Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Història Conceptes Previs BATX 1r

2,946 views

Published on

Conceptes bàsics per l'estudi i la comprensió de la Història del Món Contemporani. 1r Batx.
NOTA: Es recomanable descarregar la presentació per visualitzar les animacions
Per descarregar la presentació original en format PowerPoint accediu a :
hmcantonio.blogspot.com on trobareu l'enllaç per descarregar-lo.
Nova versió 2017. Revisada i actualitzada.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Història Conceptes Previs BATX 1r

 1. 1. Antonio Núñez 2017
 2. 2. 1.- Què es la Història ? Índex 2.- Elements que configuren una societat 2.1.- Economia 2.2.- Política 2.3.- Organització Social 2.4.- Cultura 3.- Concepte de Revolució: Rev. Parcial / Rev. Total 4.- Transformació Històrica: La dinàmica de la Història
 3. 3. La història és la ciència que ens explica com han viscut els essers humans en societat des de la seva aparició, ara fa aproximadament 2,5 milions d’anys, fins avui. QUÈ ÉS LA HISTÒRIA ? 1.- QUÈ ÉS LA HISTÒRIA Al llarg d’aquest temps els essers humans han desenvolupat diferents formes de societat: són les anomenades etapes històriques PREHISTÒRIA Paleolític i Neolític MÓN ANTIC Les Grans Civilitzacions Fluvials MÓN CLÀSSIC Grècia i Roma EDAT MITJANA EDAT MODERNA MÓN CONTEMPORANI Món Cristià / Món Musulmà El Descobriments Geogràfics El Nostre Món.
 4. 4. 2.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT 2.- ELEMENTS QUE CONFIUREN UNA SOCIETAT Totes les societats humanes, presents o passades tenen quatre elements que les configuren o les caracteritzen SOCIETAT( Paleolítica, egípcia, romana, medieval, moderna, ... ECONOMIA POLÍTICA ORG. SOCIAL CULTURA
 5. 5. És la manera com una societat satisfà les seves necessitats: Alimentació, vestimenta, aixopluc.... L’economia de les societats humanes han estat depredadores o productores.... Economia Depredadora: quan no es produeix res, sols es consumeix (Econòmia pròpia del paleolític... Caçadors i recol·lectors Economia Productora: quan la societat és capaç de produir allò que els essers humans necessiten... (a partir del neolític) Segons el sector productiu que predomina podem parlar de: - Economia AGRARIA Quan l’activitat principal dels membres de la societat és la producció d’aliments (agricultura i ramaderia) - Economia INDUSTRIAL Quan l’activitat principal dels membres de la societat és la producció en la industria o fabriques - Economia DE MERCAT O SERVEIS Quan l’activitat principal dels membres de la societat ja no es la producció, (aliments o bens ) sino l’intercanvi de productes o la prestació de serveis. 2.1- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ECONOMIA) L’ ECONOMIA
 6. 6. 2.1.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT ECONOMIA AGRARIA ECONOMIA INDUSTRIAL ECONOMIA DE MERCAT I SERVEIS
 7. 7. 2.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLÍTICA) LA POLÍTICA És la forma com es governa una societat. Segons qui ostenta (té) el poder i segons l’origen d’aquest poder podem diferenciar diferents sistemes polítics. MONARQUIA Mana una sola persona (el rei) que tot el poder, el qual l’ha obtingut per designació divina o herència. (fills o descendents d’un rei) És una de les formes de govern més antigues que es coneixen i les persones que formen part d’un regne són súbdits, és a dir no tenen drets, però si obligacions. Amb el temps aquestes forma de govern ha evolucionat cap a les anomenades monarquia parlamentaria o constitucional En aquest cas, el rei o la reina representa a la nació però no governa.
 8. 8. OLIGARQUIA Forma de govern en la qual el poder és exèrcit per un grup petit de la societat, normalment els més rics o poderosos, els quals governen generalment en benefici propi i no de tots els membres de la societat. 2.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLÍTICA)
 9. 9. DEMOCRACIA Forma de govern en la que els governants són triats mitjançant el vot pel conjunt de la societat. En aquesta forma de govern, tots els membres de la societat participen en l'elecció dels governants, els quals exerceixen el poder en nom dels que els han triat. En aquest sistema el poder legislatiu recau sobre un parlament o assemblea, on els representats de la societat elaboren les lleis en benefici de tota la societat. 2.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLÍTICA)
 10. 10. DICTADURA Forma de govern en la qual el poder és exercit per una sola persona ( El Dictador) i que l’ha aconseguit normalment mitjançant l'ús de la força i la violència. El poder és exercit de manera arbitraria sense tenir en compte els interessos de la societat, i normalment sols en benefici d’aquells que recolzen al dictador. També es caracteritza per l’absència de llibertat i drets dels ciutadans, i per una gran repressió sobre aquells que s'oposen al dictador. 2.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLÍTICA)
 11. 11. ANARQUIA Forma de govern que rebutja l’existència de l’Estat perquè considera que aquest limita la llibertat dels individus i que l’exercici del poder corromp als que ho exerceixen. Parteix de la base de que no cal dirigents, doncs, considera que tots els individus que integren la societat són responsables; i que les seves actuacions dins de la comunitat aniran dirigides a aconseguir el be comú. ( Absència de poder ) 2.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLÍTICA)
 12. 12. L’ ORGANITZACIÓ SOCIAL 2.3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL) L’organització social és la manera que tenen els individus d’una societat de relacionar-se entre ells. Segons la manera de relacionar-se al llarg de la Història hi trobem diferents tipus de societats: SOCIETAT IGUALITARIA Tots els individus que formen la societat són considerats iguals, no es considera que hi hagi uns més important que altres. (relació d’igualtat) SOC. JERARQUITZADA Són les societats en que uns individus són considerats més importants o superiors que els altres. Hi ha una relació de desigualtat CIVIL / JURIDICA ECONÒMICA
