebreu, us serà de gran ajut. 1- ELECCIÓ DEL VOSTRE NEGOCI Quin negoci vols fer? Com és lògic al vostre grup teniu uns interessos i haureu de parlar de quin negoci voldreu muntar, el perquè (gustos o altres raons), en què consistirà, a on el muntareu (que com és lògic serà Ripollet)... Així doncs, haureu de presentar una explicació escrita, indicant el tipus de negoci que voleu, la localitat i la zona; raonant, en general, el perquè de la vostra elecció. Estudi de mercat Dins de l’explicació anterior haureu d’incloure un estudi de mercat que comporta estudiar: els sectors de l’activitat econòmica, de la competència i de la possible demanda potencial. Per això cal: A – explicar a quin sector econòmic pertany el negoci: primari, secundari, terciari. Els sectors d’activitat económica. B- analitzar si existeixen o no altres negocis com el vostre a Ripollet, i justificar el lloc concret on el col·locareu, a partir de l’emplaçament en el plànol del poble i fotografies del lloc. Estudi de la competencia. C- explicar a qui pot anar dirigit el vostre negoci? A qui pot interessar? Cal fer un estudi de la població, d’aquesta forma podem deduir indirectament quins grups d’edat són o no potencials consumidors dels nostre producte o servei. La demanda potencial.
 8. 8. 5 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 2- DISSENY I DISTRIBUCIÓ DEL NEGOCI El primer que cal fer és un Projecte on es definiran les característiques que ha de tenir la nostra empresa, i donar solució amb un disseny detallat que satisfagui les necessitats del nostre negoci. Un projecte consta d’una memòria, un plec de condicions, uns plànols i un pressupost. En la memòria i el plec de condicions es justifiquen els càlculs necessaris per a determinar els materials que es faran servir, el procés de construcció, la qualitat dels materials, els terminis de construcció, etc. Els plànols donen resposta a la ubicació, dimensions, distribució interior, instal·lacions del nostre negoci.  Plànol de situació i emplaçament (ubicació de la nostra empresa)  Plànol de distribució (dimensions, distribució, instal·lació, etc.)  Plànol de cotes (acotació de tot l’habitatge). En el pressupost ha de quedar reflectit el valor econòmic desglossat de totes les parts del projecte. - Plànol de situació i emplaçament : situació d’una manera general de la parcel·la respecte a l’entorn. Es representa normalment a escala 1/500. Feu una cerca a la xarxa per tal de trobar un plànol a l'Escala indicada i imprimiu la part on ubicaríeu el vostre negoci. Hi heu de fer constar la ubicació exacte del local on muntareu el negoci, el nom dels carrers propers i el propi i a poder ser al orientació de la façana. - Plànol de cotes: Plànol de la planta del vostre local on representareu acotats i a escala 1/50 o 1/100 tots els espais compartimentats, les parets, els envans, els elements constructius, les superfícies construïdes, etc. LOCAL: - Local cantoner de planta rectangular de 8 m (Façana principal) x 10 m(F. lateral) amb parets exteriors de 0.3 m de gruix. - Superfície útil aproximada de 75 m2. Local diàfan, compartimentable amb envans de 10 cm i/o parets de 15 cm. - Porta d'entrada a la façana principal ( 3 x 3 m) - Finestral-Aparador de 3 x 2 m situat a façana principal i a 1m del terra. - Tres entrades de llum per finestra no practicable situats equidistants en amplària i a 2m del terra, amb unes mides de 1x 1m. - Alçària del local 4.75 m Heu de dibuixar el plànol de cotes de la vostra empresa indicant:  La superfície en m2 de cada estança.  Acotació dels espais interiors.  Representació dels diferents grossors dels envans  Representació de portes i finestres.
 9. 9. 6 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 - Plànol de distribució: plànol on heu de fer constar el mobiliari, els elements sanitaris, els aparells, etc. Heu de representar el plànol de distribució de la vostra empresa amb el contingut de cada estança. Tots els plànols han d’anar acompanyats d’un caixetí, un model del qual és el que teniu a continuació. Nom Data Verifica INS LLUÍS COMPANYS M. Mira 13/06/12 J. Viu E ...... : ........ PLÀNOL DE COTES Nº ............
