ช่วงชั้นที่1

2,347 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ช่วงชั้นที่1

 1. 1. ตัว อย่า ง หน่ว ยการเรีย นรู้ ปรัช ญาของ เศรษฐกิจ พอเพีย ง เพือทดลองใช้สำาหรับ ่ ช่วงชันที่ 1 ้ (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3)คณะทำา งานบูร ณาการเศรษฐกิจ พอเพีย ง สูก ารเรีย นการสอน ่
 2. 2. กระทรวงศึก ษาธิก าร ธัน วาคม 2549 ช่วงชั้นที่ 1 - 2
 3. 3. คำา นำา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้น้อมนำาหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและปรากฏความสำาเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้นและจากความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มอบหมายให้คณะทำางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน จัดทำา ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้บ ูร ณาการปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ และสามารถนำาหลักคิดหลักปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม คณะทำางานฯ ได้ร่วมกับภาคีต่าง ๆ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ “สร้างคนสร้างสังคม สู่ความพอเพียง :ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน” ในเดือนตุลาคม 2549 เพื่อให้ครูและบุคลากรในวงการศึกษา ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ และมีความสามารถในการจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมระดมความคิดเห็นยกร่างตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับ และได้จัดประชุมเ ชิงปฏิบัติการเพื่อปรับร่างชุดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเดือนพฤศจิกายน 2549 โดยมีผลผลิตเป็นชุดเอกสาร 6 เล่มแยกตามแต่ละช่วงชั้น รวมถึงอาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน และจะได้นำาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้นี้ไปทดลองใช้และวิจัยเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาที่สนใจอาสาสมัครร่วมเป็นเครือข่ายสถานศึกษาทดลองประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เพื่อร่วมพัฒนาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม ช่วงชั้นที่ 1 - 1
 4. 4. มากยิ่งขึ้น และจะได้ให้สถานศึกษาทั่วประเทศสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ทันในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป คณะทำางานฯ ใคร่ขอขอบคุณ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกท่านที่มุ่งมั่น และทุ่มเท กำาลังกาย กำาลังใจ และกำาลังสติปัญญา ในการจัดทำาชุดตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี้จนสำาเร็จเกินความคาดหมาย คณะทำา งานบูร ณาการเศรษฐกิจ พอเพีย งสู่ก ารเรีย นการสอน ธัน วาคม 2549 ช่วงชั้นที่ 1 - 2
 5. 5. คำา ชี้แ จงประกอบการใช้1 คณะผู้จ ัด ทำา ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้ป รัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง คณะผู้จัดทำาชุดตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้นี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนจากสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน 132 คน ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีประสบการณ์ในการจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ และสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การเรียนการสอน โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะทำางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนให้เข้าร่วมในการดำาเนินงาน2 หลัก คิด ในการจัด ทำา ชุด ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง 2.1 สาระหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ในกลุ่มสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ภายใต้มาตรฐาน ส 3.1 ซึ่งกำาหนดให้ “เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ” โดยมีมาตรฐานช่วงชั้นแยกได้ดังนี้  ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ส 3.1 (4) เข้าใจระบบและวิธีการของ เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำา วันได้  ช่วงชั้นที่ 3 – 4 ส 3.1 (5) เข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการ ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำาไปใช้ประยุกต์กับชีวิต ประจำาวันได้ 2.2 การจัดทำาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เริ่มจากการจัดทำาร่า งหลัก สูต รเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยกำาหนดมาตรฐานเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสาระเรียนรู้วิชาต่างๆในแต่ละชั้น แล้วจึงจัดทำาหน่ว ยการเรีย นรู้ห ลัก ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้ท ี่บ ูร ณาการหลัก คิด และหลัก ปฏิบ ัต ิต นตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง แบบสห ช่วงชั้นที่ 1 - 3
