Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Who economic impact of hai teleclass slides, june.6.12

168 views

Published on

Economic impact of healthcare-associated infections

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Who economic impact of hai teleclass slides, june.6.12

 1. 1. Economic impact of healthcare-associated infections in low and middle-income countries Prof. DDrr.. AAttaa NNeevvzzaatt YYaallççıınn,, MMDD AAkkddeenniizz UUnniivveerrssiittyy,, MMeeddiicciinnee FFaaccuullttyy DDeepptt.. IInnffeeccttiioouuss DDiiss.. aanndd CClliinniiccaall MMiiccrroobbiioollooggyy AAnnttaallyyaa--TTUURRKKEEYY Sponsored by WHO Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care www.webbertraining.com June 6, 2012
 2. 2. HHeeaalltthhccaarree--aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss • Healthcare-associated iinnffeeccttiioonnss ((HHAAII)) rreepprreesseenntt aann iimmppoorrttaanntt ppuubblliicc hheeaalltthh pprroobblleemm iinn ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess aass iinn ddeevveellooppeedd oonneess ttooddaayy aass aa mmaajjoorr ccaauussee ooff hhiigghh mmoorrbbiiddiittyy,, mmoorrttaalliittyy aanndd eeccoonnoommiicc ccoonnsseeqquueenncceess iinn hhoossppiittaalliizzeedd ppaattiieennttss.. 2 JJaarrvviiss WWRR.. IInnffeecctt CCoonnttrrooll HHoosspp EEppiiddeemmiiooll 11999966;;1177:: 555522--77
 3. 3. 3 IImmppoorrttaannccee ooff HHeeaalltthhccaarree-- aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss  TThhee bbuurrddeenn ooff HHeeaalltthhccaarree--aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss ((HHAAIIss)) iiss ssuubbssttaannttiiaall iinn ddeevveellooppeedd ccoouunnttrriieess,, wwhheerree iitt aaffffeeccttss ffrroomm 55%% ttoo 1155%% ooff hhoossppiittaalliizzeedd ppaattiieennttss iinn rreegguullaarr wwaarrddss,, aanndd aass mmaannyy aass 5500%% oorr mmoorree ooff ppaattiieennttss iinn iinntteennssiivvee ccaarree uunniittss ((IICCUUss))..  TThhee iinncciiddeennccee ooff HHAAIIss iiss bbeettwweeeenn 2255%% aanndd 4400%% iinn ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess..  HHAAIIss iinnccrreeaassee lleennggtthh ooff ssttaayy iinn hhoossppiittaall..  HHAAIIss iinnccrreeaassee ccoossttss..  HHAAIIss iinnccrreeaassee mmoorrttaalliittyy..
 4. 4. 4 PPooiinnttss ooff TThhiiss TTaallkk  IInncciiddeennccee ooff HHAAII aanndd ccoosstt  PPhhaarrmmaaccooeeccoonnoommiiccaall aannaallyyssiiss  EExxcceessss ccoosstt  EExxcceessss ccoosstt iinn HHAAII  CCoosstt ooff aannttiibbiioottiiccss  EExxttrraa lleennggtthh ooff ssttaayy  EExxttrraa mmoorrttaalliittyy