 10. 10. 7 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 3- Biologia i Salut INTRODUCCIÓ En aquest punt del crèdit ens centrarem en aquests objectius: 1. Distribució de la botiga 2. Selecció i gestió dels productes. 3. Ambientació. 4. Presentació dels productes (medis físics) DESENVOLUPAMENT Distribucio de la botiga. Consulta aquesta web http://www.comercionista.com/local-inventario/como-colocar- productos-tienda. Trobaras els criteris per a endreçar els productes per zones. Descriu i explica els cinc punts bàsics. Una vegada ja saps quins tipus de zones han d’haver cal distribuir-les en un planell per saber on colocaràs els productes i podràs passar a la segona fasse. (selecció i gestió dels productes). Amb ajuda d’aquesta distribució organitza la teva botiga i col.loca els productes: Animals, Complements llar (2), Parafarmacia i perfumería, Xarcuteria (2), illes, condiments, aperitius, llegums/pastes/conserves, fruita i verdura, forn, reposteria, cafés i infusions, lactics, carnicería, bodega, beguda no alcoholica, congelats, peixeteria. Postres i gelats. (annex 5) Selecció i gestió de productes Una vegada ja tens decidit on es colocarà cada productes has de gestionar quin tipus de productes vendràs a la teva botiga, es a dir, primeres marques, marques més econòmiques, marques blanques…. Consulta la web http://www.slideshare.net/juanpahen/el-surtido per poder saber la informació que es demana acontinuació.  Que és l’assortiment (surtido)?  Quins son els objectius bàsics de l’assortiment?  Quines característiques ha de tenir l’assortiment?  Completa la taula:
 11. 11. 8 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 TIPUS ASSOR- TIMENT AMPLI I PROFUND AMPLI I POC PROFUND ESTRET I PROFUND ESTRET I POC PROFUND CARAC- TERIS- TIQUES  Què factors ha de tenir en compte el comerciant a l’hora de definir el seu assortiment?  Entre quins tipus de productes el comerciant ha d’escollir? Ara que ja tens tota la informació defineix l’assortiment que oferiràs a la teva botiga. (tipologia de producte, tipologia de públic,etc…) Raona la teva desposta. Ambientació L’ambientació es refereix a l’il.luminació, colors, temperatura i fins i tot musica ambiental de la botiga. Consulta la web http://www.comercionista.com/local- inventario/como-iluminar-tienda i consulta aquestes preguntes:  Quins aspectos has de tenir en compte a l’hora d’il.luminar la botiga?  Quins tipus de color utilitzaries per cada zona o producte?  Que has de tenir en compte respecte la temperatura? http://www.comercionista.com/local-inventario/elegir-climatizacion-empresa Ara que ja coneixes tota l informació defineix quina ambientació donaràs a la teva botiga. Raona la desposta. Presentació dels productes Poc a poc estàs perfilant com distribuiràs els prductes, quins productes posaràs a la venda, quina ambientació li donaràs… Per últim, s’ha de decidir on mostraràs el producte (en prestatgeries, en “illes”, expositors…..). Consulta la web http://www.comercionista.com/local-inventario/como-equipar-tienda i escull amb quin tipus de suport físic vols mostrar els productes a la teva botiga.
