Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Antibiyotik kullanımında 
Maliyet Analizi 
Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İnfeksiyon Has...
Maliyet Analizi ve Önemi 
 Antibiyotik kullanımı 
 Antibiyoterapinin maliyeti 
 Farmakoekonomik analiz 
 Farmakoekonom...
Antibiyotikler 
 Reçetelerin % 3-25’ini 
 Ülke ilaç harcamalarının % 6-21’ini 
 Hastane harcamalarının yaklaşık 
% 50’s...
Dünya 
 İİllaaçç ttuuttaarrıı…….. ~~ 440000 MMiillyyaarr ddoollaarr 
 AAnnttiibbiiyyoottiikklleerr…….. ~~ 4455 MMiillyya...
IMS-Türkiye 
 Ocak-Haziran, 2006 
 İlk 100 ilaç toplam tutarı : 
~ 3 459 940 137 $ 
 İlk 100 ilaç içerisinde antibiyoti...
Avrupa Birliği’nde Hastane Dışı 
Antibiyotik Kullanımı – 1997 (DDD) 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Fransa İspanya Port...
Avrupa Birliği’nde Hastane Dışı 
Antibiyotik Kullanımı–(1997-2002 DDD) 
Goossens H, et al. Lancet 2006; 365: 579-87
Avrupa Birliği’nde Antibiyotik 
Kullanımı (2008-DDD) 
ECDC-ESAC-2008 Data
Hastane Dışı Antibiyotik 
Kullanımı 
 Pamukkale Üniv. Tıp Fak., 2001 
 Reçetelerde antibiyotik oranı → % 16 
 Antibiyot...
Hastanede Antibiyotik 
Kullanımı 
 Ankara Numune Hastanesi YBÜ, 2002 
 Reçetelerde antibiyotik oranı → % 60.6 
 Uygunsu...
Antibiyotik kullanımı (DDD) 
Akdeniz ÜTF- (6 Erişkin YBÜ) 
2007 2008 INICC (%) 
Ampisilin 308 418 75-max(487) 
1.Kuşak Sef...
Antibiyotik Tedavisi 
 Kimin gereksinimi var? 
 Uygun ilaç, doz, uygulama yolu, süresi 
nedir? 
 Tedavinin sonuçları na...
Antibiyotik tedavisinin 
sonuçlarının ölçümü 
 Bakteriyolojik (etkinlik, direnç) 
 Klinik (etkinlik, güvenlik) 
 Sosyal...
Antibiyotik Tedavisi Maliyet 
Çalışmaları 
 Akut piyelonefritler 
 Toplum kökenli pnömoniler 
 Cilt-yumuşak doku infeks...
Akut piyelonefritler 
Antibiyotik Toplam 
 Gent.+Pipera. 175 $ 475 $ 
 Siprofloks. 250 $ 320 $ 
Paladino JA. Infect Med ...
Toplum kökenli pnömoniler 
 Doksisiklin (po) 5.60 $ 
 Eritromisin (po) 10.80 $ 
 Klaritromisin (po) 65.20 $ 
 Levoflok...
Cilt-yumuşak doku 
infeksiyonları 
 Almanya, Dolar 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
0 
Amoks Klav 
Pip/Tazo 
Se...
Akut basit sistitler 
Antibiyotik Tercihiniz nedir ? 
 Amoksisilin 
 Nitrofurantoin 
 TMP/SMZ 
 Ofloksasin 
Rosenberg ...
Akut basit sistitler (2) 
Rosenberg M. Int J Ant Agent 1999; 11: 247-51 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
...
Toplum kökenli pnömoniler, 
intrabdominal infeksiyonlar 
van Zanten ARH, et al. Crit Care 2003 ; 7 : 184-90 
Intravenöz 
A...
Antibiyoterapinin maliyeti 
 DDooğğrruuddaann mmaalliiyyeett 
 DDoollaayyllıı mmaalliiyyeett 
 TTaannıımmllaannaammaayy...