 5. 5. Healthcare-aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss 5  GGeerrmmaannyy →→ 552255..000000--880000..000000 ccaasseess ~~ 2200..000000-- 4400..000000 ddeeaatthhss  UUKK →→ 550000..000000--11..000000..000000 ccaasseess ~~ 55..000000 ddeeaatthhss  UUSSAA →→ 22..222200..000000 ccaasseess ~~ 110000..000000 ddeeaatthhss  EEUU →→ 44..550000..000000 ccaasseess ~~ 111111..000000 ddeeaatthhss
 6. 6. 6 Excess CCoosstt ooff HHeeaalltthhccaarree-- aassssoocciiaatteedd IInnffeeccttiioonnss  NNoorrwwaayy →→ →→ 113322 MMiilllliioonn DDoollllaarrss  SSccoottllaanndd →→ →→ 116688 MMiilllliioonn PPoouunnddss  EEnnggllaanndd →→ →→ 11,,77 BBiilllliioonn DDoollllaarrss  FFrraannccee →→ →→ 33--55 BBiilllliioonn FFrraannkkss  UUSSAA →→ →→ 77,,77 ((1166,,66 ??????)) BBiilllliioonn DDoollllaarrss  EEUU →→ →→ 77 BBiilllliioonn EEuurrooss  TTuurrkkeeyy →→ →→ 11--11,,55 BBiilllliioonn DDoollllaarrss ?????? AAnnddeerrsseenn BBMM,, eett aall.. IInnffeecctt CCoonnttrrooll HHoosspp EEppiiddeemmiiooll 11999988;;1199:: 880055--77 AAssttaaggnneeaauu PP,, eett aall.. JJ HHoosspp IInnffeecctt 11999999;; 4422 :: 330033--1122 PPlloowwmmaann RR,, eett aall.. JJ HHoosspp IInnffeecctt 22000011;;4477:: 119988--220077 GGrraavveess NN.. EEmmeerrgg IInnffeecctt DDiiss 22000044;;1100:: 556611--66 EECCDDCC AAnnnnuuaall RReeppoorrtt 22000088:: 1166--3388 DDiicckkeemmaa DDJJ,, eett aall.. JJAAMMAA 22000088;;229999::11119900--22 HHaassssaann MM,, eett aall.. HHoossppiittaall TTooppiiccss 22001100;;8888::8822--99
 7. 7. HHeeaalltthhccaarree--aassssoocciiaatteedd IInnffeeccttiioonnss 7 aanndd mmoorrttaalliittyy ((UUSS DDeeppaarrttmmeenntt ooff HHeeaalltthh aanndd HHuummaann SSeerrvviicceess ((DDHHHHSS--22000099)) • PPnneeuummoonniiaass →→ →→ 3355,,996677 • BBllooooddssttrreeaamm iinnff.. →→ →→ 3300,,665555 • UUrriinnaarryy ttrraacctt iinnff.. →→ →→ 88,,222255 • SSuurrggiiccaall ssiittee iinnff.. →→ →→1133,,008888 • OOtthheerrss →→ →→1122,,008855 • TTOOTTAALL →→ →→110000,,000000 SSttoonnee PPWW.. EExxppeerrtt RReevv PPhhaarrmmaaccooeeccoonn OOuuttccoommeess RReess 22000099;;99::441177--2222
 8. 8. 8 CCaallccuullaattiinngg ccoossttss ((MMeetthhooddoollooggiiccaall ssuubbjjeeccttss--11))  SSttuuddyy ddeessiiggnn  PPaattiieenntt ggrroouupp ((iinncciiddeennccee,,pprreevvaalleennccee,,eeppiiddeemmiiccss))  LLooccaattiioonn ((hhoossppiittaall,, ffoollllooww--uupp aafftteerr ddiisscchhaarrggee))  DDiimmeennssiioonn ooff tthhee ssttuuddyy ((hhoossppiittaall,, ccoouunnttrryy,, ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess,, ppaatthhooggeennss,, iinntteerrvveennttiioonnss)) WWiillccooxx MMHH,, eett aall.. JJ HHoosspp IInnffeecctt 22000000;;4455::8811--44