 12. 12. 9 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 4- RECURSOS HUMANS Informe general Heu de pensar quina mena de treballadors/es necessiteu, per tant haureu de: a) Fer recerca de la informació quin tipus de titulació han de tenir els treballadors/es. b) Cercar informació sobre els permisos d’obertura del negoci: condicions que es necessiten i normes.  Haureu de fer un informe que consti dels següents apartats: a) Nombre de persones que creieu que necessita el vostre negoci. b) Tipus de persones, qualificació i coneixements que han de tenir; i descripció de la feina que farien. Anunci / Carta de presentació / Currículum Segurament per a la vostra empresa necessitareu contractar personal amb unes característiques concretes (ja treballades a l’apartat anterior) i, per tant, haureu d’escriure el text d’un anunci al diari oferint el lloc o llocs de treball de la vostra empresa. Així mateix, demanareu una carta de presentació i el currículum a aquelles persones que responen a la vostra demanda. Seria bo, doncs, que tinguéssiu en compte les regles de presentació establertes en aquests documents. La carta de presentació és un escrit de caràcter formal que es lliura juntament amb el currículum quan es fa una sol·licitud per a ocupar un lloc de treball. Entrevista La vostra empresa necessita un nou treballador o treballadora que pugui aportar els seus coneixements i les seves habilitats per desenvolupar unes tasques que vosaltres mateixos heu d’especificar. Després d’haver definit el lloc de treball i d’haver dut a terme els passos corresponents (anunci de premsa, contacte amb un col·legi professional, etc...) heu de seleccionar un candidat/a.  Heu de preparar tots junts la representació d’una entrevista de feina, que es farà en l’exposició oral del vostre treball. L’entrevistador/a utilitzarà les preguntes que vosaltres mateixos seleccionareu d’entre les que inclou aquest dossier (n’hi podeu afegir alguna de nova si ho considereu oportú). Hi ha d’haver com a mínim 15 preguntes. La selecció de les preguntes i la preparació de les respostes la podeu fer durant la setmana que teniu per fer el Projecte de recerca. Tant les preguntes com les respostes s’han de presentar per escrit dins del treball final que heu de lliurar. Per a l’entrevistat/ada podeu inventar unes característiques adients a la feina que suposadament ha de desenvolupar (uns determinats estudis, una certa experiència
 13. 13. 10 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 laboral, etc...), però recordeu que aquestes dades han de ser coherents (per exemple, no es pot dir que el candidat té 17 anys i 5 d’experiència professional). Per preparar l’entrevista heu de tenir en compte els aspectes que trobareu a continuació i els dos esquemes de l’annex 2 que heu fet servit durant el curs. Qüestions generals referides a l’entrevistat/ada:  COMUNICACIÓ VERBAL: Repeteixes paraules? Respons amb claredat? Contestes amb monosíl·labs? Tens cura de les expressions que utilitzes? Interromps l’entrevistador/a? El tractes de tu o de vostè?  COMUNICACIÓ NO VERBAL: Com dones la mà?...........................................amb fermesa / flàccidament Somrius? .........................................................sí / no Mirada.........................................................mires l'entrevistador/a no el/la mires Escoltes amb atenció les explicacions? Penses abans de dir la resposta? Mous sovint les mans? Posició del cos: - lleugera inclinació cap endavant - recolzament total en el respatller - molt relaxada Proximitat amb l'entrevistador/a Expressions facials de: Serenitat / Sorpresa / Interès / Apatia Preguntes de l’entrevista: Preguntes prèvies (per “trencar el gel”) a. Ha arribat bé fins aquí? b. En quin mitjà de transport ha vingut? c. Hi havia trànsit? Formació 1. Quina formació té? 2. Per què es va decidir per aquests estudis? 3. Per què va abandonar els estudis? 4. Durant els seus estudis, quins han estat els fracassos més grans? 5. On va aprendre a parlar francès / anglès / italià? 6. Quins han estat els seus mètodes de treball als estudis? 7. Pensa prosseguir o ampliar els seus estudis d’alguna manera? 8. Parli’m de la seva formació complementària.
 14. 14. 11 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 9. Va tenir cap càrrec representatiu durant el temps d’estudiant (delegat/ada de curs, membre d’un sindicat d’estudiants...). 10. Quines eren les seves activitats extraescolars? 11. En què l’han preparat els anys d’estudi per a la vida professional? Aspectes professionals 12. Quina creu que pot ser per a vostè la dificultat més gran en passar de la vida d’estudiant a la vida laboral i / o d’una feina a l’altra? 13. Quines són les feines que ha tingut? 14. Quines funcions feia en els treballs abans esmentats? 15. Quines li han agradat més? 16. Com va accedir a la/les empreses X, i quin ha estat el motiu de baixa? 17. Com és que vostè ha canviat tan sovint d’empresa? 18. Quina ha estat la situació professional més difícil que ha hagut d’afrontar? I el seu fracàs més gran? 19. Quina creu que és la reacció més adequada quan es troba davant d’un client/a maleducat i/o agressiu? 20. Quin ha estat el seu èxit professional més important o la seva màxima contribució a la seva feina? 21. Què espera del seu cap? Quines característiques valora més del seu cap? 22. Quines són les tasques amb les quals es troba més realitzat? 23. Prefereix una feina previsible i monòtona o una de canviant i dinàmica? 24. Com prefereix treballar, sol/a o en equip? 25. Estaria disposat a dedicar uns mesos a seguir un curs de formació a càrrec de l’empresa abans de ser contractat/da? 26. Està disposat a desplaçar-se on indiqui l’empresa? 27. Quan temps fa que és a l’atur? Què ha fet tot aquest temps que ha estat sense treballar? 28. Ha fet alguna activitat professional no estrictament laboral (pràctiques, col·laboracions...)? Personal 29. Com es definiria a si mateix/a? 30. Quines són les seves millors característiques? I els seus defectes? 31. Es considera més aviat líder o seguidor? 32. Quins són els valors més importants a la seva vida? 33. Quins fets o circumstàncies de la seva vida creu que han estat decisius per a la configuració de la seva personalitat? 34. Quines situacions o persones el fan sentir alterat o nerviós? Com ho fa per controlar-se? 35. Quina és la decisió més important que ha hagut de prendre en el passat? 36. Confia en les persones en general o no ho fa fins que les coneix a fons? Per què? 37. Si tingués temps, hi ha activitats en les quals li agradaria participar? Quines? Per què? 38. Sobre quin tema no li agradaria que li preguntés? Per què?