 6. 6. วิทยากร หรือบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก 7 กลุ่มสาระ ได้แก่ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และ ภาษาต่างประเทศ 2.3 การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ ได้เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังวิธีการคิด และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานของการใช้ คุณธรรมนำาความรู้ ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ความเพียร การใช้สติ ปัญญาในการดำาเนินชีวิต และการใช้ความรู้ทางหลักวิชาการอย่างรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน3 ขั้น ตอนการจัด ทำา ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้ป รัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง 3.1 การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ / แผนการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เคร่งครัดในรูปแบบของการเขียนหน่วย /แผนการเรียนรู้ สามารถปรับใช้ได้ตามธรรมชาติของวิชา ระดับชั้น ตามบริบทของโรงเรียน แต่คงหัวข้อสำาคัญไว้ ได้แก่ (1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(2) สาระการเรียนรู้ (3) กิจกรรมการเรียนรู้ (4) สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผล 3.2 การจัดทำาหน่ว ยการเรีย นรู้บ ูร ณาการปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง มีขั้นตอน ดังนี้  เริ่มจากการกำาหนดหน่วยการเรียนรู้ โดยศึกษา และเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ และกำาหนดขอบข่ายของเนื้อหาสาระที่จะเรียน แต่สามารถยืดหยุ่นได้ในแต่ละสถานศึกษา  วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  เลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  กำาหนดเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนได้รับ ได้แก่ (1) นักเรียนได้รับความรู้ที่ชัดเจน(2) นักเรียนมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจำาวัน (3)นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (4) นักเรียนได้รับการวัดผลตามสภาพจริง4 วิธ ีก ารใช้ต ัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้ป รัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ช่วงชั้นที่ 1 - 4
 7. 7. 4.1 ก่อนอื่น ผู้ใช้ต้องทำาความเข้าใจความหมายหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ใน 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยใช้ 2 เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู้ ในการสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยสามารถศึกษาได้จากภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข ท้ายเล่ม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซท์www.sufficiencyeconomy.org 4.2 หลังจากนั้น ผู้ใช้ต้องทำาการศึกษาร่า งหลัก สูต รเศรษฐกิจ พอเพีย งก่อน โดยทำาความเข้าใจสาระที่ควรสอนในแต่ล ะชั้น ปีที่จะนำาไปใช้สอน อย่างเป็นองค์รวม และศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรโดยรวมของทุกช่วงชั้น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงพัฒนาของหลักสูตรโดยรวม 4.3 ในการนำาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนสามารถปรับ เวลาการสอน เนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ สภาพภูมิสังคมของแต่ละสถานศึกษาโดยให้ยึดมาตรฐานเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีเป็นหลัก 4.4 อย่างไรก็ดี หากผู้สอนพบว่า มาตรฐานเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีที่นำาเสนอ โดยคณะทำางานฯ มีปัญหาในการนำาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการกำาหนดสาระในการสอน หรือหากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่จะเสนอให้ปรับปรุง ร่า งหลัก สูต รเศรษฐกิจ พอเพีย ง หรือ มาตรฐานเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี เพื่อให้สามารถนำาไปดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผูสอน ้สามารถเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะทำางานฯ เพื่อนำาไปสู่การพิจารณาปรับปรุงได้ 4.5 เมื่อได้ทดลองใช้ ร่า งหลัก สูต ร และ ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้ และ แผนการเรีย นรู้ ไประยะหนึ่งแล้ว ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอข้อชี้แนะในการปรับปรุง ร่า งหลัก สูต ร และ สาระในตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้ และ แผนการเรีย นรู้ ให้มีความเหมาะสมกับการนำาไปใช้จริงได้มากยิ่งขึ้น โดยสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งดำาเนินการโดยคณะทำางานฯ ในช่วงระหว่างปี พใศใ 25505 การวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัต ิก ารอย่า งมีส ่ว นร่ว ม เพื่อ พัฒ นาหน่ว ยการเรีย นรู้ เนื่องจากการจัดทำาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้นี้ เน้นการใช้ง านได้จริง อย่า งเป็น รูป ธรรม เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนในแต่ละสาระ สามารถสอนหรือบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมี ช่วงชั้นที่ 1 - 5
 8. 8. ความหมาย จึงได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาต่างๆที่สนใจ อาสาสมัครร่วมเป็นเครือข่ายสถานศึกษาทดลองประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 นี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้ป รัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ให้มีความเหมาะสมในการนำาไปใช้จริงมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางในการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ 5.1 การปรับปรุงร่า งหลัก สูต รเศรษฐกิจ พอเพีย ง หรือมาตรฐานเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 5.2 การปรับใช้ต ัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้ห ลัก หน่ว ยการเรีย นรู้บ ูร ณาการ และแผนการเรีย นรู้ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นตามภูมิสังคมของสถานศึกษา โดยพิจารณาความเหมาะสมของตัวอย่างที่เสนอให้ทดลองใช้ในด้านเวลาการสอน / เนื้อหาสาระ / และกิจกรรมการเรียนรู้ 5.3 การพัฒนาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสาระอื่นๆ ของแต่ละชั้นปีที่ยังไม่ได้จัดทำาในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะทำางานฯ จะได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างบุคคลากรที่เกี่ยวข้องจากเครือข่ายสถานศึกษาทดลองประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภูมิภาคต่างๆ ประมาณช่วงต้น - กลางปี 2550เพื่อร่วมพัฒนาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะได้แจ้งให้สถานศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสนใจ ได้ทราบต่อไป ช่วงชั้นที่ 1 - 6
