ม.1 2554เฉลี่ยแล้ว

622 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ม.1 2554เฉลี่ยแล้ว

  1. 1. ประกาศผลสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 / 2554 โรงเรี ยนพลับพลาชัยพิทยาคม อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานงานพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ้ ่ การงานอาชีพและเทคฯ เทคโนโลยสารสนเทศ ภาษาอังกฤษเพิมเติม คณิ ตศาสตร์เพิมเติม นิเวศวิทยาเบื้องต้น ผลการเรี ยนเฉลี่ย พระพุทธศาสนา ่ ่ ประวัติศาสตร์ ดนตรี พ้ืนบ้าน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ภาษาไทย พลศึกษา สุขศึกษา เลขประจาตัว การอ่านที่ ชื่อ - สกุล รวม นก. ท21101 พ21101 พ21103 ท21201 ส21101 ส21111 ส21121 ค21101 ค21201 ศ21101 อ21101 อ21201 ศ21201 ว21101 ว20201 ง21101 ง21241 1.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 13.5 1 5421 เด็กหญิง กนิษฐา กันการ 4 3 4 3.5 3 4 3.5 3.5 3 3.5 2.5 4 4 4 3.70 2 5422 เด็กหญิง กมลพรรณ เกือบรัมย์ 3 3 2.5 2.5 3.5 3 2 3.5 3 3 3 2.5 4 3.5 3.07 3 5423 เด็กหญิง เกศราภรณ์ ดีดวยมี ้ 4 3 4 2.5 3.5 3 4 4 3.5 3.5 3 2 4 4 3.59 4 5424 เด็กหญิง เกษราภรณ์ สายบุตร 3.5 3.5 3 4 3.5 2 3.5 3 3.5 3 3 2.5 4 4 3.39 5 5425 เด็กหญิง จุฑารัตน์ โนงประโคน 3 2 2.5 4 4 4 2 3 3 2 2.5 3.5 4 2 3.04 6 5426 เด็กหญิง ชลธิชา หนุนโชค 3.5 3 3.5 3 3.5 4 2.5 3.5 3 3 3 2.5 4 3 3.31 7 5427 เด็กหญิง ณัชชา จันทร์สิงห์ 3 2.5 2.5 3.5 3.5 2.5 2 3.5 3 3 2.5 2 3.5 3.5 2.98 8 5428 เด็กหญิง ณัฐชยา บุญสวัสดิ์ 4 3.5 4 3 3.5 3 4 4 4 4 3 3.5 4 3 3.83 9 5429 เด็กหญิง ณัฐวดี ชูโพธิ์ 4 4 4 2 4 4 4 3.5 4 3.5 3.5 4 4 2 3.8010 5430 เด็กชาย ธราธร แป้ นประโคน 4 3 4 3 4 4 2.5 4 4 2 3 2 4 3.5 3.4111 5431 เด็กชาย นัสสรณ์ นาคอนันต์พร 3 2.5 2 4 2.5 3 1 3 2.5 1 2.5 2.5 3 3.5 2.5712 5432 เด็กหญิง นิชกานต์ ลาประโคน 4 2.5 2.5 2.5 3.5 4 3 3.5 2.5 0 2 2.5 4 3 2.9113 5433 เด็กชาย ปฏิพฒน์ อินทรกานนท์ ั 2.5 4 4 3 2.5 2 3.5 4 4 3 4 4 4 4 3.5414 5434 เด็กชาย ประพล สกุลทอง 2.5 2 3 4 2.5 0 0 3.5 2 0 2 4 3 3.5 2.1915 5435 เด็กหญิง ปั ทมา พะกาแก้ว 4 3 2.5 3.5 2.5 4 2.5 3.5 3.5 3 3 4 3 4 3.4416 5436 เด็กหญิง พกากาญจน์ เสนาะเสี ยง 4 2.5 3 4 3.5 4 3 3.5 2 2 2.5 2.5 4 2.5 3.2217 5437 เด็กหญิง มัทวัน ฉัตรนพคุณ 3.5 2.5 2 2.5 3.5 4 3 3.5 3 3 2 2.5 4 2.5 3.1918 5438 เด็กหญิง วรรณพร โกงรัมย์ 3 3 2.5 4 3.5 3.5 1.5 3.5 3 3.5 3 3 4 3 3.2419 5439 