 15. 15. 12 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 Lloc de treball 39. Què l’atreu més de la nostra empresa? Per què s'ha posat en contacte amb nosaltres? 40. Què sap de la nostra empresa? Què sap del nostre mercat? 41. De quina manera li satisfà el treball que li oferim? 42. Quin és el salari que desitjaria? Quin és el salari que estaria disposat a rebre? 43. Què pot guanyar l'empresa si el/la contracta a vostè i no a una altra persona?
 16. 16. 13 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 5- RISCOS LABORALS Cuidem la salut dels nostres treballadors/es Tots sabem que l'activitat física és necessària en les nostres vides, però cada vegada tendim més al sedentarisme a causa del desenvolupament tecnològic. La inactivitat física, com ja has estudiat, afecta negativament tots els sistemes orgànics amb la conseqüent pèrdua de qualitat de vida i, a la llarga , amb problemes fins i tot greus de salut . Però per aconseguir un benestar físic i mental tampoc cal un entrenament d'alt rendiment, n'hi ha prou amb 3 o 4 hores a la setmana d'activitat física variada i moderada . Com que esteu creant un negoci, volem que us feu uns plantejaments sobre el grau d'exercici físic que realitza cada treballador/a, les qualitats físiques que es posen de manifest i les parts del cos implicades per tal de determinar si convé la realització d'activitats físiques complementàries o no. Per exemple: un treballador/a de la construcció realitza un nivell d'activitat física important quant a força i resistència, però aquesta activitat cal complementar-la amb estiraments i un treball de compensació del tronc a causa de la sobrecàrrega excessiva de l'esquena. D'altra banda, els administratius/ves passen tot el dia asseguts en una cadira amb un nivell d'activitat física nul… Fes un esquema o organigrama de la teva empresa per tal de determinar quins tipus de treballadors tens i detalla les qualitats que necessiten i la musculatura que treballen. Pautes a seguir : 1.a. Tipus de treballador/a. 1.b. Qualitat física que treballa. 1.c. Principals grups musculars que utilitza. 1.d. Grau d'implicació física (molt gran/gran/mitjana/poca/nul·la). 1.e. Cal una activitat física complementària ? 1.f. De quin tipus? 1.g. Quants dies a la setmana? 1.h. Cal incidir en l’educació postural?
 17. 17. 14 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 6- PUBLICITAT Una vegada constituït el negoci, passem a la seva promoció mitjançant una campanya de màrketing seguint un procés comercial (entenem com a tal un conjunt d’operacions coordinades que contribueixen al desenvolupament de les vendes d’un producte o servei), on la publicitat té la funció de difondre l’existència dels productes a través dels mitjans de comunicació. Potser, depenent de la vostra economia ... a) contractaríeu una empresa publicitària que s’encarregués d’aquesta funció, b) crearíeu la vostra pròpia publicitat; per això, necessitareu una imatge corporativa Creamos nuestra cuña publicitaria para la radio. Vamos a realizar una cuña publicitaria. Para ello debes: crear el mensaje y gravarlo con el programa audacity. Recuerda que tiene que ajustarse el texto al negocio o al producto que producís. Igualmente los recursos acústicos: sonidos, músicas, etc., también deben ajustarse al objetivo.