 9. 9. 9 CCaallccuullaattiinngg ccoossttss ((MMeetthhooddoollooggiiccaall ssuubbjjeeccttss--22))  EExxttrraa ccoosstt aanndd ddeessiiggnn ooff lleennggtthh ooff ssttaayy  CCoossttss ((hhoossppiittaall cchhaarrggeess,, ddeeaatthhss,, aannttiibbiioottiiccss uuttiilliissaattiioonn,, aannttiibbiioottiicc rreessiissttaannccee,, eennvviirroonnmmeennttaall ddaammaaggee))  CCoonncclluussiioonn ssttaattiissttiiccss ((mmeeaann,, mmeeddiiaann,, ppeerrcceenntt,, ttoottaall))  DDeessiiggnn ooff aannaallyyssiiss WWiillccooxx MMHH,, eett aall.. JJ HHoosspp IInnffeecctt 22000000;;4455::8811--44
 10. 10. 10 Costs 1. Well described costs associated with healthcare-associated infections 2. Poorly described costs associated with healthcare-associated infections
 11. 11. 11 WWeellll ddeessccrriibbeedd ccoossttss aassssoocciiaatteedd wwiitthh HHAAII  DDrruugg ((aannttiibbiioottiiccss)) aaccqquuiissiittiioonn  IInnccrreeaasseedd hhoossppiittaall ssttaayy WWiillccooxx MMHH,, eett aall.. JJ HHoosspp IInnffeecctt 22000000;;4455::8811--44
 12. 12. Poorly described ccoossttss aassssoocciiaatteedd 12 wwiitthh HHAAII  CCoonnttrrooll mmeeaassuurreess ((iissoollaattiioonn ffaacciilliittiieess,, ccoommmmiitteeeess,, ppoolliicciieess))  IImmppaaiirreedd hhoossppiittaall aaccttiivviittyy ((wwaarrdd cclloossiinngg,, eettcc..))  CCoonnffiiddeennccee,, ppeerrffoorrmmaannccee ooff ssttaaffff  LLiittiiggaattiioonn  EEffffeeccttss oonn ccoommmmuunniittyy  MMoorrbbiiddiittyy  MMoorrttaalliittyy WWiillccooxx MMHH,, eett aall.. JJ HHoosspp IInnffeecctt 22000000;;4455::8811-44
 13. 13. 13 EExxcceessss ccoossttss ooff HHAAII ((AAdduullttss))-((UUSS DDoollllaarrss)) Study Year Country Cost ($$)) Westwood JCN 1974 USA 1,650 Haley RW 1980 USA 1,018 Coello R 1993 England 1,759 Diaz Molina C 1993 Spain 1,909 Yalcin AN 1997 Turkey 1,582 Orrett FA 1998 Trinidad 1,910 Andersen BM 1998 Norway 2,200 Esatoglu AZ 2001 Turkey 2,298 Chen YY 2003 Taiwan 3,306 YYaallcciinn AANN.. IInnddiiaann JJ MMeedd SSccii 22000033;;5577::445500-6
 14. 14. 14 EExxcceessss ccoossttss ooff HHAAII ((PPeeddiiaattrriiccss))-((UUSS DDoollllaarrss)) Study Year Country Cost ($$)) Leroyer A 1997 France 10,440 Navarette D 1999 Mexico 11,682 Mahieu LM 2001 Belgium 12,399 YYaallcciinn AANN.. IInnddiiaann JJ MMeedd SSccii 22000033;;5577::445500-6
 15. 15. 15 Studies oonn eexxcceessss ccoossttss iinn hheeaalltthhccaarree-aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss  SSuurrggiiccaall ssiittee iinnffeeccttiioonnss  BBllooooddssttrreeaamm iinnffeeccttiioonnss  CCaatthheetteerr-rreellaatteedd bbllooooddssttrreeaamm iinnffeeccttiioonnss  PPnneeuummoonniiaass  VVeennttiillaattoorr-aassssoocciiaatteedd ppnneeuummoonniiaass
