Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แบบประเมินบุคคลและประเมินผล
งาน
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
พนักงานเทศบาล
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งที่สูงขึ้นนอ...
ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ
5
เลขที่ตำาแหน่ง 08-0805-001
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองการศึกษา เทศบาลตำาบลมายอ
อ...
แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
เพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลในตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (สำาห...
การศึกษา
ปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา พ.ศ.2553 สถาบันราชภัฏยะลา
มัธยมศึกษา ศิลป์- ภาษา พ.ศ.2537 ธรรมวิทยามูลนิธิยะลา
ประถมศึกษา...
-2-
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นแ...
งานต่าง ๆ
วันเดือนปี ตำาแหน่ง ระดับ อัตรา
เงิน
เดือน
สังกัด
2
กรกฎาคม 25
50
เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
3 7,360 เท...
เป็นต้น)
1. ไดรับการการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำาหรับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล...
(ลงชื่อ)………………….
……………….ผู้ขอรับการประเมิน
(นายรอพี วานา)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์
2557
-3-
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคค...
( ) ตรงตามที่ ก.ท.กำาหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง……..ปี………เดือน สายงาน
เกื้อกูล……..ปี………เดือน)
( ) ไม่ตรง (สายงานที่จะแต่งตั้ง...
ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตำาบลมายอ
วันที่ กุมภาพันธ์
2557
-4-
(แบบ 3)
แบบประเมินตำาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
สำาหรับผู้ป...
หนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา จัดทำามาตรฐานสถาน
ศึกษาตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยี ศึกษ...
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้างาน...
ปฏิบัติน้อยมาก (16 – 20 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเป็นพิเศษ
หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความ
...
ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์
(21 – 25 คะแนน)
( ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศ...
การปฏิบัติงานน้อยมาก
(6 – 10 คะแนน)
( ) ได้รับการตรวจสอบติดตามความ
ก้าวหน้าและผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กำาหนดใน
แผนปฏ...
15 คะแนน)
( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจอย่าง
อิสระเกี่ยวกับการ
ริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติ
งานใหม่ ๆ รวมทั้ง
กา...
สรุปผลการประเมิน
…………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………...
(……………………………………..………)
เลขานุการ ก.ท.จ…………………………
-8-
(แบบ
5)
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(สำาหรับตำาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3)
ชื่อผู้รับการประเมิน นายรอพี วานา ตำาแห...
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำาเนินการใหม่ ๆ
เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น...
-9-
ตอนที่ 1 รายการประเมิน (ต่อ) คะแนน
เต็ม
คะแนนที่
ได้รับ
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินัย
- ให้ความร...
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม
เช่น
- ติดตาม ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่ง
ที่เป็นความก้าวหน้าทาง
วิชาการ วิชา...
-10-
ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (สำาหรับผู้บังคับบัญชา
กรอก)
ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาระดับตำ่ากว่าหัวห...
ตำาบลมายอ
วันที่ กุมภาพันธ์ 2557
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ปลัดเทศบาล)
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้...
วันที่ กุมภาพันธ์ 2557
-11-
ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน (สำาหรับ ก.ท.จ.)
ความเห็น ก.ท.จ. (กรณีผู้บังคับบัญชาทั้งสองร...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
-12-
(แบบ
7)
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
(สำาหรับตำาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3)
ชื่อผู้รับการประเมิน นายรอพี วาน...
ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ (สำาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงา...
-13-
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำาเร็จของงาน (สำาหรับ
ผู้รับการประเมินกรอก) เรียงตามลำาดับ
ความดีเด่นหรือความสำาคัญ...
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในมาตรา 49 ว่าบุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกกว่า 12 ปีที
รัฐจะต้องจ...
ลักษณะที่แสดงความยุ่งยาก ดังนี้
การดำาเนินงานในกองการศึกษา เป็นภาระหน้าที่ที่ต้อง
สร้างคน โดยยึดหลักเป็นศูนย์กลางในการพัฒน...
3. การนำาผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง
ประโยชน์ของผลงานในการดำา เนินการตามโครงการ /
กิจ ก ร ร ม ด้า น ก า ร ศึก ษ า ข อ ง เ ท...
-15-
ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (สำาหรับผู้บังคับบัญชากรอก) ใช้
รับรอง 1 แผ่นต่อผลงาน 1 ชิ้น
1. คำารับรองของผู้ขอรับการประเมิ...
(นายรอพี วานา)
ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
2. คำารับรองของผู้ร่วมจัดทำาผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกัน...
ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาลตำาบลมายอ
วันที่ กุมภาพันธ์ 2557
4. คำารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ปลัดเทศบาล)
ได้ตรวจสอบผลงานท...
 สถานที่ดำาเนินการ สนามเทศบาลตำาบลมายอ
 สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์เทศบาลตำาบลมายอ
1. ขั้นตอนใน...
งานที่ต้องใช้กลไก และวิธีการทั้งนามธรรมและรูปธรรม พร้อมทั้ง
เป็นเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาของชุมชนจึงต้องค้นหา และ
รวบร...
ตำา บลมายอ ที่กำา หนดไว้ในโครงการ /กิจกรรมตามแผนงานใน
ส่วนกองการศึกษาไม่สามารถที่จะดำา เนินการได้ทั้งหมดเพราะ
อำานาจหน้าที...
หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารผลงานแนบท้าย
-18-
ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (สำาหรับกรอก) ใช้รับรอง 1 แผ่น
ต่อผลงาน 1 ชิ้น
1. คำารับรองของผู้ขอรับการประเมิน
ขอรับรองว่าผ...
3. คำารับรองของผู้บังคับบัญชา (ระดับหัวหน้ากอง)
ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง
ตามความเป็นจริงทุกป...
-19-
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำาเร็จของงาน (สำาหรับ
ผู้รับการประเมินกรอก) เรียงตามลำาดับ
ความดีเด่นหรือความสำาคัญ...
วัตถุประสงค์ ความสำาคัญของแต่ละโครงการ/กิจกรรม กำาหนด
แนวทางและขั้นตอนการจัดทำาแผนกลยุทธ์และจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติ...
กิจกรรมที่กองการศึกษาเทศบาลตำาบลมายอได้ดำาเนินการต้องมี
การวัดผลประเมินผล ทั้งก่อนดำาเนินการ ขณะดำาเนินการและสิ้น
สุดการดำ...