 18. 18. 15 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 7. IMATGE CORPORATIVA DE L’EMPRESA La imatge corporativa és la imatge que ha d’identificar el nostre negoci. Aquesta imatge conté un logotip (nom) i un anagrama (imatge), que sintetitzen les característiques del producte o entitat que representen. IMATGE CORPORATIVA= LOGOTIP (nom)+ ANAGRAMA (imatge)  El logotip és la forma gràfica del nom, esdevé la cal·ligrafia. Ha de ser dissenyat per tal que sigui consistent als ulls, agradable, que no cansi, impactant, fàcil de recordar  El símbol o anagrama és una forma iconogràfica que acompanya el logotip, com per exemple el símbol de Port Aventura. L’anagrama pot ser abstracte, és a dir sense cap significat en concret, o figuratiu (amb un significat). A vegades l’anagrama coincideix amb la lletra inicial del nom de l’empresa. Per tant, la marca és el nom del negoci en la seva totalitat: el conjunt de logotip i anagrama Una marca és també un conjunt d’apreciacions subjectives de cada individu. Poden ser apreciades com si tinguessin una personalitat: fresques, avorrides, elegants, modernes, antigues, joves, tradicionals... Normalment la personalitat d’una marca té més d’una d’aquestes característiques: una marca jove pot ser moderna i divertida. Què has de fer: 1. Cada membre del grup haurà de fer el seu disseny de la imatge corporativa. A continuació, remarquem les següents pautes a seguir. (Vegeu també annex 3) Per al logotip : - Ha de ser fàcil de retenir a la ment. - Ha de connotar les mateixes característiques que voleu ressaltar del producte, tant en el nom com en el tipus de lletra. La forma de la lletra ha de ser coherent, per exemple: BIMBO (lletra rodona i toveta), la paraula bimbo té la connotació d’omplir-se la boca d’una cosa esponjosa. Per a l’anagrama: - La imatge ha de ser simple (recordeu que pot anar estampada en un sobre amb una mesura de 2cm o bé en una tanca publicitària amb una mesura de 2m). - Ha de tenir la màxima informació connotativa amb la mínima expressió gràfica. - Ha de definir les característiques que volem vendre del producte o de l’empresa. - Ha de seguir les normes de la psicologia del color i si és possible no utilitzar més de tres colors.
 19. 19. 16 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 8- PRESSUPOST Y DOCUMENTACIÓ MERCANTIL Quants diners ens faran falta? La Patrícia i la Zulema volen muntar una fruiteria. NO TENEN LOCAL, NO TENEN MOBILIARI, PERÒ TENEN EMPENTA, GANES DE TREBALLAR I VINT-I-VUIT MIL EUROS D'UNA HERÈNCIA. Decideixen fer un pressupost per poder muntar i mantenir la fruiteria durant tres mesos, suposant que durant aquest temps no tindran cap ingrés. Comencen a pensar: * Volen llogar un local o volen comprar-lo? Després d’informar-se de preus de locals de lloguers i de compra a Ripollet decideixen llogar-ne un de 60 m2 que els costarà 425 € al mes. * Documentació i papers Per iniciar el negoci fan unes gestions a l'Ajuntament de Ripollet (la informació de tot el que necessiten la podeu trobar a l’annex 4). A més a més de les gestions a l’Ajuntament han de fer una acta de constitució del negoci com a autònomes o bé com a Societat Limitada. Si la fan com a autònomes, els béns propis i personals són garantia davant de qualsevol emergència econòmica, en canvi, si la fan com a Societat Limitada (S.L.), aleshores es respon amb els béns del negoci. Opten per fer una S.L. i això costa aproximadament uns 3.000 euros. També s’ha de pagar el registre mercantil que depèn del tipus de negoci i del número de treballadors. Pot costar al voltant d’uns 190 euros. * Condicionament del local. · Necessiten tenir llum, aigua i telèfon. · Necessiten comprar una càmera frigorífica, el mostrador i els prestatges, i unes balances. Demanen informació i troben que: - Donar d'alta la llum costa 160 euros. - Donar d'alta l'aigua costa 285 euros. - Donar d'alta el telèfon costa 128 euros. El pressupost de tot el mobiliari i les obres necessàries puja a 19.300 euros. * Manteniment del local A continuació pensen quant pot costar el manteniment mensual del local. Pregunten a un fruiter amic seu i els diu que:
 20. 20. 17 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 - El llum pot costar uns 180 euros al mes. - L'aigua ve a costar uns 24 euros al mes. - El telèfon uns 60 euros al mes. * Transport S’adonen que per portar la fruita i la verdura de Mercabarna és més pràctic i barat fer- ho elles mateixes si tenen una furgoneta. Miren preus de furgonetes i troben que el preu mig de la que necessiten és de 15.000 euros, aproximadament, tot inclòs, excepte l'assegurança. A més, calculen que per la distància a Mercabarna gastaran uns 200 € mensuals de gas-oil. I per entrar a Mercabarna s'ha de satisfer un bonus anual de 280 €. *Gestoria Els primers mesos volen tenir una gestoria que els porti la comptabilitat, els pagaments dels impostos, etc. Pregunten i pel tipus de negoci el servei de la gestoria els costa uns 100 € mensuals. * Assegurances El gestor els informa que han de tenir una assegurança del local que depèn del local i del tipus de negoci i que pot ser d'uns 300 euros anuals, i que es paga al començament de cada any. Així mateix han de tenir l'assegurança de la furgoneta: com que són conductores novelles, l'assegurança és del 16% del valor de la furgoneta. De moment no tindran dependents/es, perquè el seu amic els ha dit que un dependent/a que treballi 8 hores diàries surt per uns 900 € (600 € de sou i 300 € de l’ assegurança). Tot i així s’han d’assegurar elles i, per tant, han de comptar amb pagar uns 600 € d’assegurança per a totes dues (suposant que els tres primers mesos elles no cobraran cap sou). I per últim han de tenir diners per comprar el gènere a Mercabarna. L'amic fruiter els diu que ell compra fruita per uns 1.100 € a la setmana. Què heu de fer? Heu de fer un pressupost per iniciar el vostre negoci i per mantenir-lo durant els tres primers mesos que contempli els mateixos apartats (o similars, sempre adaptats al vostre cas).
 21. 21. 18 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 PRESSUPOST INICIAL DEL NEGOCI I MANTENIR-LO 3 MESOS LOCAL Lloguer local PAPERS I DOCUMENTACIÓ Llicència Municipal Acta de la S.L. Registre Mercantil Taxa d'obertura CONDICIONAR LOCAL Altes de: Llum Aigua Telèfon Mobiliari i obres TRANSPORT Furgoneta Bonus d'entrada a Mercabarna Gas-oil MANTENIMENT Llum (estiu) Aigua Telèfon GESTORIA Gestoria ASSEGURANCES Local Furgoneta (16% de 15 000 €) Assegurança d’ells GÈNERE 1.100/setmana TOTAL
 22. 22. 19 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 Totes les operacions realitzades amb la compravenda d’un producte –o amb el gaudi i prestació d’un servei com a forma de compravenda tenen l’origen en el mercat. Mitjançant la publicitat, les empreses ofereixen els seus serveis i els consumidors trien els que s’adapten millor al que busquen. Els documents que es generen en dur a terme totes aquestes activitats s’anomenen documents mercantils. Podem classificar aquests documents en interns i externs. Els documents d’ús intern no tenen formulari preestablert. En canvi, alguns documents externs han de reunir uns requisits de tipus normatiu o legislatiu que en garanteixin la validesa en el dret mercantil. Com a documents externs més importants tenim l’albarà, la factura, el rebut i el xec bancari. L’albarà o nota de lliurament L’albarà és el document que acompanya el lliurament de mercaderies d’una empresa al client. Serveix a l’empresa venedora per a fer posteriorment la factura, i al comprador com a comprovant de la mercaderia que rep. Un albarà ha d’indicar les informacions següents:  Les dades identificatives del venedor i del client  La data de lliurament de les mercaderies  Model, referències i quantitat d’articles  La signatura de qui rep la mercaderia, donant-hi conformitat A continuació en tens un exemple: La factura La factura és un document indispensable en la pràctica comptable i legal d’una empresa, ja que representa un títol de propietat i un deute del comprador a favor del venedor quan l’operació de compravenda és a treball. La factura és un document comptable mitjançant el qual la part venedora comunica a la part compradora les característiques i el preu de les mercaderies o dels serveis prestats. Perquè un factura sigui emesa correctament, hi han de constar els elements següents:  El nom o raó, l’adreça i el NIF (número d’identificació fiscal) de la part venedora i de la part compradora  La data  El número de factura  La base imposable  El concepte (el detall o descripció de l’article facturat)  El preu de l’article o dels articles  El tipus d’IVA (impost sobre el valor afegit) aplicat  L’import total de la factura  La forma de pagament (No és indispensable). Quan una empresa compradora o un client rep una factura per una operació de compravenda, ha de procedir al seu pagament en el moment i la forma estipulats. Els tipus de pagaments més habituals en les operacions mercantils són: en efectiu i en xecs. Algunes d’aquestes operacions necessiten el suport d’un document que n’acrediti el pagament. Un d’aquests documents és el rebut.