Antibiyoterapinin maliyeti 
(Doğrudan maliyet) (1) 
AA-- AAççııkk mmaalliiyyeett 
 Liste fiyatı 
 Taşıma 
 Anlaşmalar 
...
Antibiyoterapinin maliyeti (2) 
B- Gizli maliyet 
 Hazırlama,uygulama 
 İşgücü 
 Laboratuar testleri, radyolojik incele...
Farmakoekonomik Analiz 
(Yöntemsel Konular) 
 Çalışmanın düzeni, boyutu 
 Hasta grubu 
 Yer 
 Ek maliyet ve yatışa ili...
Farmakoekonomik Analiz 
Yöntemleri 
 Maliyet-fayda 
 Maliyet-etkinlik 
 Maliyet-yararlılık 
 Maliyet-minimizasyon
Farmakoekonomik Analiz 
Yöntemleri (1) 
 Maliyet-fayda : 
Maliyetler ve sonuçları eşzamanlı olarak 
bir para birimi çerçe...
Farmakoekonomik Analiz 
Yöntemleri (2) 
 Maliyet-yararlanım: 
Sonuçlar yaşam kalitesi, 
ödeme gönüllülüğü veya bir uygula...
Maliyet-etkinlik çalışmaları 
 İntraabdominal infeksiyonlar 
 Toplum kökenli pnömoniler 
 KOAH akut alevlenme 
 Akut n...
İntraabdominal infeksiyonlar 
 Freiburg, Almanya, 1998, 630 hasta 
Antib. Etkinlik Rölaps Mortalite Maliyet 
Pip/Tazo % 9...
Toplum kökenli pnömoniler 
 State Universitesi, New York, ABD, 2000 
Antib. Sayı Etkinlik Maliyet 
Gatifloksasin 
(IV-po)...
KOAH akut alevlenme 
 Madrid, İspanya, 2002, 282 hasta 
Antib. Sayı Etkinlik Maliyet 
Telitromisin 140 % 86.4 174.83 € 
S...
Akut Non-komplike piyelonefritler 
Siprofloksasin TMP/SMZ 
Hasta (sayı) 128 127 
Klinik yanıt % 96 % 83 (p< 0.002) 
Bakt. ...
Komplike cilt-yumuşak doku 
infeksiyonları 
Maliyet 
(Dolar) 
Maliyet-etkinlik 
(Dolar) 
Linezolid 18,057 37,604 
Daptomis...
Ayaktan Parenteral Antibiyotik 
Tedavisi (APAT) ve Ardışık 
Antibiyotik Tedavisi (AAT) 
 Hastanede kalış süresi azalır 
...
Antibiyotik Tedavisinin 
Maliyetini Azaltma Stratejileri (1) 
 Etkin tedavi (farmakokinetik, 
farmakodinamik parametreler...
Antibiyotik Tedavisinin 
Maliyetini Azaltma Stratejileri (2) 
 Yan etkileri az antibiyotiklerin seçilmesi 
 Monitorizasy...