สามัคคีซึ่งสมามารถนำาไปพัฒนาทักษะการทำางานให้มีประสิทธิภาพ
5.ไ ด้ส ร้า ง เ ท ค นิค แ ร ง จูง ใ จ ใ ห้เ กิด ก า ร มีส่ว น ร...
-21-
ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (สำาหรับผู้บังคับบัญชากรอก) ใช้
รับรอง 1 แผ่นต่อผลงาน 1 ชิ้น
1. คำารับรองของผู้ขอรับการประเมิ...
(ลงชื่อ)…………………………………..
(……….…………………….)
ตำาแหน่ง……………………………………..
3. คำารับรองของผู้บังคับบัญชา (ระดับหัวหน้ากอง)
ได้ตรวจสอ...
-22-
ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (สำาหรับกรรมการประเมินผลงานฯ
ที่ได้รับมอบหมาย 3 คน กรอก)
งานที่
เสนอ
รายการประเมิน คะแนน
เต็...
2. งาน
โครงการ
แข่งขัน
กีฬา
ชุมชน
สัมพันธ์
เทศบาล
ตำาบล
มายอ
1. มีความสามารถในการบริหารงานและ
จัดระบบงาน
2. คุณภาพของผลงาน...
-23-
ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (ต่อ)
งานที่
เสนอ
รายการประเมิน คะแนน
เต็ม
คะแนนที่
ได้
3. งาน
โครงการ
เข้าสุนัต
หมู่
1. มีค...
รวม 100
คะแนนรวมเฉลี่ยของผลงานทั้ง 3 ชิ้น…………..………
คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน)
(ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนค่าเฉลี่ยรวมไม...
-24-
ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (สำาหรับกรรมการประเมินผลงานฯ
ที่ได้รับมอบหมาย 3 คน กรอก)
งานที่
เสนอ
รายการประเมิน คะแนน
เต็...
รวม 100
2. งาน
โครงการ
แข่งขัน
กีฬา
ชุมชน
สัมพันธ์
เทศบาล
ตำาบล
มายอ
1. มีความสามารถในการบริหารงานและ
จัดระบบงาน
2. คุณภาพ...
-25-
ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (ต่อ)
งานที่
เสนอ
รายการประเมิน คะแนน
เต็ม
คะแนนที่
ได้
3. งาน
โครงการ
เข้าสุนัต
หมู่
1. มีค...
รวม 100
คะแนนรวมเฉลี่ยของผลงานทั้ง 3 ชิ้น…………..………
คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน)
(ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนค่าเฉลี่ยรวมไม...
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
5 6 2556
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 6 2556

971 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 6 2556

 1. 1. แบบประเมินบุคคลและประเมินผล งาน ประกอบการพิจารณาคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำารง ตำาแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ ตำาแหน่งสำาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ ของ นายรอพี วานา
 2. 2. ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 เลขที่ตำาแหน่ง 08-0805-001 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำาบลมายอ อำาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี -1- (แบบ 1)
 3. 3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล เพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลในตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (สำาหรับผู้รับการประเมินกรอก) 1. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายรอพี วานา 2. ตำาแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 ตำาแหน่งเลขที่ 08-0805- 001 งาน/ฝ่าย/กลุ่ม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำาบลมายอ อำาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ดำารงตำาแหน่งปัจจุบันเมื่อ 1 ตุลาคม 2554 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 20,040 บาท (1 ตุลาคม พ.ศ.257 ) อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมา 19,300 บาท ( 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ) 3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ว ตำาแหน่งเลขที่ 08-0805-001 งาน/ฝ่าย/กลุ่ม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำาบลมายอ 4. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2515 เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 นับถึงวันที่ (2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ) อายุราชการปกติ 7 ปี 3 เดือน 1 วัน นับถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 อายุราชการทวีคูณ 14 ปี 6 เดือน 2 วัน อายุราชการสายงานนักวิชาการศึกษา 3 ปี –เดือน 1 วัน (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557) อายุราชการสายงานนักวิชาการศึกษาร่วมทวีคูณ 6 ปี – เดือน 2 วัน 5.ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่บันทึกไว้ใน ก.พ.7) คุณวุฒิ วิชาเอก ปีที่สำาเร็จ สถาบัน
 4. 4. การศึกษา ปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา พ.ศ.2553 สถาบันราชภัฏยะลา มัธยมศึกษา ศิลป์- ภาษา พ.ศ.2537 ธรรมวิทยามูลนิธิยะลา ประถมศึกษา - พ.ศ.2530 โรงเรียนบ้านปะแต 6. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 2555 4 วัน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร งบประมาณทางการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2555 2 วัน โครงการประชุมชี้แจ้งแนวทาง จัด ทำา ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง อ ง ค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 3 วัน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำา แผนและการบริหารงบ ประมาณของสถานศึกษาใน สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 25 วัน นักวิชาการ รุ่นที่ 42 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 2556 2 วัน อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. 5. -2- 7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำารงตำาแหน่งในสาย
 6. 6. งานต่าง ๆ วันเดือนปี ตำาแหน่ง ระดับ อัตรา เงิน เดือน สังกัด 2 กรกฎาคม 25 50 เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ นโยบายและ แผน 3 7,360 เทศบาลตำาบลตะลุ บัน 1 กันยายน 2551 เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ นโยบายและ แผน 4 8,700 เทศบาลตำาบลตะลุ บัน 4 ตุลาคม 2553 เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ นโยบายและ แผน 5 11,060 เทศบาลตำาบลตะลุ บัน 1 ตุลาคม 2554 นักวิชาการ ศึกษา 5 11,920 เทศบาลตำาบลมายอ 8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ชื่อใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ …………………………………. วันออกใบอนุญาต… ………………………วันหมด อายุ…………………………………… 9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอก เหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ
 7. 7. เป็นต้น) 1. ไดรับการการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกกรณีมีเหตุ พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำาหรับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้ ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำาแหน่งครู 2. ได้รับการการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการ จัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ได้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเบิกค่าเช่าบ้านของ พนักงานเทศบาลตำาบลมายอ 4. เป็นคณะกรรมการการจัดทำาโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำาบล มายอ 5. ได้เป็นคณะกรรมการการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลมายอ 6. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำาบล มายอ 7. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำางานโครงการวันเด็กแห่งชาติ 8. ได้รับการแต่งตั้งคณะทำางานโครงการเข้าสุนัตหมู่ภาคดูร้อน 9. ไดรับการแต่งตั้งคณะทำางานโครงการกีฬาชุมเทศบาลตำาบลมายอ 10. ได้รับการแต่งตั้งประคณะกรรมการกำาหนดราคากลางโครงการ ขุดคูระบายนำ้า 11. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการ ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 12. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและงานจ้าง เหมาโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำาบลมายอ 13. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคือ หลักประกัน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