 23. 23. 20 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 El rebut El rebut és el document que acredita la realització del pagament. És indispensable en les operacions al comptat pagades en efectiu. En el rebut ha de constar:  La identificació del venedor i del comprador  La quantitat rebuda  El concepte o el número de factura  La data  La signatura de qui cobra. El xec El xec bancari és el document per mitjà del qual es dóna una ordre de pagament a un banc o entitat de treball. El xec pot ser nominatiu o al portador. En un xec nominatiu figura el nom i cognom d’una persona o la raó social d’una empresa i només el pot cobrar el titular indicat. Quan és al portador, s’indica així en el document i el pot cobrar el tenidor del document, sigui qui sigui. A més a més en el xec hi ha de constar la data en lletres, l’import en números i lletres, i la signatura del titular del compte, que és qui paga. Quan volem indicar que un xec s’ha d’ingressar necessàriament en un compte bancari per a poder-lo cobrar, cal barrar-lo amb dues ratlles paral·leles i escriure-hi “per abonar en compte”. Aquest tipus de xec s’anomena xec barrat. Amb l’ajut de les explicacions anteriors, cal que omplis la documentació mercantil de la teva empresa. Pots fer servir plantilles de l’ordinador o copiar d’internet. També pots fer servir dels que ja es venen fets i tunejar-los amb el vostre logo:  Model d’un albarà  Model d’un rebut  Model d’una factura.  Model d’un xec
 24. 24. 21 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 ANNEX 1. ESTUDI DE MERCAT
 25. 25. 22 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12
 26. 26. 23 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 ANNEX 2. EXPOSICIÓ ORAL
 27. 27. 24 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 Indicacions per a l'exposició oral PARTS DE L’EXPOSICIÓ CONCRECIÓ DE CONTINGUTS FÓRMULES Presentació Presentació personal Títol de l’exposició  “Hola a tothom, ens diem...” Introducció Indicar els objectius Descriure la necessitat / Problema / Motivació real  “Ens proposem exposar...”  “Aquesta exposició tracta sobre...” Cos Seguiment del guió PRÈVIAMENT: -Cercar, seleccionar i ordenar informació pròpia o aliena -Crear un guió per treballar els continguts  Marcar ordre: “En primer lloc”  Encetar tema: “Respecte a ...”  Continuar en el mateix punt: “Tot seguit”  Distingir: “D’una banda”  Remarcar: “Convé destacar  Donar detalls: “Per exemple...”  Resumir: “En resum” / “Recapitulant” Conclusió -Concloure/ Fer una síntesi de l’exposició -Valorar si assolim els objectius  “En conclusió”  “Per acabar”  “Per concloure” Precs i preguntes Donar la paraula i contestar  “Teniu algun dubte”  “Alguna pregunta” Comiat Acomiadar-se “Gràcies per la vostra atenció”
 28. 28. 25 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 Consells per a l'exposició oral A L'HORA DE FER L'EXPOSICIÓ ORAL NO POTS OBLIDAR LLENGUATGE CORPORAL LLENGUATGE VERBAL SUPORTS / RECURSOS  Presència física acurada  To de veu segur  Volum adequat  Control dels moviments corporals  Fluïdesa en el discurs  Vocabulari apropiat  Correcció lingüística  Murals  Mapes / Gràfics  Maquetes  Presentacions multimèdia  Projeccions Recorda que les exposicions orals cal preparar-les i assajar-les abans de dur-les a terme
 29. 29. 26 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 Assistent per a la redacció del COS i la CONCLUSIÓ A continuació tens un espai per fer un redactat “en brut” del COS de l'exposició oral, fixa't en les parts que se't recomanen: De quina manera us heu organitzat? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .. Com/on heu fet la recerca d'informació? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Com heu pres les decisions? ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Amb quines dificultats us heu trobat? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................... Quin ha estat l'ambient del grup(responsabilitat,lideratge...)? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Estàs satisfet del teu resultat? .................. Per què? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Quina nota et posaries? ........................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
 30. 30. 27 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 A continuació tens un espai per fer un redactat “en brut” de la CONCLUSIÓ/VALORACIÓ de l'exposició oral, fixa't en les parts que se't donen fetes: Per acabar, us mostrarem la nostra solució: El/la .......................................................................................................................................... que com podeu veure compleix els objectius que ens havíem marcat, ja que està resolt ........................................................................................................................................... ....................................................................……………………………………….. Amb tot el treball hem après........................................................................................... i pensem poder-ho aplicar...................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. Valorem el nostre treball...................................................................................................