 16. 16. 16 Surgical site infections  Songklanagarind Hospital, Chiang Mai University, Thailand,1998-2003  140 matched pairs of case and control  Procedures:Appendectomy, herniorrhaphy, mastectomy, cholecystectomy, colostomy and craniotomy  Mean extra hospital charge………43,658 Baht (95 % C.l;30,228-57,088 Baht ) ((pp<< 00..000011))  Mean excess postoperative stay…..21,3 days (95 % C.l;16,6-26,0 days) ((pp<< 00..000011)) KKaassaattppiibbaall NN,, eett aall.. JJ MMeedd AAssssoocc TThhaaii 22000055;;8888::11008833-9911
 17. 17. 17 Surgical site infections  Tikur Anbessa Hospital, Adid Ababa, Ethiopia, 1999  1754 surgical patients and controls  Infection rate: 14,8%  Mean excess postoperative stay…..19,6 days (cases) 11,3 days (controls)  Mortality rates:10,8% (cases)….3,9 % (controls) TTaayyee MM.. EEtthhiioopp MMeedd 22000055;;4433::11677-7744
 18. 18. 18 HHeeaalltthhccaarree-aassssoocciiaatteedd bbllooooddssttrreeaamm iinnffeeccttiioonnss ((NNeeoonnaattaall-IICCUU))  University Hospital of Blida, Zabana, Blida, Algeria, 2004-7  83 neonates and 166 controls  EExxcceessss hhoossppiittaalliizzaattiioonn:: 99,,22 ddaayyss  EExxcceessss ccoosstt:: $$ 11,,331155 (($$ 22,,558844 vvss $$ 11,,22699)) AAttiiff MMLL,, eett aall.. IInnffeecctt CCoonnttrrooll HHoosspp EEppiiddeemmiiooll 22000088;;2299::110066-7700
 19. 19. 19 HHeeaalltthhccaarree-aassssoocciiaatteedd bbllooooddssttrreeaamm iinnffeeccttiioonnss ((IICCUU))  Dr BL Kapur Memorial Hospital, New Delhi, India, 2006  24 patients and 48 controls  EExxcceessss hhoossppiittaalliizzaattiioonn:: 1111,,6 ddaayyss ((pp<< 00..00000011))  MMoorrttaalliittyy :: 5544 %% ((pp<< 00..00000011))  EExxcceessss ccoosstt:: $$1144,,881188 ((1100,,6633 -1188,,997744)),, ((pp<< 00..00000011)) KKootthhaarrii AA,, eett aall.. JJ HHoosspp IInnffeecctt 22000099;;7711::114433-88
 20. 20. 20 CCeennttrraall ccaatthheetteerr-rreellaatteedd bbllooooddssttrreeaamm iinnffeeccttiioonnss  SSiixx IICCUU,, BBuueennooss AAiirreess,, AArrggeennttiinnaa,, 11999977-22000022  114422 ppaattiieennttss,, 114422 ccoonnttrroollss  EExxcceessss hhoossppiittaalliizzaattiioonn:: 1111,,99 ddaayyss  EExxcceessss mmoorrttaalliittyy:: 2244,,6 %%  EExxcceessss ccoosstt:: $$44,,888888  EExxcceessss aannttiibbiioottiiccss ccoosstt:: $$11,,991133 RRoosseenntthhaall VVDD,, eett aall.. AAmm JJ IInnffeecctt CCoonnttrrooll 22000033;;3311::447755-8800
 21. 21. Central venous ccaatthheetteerr-aassssoocciiaatteedd 21 bbllooooddssttrreeaamm iinnffeeccttiioonnss ((IICCUU))  GGeenneerraall HHoossppiittaall,, SSppeecciiaallttiieess IInnttiittuuttoo MMeexxiiccaannoo ddeell SSeegguurroo SSoocciiaall HHoossppiittaall,, GGaabbrriieell MMaanncceerraa HHoossppiittaall,, MMeexxiiccoo CCiittyy,, MMeexxiiccoo,, 22000022-33  5555 ppaattiieennttss,, 5555 ccoonnttrroollss  EExxcceessss hhoossppiittaalliizzaattiioonn:: 6,,11 ddaayyss  EExxcceessss mmoorrttaalliittyy:: 2200%%  EExxcceessss ccoosstt ((mmeeaann)):: $$1111,,559911  EExxcceessss aannttiibbiioottiiccss ccoosstt ((mmeeaann)):: $$559988 HHiigguueerraa FF,, eett aall.. IInnffeecctt CCoonnttrrooll HHoosspp EEppiiddeemmiiooll 22000077;;2288::3311-55