 8. 8. (ลงชื่อ)…………………. ……………….ผู้ขอรับการประเมิน (นายรอพี วานา) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 -3- ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (สำาหรับหน่วย งานการเจ้าหน้าที่) 1. คุณวุฒิการศึกษา ( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง ( ) ไม่ตรง 2. ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง ( ) ครบตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง ( ) ไม่ครบ แต่จะครบกำาหนดในวันที่…………………………………………. 3. ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (เฉพาะสายงานที่เริ่มจาก ระดับ 1 และ 2) ( ) ติดต่อกัน 2 ปี ( ) ไม่ติดต่อกันแต่ครบ 2 ปี ( ) อื่น ๆ ……………………………….. 4. ระยะเวลาขั้นตำ่าในการดำารงตำาแหน่ง หรือเคยดำารงตำาแหน่งในสายงานที่จะแต่ง ตั้ง (ให้รวมถึงการดำารง ตำาแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูล ด้วย)
 9. 9. ( ) ตรงตามที่ ก.ท.กำาหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง……..ปี………เดือน สายงาน เกื้อกูล……..ปี………เดือน) ( ) ไม่ตรง (สายงานที่จะแต่งตั้ง………..ปี………เดือน สายงาน เกื้อกูล……..ปี………เดือน) ( ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา ( ) อื่น ๆ 5. อัตราเงินเดือน ( ) ตรงตามหลักเกณฑ์ ( ) ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์………………………………………….. 6. ประวัติการดำาเนินการทางวินัย ( ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ……………………………… เมื่อ………………………… ( ) กำาลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ( ) กำาลังอยู่ใน ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษ ทางวินัย สรุปผลการตรวจสอบผู้รับการประเมิน ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำาเนินการต่อไปได้ ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำาเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมิน ผลงานเป็นผู้พิจารณาในเรื่อง ระยะเวลาขั้นตำ่าในการดำารงตำาแหน่ง ( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (เหตุผล……………………………………………………………………………) (ลงชื่อ) ………………………………….ผู้ตรวจสอบ (นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง)
 10. 10. ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำาบลมายอ วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 -4- (แบบ 3) แบบประเมินตำาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 สำาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ เพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลในตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ 1. ตำาแหน่งเลขที่ 08-0805-001 ชื่อตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 ขอปรับเป็นระดับ 6 ว งาน/ฝ่าย/กลุ่ม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา 2. คำาบรรยายลักษณะงานของตำาแหน่ง (เดิม) ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ยากมาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่างเช่นแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำารวจและ รวบรวมข้อมูลให้คำาปรึกษาและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนา
 11. 11. หนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา จัดทำามาตรฐานสถาน ศึกษาตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทำาความเห็น สรุปรายงานและเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการ ศึกษา วางโครงการ สำารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ สถิติทางการศึกษาเป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำาปรึกษาแนะนำาในการ ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำาหน้าทีในการติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำาปรึกษาแนะนำา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบ หมายด้วย 3. คำาบรรยายลักษณะงานของตำาแหน่ง (ใหม่) ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาที่ยากมาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่างเช่นแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำารวจ และ รวบรวมข้อมูลให้คำาปรึกษาและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใน ความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนา หนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา จัดทำามาตรฐานสถาน ศึกษาตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทำาความเห็น สรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการ ศึกษา วางโครงการ สำารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ สถิติทางการศึกษาเป็นต้น ฝึกอบรม และให้คำาปรึกษาแนะนำาในการ
 12. 12. ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำาหน้าทีในการติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำาปรึกษาแนะนำา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบ หมายด้วย -5- องค์ประกอบ คะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้รับ เหตุผล 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 ( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก โดยต้อง ใช้ความคิดริเริ่ม ประกอบกับวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่มีอยู่ (10 – 15 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มี ขอบเขตเนื้อหาค่อนข้าง หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม ในงานที่มีแนวทาง
 13. 13. ปฏิบัติน้อยมาก (16 – 20 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเป็นพิเศษ หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความ คิดริเริ่มในการปรับ เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับสภาพการณ์ (21 – 25 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ยากมากเป็นพิเศษหรืองาน ที่มีขอบเขต เนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความ คิดริเริ่มในการกำาหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับ สภาพการณ์ (26 – 30 คะแนน) 2. ความยุ่งยากของงาน 30 ( ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีความหลาก หลายในวิธีการและแนวทางดำาเนิน งาน (10 – 15 คะแนน) ( ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มี ความหลากหลาย และมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากหลาย ด้าน (16 – 20 คะแนน) ( ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมาก เป็นพิเศษ ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ
 14. 14. ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ (21 – 25 คะแนน) ( ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องประยุกต์ใช้ ความรู้และประสบการณ์ในการ กำาหนด หรือปรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ (26 – 30 คะแนน) -6- องค์ประกอบ คะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้รับ เหตุผล 3. การกำากับตรวจสอบ 20 ( ) ได้รับการกำากับ แนะนำา ตรวจสอบ เฉพาะบางเรื่องที่ สำาคัญ (1 – 5 คะแนน) ( ) ได้รับการกำากับ แนะนำา ตรวจสอบ
 15. 15. การปฏิบัติงานน้อยมาก (6 – 10 คะแนน) ( ) ได้รับการตรวจสอบติดตามความ ก้าวหน้าและผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กำาหนดใน แผนปฏิบัติงาน (11 – 15 คะแนน) ( ) ได้รับการตรวจสอบติดตามผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการบ้างเป็นครั้ง คราว (16 – 20 คะแนน) 4. การตัดสินใจ 20 ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจค่อน ข้างมาก โดยจะมีการ กลั่นกรองในบางเรื่องที่สำาคัญ (1 – 5 คะแนน) ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจค่อน ข้างมาก สามารถ วางแผนและกำาหนดแนวทางการ ทำางานและแก้ปัญหา ในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง (6 – 10 คะแนน) ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจอย่าง อิสระ สามารถปรับ เปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาใน การปฏิบัติงานที่รับผิด ชอบด้วยตนเองค่อนข้างมาก (11 –
 16. 16. 15 คะแนน) ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจอย่าง อิสระเกี่ยวกับการ ริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติ งานใหม่ ๆ รวมทั้ง การจัดทำา ปรับเปลี่ยนแผนงาน/ โครงการ และแก้ไขปัญหา ในงานที่รับผิดชอบเป็นประจำา (16 – 20 คะแนน) เกณฑ์การตัดสิน ตำาแหน่งที่ผ่านการประเมินเพื่อปรับระดับ ตำาแหน่ง ต้องได้คะแนน ดังนี้ - ระดับ 6 ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป - ระดับ 7 ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป - ระดับ 8 ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป -7-
 17. 17. สรุปผลการประเมิน ………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………… ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ลงชื่อ) …………………………………….. (นางซารีพะห์ ต่วน เพ็ง) ปลัดเทศบาลตำาบลมายอ มติ ก.ท.จ.จังหวัด มติ ก.ท.จ. ครั้งที่…….…/…….เมื่อวันที่. …………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………… ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ลงชื่อ)…………………. ………………………..ผู้รับรองมติ
 18. 18. (……………………………………..………) เลขานุการ ก.ท.จ………………………… -8-
 19. 19. (แบบ 5) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (สำาหรับตำาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3) ชื่อผู้รับการประเมิน นายรอพี วานา ตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง นักวิชาการ ศึกษา ระดับ 6 ว ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้รับ 1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - เอาใจใส่ในการทำางานที่ได้รับมอบหมายและ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำาเร็จ และความผิดพลาด - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและ หรือแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สำาเร็จ และได้รับผลดีแล้วก็ พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรือ งานใดที่พบว่ามีปัญหา หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือ ปล่อยทิ้งไว้จนเกิด ปัญหาเช่นนั้นซำ้า ๆ อีก 20
 20. 20. 2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำาเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน - แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุ สมผลและสามารถ ปฏิบัติได้ - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดย เฉพาะในสายวิชา/งานของตน - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธี ทำางานให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการ รับรู้สิ่งเร้าภายนอก 20 3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณา จากพฤติกรรม เช่น - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา ใด ๆ - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้ หลายวิธี - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกตนเอง) 15
 21. 21. -9- ตอนที่ 1 รายการประเมิน (ต่อ) คะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้รับ 4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - รักษาวินัย - ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือน 15 5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรง กัน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้ อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 15
 22. 22. 6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - ติดตาม ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่ง ที่เป็นความก้าวหน้าทาง วิชาการ วิชาชีพอยู่เสมอ - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการ ใหม่ ๆ ตลอดเวลา - นำาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15 รวม 100
 23. 23. -10- ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (สำาหรับผู้บังคับบัญชา กรอก) ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาระดับตำ่ากว่าหัวหน้าส่วน) ( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 60) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) ระดับการ ประเมิน……………………………………………………………………… ………………………… ระบุ เหตุผล……………………………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………. (ลงชื่อผู้ประเมิน) ………………………….………………… (นางซารีพะห์ ต่วน เพ็ง) ตำาแหน่งปลัดเทศบาล
 24. 24. ตำาบลมายอ วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ปลัดเทศบาล) ( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้ 1. คะแนนความรับผิดชอบ………………คะแนน ระดับการ ประเมิน…………………………………. 2. คะแนนความคิดริเริ่ม…..…………….คะแนน ระดับการ ประเมิน……………………………………. 3. คะแนนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ…………………คะแนน ระดับการประเมิน……………… 4. คะแนนความประพฤติ…….…………….คะแนน ระดับการ ประเมิน…………………………………. 5. ความสามารถในการสื่อความหมาย..………………คะแนน ระดับ การประเมิน…………………….. สรุปผลการประเมิน ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ลงชื่อผู้ประเมิน) …………………………..………………… (นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง) ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำาบลมายอ
 25. 25. วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 -11- ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน (สำาหรับ ก.ท.จ.) ความเห็น ก.ท.จ. (กรณีผู้บังคับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็นแตกต่างกัน) ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน เหตุผล ……………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …….
 26. 26. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …….. ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……….. ลงชื่อ…………………….. …………………… (……………. …………………..) ประธาน ก.ท.จ. ………..……………. ……………………..