เด็กหญิง วรัชยา นามโคตร 3 3.5 3 4 3 2 3 3 3.5 3 4 2.5 4 3.5 3.2820 5440 เด็กชาย วรายส บุญคา 3 2 2 3 3.5 2 1 3 2 0 2 2.5 4 3 2.3121 5441 เด็กหญิง วาสนา สายยศ 3.5 2 3.5 2.5 3.5 4 2 3.5 3 4 3 2.5 4 3 3.2622 5442 เด็กชาย วีรพัฒน์ กนึ กรัตน์ 2 3 2 3.5 3.5 3 1 3.5 3 0 2.5 3 3 3 2.5023 5443 เด็กชาย วุฒิพงษ์ กุสารัมย์ 3 2.5 3 2.5 4 2.5 2 3.5 4 3.5 2.5 3.5 4 2 3.1724 5444 เด็กชาย ศักดา บุญธรรม 2.5 2 2.5 3 4 2 1 3.5 2 0 1 2 2 3.5 2.1525 5445 เด็กหญิง ศิริวรรณ แอ่นนอก 4 3 4 3 2.5 4 3.5 4 4 3 2.5 3 4 4 3.6526 5446 เด็กชาย ศุภกฤต หรี กประโคน 3 2 1.5 3 4 2 1 3 2 1.5 1.5 2 3 1 2.2827 5447 เด็กชาย ศุภชีพ ทรงประโคน 3.5 2 4 3.5 4 2.5 2.5 3 2.5 3 2.5 2.5 3.5 2 3.0228 5448 เด็กหญิง สโรชา ยาชมดี 2.5 2 2 3 3 4 3 4 3.5 3.5 2.5 2.5 4 4 3.2829 5449 เด็กหญิง สิ ริวิมล สนศรี 4 2.5 3 2.5 3.5 2.5 3 4 3.5 2.5 2.5 2 3.5 3.5 3.1930 5450 เด็กหญิง สุขิตา ทองเกลี้ยง 4 3 3.5 1.5 4 4 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 3 3.4631 5451 เด็กหญิง สุทธิชา สายยศ 4 3.5 2.5 1.5 3 4 3 3 3 2.5 2.5 3 4 3 3.2032 5452 เด็กชาย เสน่ห์ สติภา 2.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2 3.5 3 2.5 3 4 3 4 2.9133 5453 เด็กชาย อดิศร เรี ยกประโคน 3 3 2.5 1.5 4 2 0 3.5 2.5 0 2 2 3 3 2.1934 5454 เด็กหญิง อังคนา กุสารัมย์ 4 3.5 4 2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3.93 ลงชื่อ งานวัดผลประเมินผล ลงชื่อ ผช.ผอ.วิชาการ ลงชื่อ รองผูอานวยการ ้ (นางอนุรักษ์ สาระสิ ทธิ์) (นางสมศรี หมันประโคน) ่ (นายจินดา กรองทอง)
  2. 2. ประกาศผลสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 / 2554 โรงเรี ยนพลับพลาชัยพิทยาคม อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานงานพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ้ ่ การงานอาชีพและทคโนฯ เทคโนโลยสารสนเทศ ภาษาอังกฤษเพิมเติม คณิ ตศาสตร์เพิมเติม นิเวศวิทยาเบื้องต้น ผลการเรี ยนเฉลี่ย พระพุทธศาสนา ่ ่ ประวัติศาสตร์ ดนตรี พ้ืนบ้าน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เลขประจาตัว คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ภาษาไทย พลศึกษา สุขศึกษา การอ่านที่ ชื่อ - สกุล รวม นก. ท21101 พ21101 พ21103 ท21201 ส21101 ส21111 ส21121 ค21101 ค21201 ศ21101 อ21101 อ21201 ศ21201 ว21101 ว20201 ง21101 ง21241 1.