 22. 22. 22 HHeeaalltthhccaarree-aassssoocciiaatteedd ppnneeuummoonniiaass  SSiixx IICCUU,, BBuueennooss AAiirreess,, AArrggeennttiinnaa,, 22000011-22000055  330077 nn.. ppnneeuummoonniiaass,, 330077 ccoonnttrroollss  EExxcceessss ccoosstt →→ $$ 22,,225555  EExxcceessss aannttiibbiioottiicc ccoosstt →→ $$ 99996  EExxttrraa lleennggtthh ooff ssttaayy →→ 88,,9955 ddaayyss  EExxttrraa mmoorrttaalliittyy →→ 3300,,33 %% RRoosseenntthhaall DD,, eett aall.. AAmm JJ IInnffeecctt CCoonnttrrooll 22000055;;3333::115577-611
 23. 23. 23 Ventilator-associated pneumonias SSttuuddyy ((ppeerriioodd)) CCoouunnttrryy NNuummbbeerr VVAAPP// CCoonnttrrooll CCoosstt VVAAPP (($$)) CCoosstt CCoonnttrrooll (($$)) pp HHuuggoonnnneett SS ((11999955--11999977)) SSwwiittzzeerrllaanndd 9977//9977 2244 772277 1177 443388 ‹‹ 00..000011 WWaarrrreenn DDKK ((11999988--11999999)) UUSSAA 112277//669922 7700 556688 2211 662200 ‹‹ 00..000011 CCooccaannoouurr CCSS ((22000022--22000033)) UUSSAA 7700//7700 8822 119955 2255 003377 ‹‹ 00..0055 KKaarraaooğğllaann HH ((22000044--22000055)) TTuurrkkeeyy ((AAnnttaallyyaa)) 8811//8811 88 660022 22 662211 ‹‹ 00..00000011 KKoolllleeff MMAA ((22000088--22000099)) USA 2144/2144 133 371 74 729 ‹‹ 00..00000011
 24. 24. 24 CCoossttss ooff HHAAII ((IICCUU))  MMeexxiiccoo CCiittyy,, MMeexxiiccoo,, 11999988 CCaasseess ((nn:: 4433)) CCoonnttrroollss ((nn:: 8866)) pp LLOOSS iinn IICCUU 1166,,33 ddaayyss 1100,,88 ddaayyss 00..000011 DDaaiillyy ccoosstt iinn IICCUU $ 33,,771155 $ 11,,993355 00..000011 SSaanncchheezz--VVeellaazzqquueezz LLDD,, eett aall.. AArrcchh MMeedd RReess 22000066;; 3377:: 337700--55
 25. 25. 25 Attributable ccoossttss ooff HHAAII ((UUSS $$)) Infection type Attributable costs (Mean) Range (Minimum-maximum) Surgical site infection 17,944 7,874-26,668 Bloodstream infection 18,432 3,592-34,410 Ventilator-associated pneumonia 22,875 9,986-54,503 Urinary tract infection 1,257 804-1,710 YYookkooee DDSS,, eett aall.. IInnffeecctt CCoonnttrrooll HHoosspp EEppiiddeemmiiooll 22000088;; 2299 ((SSuuppppll.. 11))::SS33--SS1111
 26. 26. ((HHaacceetttteeppee UUnniivveerrssiittyy HHoossppiittaall,, AAnnkkaarraa,, TTuurrkkeeyy,, 11999955)) 26 Costs ooff HHeeaalltthhccaarree--aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss HHAAII CCoonnttrrooll  BBeedd 446644 221144  LLaabboorraattoorryy 441177 224499  AAnnttiibbiioottiiccss 11119900 5544  OOtthheerrss 220099 118811  TTOOTTAALL $$ 22228800 $$ 669988 YYaallcciinn AANN,, eett aall.. JJ CChheemmootthheerr 11999977;; 99::441111--44