 27. 27. -12- (แบบ 7) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (สำาหรับตำาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3) ชื่อผู้รับการประเมิน นายรอพี วานา ตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง นักวิชาการ ศึกษา ระดับ 6 ว
 28. 28. ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ (สำาหรับผู้รับการประเมินกรอก) 1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า หน่วยงานซึ่งเป็นตำาแหน่งที่มีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก เทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิชาการศึกษาโดยการควบคุมตรวจ สอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ใต้คับบัญชาจำานวนพอ สมควร หรือปฏิบัติงานกับงานวิชาการศึกษาที่ยากมาก โดยไม่จำาเป็น เป็นต้องมีผู้กำากับ ตรวจสอบหรือผู้มีความรู้ ความสามารถและความ ชำานาญเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำาแหน่งที่จะขอแต่งตั้ง ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับ แผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือใน ฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำาแหน่งที่มีความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานสูงมากเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิการศึกษา โดยการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ใต้ คับบัญชาจำานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานกับงานวิชาการศึกษาที่ยาก มาก โดยไม่จำาเป็นเป็นต้องมีผู้กำากับ ตรวจสอบหรือผู้มีความรู้ ความ สามารถและความชำานาญเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 29. 29. -13- ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำาเร็จของงาน (สำาหรับ ผู้รับการประเมินกรอก) เรียงตามลำาดับ ความดีเด่นหรือความสำาคัญ จำานวนตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชิ้น โดยให้ใช้ 1 แผ่น ต่อผลงาน 1 ชิ้น  ผลงานลำาดับที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2556  สถานที่ดำาเนินการ ณ.หน้าที่การอำาเภอมายอ  สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1. ขั้นตอนในการดำาเนินการ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ จัดการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจการจัดการบริการสาธารณะที่สำาคัญ รัฐจะต้องจัดการการศึกษาให้แก่ประชาชนโดยกำาหนดในหมวด
 30. 30. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในมาตรา 49 ว่าบุคคลย่อมมี สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกกว่า 12 ปีที รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ และมาตรา 80 บัญญัติ ว่าให้ทุกรูปแบบโดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มี แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อการศึกษารวมทั้งปลูกฝังให้ ผู้เรียนมีจิตสำานึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคำานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมและยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมากษัตริย์ ทรงเป็นพระมุขตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการกระจ่ายอำานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์ทางศาสนา เอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 1. ขั้นเตรียม นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบงานบริหารการศึกษาได้ร่วม จัดทำา แผนพัฒนาด้านการศึกษาโดยเข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจ้ง วัตถุประสงค์ ความสำาคัญของแต่ละโครงการ/กิจกรรม กำาหนด แนวทางและขั้นตอนการจัดทำาแผนกลยุทธ์และจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติประจำาปี แล้วจัดทำาโครงการเสนอลำาดับชั้นโดยเสนอตาม ลำาดับขั้นตอน 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำาแผนด้านการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำาบลมายอ รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบัน เพราะเป็นลักษณะงานที่ ต้องใช้กลไกและวิธีการทั้งนามธรรมและรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นเรื่อง ของความเชื่อ ความศรัทธาของชุมชน จึงต้องค้นหาและรวบรวม ข้อมูลที่สอดคล้องวิถีชีวิตของชุมชน และครอบครัว โดยยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง ร่วมกันพัฒนา เมื่อได้ข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์แยก ประเด็นปัญหา เพื่อกำาหนดทิศทางในการจัดทำาโครงการ/กิจกรรม ดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป 2. ลักษณะที่แสดงถึงความยุ่งยากของงาน กา รดำา เนิน งา นก อ ง ก า ร ศึก ษ า เ ท ศ บ า ล ตำา บ ล ม า ย อ มี
 31. 31. ลักษณะที่แสดงความยุ่งยาก ดังนี้ การดำาเนินงานในกองการศึกษา เป็นภาระหน้าที่ที่ต้อง สร้างคน โดยยึดหลักเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมี ความมันคงในการดำารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึง จำาเป็นต้องใช้หลากหลายวิธีการให้เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย การ จัดการเรียนรู้ ต้องเป็นไปตามสภาพของชุมชน โดยให้ ครอบคลุมในการเรียนรู้ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งล้วนต้องใช้จิตวิทยา และประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ต้องกำาหนดยุทธศาสตร์และวิธีการในการจัดการให้เป็นไปตาม ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจึงจำาเป็นที่จะต้องใช้เทคนิค และวิธีการมาบูรณการให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ สูงสุด ฉะนั้นทุกโครงการ/กิจกรรมที่กองการศึกษาเทศบาลตำาบล มายอได้ดำาเนินการ ต้องมีการวัดผลประเมินผล ทั้งก่อนดำาเนิน การ ขณะดำาเนินการและสิ้นสุดการดำาเนินการ ซึ่งจะเป็นดัชนีตัว ขี้วัดความสำาเร็จของแตะละโครงการ/กิจกรรมที่กองการศึกษาได้ ดำาเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับความ ต้องการขอประชาชนเป็นหลัก อีกประการหนึ่ง จากแผนพัฒนา เทศบาลตำาบลมายอ และเทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลตำาบลมายอที่กำาหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรมตาม แผนงานในส่วนกองการศึกษา ไม่สามารถที่จะดำาเนินการได้ ทั้งหมดเพราะอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินงานของเทศบาลตำาบล มายอต้องรับผิดชอบในส่วนอื่นๆอีกมากมาย -14-
 32. 32. 3. การนำาผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง ประโยชน์ของผลงานในการดำา เนินการตามโครงการ / กิจ ก ร ร ม ด้า น ก า ร ศึก ษ า ข อ ง เ ท ศ บ า ล ตำา บ ล ม า ย อ ป ร ะ จำา ปีงบประมาณ 2555-2556 ดังนี้ 1.ส่งเส ริมใ ห้เด็ก ไ ด้รับ ค ว า ม รู้ คว ามรื่น เ ริง ความ สนุก ส น า น เพลิดเพลินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2.ส่งเสริให้เด็กได้มีที่การแสดงของตนเองในการแสดงออกอย่าง เต็มที่ และมีการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กในท้องถิ่น 3.ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความสมัครสมาน ความ สามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น 4.ได้ใช้เทคนิคการประสานงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เถิดวาม สามัคคีซึ่งสมามารถนำาไปพัฒนาทักษะการทำางานให้มีประสิทธิภาพ 5.ไ ด้ส ร้า ง เ ท ค นิค แ ร ง จูง ใ จ ใ ห้เ กิด ก า ร มีส่ว น ร่ว ม ใ น ก า ร จัด กิจกรรมและเกิดความสุขด้านจิต 6.ก า ล จัด จิก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ทำา ใ ห้ข้า พ เ จ้า แ ล ะ ค ณ ะ ผู้บ ริห า ร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างได้รับประสบการณ์เรียนรู้จาการ ทำางาน นำาส่วนที่ดีไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารผลงานแนบท้าย
 33. 33. -15- ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (สำาหรับผู้บังคับบัญชากรอก) ใช้ รับรอง 1 แผ่นต่อผลงาน 1 ชิ้น 1. คำารับรองของผู้ขอรับการประเมิน ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ลงชื่อ)…………………………. ………..ผู้ขอรับการประเมิน