 31. 31. 28 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 ANNEX 3. DISSENYEM LA IMATGE CORPORATIVA
 32. 32. 29 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 LES ESTRUCTURES BÀSIQUES DEL DISSENY El cercle, el triangle i el quadrat són tres formes fonamentals que es prenen com a base a l’hora de fer les creacions de disseny. L’estructura d’aquestes formes en permet la descomposició de les parts; també es poden fer múltiples combinacions entre dues o més formes.  El cercle La forma i l’estructura del cercle estan condicionades per la força que exerceix el centre respecte a tots els punts. El cercle s’utilitza molt com a base estructural i s’aplica sovint en la creació de logotips. Les formes principals en què es poden articular els cercles són la intersecció, la disposició concèntrica i la subdivisió regular o irregular. Diferents estructures sorgides de la divisió regular i irregular d’un cercle  El triangle El triangle admet una infinita variació de formes, segons les longituds dels costats. Per estructurar internament el triangle i crear noves formes gràfiques es poden utilitzar les bisectrius, les mitjanes, les altures i les mediatriusEl triangle també es pot dibuixar recolzat en un dels vèrtex: això produeix una sensació visual de moviment.
 33. 33. 30 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 Aquesta il·lustració mostra diferents divisions i combinacions de les parts d’un triangle  El quadrat El quadrat es caracteritza pel fet que té una estructura estàtica que transmet seguretat i harmonia. És l’element bàsic que ofereix més possibilitats de crear formes derivades: a partir dels costats i de les diagonals es poden fer moltes formes noves. Aquest és un mètode generalitzat en el disseny de logotips. Si es modifiquen les proporcions del quadrat s’obté una forma que també és estable: el rectangle.
 34. 34. 31 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 Aquests exemples mostren divisions regulars i combinacions lliures de les parts d’un quadrat.  Les figures compostes Les tres formes planes fonamentals es poden combinar per tal de crear estructures més complexes, molt utilitzades també en disseny gràfic. Observa en aquests exemples les possibilitats d’interrelació de les tres formes planes fonamentals.
 35. 35. 32 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ OFICIAL
 36. 36. 33 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 ACTIVITATS CLASSIFICADES B) Tallers i/o indústries o botigues en general (perruqueries, oficines, etc.) de més de 100 m2. 1. Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 2. Fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptura de compra-venda del local. 3. Acta de constitució de S.L.: 3.005,06 € 4. Liquidació de la taxa d'obertura: quota fixa de 1510,40€ + 3,20€ per metre quadrat construït + 0,53 per metre quadrat descobert. 5. Descripció de l’activitat mitjançant un projecte tècnic, visat pel corresponent col·legi oficial, que inclogui plànol d’emplaçament a escala 1:1000, signat pel sol·licitant que facilita el Servei Tècnic Municipal. 6. La certificació tècnica, visada pel corresponent col·legi oficial, acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits mediambientals i altres requisits preceptius. 7. Relació de veïns colindants, nom i direcció del veí de la dreta, esquerra, dalt i fons. 8. Registre mercantil: 191,38 € (certificat de denominació social + provisión + inscripció d'una S. L.) 9. Llicència d’obres (Ha d’adjuntar-se el pressupost de les obres a realitzar)
 37. 37. 34 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12 ANNEX 5. PLANTILLA
 38. 38. 35 INS LLUÍS COMPANYS Treball de Síntesi / Projecte de Recerca Aula Oberta 11-12

×