 9. 9. สารบัญคำา นำา กคำา ชี้แ จงประกอบการใช้ ขแนวทางการดำา เนิน การพัฒ นาหลัก สูต รแผนภูม ิก ารพัฒ นา หลัก สูต ร 1แผนภูม ิ การพัฒ นาหลัก สูต รบูร ณาการเศรษฐกิจ พอเพีย ง 2หลัก สูต รเศรษฐกิจ พอเพีย งกลุ่ม สาระสัง คม ศาสนา และ วัฒ นธรรม 3วิเ คราะห์ม าตรฐานการเรีย นรู้ท ี่ส ามารถบูร ณาการสาระปรัช ญาของเศรษฐกิจ 4พอเพีย งในการเรีย นการสอน สาระการเรีย นรู้ 8 กลุ่ม สาระ ช่ว งชั้น ที่ 1ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย งช่ว งชั้น ที่ 1 7ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย ง ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 1 8เรื่อ ง ปฏิบ ัต ิต นดีม ีค วามพอเพีย ง  ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 9  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำาความสะอาดร่างกาย 10  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการใช้สิ่งของที่มีอย่างประหยัดและ คุ้มค่า 14  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเงินทองของมีค่า 18  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการแบ่งปันต่อผู้อื่น 21ตัว อย่า งแผนการจัด การเรีย นรู้บ ูร ณาการเศรษฐกิจ พอเพีย ง ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 1 24  กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพละศึกษา “ เพื่อนร้าย เพื่อนรัก” 25  กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ “การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” 29 ช่วงชั้นที่ 1 - 7
 10. 10. ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย งชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 2 35เรื่อ ง ชีว ิต สดใส พอใจเศรษฐกิจ พอเพีย ง  ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 36  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องบ้านที่น่าอยู่ 37  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องจิตสำานึก 42  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องซื้อดีมีสุข 45  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องจิตสาธารณะ 49ตัว อย่า งแผนการจัด การเรีย นรู้บ ูร ณาการเศรษฐกิจ พอเพีย ง ชั้นประถมศึก ษาปีท ี่ 2 53  กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ “การใช้เงิน” 54  กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ “สิ่งแวดล้อมกับชีวิต” 57ตัว อย่า งแผนการจัด การเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอพีย งชั้น ประถมศึก ษา ปีท ี่ 3 62เรื่อ ง ภูม ิใ จในตนและชุม ชนของเรา  ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 63  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องบทบาทหน้าที่ต่อชุมชนในด้านสิ่ง แวดล้อม 64  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องรักษ์สาธารณสมบัติ 68  แผนการจักการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องใช้จ่ายอย่างเป็นสุข 71  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องกินอยู่รู้ค่า 74ตัว อย่า งแผนการจัด การเรีย นรู้บ ูร ณาการเศรษฐกิจ พอเพีย ง ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 3 76  กลุ่มสาระ ภาษาไทย “สำานวนภาษา ขิงก็รา ข่าก็แรง” 77 ช่วงชั้นที่ 1 - 8
 11. 11. คณะผู้จ ัด ทำา หลัก สูต รบูร ณาการ 80ภาคผนวก ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนวพระ ราชดำา ริ 82ภาคผนวก ข แนวทางการประยุก ต์ใ ช้ป รัช ญาของเศรษฐกิจ พอ เพีย งระในดับ ต่า ง ๆ 100 ช่วงชั้นที่ 1 - 9
 12. 12. แนวทางการดำา เนิน การพัฒ นาหลัก สูต ร บูร ณาการเศรษฐกิจ พอเพีย ง1. วิเคราะห์หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม2. วิเคราะห์สาระสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น ส.3.1 เข้าใจและสามารถ บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้ง เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำารงชีวิตอย่างมี ดุลยภาพ3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระ /มาตรฐาน /มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ สอดคล้องกับหลักแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง4. จัดทำามาตรฐานการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง รายปี (ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 / 2 และ 3)5. กำาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู้6. จัดทำาหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง7. จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 - 1