 34. 34. (นายรอพี วานา) ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 2. คำารับรองของผู้ร่วมจัดทำาผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน) ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำาเนินการของผู้ขอรับ การประเมิน ที่เสนอไว้ข้างต้นถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ (ลงชื่อ) …………………………………….. (……………………………….) ตำาแหน่ง…………………………. …………….. วันที่…………………………….. (ลงชื่อ) …………………………………….. (……………….……………….) ตำาแหน่ง……………………….. …………….. 3. คำารับรองของผู้บังคับบัญชา (ระดับหัวหน้ากอง) ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง ตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………… …….. (ลงชื่อ)……………………….. …………..ผู้ตรวจสอบ (นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง)
 35. 35. ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาลตำาบลมายอ วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 4. คำารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ปลัดเทศบาล) ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง ตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………… …….. (ลงชื่อ)….………………. ………………..ผู้ตรวจสอบ (นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง) ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาลตำาบลมายอ วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 -16- ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำาเร็จของงาน (สำาหรับ ผู้รับการประเมินกรอก) เรียงตามลำาดับ ความดีเด่นหรือความสำาคัญ จำานวนตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชิ้น โดยให้ใช้ 1 แผ่น ต่อผลงาน 1 ชิ้น  ผลงานลำาดับที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 36. 36.  สถานที่ดำาเนินการ สนามเทศบาลตำาบลมายอ  สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์เทศบาลตำาบลมายอ 1. ขั้นตอนในการดำาเนินการ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการ ศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจการจัดการบริการสาธารณะที่สำาคัญรัฐจะ ต้องจัดการการศึกษาให้แก่ประชาชนโดยกำาหนดในหมวดสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทยในมาตรา 49 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกกว่า 12 ปีทีรัฐจะ ต้องจัดให้อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ และมาตรา 80 บัญญัติว่าให้ ทุกรูปแบบโดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มี แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อการศึกษารวมทั้งปลูกฝังให้ ผู้เรียนมีจิตสำานึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคำานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมและยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมากษัตริย์ ทรงเป็นพระมุขตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการกระจ่ายอำานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์ทางศาสนา เอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 1. 1.ขั้นเตรียมการ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบงานบริหารการศึกษา ได้ร่วมจัดทำาแผนพัฒนาด้านการศึกษาโดยเข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้ แจ้งวัตถุประสงค์ ความสำาคัญของแต่ละโครงการ/กิจกรรม กำาหนด แนวทางและขั้นตอนการจัดทำา แผนกลยุทธ์และจัดทำา แผน ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติประจำาปี แล้วจัดทำาโครงการเสนอลำาดับชั้น โดยเสนอตามลำาดับขั้นตอน 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำาแผนด้านการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำาบลมายอ รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน เพราะเป็นลักษณะ
 37. 37. งานที่ต้องใช้กลไก และวิธีการทั้งนามธรรมและรูปธรรม พร้อมทั้ง เป็นเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาของชุมชนจึงต้องค้นหา และ รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องวิถีชีวิตของชุมชน และครอบครัว โดยยึด หลัก เข้าใจ เข้าถึง ร่วมกันพัฒนา เมื่อได้ข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์ แยกประเด็นปัญหา เพื่อกำาหนดทิศทางในการจัดทำาโครงการ/ กิจกรรมดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป ข. ลักษณะที่แสดงถึงความยุ่งยากของงาน การดำาเนินงานกองการศึกษาเทศบาลตำาบลมายอ มีลักษณะ ที่แสดงความยุ่งยาก ดังนี้ การดำา เนินงานในกองการศึกษา เป็นภาระหน้าที่ที่ต้อง สร้างคน โดยยึดหลักเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความ มันคงในการดำารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงจำาเป็นต้อง ใช้หลากหลายวิธีการให้เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย การจัดการ เรียนรู้ ต้องเป็นไปตามสภาพของชุมชน โดยให้ครอบคลุมในการ เรียนรู้ ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งล้วนต้องใช้ จิตวิทยาและประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ต้องกำา หนด ยุทธศาสตร์และวิธีการในการจัดการให้เป็นไปตามความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมาย จึงจำา เป็นที่จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการมา บูรณการให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นทุก โครงการ/กิจกรรมที่กองการศึกษาเทศบาลตำาบลมายอได้ดำาเนิน การ ต้องมีการวัดผลประเมินผล ทั้งก่อนดำาเนินการ ขณะดำาเนิน การและสิ้นสุดการดำาเนินการ ซึ่งจะเป็นดัชนีตัวขี้วัดความสำาเร็จ ของแต่ละโครงการ /กิจกรรมที่กองการศึกษาได้ดำา เนินการใน แต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับความต้องการข อ ประชาชนเป็นหลัก อีกประการหนึ่ง จากแผนพัฒนาเทศบาลตำาบล มายอ และเทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
 38. 38. ตำา บลมายอ ที่กำา หนดไว้ในโครงการ /กิจกรรมตามแผนงานใน ส่วนกองการศึกษาไม่สามารถที่จะดำา เนินการได้ทั้งหมดเพราะ อำานาจหน้าที่ในการดำาเนินงานของเทศบาลตำาบลมายอต้องรับผิด ชอบในส่วนอื่นๆอีกมากมาย -17- 3. การนำาผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง ประโยชน์ของผลงานในการดำา เนินการตามโครงการ / กิจ ก ร ร ม ด้า น ก า ร ศึก ษ า ข อ ง เ ท ศ บ า ล ตำา บ ล ม า ย อ ป ร ะ จำา ปีงบประมาณ 2555-2556 ดังนี้ 1.ส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ ความรื่นเริง ความสนุกสนาน เพลิดเพลินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2.ส่งเสริให้เด็กได้มีที่การแสดงของตนเองในการแสดงออกอย่าง เต็มที่ และมีการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กในท้องถิ่น 3.ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความสมัครสมาน ความ สามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น 4.ได้ใช้เทคนิคการประสานงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เถิดวาม สามัคคีซึ่งสมามารถนำาไปพัฒนาทักษะการทำางานให้มีประสิทธิภาพ 5.ได้สร้างเทคนิคแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมและเกิดความสุขด้านจิต 6.กาล จัด จิกร รม โค รง กา รทำา ใ ห้ข้าพ เจ้า แ ล ะ ค ณ ะ ผู้บ ริห า ร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างได้รับประสบการณ์เรียนรู้จาการ ทำางาน นำาส่วนที่ดีไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
 39. 39. หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารผลงานแนบท้าย
 40. 40. -18- ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (สำาหรับกรอก) ใช้รับรอง 1 แผ่น ต่อผลงาน 1 ชิ้น 1. คำารับรองของผู้ขอรับการประเมิน ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ลงชื่อ)………………………….. …………..ผู้ขอรับการประเมิน (นายรอพี วานา) ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 2. คำารับรองของผู้ร่วมจัดทำาผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกัน หลายคน) ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำาเนินการของผู้ขอรับ การประเมิน ที่เสนอไว้ข้างต้นถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ (ลงชื่อ) …………………………………….. (………………………………….) ตำาแหน่ง……………………………………….. วันที่…………………………….. (ลงชื่อ) …………………………………….. (…………………..…………….) ตำาแหน่ง………………………. ………………..