 13. 13. 2.3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL) SOCIETATS IGUALITARIES Aquest tipus de societat es van donar preferentment durant la Prehistòria, tant durant el Paleolític com al Neolític. Tot i que els el individus realitzen diferents tasques, (treballs) però tots tenen la mateixa consideració, doncs tots col·laboren al benestar del grup. També és el model propi de les tribus primitives actuals.
 14. 14. 2.3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL) SOCIETAT JERARQUITZADA Són societats en les quals els individus que formen la societat no són considerats iguals, si no que es considera, que hi ha uns que són més importants que altres. (Amb desigualtat) Les desigualtat entre el membres de la societat pot ser : DESIGUALTAT CIVIL (JURÍDICA) La societat marca diferències legals entre el individus que formen la societat. Les lleis no són iguals per a tots. (Privilegiats / No Privilegiats) DESIGUALTAT ECONOMICA La riquesa de la societat es reparteix de manera desigual entre els seus membres, provocant diferències econòmiques. ( rics / pobres ) Segons els tipus de desigualtat que la societat estableix entre els seus membres, al llarg de la història podem diferenciar dos tipus: SOCIETAT ESTAMENTAL SOCIETAT DE CLASSES
 15. 15. 2.3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL) SOCIETAT ESTAMENTAL Són societats en les quals podem diferenciar dos grups: El grup dels PRIVILEGIATS: Individus amb privilegis (minoria) El grup dels NO PRIVILEGIATS: Individus sense privilegis (majoria) Aquests dos grups solen tenir una condició jurídica (lleis), una funció (tasques) i unes condicions de vida molt diferents. El pertànyer a grup o altre ve determinat pel naixement i és pràcticament impossible canviar de grup. (la teva posició social la determina el naixement) Aquestes societats és solen organitzar en estaments ESTAMENT: Grup social tancat, al que correspon una determinada tasca social i al qual es pertany per naixement
 16. 16. 2.3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL) Aquests societats apareixen amb el desenvolupament de les primeres civilitzacions (Egipte, Mesopotàmia...) i continuaran durant el Món Clàssic, i tindran el seu màxim desenvolupament durant l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna. Per exemple a l’Edat Mitjana sota la creença de que la societat havia estat creada per la divinitat, la societat s’organitza en tres Estaments cada un d’ells amb una funció social diferenciada 1- Els Nobles Protegir la societat dels enemics ( 3-4 %) 2- El Clergat Pregar per assegurart la protecció divina (1 %) 3-El Tercer Estat: Produir tots els bens materials que la societat necessita (90-95 %) La societat estamental és mantindran fins a l’inici del món contemporani, on serà substituïda per la societat de classes.
 17. 17. 2.3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL) SOCIETAT DE CLASSES Són societats en les qual és dona la igualtat civil, és a dir, tots el individus tenen els mateixos drets i són iguals davant la llei. No obstant , continuarà havent-hi desigualtat entre els membres de la societat per qüestions econòmiques i apareixen les anomenades classes socials. Aquestes societats són les pròpies del Món Contemporani i presenten com a característica principal la permeabilitat del grups socials: és a dir , es pot canviar de grup i el lloc que ocupa un individu a la societat no ve determinat pel seu naixement. IGUALTAT CIVIL – DIFERÈNCIES ECONÒMIQUES
 18. 18. 2.3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (CULTURA ) LA CULTURA És l’aspecte extern que mostra una societat i el conjunt de creences, costums pensament i maneres de fer que la caracteritza. La cultura en una societat sorgeix moltes vegades com a resultat de la influència dels altres tres elements que configuren la societat , és a dir, de l’economia, la política i l’organització social que tingui aquella societat.
 19. 19. 3.- CONCEPTE DE REVOLUCIÓ: LA DINÀMICA DE LA HISTÒRIA REVOLUCIÓ CONCEPTE DE REVOLUCIÓ CANVI O TRANSFORMACIÓ Una Revolució és una transformació o canvi profund d’una situació anterior Les revolucions poden ser : Rev. PARCIALS Rev. TOTALS Quan no més afecten a un dels aspectes que configuren la societat: L’economia, la Política , l’Organització Social o la Cultura. Quan afecten a tots els aspectes que configuren la societat . En aquest darrer cas, quan la revolució és total, observem que la societat, ha canviat totalment, que ja no te res a veure amb la societat anterior... Que és una societat nova...en definitiva que s’ha produït, doncs un canvi d’etapa històrica.
 20. 20. La Revolució Industrial és un exemple de revolució parcial de caràcter econòmic La Revolució Francesa és un exemple de revolució parcial de caràcter polític 3.- CONCEPTE DE REVOLUCIÓ: LA DINÀMICA DE LA HISTÒRIA
 21. 21. SOCIETAT ECONOMIA POLÍTICA ORG. SOCIAL CULTURA LA TRASFORMACIÓ HISTÒRICA Tots els elements que configuren una societat presenten una estreta relació entre ells La seva relació és tan estreta, que si es modifica o canvia un d’ells ( Revolució Parcial), aquest canvi afecta als altres, produint en ells modificacions i transformant-los... I així, amb els transcurs del temps, el que havia començat com una revolució parcial acabarà transformant-se en una revolució total, és a dir, donarà lloc a l’aparició d’una nova societat diferent de l’anterior. 4.- LA DINÀMICA DE LA HISTÒRIA APARICIÓ D’UNA NOVA ETAPA HISTÒRICA

×