 13. 13. แผนภูม ิ การพัฒ นาหลัก สูต รบูร ณาการเศรษฐกิจ พอเพีย ง 1 หลักการ / จุดหมาย หลักสูตร สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 2 ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ /มาตรฐาน /มาตรฐานการ 3 เรียนรู้ช่วงชั้น สาระที่ 1 สาระที่ 2 สาระที่ 3 สาระที่ 4 สาระที่ 5 ศาสนา 1 หน้าที่ เศรษฐศาสต ประวัติ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม พลเมือง ศีล ร์ ส.3.1 ศาสตร์ 4 มาตรฐานการเรียน รู้ รายปี 5 ผลการเรียนรู้ที่คาด สาระการเรียนรู้ หวัง หน่วยการเรียนรู้ 6 6ป.1 หน่วยการเรียนรู้ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ ป.3 หน่วยการเรียนรู้ปฏิบัติตนดี มีความพอ ชีวิตสดใส พอใจ ภูมิใจในตนและชุมชนเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ของเรา 7 แผนการจัดการ แผนการจัดการ แผนการจัดการ เรียนรู้ ป.1 เรียนรู้ ป.2 เรียนรู้ ป.3 การทำาความสะอาด บ้านที่น่าอยู่ บทบาทหน้าที่ต่อ ร่างกาย ชุมชนในด้านสิ่ง แวดล้อม การใช้สิ่งของที่มี จิตสำานึก รักษ์สาธารณสมบัติ อย่างประหยัดและ คุ้มค่า เงินทองของมีค่า ซื้อดีมีสุข ใช้จ่ายอย่างดีมีสุข การแบ่งปันต่อผูอน ้ ื่ จิตสาธารณะ กินอยู่รู้ค่า ช่วงชั้นที่ 2 - 2
 14. 14. ช่วงชั้นที่ 2 - 3
 15. 15. หลัก สูต รเศรษฐกิจ พอเพีย งกลุ่ม สาระสัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์มาตรฐานที่ ส 3.1 : เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐานช่ว งชั้น ที่ 1 เข้าใจระบบวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวันได้(ร่า ง) มาตรฐานเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย งแยกตามชั้น ปี ช่ว งชั้น ที่ 1 (ชัน ประถมศึก ษาปีท ี่ 1-3) ้ ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.31 รู้จักช่วยเหลือ 1 ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 1 รู้จักช่วยเหลือ ตนเอง และครอบครัวอย่างมี ครอบครัวและ ความรับผิดชอบ ชุมชน2 ใช้ทรัพยากร 2. รู้จักใช้ทรัพยากร 2. รู้จักเลือกใช้ อย่างประหยัด อย่างประหยัด ทรัพยากร3. รู้จักการออม และคุ้มค่า อย่างประหยัด 3. มีวินัยในการใช้จ่าย และคุ้มค่า4. รู้จักแบ่งปัน 3. วิเคราะห์ สิ่งของที่มีให้กับ 4. รู้จักแบ่งปันสิ่งของ รายรับ – ราย ผู้อื่น และช่วยเหลือ ผู้อื่น จ่าย ของตนเอง 4. รู้จักเสียสละ 5. ปฏิบัติตนตามหลัก แบ่งปันทรัพยากรที่ เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี มีเพื่อประโยชน์ต่อ ความสุข ส่วนรวม 5. ชื่นชมต่อการ ปฏิบัติตนตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 1 -4
 16. 16. วิเ คราะห์ม าตรฐานการเรีย นรู้ท ี่ส ามารถ บูร ณาการสาระปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งในการเรีย น การสอน สาระการเรีย นรู้ 8 กลุ่ม สาระ ช่ว งชั้น ที่ 1 (ประถมศึก ษาปีท ี่ 1-3)1. ภาษาไทยท 1.1( 1 ): สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านได้ คล่องและเร็ว เข้าใจความหมายของ คำาและข้อความที่อ่านท 2.1( 1 ): สามารถเขียนคำาได้ถูกความหมายและสะกดการันต์ ถูกต้อง ใช้ความรู้ และประสบการณ์เขียนประโยคข้อความ และเรื่องราวแสดงความคิด ความรู้สึก ความต้องการและ จินตนาการ รวมทั้งใช้กระบวนการเขียน พัฒนางานเขียนท 3.1( 1 ): สามารถจับใจความสำาคัญสิ่งที่ได้ฟัง และได้ดูและ เข้าใจเนื้อเรื่อง ถ้อยคำา การใช้นำ้าเสียง และกิริยาท่าทาง ของ ผู้พูดและแสดง ทรรศนะเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี วิจารณญาณท 3.1( 2 ): สามารถ ตั้งคำาถาม ตอบคำาถาม สนทนา แสดงความ คิดเห็นเล่าเรื่องถ่ายทอดท 4.1( 1 ): สามารถสะกดคำา โดยนำาเสียงและรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ประสมเป็นคำาอ่าน และเขียนคำาได้ถูก ต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษาท 4.1( 2 ): เข้าใจความหมาย และหน้าที่ของคำา กลุ่มคำา และ ประโยค การเรียงลำาดับคำา และเรียบเรียงประโยคตามลำาดับ ความคิดเป็นข้อความที่ชัดเจนท 4.1( 3 ): สามารถ ใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำาวันแลก เปลี่ยนความคิดเห็นด้วยถ้อยคำาสุภาพและรู้จักไตร่ตรองก่อน พูดและเขียนท 4.1( 6 ): สามารถนำาปริศนา คำาทาย และบทร้องเล่นในท้องถิ่น มาใช้ในการเรียนและเล่น ช่วงชั้นที่ 1 - 5
 17. 17. ท 4.2( 1 ): สามารถใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู้และการทำางานร่วมกับผู้อื่น และใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาการเรียนท 4.2( 2 ): เข้าใจความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน ใช้ภาษาได้เหมาะกับบุคคลและสถานการณ์การสื่อสาร ใช้ ภาษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนาการอ่าน และการเขียน เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทยท 4.2( 3 ): ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนตามความเป็นจริงเหมาะ แก่กาลเทศะและบุคคลท 5.1( 1 ): สามารถอ่านนิทานเรื่องสั้นง่าย ๆ สำาหรับเด็ก สารคดี บทความ บทร้อยกรอง และบทละครเหมาะกับวัยของเด็ก ให้ ได้ความรู้และความบันเทิง ได้ข้อคิดเห็นจากการอ่านและนำา ไปใช้ในชีวิตจริง2. คณิต ศาสตร์ค 1.1( 1 ): มีความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำานวน (number sense) เกี่ยวกับจำานวนนับและศูนย์ค 1.2( 1 ): มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร จำานวนนับและศูนย์ค 1.2( 3 ): แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการ หารจำานวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสม ผลของคำาตอบที่ได้ และสามารถสร้างโจทย์ได้ค 1.3( 1 ): เข้าใจเกี่ยวกับการประมาณค่าและนำาไปใช้แก้ปัญหา ได้ค 1.4( 1 ): เข้าใจเกียวกับการนับทีละ 1, 2,3,4,5,10,25,50 และ ่ 100 และสามารถนำาไปประยุกต์ได้ค 2.1( 2 ): เข้าใจเกี่ยวกับเงินและเวลาค 2.2( 2 ): บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) วัน เดือน ปี และจำานวนเงินได้ค 2.3( 1 ): นำาความรู้เกี่ยวกับการวัด เงิน เวลา ไปใช้แก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ค 4.2( 1 ): วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาและสามารถเขียนให้อยู่ ในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ค 5.1( 1 ): รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ พบเห็นในชีวิตประจำาวันได้ค 5.1( 2 ): จำาแนกและจัดประเภทตามลักษณะของข้อมูลและนำา เสนอได้ค 6.1( 1 ): ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้ ช่วงชั้นที่ 1 - 6