Te şekkür ederim…… 
anyalcin@ yahoo.com 
anyalcin@ akdeniz.edu.tr
ABD.Antibiyotik pazarı-2009
Huttner A, et al. Antimic robial Resistance & Inf Control 2013; 2:31
Ab kullanımında maliyet analizi
Ab kullanımında maliyet analizi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ab kullanımında maliyet analizi

595 views

Published on

Antibiyotik kullanımında maliyet analizi

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ab kullanımında maliyet analizi

 1. 1. Antibiyotik kullanımında Maliyet Analizi Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klinik Mikr. AD (23.02.2012-Ankara)
 2. 2. Maliyet Analizi ve Önemi  Antibiyotik kullanımı  Antibiyoterapinin maliyeti  Farmakoekonomik analiz  Farmakoekonomik analiz yöntemleri  Maliyet-etkinlik çalışmaları  Antibiyotik tedavisinin maliyetini azaltma stratejileri
 3. 3. Antibiyotikler  Reçetelerin % 3-25’ini  Ülke ilaç harcamalarının % 6-21’ini  Hastane harcamalarının yaklaşık % 50’sini oluşturmaktadır. Davey PG, et al. Pharmacoeconomics 1992;1: 409-37
 4. 4. Dünya  İİllaaçç ttuuttaarrıı…….. ~~ 440000 MMiillyyaarr ddoollaarr  AAnnttiibbiiyyoottiikklleerr…….. ~~ 4455 MMiillyyaarr DDoollaarr  AAnnttiibbaakktteerriiyyeelllleerr…….... %% 6622
 5. 5. IMS-Türkiye  Ocak-Haziran, 2006  İlk 100 ilaç toplam tutarı : ~ 3 459 940 137 $  İlk 100 ilaç içerisinde antibiyotiklerin toplam tutarı: ~ 345 300 000 $
 6. 6. Avrupa Birliği’nde Hastane Dışı Antibiyotik Kullanımı – 1997 (DDD) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Fransa İspanya Portekiz İsveç Danimarka Hollanda Cars O, et al. Lancet 2001; 357: 1851-3
 7. 7. Avrupa Birliği’nde Hastane Dışı Antibiyotik Kullanımı–(1997-2002 DDD) Goossens H, et al. Lancet 2006; 365: 579-87
 8. 8. Avrupa Birliği’nde Antibiyotik Kullanımı (2008-DDD) ECDC-ESAC-2008 Data
 9. 9. Hastane Dışı Antibiyotik Kullanımı  Pamukkale Üniv. Tıp Fak., 2001  Reçetelerde antibiyotik oranı → % 16  Antibiyotik maliyeti → % 30  Antibiyotikler : Penisilinler % 49 Sefalosporinler % 17 Makrolidler % 9 Aminoglikozidler % 7 Diğerleri % 18 Karatas H, Yalcin AN, et al. Infez Med 2004; 12: 132-5
 10. 10. Hastanede Antibiyotik Kullanımı  Ankara Numune Hastanesi YBÜ, 2002  Reçetelerde antibiyotik oranı → % 60.6  Uygunsuz antibiyotik kullanımı→ % 47.3  Antibiyotikler : Sefalosporinler % 31.3 Aminoglikozidler % 12.1 Karbapenemler % 10.7 Diğerleri % 45.9 Erbay A, et al. J Hosp Infect 2005; 59: 53-61
 11. 11. Antibiyotik kullanımı (DDD) Akdeniz ÜTF- (6 Erişkin YBÜ) 2007 2008 INICC (%) Ampisilin 308 418 75-max(487) 1.Kuşak Sef. 190 239 75-max (478) 3.Kuşak Sef. 101 205 50-75 Antipseudomonal 76 95 50-75 Penisilinler Karbapenemler 70 181 75-max (263) TMP/SMZ 26 30 75-max Kinolonlar 13 22 < 25 Glikopeptidler 93 124 50-75 Saba R, İnan D, Turhan Ö, Yalçın AN, et al. Turk J Med Sci 2011;41:701-10
 12. 12. Antibiyotik Tedavisi  Kimin gereksinimi var?  Uygun ilaç, doz, uygulama yolu, süresi nedir?  Tedavinin sonuçları nasıldır?