 41. 41. 3. คำารับรองของผู้บังคับบัญชา (ระดับหัวหน้ากอง) ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง ตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………… …….. (ลงชื่อ)….…………..…………………..ผู้ ตรวจสอบ (นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง) ตำาแหน่งปลัดเทศบาลตำาบลมายอ วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 4. คำารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ปลัดเทศบาล) ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง ตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………… …….. (ลงชื่อ)….…………………..…………..ผู้ ตรวจสอบ (นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง) ตำาแหน่งปลัดเทศบาลตำาบลมายอ วันที่ กุมภาพันธ์ 2557
 42. 42. -19- ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำาเร็จของงาน (สำาหรับ ผู้รับการประเมินกรอก) เรียงตามลำาดับ ความดีเด่นหรือความสำาคัญ จำานวนตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชิ้น โดยให้ใช้ 1 แผ่น ต่อผลงาน 1 ชิ้น ผลงานลำาดับที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 สถานที่ดำาเนินการเทศบาลตำาบลมายอ ผลการปฏิบัติงานโครงการเข้าสุนัตหมู่ (ภาคฤดูร้อน) 1. ขั้นตอนในการดำาเนินการ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ จัดการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจการจัดการบริการสาธารณะที่สำาคัญ รัฐจะต้องจัดการการศึกษาให้แก่ประชาชนโดยกำาหนดในหมวด สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในมาตรา 49 ว่าบุคคลย่อมมี สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกกว่า 12 ปีที รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ และมาตรา 80 บัญญัติ ว่าให้ทุกรูปแบบโดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มี แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อการศึกษารวมทั้งปลูกฝังให้ ผู้เรียนมีจิตสำานึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคำานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมและยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมากษัตริย์ ทรงเป็นพระมุขตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการกระจ่ายอำานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์ทางศาสนา เอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 1. ขั้นเตรียมการ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบงานบริหารการศึกษาได้ ร่วมจัดทำาแผนพัฒนาด้านการศึกษาโดยเข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจ้ง
 43. 43. วัตถุประสงค์ ความสำาคัญของแต่ละโครงการ/กิจกรรม กำาหนด แนวทางและขั้นตอนการจัดทำาแผนกลยุทธ์และจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติประจำาปี แล้วจัดทำาโครงการเสนอลำาดับชั้นโดยเสนอตาม ลำาดับขั้นตอน 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำาแผนด้านการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำาบลมายอ รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบัน เพราะเป็นลักษณะงานที่ ต้องใช้กลไกและวิธีการทั้งนามธรรมและรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นเรื่อง ของความเชื่อ ความศรัทธาของชุมชน จึงต้องค้นหาและรวบรวม ข้อมูลที่สอดคล้องวิถีชีวิตของชุมชน และครอบครัว โดยยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง ร่วมกันพัฒนา เมื่อได้ข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์ แยก ประเด็นปัญหา เพื่อกำาหนดทิศทางในการจัดทำาโครงการ/กิจกรรม ดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป 2. ลักษณะที่แสดงถึงความยุ่งยากของงาน การ ดำา เ นินง าน กอ ง ก า ร ศึก ษ า เ ท ศ บ า ล ตำา บ ลม า ย อ มี ลักษณะที่แสดงความยุ่งยาก ดังนี้ การดำาเนินงานในกองการศึกษา เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องสร้างคน โดยยึดหลักเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคง ในการดำา รงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงจำา เป็นต้องใช้ หลากหลายวิธีการให้เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย การจัดการเรียนรู้ ต้องเป็นไปตามสภาพของชุมชน โดยให้ครอบคลุมในการเรียนรู้ ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งล้วนต้องใช้จิตวิทยา และประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นต้องกำาหนดยุทธศาสตร์ และวิธีการในการจัดการให้เป็นไปตามความพึงพอใจของกลุ่ม เป้าหมายจึงจำาเป็นที่จะต้องใช้เทคนิค และวิธีการมาบูรณการ ให้ มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นทุกโครงการ /
 44. 44. กิจกรรมที่กองการศึกษาเทศบาลตำาบลมายอได้ดำาเนินการต้องมี การวัดผลประเมินผล ทั้งก่อนดำาเนินการ ขณะดำาเนินการและสิ้น สุดการดำา เนินการ ซึ่งจะเป็นดัชนีตัวขี้วัดความสำา เร็จของแต่ละ โ ค ร ง ก า ร /กิจ ก ร ร ม ที่ก อ ง ก า ร ศึก ษ า ไ ด้ดำา เ นิน ก า ร ใ น แ ต่ล ะ ปีงบประมาณ ทั้งนี้ ต้อง สอดคล้องกับความต้องการขอ ประชาชนเป็นหลัก อีกประการหนึ่ง จากแผนพัฒนาเทศบาลตำาบล มายอ และเทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำา บล มายอที่กำาหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในส่วนกอง การศึกษาไม่สามารถที่จะดำา เนินการได้ทั้งหมดเพราะอำา นาจ หน้าที่ในการดำาเนินงานของเทศบาลตำาบลมายอ ต้องรับผิดชอบ ในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย -20- ค.การนำาผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง ประโยชน์ของผลงานในการดำา เนินการตามโครงการ / กิจ ก ร ร ม ด้า น ก า ร ศึก ษ า ข อ ง เ ท ศ บ า ล ตำา บ ล ม า ย อ ป ร ะ จำา ปีงบประมาณ 2555-2556 ดังนี้ 1.ส่งเส ริมใ ห้เด็ก ไ ด้รับ ค ว า ม รู้ คว ามรื่น เ ริง ความ สนุก ส น า น เพลิดเพลินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2.ส่งเสริให้เด็กได้มีที่การแสดงของตนเองในการแสดงออกอย่าง เต็มที่ และมีการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กในท้องถิ่น 3.ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความสมัครสมาน ความ สามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น 4.ได้ใช้เทคนิคการประสานงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เถิดวาม
 45. 45. สามัคคีซึ่งสมามารถนำาไปพัฒนาทักษะการทำางานให้มีประสิทธิภาพ 5.ไ ด้ส ร้า ง เ ท ค นิค แ ร ง จูง ใ จ ใ ห้เ กิด ก า ร มีส่ว น ร่ว ม ใ น ก า ร จัด กิจกรรมและเกิดความสุขด้านจิต 6.ก า ล จัด จิก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ทำา ใ ห้ข้า พ เ จ้า แ ล ะ ค ณ ะ ผู้บ ริห า ร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างได้รับประสบการณ์เรียนรู้จาการ ทำางาน นำาส่วนที่ดีไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารผลงานแนบท้าย
 46. 46. -21- ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (สำาหรับผู้บังคับบัญชากรอก) ใช้ รับรอง 1 แผ่นต่อผลงาน 1 ชิ้น 1. คำารับรองของผู้ขอรับการประเมิน ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ลงชื่อ)………………………. …………………..ผู้ขอรับการประเมิน (นายรอพี วานา) ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 2. คำารับรองของผู้ร่วมจัดทำาผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกัน หลายคน) ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำาเนินการของผู้ขอรับการ ประเมิน ที่เสนอไว้ข้างต้นถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ (ลงชื่อ)………………….……………….. (………..…………………….) ตำาแหน่ง……………….…………………….. วันที่……………………………..