 18. 18. ค 6.1( 2 ): ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ได้ค 6.2( 1 ): ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง เหมาะสมค 6.3( 1 ): ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสือสารสือ ่ ่ ความหมายและนำาเสนอได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสมค 6.4( 1 ): นำาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงในการเรียนรู้ เนื้อหาต่างๆในวิชาคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กับวิชาอื่นได้ค 6.5( 1 ): มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำางาน3. วิท ยาศาสตร์ว 2.2( 1 ): สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อมในท้องถิ่นว 2.2( 2 ): อภิปรายและนำาเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติว 3.1( 2 ): อภิปรายเกี่ยวกับชนิดและสมบัติของวัสดุที่นำามาทำา ของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำาวันอธิบายได้ว่าของเล่น ของใช้ อาจมีส่วนประกอบหลายส่วน ใช้วัสดุหลายชนิด วัสดุแต่ละชนิดใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้ วัสดุ และ สิ่งของต่าง ๆได้อย่างถูกต้องปลอดภัยว 5.1( 3 ): สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายได้ว่า พลังงาน ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งพลังงานในธรรมชาติที่แตก ต่างกันแหล่งพลังงานบางอย่างมีจำากัด จึงต้องใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด4. สัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมส 1.1( 2 ): รู้และบอกหลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาหรือ ศาสนาที่ตนนับถือเพื่อนำามาใช้ในชีวิตประจำาวันส 1.2( 1 ): ชื่นชมการทำาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนส 1.2( 2 ): เห็นคุณค่าและตั้งใจทำาความดี และบอกเหตุผลการ ทำาความดีของตนเองและผู้อื่นให้บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ได้รับรู้และชื่นชมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้ อย่างสันติสุข ช่วงชั้นที่ 1 - 7
 19. 19. ส 1.3( 1 ): รู้และปฏิบัติตนตามคำาแนะนำาเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และหลักธรรมทางศาสนาที่ตน นับถือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองกลุ่มเพื่อน และ สิ่ง แวดล้อมใกล้ตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขส 2.1( 1 ): รู้และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิต ประชาธิปไตย ยอมรับในความสามารถเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่นในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน และ ชุมชนส 2.1( 3 ): รู้และปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมใน ครอบครัวท้องถิ่น ตลอดจน เอกลักษณ์ที่สำาคัญของชาติ รวมทั้งเคารพในความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของ บุคคลอื่นที่แตกต่างกันไปโดยปราศจากอคติส 2.2( 2 ): เคารพและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน เพื่อนำาไปสู่ ความเข้าใจตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด ของ ประเทศส 3.1( 1 ): รู้และเข้าใจรายรับรายจ่ายของตนเอง และครอบครัวส 3.1( 2 ): เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ของตนเองและ ครอบครัวในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างฉลาด คุ้มค่า และมีคุณธรรมส 3.1( 3 ): รู้และเข้าใจความหมายของทรัพยากรในทาง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส 3.1( 4 ): เข้าใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวันได้ส 3.2( 1 ): รู้และเข้าใจการทำางานที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งการผลิต และการบริการส 3.2( 2 ): รู้และเข้าใจการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการส 4.1( 2 ): เข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและ ชุมชนส 4.1( 3 ): เข้าใจประวัติความเป็นมาของตนเองครอบครัวและ ชุมชนบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบส 4.2( 2 ): เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มีผล ต่อการดำาเนินชีวิตของคนในชุมชนส 4.2( 3 ): รู้จักผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิตของคนไทยส 4.3( 3 ): รู้และเข้าใจประวัติบุคคลสำาคัญในท้องถิ่นของตนเอง และนำาไปเป็นแบบอย่าง ในการประพฤติปฏิบัติ ช่วงชั้นที่ 1 - 8
 20. 20. ส 5.1( 1 ): รู้ลักษณะทางกายภาพหน้าที่ และองค์ประกอบเชิง ภูมิศาสตร์และสรรพสิ่งเข้าใจความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใน พื้นที่ใกล้ตัวส 5.2( 1 ): รู้จักสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน เข้าใจการ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน รักและรู้คุณค่าของ ธรรมชาติส 5.2( 2 ): รู้และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางสังคมในชุมชน เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างตามสภาพแวดล้อมของชุมชน ปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของ ชุมชนส 5.2( 3 ): เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากรกับสิ่ง แวดล้อมที่อาศัยอยู่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในครอบครัวและโรงเรียนส 5.2( 4): รับรู้ สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว5. สุข ศึก ษาและพลศึก ษาพ 2.1( 1 ): รักตนเอง