 27. 27. ((HHaacceetttteeppee UUnniivveerrssiittyy HHoossppiittaall,, AAnnkkaarraa,, TTuurrkkeeyy,, 11999955)) 27 DDiissttrriibbuuttiioonn ooff ccoossttss iinn HHeeaalltthhccaarree--aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss YYaallcciinn AANN,, eett aall.. JJ CChheemmootthheerr 11999977;; 99:: 441111-- 44
 28. 28. ((AAkkddeenniizz UUnniivveerrssiittyy HHoossppiittaall,, AAnnttaallyyaa,, TTuurrkkeeyy,, 22000066--77)) 28 Distribution of cost (VAP)($) Costs Costs of VAP Group ± SD (min-max) Costs of Control Group ± SD (min-max) P value Bed 1193.7±679.8 (176-3140) 381.0±382.2 (154-3320) <0.0001 Antibiotics 837.1±472.9 (40-2140) 8.5±11.0 (0-40) <0.0001 Drugs and medical 2305.0±1347.6 (330- 816.7±645.9 (125-4125) <0.0001 materials 8143) Laboratory 1647.0±1004.5 (248- 8068) 546.4±442.4 (34-2335) <0.0001 Radiology 269.9±222.1 (36-1683) 156.8±160.9 (16-806) <0.0001 Operation 628.2±1190.1 (0-7280) 302.4±535.3 (0-2523) <0.05 Intervention 1024.6±973.8 (135-7794) 254.3±271.7 (43-1579) <0.0001 Care 696.7±613.1 (72-3753) 155.4±192.8 (23-1524) <0.0001 Total 8602.7±5045.5 2621.9±2053.3 <0.0001 KKaarraaooğğllaann HH,,YYaallcciinn AANN,, eett aall.. IInnffeezz MMeedd 22001100;;1188::224488--5555
 29. 29. 29 DDaaiillyy aannttiibbiioottiicc ccoosstt iinn hheeaalltthhccaarree--aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss  UUrriinnaarryy ttrraacctt iinnffeeccttiioonnss 9966--220033 FFFF  PPnneemmoonniiaass 110088--221199 FFFF  SSuurrggiiccaall ssiittee iinnffeeccttiioonnss 111166--222200 FFFF  BBllooooddssttrreeaamm iinnffeeccttiioonnss 116655--228877 FFFF AAssttaaggnneeaauu PP,, eett aall.. JJ HHoosspp IInnffeecctt 11999999;;4422::330033--1122
 30. 30. Daily antibiotic ccoosstt iinn hheeaalltthhccaarree ((PPaammuukkkkaallee UUnniivveerrssiittyy HHoossppiittaall,, DDeenniizzllii,, TTuurrkkeeyy,, 22000011)) 30 aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss YYaallççıınn AANN,, eett aall.. TTuurrkk JJ HHoosspp IInnff 22000022;;66::4411--55
 31. 31. ((PPaammuukkkkaallee UUnniivveerrssiittyy HHoossppiittaall,, DDeenniizzllii,, TTuurrkkeeyy,, 22000011)) 31 DDaaiillyy aannttiibbiioottiicc ccoosstt iinn hheeaalltthhccaarree--aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss  MMSS--KKNNSS $$ 4444,,99  MMSS--SS..aauurreeuuss $$ 4466,,77  EE..ccoollii $$ 4488,,55  EEnntteerroobbaacctteerr sspppp.. $$ 6633,,88  MMRR--SS..aauurreeuuss $$ 8800,,00  PP..aaeerruuggiinnoossaa $$ 111111,,77 YYaallççıınn AANN,, eett aall.. TTuurrkk JJ HHoosspp IInnff 22000022;;66:: 4411--55