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 13.5 1 5455 เด็กหญิง กนกวรรณ ครองชื่น 3 3 3.5 4 3.5 2.5 3 2 3 1.5 2 2 2 2.5 2.70 2 5456 เด็กหญิง กนิษฐา ทรงราศรี 3.5 2.5 2.5 3 3.5 3.5 2.5 2.5 3.5 2 3 2 3.5 3.5 2.96 3 5457 เด็กหญิง กุลพกร พิงภูงา 3 2 2 3.5 3 3 1.5 2 2 1 2.5 2.5 2 2 2.30 4 5458 เด็กหญิง จรวยพร โสภา 3 2.5 2 4 3 2.5 2.5 2.5 3 1.5 3.5 2 2.5 3 2.70 5 5459 เด็กชาย ฉัตรริ น แป้ นประโคน 3 2 2 3 4 2.5 1 2.5 2.5 1 1.5 2 3 3 2.33 6 5460 เด็กชาย ชนะชน พันยา 3 1.5 1.5 3 3.5 3 1 2.5 1.5 1.5 1 2 1.5 2 2.11 7 5461 เด็กชาย เดชพนต์ โกรัมย์ 3.5 2 3.5 2.5 3 3 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2.5 3 2.54 8 5462 เด็กชาย ธนวัฒน์ มังมี่ 3 2.5 2 3.5 2.5 2.5 1 2.5 2 1 1.5 2.5 2.5 2.5 2.30 9 5463 เด็กหญิง นัฐมน โตทอง 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3.5 2.5 3.5 3.5 3.7810 5464 เด็กหญิง ปั ทมวรรณ ใจหงิม 4 3.5 2.5 4 3 4 2.5 2 4 2.5 2.5 2 2.5 2 3.0711 5465 เด็กชาย ปิ ยวัฒน์ วิวาห์สุข 2.5 2.5 2 3.5 4 2.5 0 2.5 2.5 1 2.5 2.5 2.5 3 2.2812 5466 เด็กชาย พงค์ภค แจ่มใส ั 3.5 2 2 3.5 3.5 2.5 1 2 2 1 2 1.5 1.5 3 2.1913 5467 เด็กชาย พงศธร ชาติประโคน 3 3 2 3.5 3 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5 2 0 2.2214 5468 เด็กชาย พัฒนพงศ์ ขอสื บ 3 2.5 2.5 3 2.5 2.5 1.5 3 2 1 2.5 3 2 2.5 2.4315 5469 เด็กหญิง พิมพ์วิภา โกติรัมย์ 4 3.5 2.5 3.5 4 3 3.5 3 3.5 3 3 2.5 3 3 3.3716 5470 เด็กชาย ภานุพงศ์ แสวงตน 3.5 2 2 3 3 2.5 1 2 2 1 2 3 1.5 2.5 2.2217 5471 เด็กหญิง ภาสิ นี ธเนศวรสรรค์ 3 1.5 2 2 4 2.5 1 2.5 2 1 2 2 2 3 2.1318 5472 เด็กชาย ภิรมย์ เจริ ญยิ่ง 1.5 0 1 3 2.5 0 1 2.5 1.5 1 1 2 2 1 1.5019 5473 เด็กชาย ภานุพงศ์ สวายประโคน 3 2 2.5 3 4 2.5 1 2.5 1.5 1 2 2 1 2 2.1120 5474 เด็กชาย มนต์ธร บุญเจริ ญ 3.5 2 2 3 3 4 1 2 1.5 1 2 2 1 2.5 2.1921 5475 เด็กหญิง วลัยลักษณ์ อาญาเมือง 3 3.5 3 3.5 3.5 4 2.5 2.5 3.5 2 3.5 4 2 3 3.1122 5476 เด็กชาย วุฒิชย สุ ขสาราญ ั 3 0 1.5 3.5 2.5 2 0 2.5 1.5 0 1 2 2 0 1.6123 5477 เด็กชาย วุฒิพงศ์ เอี่ยมประโคน 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 3 3 1 2 1.5 3 3.5 2.8324 5478 เด็กชาย ศาสดา สุขเกิด 3 3 4 4 4 3 1.5 2 2.5 1 2.5 3.5 1.5 0 2.5225 5479 เด็กชาย สถาพร แจ่มใส 2.5 3 2 3.5 3 3 1 2.5 2.5 1 2.5 3 1 3.5 2.3726 5480 เด็กชาย สมพล ขวัญยืน 3 2 2 3.5 3 3 1 2 1.5 0 2 2 1 1 1.9327 5481 เด็กชาย สมศีล คงดี 3.5 2 2 3 3 3 1 2 2 1.5 2 2 2.5 2 2.3028 5482 