เข้าใจในอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อ สุขภาพและชีวิตพ 2.1( 3 ): ดูแล รักษาความสะอาดร่างกายได้อย่างถูกต้องพ 3.1( 1 ): ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และการใช้อุปกรณ์ประกอบพ 3.1( 3 ): รู้ประโยชน์ของการเล่นเกม การออกกำาลังกายที่มีผล ต่อสุขภาพพ 3.2( 2 ): ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา คำาแนะนำาในการเล่น เป็นกลุ่มและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นพ 3.2( 4 ): ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มด้วยความ เต็มใจ และให้ความร่วมมือจนงานประสบความสำาเร็จพ 4.1( 1 ): เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ สิ่ง แวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพ 4.1( 4 ): รู้ เข้าใจ และมีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สขภาพและปฏิเสธสิ่งที่ เป็นผลเสียต่อสุขภาพ ุพ 4.1( 6 ): เอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพตนเอง ออกกำาลังกาย พักผ่อน และร่วมกิจกรรมนันทนาการพ 5.1( 1 ): เข้าใจพฤติกรรมที่จะนำาไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเกิดอุบัติเหตุ การใช้ยาการใช้สารเสพติดการเกิดความ รุนแรง การเกิดอัคคีภัย และสามารถหลีกเลี่ยงพ 5.1( 2 ): ป้องกัน ช่วยเหลือและดูแลตนเอง จากอุบัติเหตุ ช่วงชั้นที่ 1 - 9
 21. 21. มลพิษ และสารเคมี สามารถปฐมพยาบาลด้วยวิธีง่ายๆ6. ศิล ปะศ 1.1( 3 ): ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำากิจกรรมทัศนศิลป์อย่าง ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบศ 1.1( 6 ): นำาความรู้ทัศนศิลป์ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำาวันศ 1.2( 2 ): สนใจงานทัศนศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นศ 2.1( 6 ): สร้างสรรค์ทางดนตรีและนำาความรู้ทางดนตรีไปใช้ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำาวันได้ศ 3.1( 1 ): แสดงออกอย่างอิสระ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยการใช้กระบวนการทางละคร สร้างสรรค์ศ 3.2( 2 ): แสดงการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ และมีรูปแบบ นาฏศิลป์เบื้องต้น7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยีง 1.1( 4 ): ทำางานด้านความรับผิดชอบ ขยัน ซือสัตย์ ประหยัด ่ อดออมง 1.1( 5 ): ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน การทำางานอย่างประหยัดง 1.2( 2 ): สามารถทำางานตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย จากกลุ่มง 3.1( 3 ): เปรียบเทียบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวันในด้าน ประโยชน์ความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมง 4.1( 2 ): เห็นประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้8. ภาษาต่า งประเทศต 1.1( 1 ): เข้าใจคำาสั่งคำาขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยชน์ ง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัวต 1.1( 3):เข้าใจคำา กลุ่มคำา และประโยชน์โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือ สัญลักษณ์ได้ง่ายต 1.1( 4 ): เข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้นหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพ ประกอบต 1.2( 4 ): ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อแสดงความรู้สึกของตนโดยใช้ ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึก ทักษะต่าง ๆ รวมทั้งรู้วิธีการเรียนภาษาต่างประเทศที่ได้ผล ช่วงชั้นที่ 1 - 10
 22. 22. ต 1.3( 1 ): ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวทั่วไปด้วย ท่าทาง ภาพ คำา และข้อความสั้น ๆต 2.1( 1 ): เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยคำาสำานวน ง่ายๆในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษาต 2.1( 2 ): รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลองใน วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต 2.2( 2 ): เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยต 4.1( 1 ): ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน สถานศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 - 11
 23. 23. ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย ง ช่ว ง ชั้น ที่ 1ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 1 : ปฏิบ ัต ต นดีม ค วามพอ ิ ีเพีย ง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การทำาความสะอาดร่างกาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การใช้สิ่งของทีมีอย่าง ่ประหยัดและคุ้มค่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เงินทองของมีค่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การแบ่งปันต่อผู้อื่นชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 2 : ชีว ต สดใส พอใจ ิเศรษฐกิจ พอเพีย ง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 บ้านที่น่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จิตสำานึก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ซื้อดีมีสุข แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จิตสาธารณะชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 3 : ภูม ิใ จในตนและชุม ชนของเรา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 บทบาทหน้าที่ต่อชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รักษ์สาธารณสมบัติ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ใช้จ่ายอย่างดีมีสุข แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 กินอยู่รู้ค่า