 32. 32. Daily antibiotic ccoosstt iinn hheeaalltthhccaarree-- 32 aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss ((AAkkddeenniizz UUnniivveerrssiittyy HHoossppiittaall,, AAnnttaallyyaa,, TTuurrkkeeyy,, 22000044)) IInnaann DD,, eett aall.. BBMMCC IInnffeecctt DDiiss 22000055;; 55 ::11--55
 33. 33. 33 CCoossttss ooff HHAAII wwiitthh ggrraamm nneeggaattiivvee nnoonn--ffeerrmmeennttaattiivvee rrooddss ((AAkkddeenniizz UUnniivveerrssiittyy HHoossppiittaall,, AAnnttaallyyaa,, TTuurrkkeeyy,, 22001111)) AAşşııkk ZZ,,YYaallççıınn AANN eett aall.. ((TTuurrkk JJ HHoosspp IInnff.. iinn pprreessss--22001122))
 34. 34. 34 Excess lleennggtthh ooff ssttaayy iinn hheeaalltthhccaarree--aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss Study Year Country LOS (days) Westwood JCN 1974 USA 22,0 Haley RW 1980 USA 13,4 French GL 1991 Hong Kong 23,4 Yalcin AN 1997 Turkey 20,3 Orrett FA 1998 Trinidad 33,5 Sanou J 1999 Burkina Faso 10,0 Esatoglu AZ 2001 Turkey 25,0 Askarian M 2003 Iran 6,2 Sanchez-V LD 2006 Mexico 10,0
 35. 35. Excess length of ssttaayy iinn hheeaalltthhccaarree-- 35 aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss Infection type Excess length of stay (days) Urinary tract infection 1-4 Surgical site infection 7-8,2 Bloodstream infection 7-21 Pneumonias 6,8-30 JJaarrvviiss WWRR.. IInnffeecctt CCoonnttrrooll HHoosspp EEppiiddeemmiiooll 11999966;;1177:: 555522--77
 36. 36. 36 Excess lleennggtthh ooff ssttaayy iinn HHAAII ((ddaayyss)) UUTTII VVAAPP CCRR--BBSSII AArrggeennttiinnaa 77..99 88..77 99..33 BBrraassiill 88..99 99..11 77..88 MMeexxiiccoo 55..99 1100..77 77..11 TTuurrkkeeyy 88..77 88..33 99..55 IInnddiiaa 44..22 55..44 22..00 IINNIICCCC PPrroojjeecctt ((IICCAAAACC--22000055)) ppoosstteerrss ::KK--11991166,, KK--11992200,, KK--11992222,, KK--11992233,, KK--11992244
 37. 37. Extra mmoorrttaalliittyy iinn hheeaalltthhccaarree-- aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss ((%%)) Study Year Country Mortality rate Spengler RF 1978 USA 32,1 French GL 1991 Hong Kong 7,4 Dinkel RH 1994 USA 4,1 Yalcin AN 1997 Turkey 16,7 Martin M 2001 Spain 21,3 Sanchez-V LD 2006 Mexico 16,3
 38. 38. Economical aannaallyyssiiss ssttuuddiieess iinn HHeeaalltthhccaarree--aassssoocciiaatteedd iinnffeeccttiioonnss 38  UUssee ooff gguuiiddeelliinneess ffoorr aauutthhoorrss aanndd eeddiittoorrss oonn ccoonndduuccttiinngg aann eeccoonnoommiicc aannaallyyssiiss,,  CCoonnttiinnuueedd ddeevveellooppmmeenntt ooff mmoorree ssoopphhiissttiiccaatteedd mmaatthheemmaattiiccaall mmooddeellss,,  TTrraaiinniinngg ooff iinnffeeccttiioonn ccoonnttrrooll pprrooffeessssiioonnaallss iinn eeccoonnoommiicc mmeetthhooddss ………… SSttoonnee PPWW,, eett aall.. AAmm JJ IInnffeecctt CCoonnttrrooll 22000055;; 3333::550011--99
 39. 39. 39 Thanks…….. anyalcin@yahoo.com anyalcin@akdeniz.edu.tr
 40. 40. 40
 41. 41. 41

×