 47. 47. (ลงชื่อ)………………………………….. (……….…………………….) ตำาแหน่ง…………………………………….. 3. คำารับรองของผู้บังคับบัญชา (ระดับหัวหน้ากอง) ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง ตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………… …….. (ลงชื่อ)….………………..……………..ผู้ ตรวจสอบ (นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง) ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาลตำาบลมายอ วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 4. คำารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ปลัดเทศบาล) ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง ตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………… …….. (ลงชื่อ)….………………………..……..ผู้ ตรวจสอบ (นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง) ตำาแหน่งปลัดเทศบาลตำาบลมายอ วันที่ กุมภาพันธ์ 2557
 48. 48. -22- ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (สำาหรับกรรมการประเมินผลงานฯ ที่ได้รับมอบหมาย 3 คน กรอก) งานที่ เสนอ รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้ 1. งาน โครงการ งานวัน เด็กแห่ง ชาติ 1. มีความสามารถในการบริหารงานและ จัดระบบงาน 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน ในแง่ของวิธีการปฏิบัติ 2.2 ความสมบูรณ์ ความประณีตและทัน ต่อกำาหนดเวลา 2.3 ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ 3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุง นโยบายและแผนงาน หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำามาใช้เป็น แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 20 20 20 20 20 รวม 100
 49. 49. 2. งาน โครงการ แข่งขัน กีฬา ชุมชน สัมพันธ์ เทศบาล ตำาบล มายอ 1. มีความสามารถในการบริหารงานและ จัดระบบงาน 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน ในแง่ของวิธีการปฏิบัติ 2.2 ความสมบูรณ์ ความประณีตและทัน ต่อกำาหนดเวลา 2.3 ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้บริหาร 3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุง นโยบายและแผนงาน หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำามาใช้เป็น แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 20 20 20 20 20 รวม 100
 50. 50. -23- ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (ต่อ) งานที่ เสนอ รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้ 3. งาน โครงการ เข้าสุนัต หมู่ 1. มีความสามารถในการบริหารงานและ จัดระบบงาน 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน ในแง่ของวิธีการปฏิบัติ 2.2 ความสมบูรณ์ ความประณีตและทัน ต่อกำาหนดเวลา 2.3 ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ 3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุง นโยบายและแผนงาน หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำามาใช้เป็น แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 20 20 20 20 20
 51. 51. รวม 100 คะแนนรวมเฉลี่ยของผลงานทั้ง 3 ชิ้น…………..……… คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน) (ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนค่าเฉลี่ยรวมไม่ตำ่ากว่า 60 คะแนน) ( ) ผ่านการประเมินผลงาน ( ) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ลงชื่อผู้ประเมิน…………. ………………………… (นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง) ตำาแหน่งปลัดเทศบาลตำาบล มายอ วันที่ กุมภาพันธ์ 2557
 52. 52. -24- ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (สำาหรับกรรมการประเมินผลงานฯ ที่ได้รับมอบหมาย 3 คน กรอก) งานที่ เสนอ รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้ 1. งาน โครงการ งานวัน เด็กแห่ง ชาติ 1. มีความสามารถในการบริหารงานและ จัดระบบงาน 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน ในแง่ของวิธีการปฏิบัติ 2.2 ความสมบูรณ์ ความประณีตและทัน ต่อกำาหนดเวลา 2.3 ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ 3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุง นโยบายและแผนงาน หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำามาใช้เป็น แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 20 20 20 20 20
 53. 53. รวม 100 2. งาน โครงการ แข่งขัน กีฬา ชุมชน สัมพันธ์ เทศบาล ตำาบล มายอ 1. มีความสามารถในการบริหารงานและ จัดระบบงาน 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน ในแง่ของวิธีการปฏิบัติ 2.2 ความสมบูรณ์ ความประณีตและทัน ต่อกำาหนดเวลา 2.3 ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้บริหาร 3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุง นโยบายและแผนงาน หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำามาใช้เป็น แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 20 20 20 20 20 รวม 100
 54. 54. -25- ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (ต่อ) งานที่ เสนอ รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนนที่ ได้ 3. งาน โครงการ เข้าสุนัต หมู่ 1. มีความสามารถในการบริหารงานและ จัดระบบงาน 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน ในแง่ของวิธีการปฏิบัติ 2.2 ความสมบูรณ์ ความประณีตและทัน ต่อกำาหนดเวลา 2.3 ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ 3. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุง นโยบายและแผนงาน หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำามาใช้เป็น แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 20 20 20 20 20
 55. 55. รวม 100 คะแนนรวมเฉลี่ยของผลงานทั้ง 3 ชิ้น…………..……… คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน) (ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนค่าเฉลี่ยรวมไม่ตำ่ากว่า 60 คะแนน) ( ) ผ่านการประเมินผลงาน ( ) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ลงชื่อผู้ประเมิน…………. ………………………… (นายสุกิจ สุระกำาแหง) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกองการ ศึกษา วันที่ กุมภาพันธ์ 2557

×