 24. 24. ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย ง ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 1 “ปฏิบ ัต ต นดี มีค วามพอ ิ เพีย ง”กลุ่ม สาระ สัง คมศึก ษา ศาสนาและ วัฒ นธรรม ช่วงชั้นที่ 1 - 13
 25. 25. ตัว อย่า งหน่ว ยการเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย ง ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 1 “ปฏิบ ัต ิต นดี มีค วามพอเพีย ง ”1. ชื่อ หน่ว ยการเรีย นรู้ : ปฏิบ ัต ิต นดี มีค วามพอเพีย ง2. กลุ่ม สาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึก ษา ปีท ี่ 13. วิเ คราะห์ค วามสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรีย นรู้ ส.3.1(1)(2)(3)(4) ท.1.1(1) ท.2.1(1) ท.4.1(3) ง.1.1(4) ง.1.2(2) ง.1.2(2) ง.3.1(3) ค.5.1(1) พ.3.2(4) ศ.1.1(3,6) ศ.3.1(1) ว 2.2 (2) ว 3.1 (2)4. คำา อธิบ ายหน่ว ยการเรีย นรู้ รู้และปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัย ได้แก่ การทำาความ สะอาดร่างกาย การแต่งกาย และการเลือกรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย ใช้อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และ สาธารณูปโภค ตลอดจนใช้จ่ายเงิน อย่างประหยัด คุ้มค่า และรู้จัก เก็บออม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีนำ้าใจ เอือเฟื้อ เผือแผ่ต่อผูอื่น ้ ่ ้5. แผนการจัด การเรีย นรู้ 5.1 การทำาความสะอาดร่างกาย 5.2 การใช้สิ่งของที่มีอย่างประหยัดและคุ้มค่า 5.3 เงินทองของมีค่า 5.4 การแบ่งปันต่อผู้อื่น ช่วงชั้นที่ 1 - 8
 26. 26. ผัง มโนทัศ น์ห น่ว ยการเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย ง ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 1 “ปฏิบ ัต ิ ตนดี มีค วามพอเพีย ง” สังคมศึกษาฯ ส 3.1(1),(2),(3), ภาษาไทย (4) ท1.1(1), ท2.1(1), ท4.1(3), การงานอาชีพฯ ปฏิบ ัต ิต นดี มีค วามพอเพีย ง วิทยาศาสตร์ แผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ 1 การ ง1.1(4), ว 2.2 ทำา ความสะอาดร่า งกาย ง1.2(2), (2),ว3.1(2) แผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ 2 การใช้ ง.1.2(2), ง สิ่ง ของที่ม ีอ ย่า งประหยัด และคุ้ม 3.1(3) ค่า แผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ 3 เงิน ทอง ของมีค ่า แผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ 4 การแบ่ง คณิตศาสตร์ ปัน ต่อ ผู้อ น ื่ ค 5.1(1) ศิลปะ ศ1.1(3)(6) , สุขศึกษาและ ศ3.1(1) พลศึกษา พ 2.1(1) (3)พ 3.2(4)พ4.1( 1)(6)
 27. 27. แผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ 1 เรือ งการทำา ความ ่ สะอาดร่า งกายผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง รู้ ปฏิบัติ และเห็นประโยชน์ในการทำาความสะอาดร่างกายด้วยตนเองจนเป็นนิสัยสาระการเรีย นรู้ 1. การอาบนำ้า 2. การแปรงฟัน 3. การทำาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ผม มือ เท้า เล็บการบูร ณาการกับ ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง 1. ความพอประมาณ รู้จักสำารวจร่างกายของตนว่าสะอาดหรือไม่ เพื่อจะได้ สามารถทำาความสะอาดร่างกายได้อย่างเหมาะสม คิดถึงวิธีทำาความสะอาดที่เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ ในแต่ละครั้ง 2. ความมีเ หตุม ีผ ล ร่างกายที่สะอาดย่อมปราศจากเชื้อโรคเป็นพื้นฐานของ สุขภาพที่ดี และไม่เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น 3. การมีภ ูม ิค ุ้ม กัน ในตัว ที่ด ี มีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาอนามัยของตนเองและการรักษา ร่างกายให้สะอาดจนเป็นนิสัยทำาให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ 4. เงื่อ นไขความรู้ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการรักษาความสะอาดของ ร่างกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 5. เงื่อ นไขคุณ ธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเพียรอย่างต่อเนื่องในการ รักษาความสามารถ และใช้สติปัญญาในการดำาเนินชีวิตกิจ กรรมการเรีย นรู้ ขั้น นำา 1. ให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย” 2. นักเรียนร่วมสนทนากับครูเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายที่อยู่ ในเนื้อเพลงร่วมกันว่ามีอะไรบ้าง
 28. 28. ขั้น ให้ป ระสบการณ์ 1. ครูใช้ภาพหรือของจริงอวัยวะภายนอกของร่างกายให้นักเรียน ช่วยกันคิดแล้วบอกหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะแต่ละอย่าง ของร่างกาย 2. นักเรียนบอกวิธีการทำาความสะอาดอวัยวะแต่ละอย่างของ ร่างกาย เช่น การทำาความสะอาดเล็บ การทำาความสะอาดผม การแปรงฟัน 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการการทำาความสะอาด อวัยวะแต่ละอย่างของร่างกายที่ถูกวิธีพร้อมทั้งให้นักเรียนดูภาพ ประกอบ 4. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติการทำาความสะอาดดังนี้ 4.1 การทำาความสะอาดมือ 4.2 การแปรงฟันที่ถูกวิธี 4.3 การตัดเล็บ ขั้น สรุป 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่า การรักษาความสะอาดของ ร่างกายที่ถูกวิธีเป็นประจำาทำาให้สะอาดช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้นนักเรียนจะต้องสำารวจร่างกายของตนว่าสะอาดดีพอแล้ว หรือไม่เป็นประจำาถ้าไม่สะอาดพอต้องรีบขวนขวายทำาความ สะอาดทันที จากนั้น ครูบันทึกลงบนกระดานดำาแล้วให้นักเรียน อ่านตาม 2. นักเรียนบอกวิธีป้องกันร่างกายตนเองให้ปราศจากเชื้อโรคและ นำาความรู้ไปขยายผลให้กับสมาชิกในครอบครัวร่วมกันปฏิบัติ 3. ครูแนะนำานักเรียนให้นำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป ปฏิบัติที่บ้านเป็นประจำา 4. ครูกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ที่ สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดูแลรักษาร่างกายให้ปราศจาก เชื้อโรคเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทำาให้นักเรียนมี ภูมิคุ้มกันในเรื่องการรักษาความสะอาดของตนเองสื่อ1. กรรไกรตัดเล็บ2. เพลง “ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย3. ภาพการทำาความสะอาดมือ4. ภาพการแปรงฟันที่ถูกวิธี5. ภาพการอาบนำ้า6. ภาพการสระผมแหล่ง การเรีย นรู้