 13. 13. Antibiyotik tedavisinin sonuçlarının ölçümü  Bakteriyolojik (etkinlik, direnç)  Klinik (etkinlik, güvenlik)  Sosyal (yaşam kalitesi, cihazlar)  Ekonomik (maliyet-etkinlik, maliyet-minimizasyon)
 14. 14. Antibiyotik Tedavisi Maliyet Çalışmaları  Akut piyelonefritler  Toplum kökenli pnömoniler  Cilt-yumuşak doku infeksiyonları  Akut sistitler  Toplum kökenli pnömoniler ve intraabdominal infeksiyonlar
 15. 15. Akut piyelonefritler Antibiyotik Toplam  Gent.+Pipera. 175 $ 475 $  Siprofloks. 250 $ 320 $ Paladino JA. Infect Med 1996, Suppl.13B: 43-9
 16. 16. Toplum kökenli pnömoniler  Doksisiklin (po) 5.60 $  Eritromisin (po) 10.80 $  Klaritromisin (po) 65.20 $  Levofloksasin (po) 73.50 $  Sefotaksim (iv) 308.40 $  Ampisilin+Sulb. (iv) 532.00 $ Thompson RL,et al. Mayo Clin Proc 1998;73: 995-1006
 17. 17. Cilt-yumuşak doku infeksiyonları  Almanya, Dolar 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Amoks Klav Pip/Tazo Seftriakson Sefotaksim Young M, et al. Pharmacoeconomics 2001 ; 19 : 1135-75
 18. 18. Akut basit sistitler Antibiyotik Tercihiniz nedir ?  Amoksisilin  Nitrofurantoin  TMP/SMZ  Ofloksasin Rosenberg M. Int J Ant Agent 1999; 11: 247-51
 19. 19. Akut basit sistitler (2) Rosenberg M. Int J Ant Agent 1999; 11: 247-51 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ofloksasin TMP/SMZ Nitrofurantoin Amoksisilin
 20. 20. Toplum kökenli pnömoniler, intrabdominal infeksiyonlar van Zanten ARH, et al. Crit Care 2003 ; 7 : 184-90 Intravenöz Antibiyotik Uygulama süresi (dk) Ab. maliyet Uygulama maliyeti Toplam Amoks/Klav 12.21 7.35 € 8.34 € 15.69 € Sefotaksim 18.48 49.40 € 11.88 € 61.28 € Eritromisin 36.44 54.44 € 17.68 € 72.12 € Gentamisin* 3.39 20.34 € 38.63 € 58.97 € Metronidazol 5.24 12.24 € 6.09 € 18.33 € Pip/Tazo 16.31 43.14 € 9.75 € 52.89 €
 21. 21. Antibiyoterapinin maliyeti  DDooğğrruuddaann mmaalliiyyeett  DDoollaayyllıı mmaalliiyyeett  TTaannıımmllaannaammaayyaann mmaalliiyyeett
 22. 22. Antibiyoterapinin maliyeti (Doğrudan maliyet) (1) AA-- AAççııkk mmaalliiyyeett  Liste fiyatı  Taşıma  Anlaşmalar  Dağıtım işlemleri  Paketleme
 23. 23. Antibiyoterapinin maliyeti (2) B- Gizli maliyet  Hazırlama,uygulama  İşgücü  Laboratuar testleri, radyolojik incelemeler  Monitorizasyon  Komplikasyonlar (hematolojik, nefrolojik, otolojik, nörolojik, gastrointestinal yan etkiler)  Atıklar  Direnç, superinfeksiyon, hastane infeksiyonları……..
 24. 24. Farmakoekonomik Analiz (Yöntemsel Konular)  Çalışmanın düzeni, boyutu  Hasta grubu  Yer  Ek maliyet ve yatışa ilişkin düzen  Harcamalar  Sonuç istatistikleri  Analizin şekli
 25. 25. Farmakoekonomik Analiz Yöntemleri  Maliyet-fayda  Maliyet-etkinlik  Maliyet-yararlılık  Maliyet-minimizasyon
 26. 26. Farmakoekonomik Analiz Yöntemleri (1)  Maliyet-fayda : Maliyetler ve sonuçları eşzamanlı olarak bir para birimi çerçevesinde (TL, Dolar) ölçülür.  Maliyet-etkinlik : Maliyetler ve sonuçları eşzamanlı olarak, etkinlik bakımından seçilmiş bir hedef ve maliyet de parasal olarak ölçülür.