เด็กหญิง สุทธิดา วนมา 4 2.5 1.5 3.5 4 2.5 3.5 2 2.5 3 2 2 2.5 2 2.8929 5483 เด็กชาย สุทธิวา ด่านกลาง 3 2.5 1.5 4 4 3 1 2 2.5 1 2.5 3 2.5 3 2.4830 5484 เด็กหญิง สุภาวดี จูประโคน 3.5 2.5 2 3.5 2.5 4 3 3 3.5 2 3 2.5 2.5 4 3.0731 5485 เด็กหญิง สุวรรณี กระชิรัมย์ 3.5 3 2 4 4 3.5 2.5 2 3 1.5 2.5 2.5 2 3.5 2.8332 5486 เด็กหญิง โสรดา คาสอน 3 2.5 2.5 4 3 3.5 3 2.5 2.5 1 2.5 2 1 3 2.6133 5488 เด็กหญิง อักษรสวรรค์ จันสาเริ ง 3 2.5 2.5 4 3 4 3 3 3 2 2.5 2.5 3 3.5 3.06 ลงชื่อ งานวัดผลประเมินผล ลงชื่อ ผช.ผอ.วิชาการ ลงชื่อ รองผูอานวยการ ้ (นางอนุรักษ์ สาระสิ ทธิ์) (นางสมศรี หมันประโคน) ่ (นายจินดา กรองทอง)
  3. 3. ประกาศผลสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 / 2554 โรงเรี ยนพลับพลาชัยพิทยาคม อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานงานพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ้ ่ การงานอาชีพและเทคโนฯ เทคโนโลยสารสนเทศ ภาษาอังกฤษเพิมเติม คณิ ตศาสตร์เพิมเติม นิเวศวิทยาเบื้องต้น ผลการเรี ยนเฉลี่ย พระพุทธศาสนา ่ ่ ประวัติศาสตร์ ดนตรี พ้ืนบ้าน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ภาษาไทย เลขประจาตัว พลศึกษา สุขศึกษา การอ่านที่ ชื่อ - สกุล รวม นก. ท21101 พ21101 พ21103 ท21201 ส21101 ส21102 ส21121 ค21101 ค21201 ศ21101 อ21101 อ21201 ศ21201 ว21101 ว20201 ง21101 ง21241 1.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 13.5 1 5489 เด็กหญิง กมลวรรณ สื บสวน 3.5 2.5 2 4 2.5 1 2.5 2.5 2.5 1.5 2 1.93 2 5490 เด็กหญิง กัญญ์วรา วิรุณพันธ์ 3 2.5 2 3 3 2 1 2.5 2 1 2 2 1.5 1 2.09 3 5491 เด็กชาย เกริ กพล นวดราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4 5492 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เกรี ยรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5 5493 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เคล้าสี 2.5 1.5 2 1.5 2.5 4 1 1.5 2.5 1 1.5 2.5 1 1 1.89 6 5494 เด็กหญิง จิตรา ฝ่ ายเพีย 3.5 3.5 1.5 2 3 4 1 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2 3.5 2.39 7 5495 เด็กชาย จิรเมธ ไวเร็ ว 4 2 2 2.5 3.5 4 1.5 1.5 3 1 2.5 2.5 2 3 2.48 8 5496 เด็กหญิง ฉันทิสา แลดี 4 2 2 4 3 2.5 1 2.5 2.5 1 2 2.5 2.5 1 2.43 9 5497 เด็กชาย ทรงวุฒิ ลึกดี 2.5 2 2 3 4 2.5 1 1.5 2 1 2 1.5 1 3 1.9610 5498 เด็กชาย ทัตเทพ กาประโคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0011 