 29. 29. ห้องพยาบาล ห้องสมุด
 30. 30. การวัด และประเมิน ผล วิธ ีว ัด ผล 1. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 2. การซักถาม การตอบคำาถาม 3. การตรวจร่างกาย เครื่อ งมือ วัด ผล แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินผล นักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินกิจ กรรมเสนอแนะ ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เนต (Internet) เกี่ยวกับโรค ฟัน โรคผิวหนัง ฯลฯภาคผนวก 1. เพลงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพลง ส่ว นต่า ง ๆ ของร่า งกาย นี่คือผม นี่คือหน้าผาก นี่ คือปาก นี่คือลูกตา นี่คือขา นี่คือหัวไหล่ ยื่นออกไป เขาเรียกว่าแขน อันแบนๆ เขาเรียกสะโพก เอาไว้โยก แซมบ้าๆๆ
 31. 31. 2. แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัง เกตพฤติก รรม ไ ความ ความ การ รวม ม่ การตอบ คิด ริเ ริ่ม ผ่า กระตือ รื ทำา งาน คะแน ผ่เล คำา ถาม สร้า งสร น อร้น กลุ่ม น าข รค์ นที่ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ คุณ ภาพ คุณ ภาพ คุณ ภาพ คุณ ภาพ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 EX EX- EX% คำาชี้แจง ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง พอใช้ 2 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ดีมาก นักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
 32. 32. แผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่ 2 เรื่อ งการใช้ส ิ่ง ของที่ มีอ ย่า งประหยัด และคุม ค่า ้ผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวัง 1. รู้จักใช้อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัว อย่างประหยัด คุ้มค่า 2. รู้จักใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัดและคุ้มค่าสาระการเรีย นรู้ 1. การใช้อุปกรณ์การเรียนได้แก่ ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ สี สมุด กล่องดินสอ 2. การใช้เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ กระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า เสื้อผ้า 3. การใช้สาธารณูปโภค ได้แก่ นำ้า ไฟฟ้า โทรศัพท์การบูร ณาการกับ ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง 1. ความพอประมาณ รู้จักสำารวจอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัวของตนเองว่า มีอะไรบ้าง รู้ว่าของที่มีอยู่มีปริมาณเพียงพอไม่มากไม่น้อย เกินความจำาเป็นเผื่อเหลือเผื่อขาดบ้าง 2. ความมีเ หตุม ีผ ล − รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างไร ถ้าไม่มีจะเป็น อย่างไรจะได้รู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ − การดูแลรักษาเครื่องใช้ที่เป็นสมบัติส่วนตัวของตัวเอง และรู้ วิธีใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นานๆ จะได้ช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 3. การมีภ ูม ิค ุ้ม กัน ที่ด ีใ นตัว เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการประหยัดค่าใช้จ่าย ภายในครอบครัว 4. เงื่อ นไขความรู้ การรู้จักใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองเพราะจะทำาให้ใช้สิ่งของที่มีอยู่ได้นานๆ 5. เงื่อ นไขคุณ ธรรม การไม่ลักขโมยของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง การมีสติในการใช้ สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 33. 33. กิจ กรรมการเรีย นรู้ ขั้น นำา ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในการใช้อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัวและสาธารณูปโภค ด้วยการใช้ภาพ ของจริง หรือการเล่าเรื่องจากที่พบเห็นแล้วให้นักเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพหรือเรื่องเล่า
 34. 34. ขั้น ให้ป ระสบการณ์1. นักเรียนช่วยกันบอกอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนแล้วครูเขียน ข้อความตามบนกระดานดำา2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับ ประโยชน์และการใช้อุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่า ตลอดจนวิธีการ เก็บรักษา ตามอุปกรณ์การเรียนที่มีชื่อบนกระดานดำา3. ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์การใช้อุปกรณ์การ เรียนให้คุ้มค่าและวิธีเก็บรักษา5. นักเรียนคัดชื่ออุปกรณ์การเรียนลงในสมุด6. ครูซักถามเกี่ยวกับเครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง เช่น กระเป๋านักเรียน รองเท้า ถุงเท้า เสื้อผ้า สบู่ ยาสีฟัน แก้วนำ้า หมวกฯลฯ7. นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วให้ช่วยกันคิดและบอกประโยชน์ของ เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋านักเรียน ฯลฯ พร้อมทั้งบอกวิธี ดูแลรักษาเครื่องใช้ส่วนตัว8. ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน9. ครูแนะนำาวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า และกระเป๋า นักเรียน เพิ่มเติมจากที่แต่ละกลุ่มได้นำาเสนอและบอกการใช้ เครื่องใช้ส่วนตัวใช้ประหยัดและคุ้มค่า เช่น รองเท้า ถุงเท้า ควร สวมรองเท้าให้เรียบร้อย ไม่ควรสวมถุงเท้าเดินเพราะจะทำาให้ ถุงเท้าสกปรก ทำาความสะอาดยากและขาดได้ง่าย10. ครูให้นักเรียนไปสำารวจการใช้ นำ้า ไฟฟ้า โทรศัพ฀

×