 27. 27. Farmakoekonomik Analiz Yöntemleri (2)  Maliyet-yararlanım: Sonuçlar yaşam kalitesi, ödeme gönüllülüğü veya bir uygulamanın (tıbbi ve/veya farmasötik) diğeri yerine tercih edilmesi bağlamında ölçülür.  Maliyet-minimizasyon : Maliyetler iki veya daha fazla uygulamanın (tıbbi ve/veya farmasötik) harcama çıktıları ve sonuçları bakımından eşdeğer farzedilmesi veya gösterilmesini analiz eder ve karşılaştırır.
 28. 28. Maliyet-etkinlik çalışmaları  İntraabdominal infeksiyonlar  Toplum kökenli pnömoniler  KOAH akut alevlenme  Akut non-komplike piyelonefritler  Komplike cilt-yumuşak doku infeksiyonları
 29. 29. İntraabdominal infeksiyonlar  Freiburg, Almanya, 1998, 630 hasta Antib. Etkinlik Rölaps Mortalite Maliyet Pip/Tazo % 94.94 % 3.38 % 4.26 7482 DM İmip/Sil. % 82.70 % 15.61 % 5.99 9420 DM Dietrich ES, et al. Pharmacoeconomics 2001 ; 19 : 79-94
 30. 30. Toplum kökenli pnömoniler  State Universitesi, New York, ABD, 2000 Antib. Sayı Etkinlik Maliyet Gatifloksasin (IV-po) 98 % 98 5 236 $ Seftriakson (IV) + klaritromisin (po) 105 % 92 7 047 $ Dresser LD, et al. Chest 2001 ; 119 : 1439-48
 31. 31. KOAH akut alevlenme  Madrid, İspanya, 2002, 282 hasta Antib. Sayı Etkinlik Maliyet Telitromisin 140 % 86.4 174.83 € Sefuroksim/ 142 % 83.1 194.68 € aksetil Rubio-Terres C, et al. Rev Clin Esp. 2004 ; 204 : 567-73
 32. 32. Akut Non-komplike piyelonefritler Siprofloksasin TMP/SMZ Hasta (sayı) 128 127 Klinik yanıt % 96 % 83 (p< 0.002) Bakt. yanıt % 99 % 89 (p< 0.004) Yan etki % 24 % 33 Maliyet 531 $ 687 $ Talan DA, et al. JAMA 2000 ; 283 : 1583-90
 33. 33. Komplike cilt-yumuşak doku infeksiyonları Maliyet (Dolar) Maliyet-etkinlik (Dolar) Linezolid 18,057 37,604 Daptomisin 20,698 44,086 Vankomisin 23,671 52,663 Bounthavong M, et al. Value Health 2011 ; 14 : 631-9
 34. 34. Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi (APAT) ve Ardışık Antibiyotik Tedavisi (AAT)  Hastanede kalış süresi azalır  Klinik yük azalır  Hastane harcamaları azalır  Hastane atıklarının miktarı azalır  Hastane infeksiyonları azalır  Komplikasyonlar azalır  Hastanın sosyal, psikolojik sıkıntıları azalır
 35. 35. Antibiyotik Tedavisinin Maliyetini Azaltma Stratejileri (1)  Etkin tedavi (farmakokinetik, farmakodinamik parametrelerin optimizasyonu, bakterisidal antibiyotik kullanımı)  Hastanede yatış sırasında lokal direnç verileriyle ampirik antibiyotik tedavisi  Kısa süreli antibiyotik uygulaması
 36. 36. Antibiyotik Tedavisinin Maliyetini Azaltma Stratejileri (2)  Yan etkileri az antibiyotiklerin seçilmesi  Monitorizasyonu gerekmeyen antibiyotiklerin tercih edilmesi  Düşük maliyetli antibiyotiklerin tercih edilmesi……..
 37. 37. Te şekkür ederim…… anyalcin@ yahoo.com anyalcin@ akdeniz.edu.tr
 38. 38. ABD.Antibiyotik pazarı-2009
 39. 39. Huttner A, et al. Antimic robial Resistance & Inf Control 2013; 2:31

×