5499 เด็กชาย ธวัชชัย ทองอินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0012 5500 เด็กชาย นัทธพงศ์ วันเพราพริ้ ง 3.5 3 2.5 3 3.5 4 1 3 3.5 2.5 3 3 3.5 3 3.0413 5501 เด็กชาย นาถวัฒท์ เชยอักษร 1.5 2 2 3 4 3 1 2 2 1 2 2 1 0 1.8714 5502 เด็กชาย นิติพล รัตนวิศิษฏ์กุล 3 2 2.5 3 4 4 1 2 3.5 1.5 2 2 1.5 3 2.4415 5503 เด็กหญิง ผกามาศ เพชรเลิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0016 5504 เด็กชาย ผลสิ ทธิ์ ยอดชรู ด 3.5 2 2 2.5 4 3 1 2.5 3 1 2 1.5 1.5 3.5 2.3117 5505 เด็กหญิง พัชริ น แป้ นประโคน 4 3 3 4 4 2.5 3 3.5 3.5 4 3.5 4 3 3.5 3.6118 5506 เด็กชาย พัศกร ดวงทินกร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0019 5507 เด็กหญิง ภัทราพร อยูปูน ่ 2.5 2 2 2 3.5 2.5 1.5 2 3 2.5 2 2.5 3.5 2 2.4420 5508 เด็กชาย ภัทราวุธ ไชยเรื อน 1.5 2 2.5 3 4 2.5 1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 2.5 ร #VALUE!21 5509 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ล้วนศรี 2 1 2 2.5 2.5 1.5 0 2 1.5 1 1.5 1.5 0 1 1.4122 5510 เด็กชาย รวินนทน์ โยธาประโคน ั 4 2.5 2 3.5 3 3 2.5 2.5 3 2.5 2.5 3 2 3.5 2.9423 5511 เด็กหญิง รัชนี กร เถาะพูน 1.5 3 2.5 2.5 3 3 1 1 3 2 1.5 1.5 3 2 2.1324 5512 เด็กหญิง วริ ศรา ขาวงาม 3.5 3 2 3.5 3 3.5 2 2 4 2.5 2 2.5 3 2 2.8925 5513 เด็กชาย วสันต์ เรี ยกประโคน 1 0 2.5 2 4 2 0 2 1.5 0 1 2 1.5 0 1.2826 5514 เด็กชาย วีระศักดิ์ ใยงูเหลือม 2 2 2 2 4 4 1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1 3 1.8927 5515 เด็กหญิง ศิริลกษณ์ มีมาเนตร ั 3.5 2.5 2 3.5 3 2.5 2.5 2 3.5 1.5 2 2 2.5 2 2.6128 5516 เด็กชาย ศุภากร ดวงแล 1 ร 0 0 4 0 0 0 ร มส ร ร มส ร #VALUE!29 5517 เด็กหญิง สิ รามล วันรัมย์ 2.5 2 1.5 1.5 4 4 0 2.5 3.5 1 2.5 2.5 3 2 2.2630 5518 เด็กชาย สุรนาท เอ็นมาก 2.5 2 2 1.5 4 2.5 1 2 2 1 2 1.5 1 3 1.9131 5519 เด็กชาย อทิตตะวัน กางรัมย์ 1 1 1.5 2 4 2.5 0 1 1 0 1 1.5 1 0 1.1332 5520 เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ ลมพิมาย 3.5 2.5 2 3 4 2.5 0 2 2.5 1 1.5 1.5 0 0 1.8933 5521 เด็กหญิง อภัสรพร สารธิ มา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0034 5522 เด็กหญิง อรอุมา ถาวรเจริ ญ 4 3 3 3 3 4 3 2.5 4 4 3 3 3.5 4 3.50 ลงชื่อ งานวัดผลประเมินผล ลงชื่อ ผช.ผอ.วิชาการ ลงชื่อ รองผูอานวยการ ้ (นางอนุรักษ์ สาระสิ ทธิ์) (นางสมศรี หมันประโคน) ่ (นายจินดา กรองทอง)

×