โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

5,995 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,995
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,348
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

 1. 1. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ชื่อผูแต่ง นายอนุชิต ไชยกา ้ รหัสนิสิต 5340205215บทนา ปั จจุบนแอพพลิเคชันมีความสาคัญกับผูคนเป็ นอย่างมาก เราสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อ ั ่ ้ ่ตอบสนองความต้องการ การทางานจากทุกที่ทุกเวลา ด้วยฐานข้อมูลเดียวกัน ทางานร่ วมกันจากหลายๆที่ได้ ่พร้อมกัน โดยใช้งานผ่าน บราวเซอร์ โดยลงโปรแกรมในเครื่ องserver ส่ วนผูใช้งาน ก็เปิ ดใช้งาานได้ผาน ้ทาง อุปกรณ์ ที่มี browser เป็ น หน้าต่างสาหรับเปิ ดโปรแกรม โดยสามารถใช้งานได้ท้ งทางเครื อข่ายอินเตอร์ ัเน็ต และอินทราเนต ซึ่ งเมื่อใช้งานผ่านบราวเซอร์ ได้ ทาให้เกิดคุณสมบัติ cross-platformนันเอง และเนื้อหา ่คือ ประวัติ,อินเตอร์ เฟส,โครงสร้าง,การใช้ธุรกิจ,การใช้งานเว็บการเขียน,การใช้งาน,ประโยชน์,ข้อเสี ย[4]เนือเรื้อง ้เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) คืออะไร ? [1] ่ ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรื อเรี ยกโดยทับศัพท์วา เว็บแอพพลิเคชัน ่(อังกฤษ: web application) คือโปรแกรมประยุกต์ท่ีเข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชันเป็ นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดท และ ่ดูแล โดยไม่ตองแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์ บนเครื่ องผูใช้ ตัวอย่างเว็บแอพพลิเคชันได้แก่ เว็บเมล การ ้ ้ ่พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็ นต้น เราพอเริ่ มจะเห็น การพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชันกันแล้ว ถ้าจะพูดกันเป็ น ่ภาษาง่ายๆ เว็บแอพพลิเคชัน เป็ นการย้าย แอพพลิเคชันไปไว้บนระบบเครื อข่ายนันเอง ซึ่ งเราจะได้ ่ ่ ่ประโยชน์จากระบบเครื อข่ายอย่างมาก เพราะระบบเครื อข่ายทุกวันนี้ จะรวมถึงระบบเครื อข่ายภายในหรื อที่เรี ยกกันติดปากว่าระบบแลนทั้งมีสายและไร้สาย และรวมไปถึงระบบ Internet ภายนอก ที่ครอบคลุมไปทัว ่
 2. 2. ก่อนจบ ขอเพิ่มเติมเรื่ องเล็กๆน้อยอีกสักเรื่ อง คือถ้าเราตั้ง web server ไว้ภายในระบบgเครื อข่ายภายในหรื อระบบแลนภายใน และใช้โปรแกรมหรื อเว็บแอพพลิเคชันกันเองภายใน ภาษาที่เป็ นทางการจะเรี ยกกันว่า ่อินทราเน็ต (Intranet) ซึ่ งการสร้างระบบแบบนี้ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไปในปั จจุบน ั ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบนยังสามารถประยุกต์เพิมเติมได้ไปถึงการตั้ง web server ใช้ภายในหน่วยงาน ั ่ ่และให้ภายนอกเรี ยกใช้งานเว็บแอพพลิเคชันผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย ทาให้ไม่วาจะเรี ยกใช้งานจาก ่ช่องทางไหนข้อมูลจะถูกบันทึกหรื อนาเสนอจากที่ที่เดียวกัน การ Update ข้อมูลจะรวดเร็ ว ซึ่งการทาระบบแบบนี้มีค่าใช้จ่ายไม่มากเลย เมื่อเทียบกับความต้องการทางธุ รกิจ ที่มีการแข่งขันสู ง เอาล่ะครับ คงพอจะเห็นภาพกันแล้ว บทความต่อๆไปจะพูดถึงประโยชน์ของเว็บแอพพลิเคชัน เรา ่จะทะยอยเล่าสู่ กนฟังในบทความต่อๆไปครับ ั ที่มาภาพ : http://www.tnetsecurity.com/content_attack/pci_webva_introduction.phpWeb Application [1] ส่ วนมากเรามักจะคุนเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่ติดตั้ง โปรแกรมพวก Microsoft ้Office ที่ประกอบด้วย Word ที่สาหรับพิมพ์เอกสาร Excel สาหรับสร้างตารางคานวณ โปรแกรมพวกนี้เราจะเรี ยกมันว่า Desktop Application ซึ่ งจะติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเครื่ องใครเครื่ องคนนั้นหรื อโปรแกรมสาหรับงานบัญชี ที่บางหน่วยงานติดตั้งที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นลักษณะ Client-ServerApplication โดยเก็บฐานข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) และติดตั้งตัวโปรแกรมบัญชีที่เครื่ องใช้งาน (Client)ซึ่ งตอบสนองความต้องการเพิ่มขึ้นในด้าน Multi-User หรื อใช้งานพร้อมๆกันได้หลายๆคน โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เก็บฐานข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง
 3. 3. เทคโนโลยี Desktop Application ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการบริ หารจัดการได้โดยเฉพาะการทาธุ รกิจที่ตองปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อตอบสนอง ้ภาวะตลาดที่แปรเปลี่ยน ระบบ Client-Server Application ตัวโปรแกรมมีความซับซ้อน การแก้ไข การ ุ่ ัUpgrade ทาได้ยงยาก อย่างกรณี หากต้องการ Upgrade หรื อเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กบ Application ที่ตว ัเซิ ร์ฟเวอร์ ตองหยุดระบบทั้งหมด และเมื่อ Upgrade ที่เซิ ร์ฟเวอร์ แล้ว ก็จาเป็ นต้อง Upgrade ที่ Client ด้วย ้ ู้ ่ ่หากระบบมีผใช้งานจานวนมาก จะยิงเพิ่มความยุงยากมากขึ้นนอกจากนี้ยงไม่รวมปั ญหาว่า ที่เครื่ อง Client ัมีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น OS (Operating System) ที่ต่างกัน สเปคเครื่ องที่แตกต่างกัน ซึ่ งหากการ Upgrade แล้วมีความจาเป็ นต้องใช้สเปคเครื่ องที่สูงขึ้นที่ฝั่ง Client จาเป็ นต้อง Upgrade ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย จากตัวอย่างปั ญหาเหล่านี้ ถูกจัดการด้วยเทคโนโลยี Web Application (เว็บแอพพลิเคชัน) เพราะ ่Web Application สามารถตอบสนองปั ญหาข้างต้นได้เป็ นอย่างดี และสามารถแทนที่ Desktop Applicationที่เป็ น Client-Server Application ได้เป็ นอย่างดี ตัวโปรแกรมของ Web Application จะถูกติดตั้งไว้ที่ Serverคอยให้บริ การกับ Client และที่ Client ก็ไม่ตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรมประเภท ้Brower ที่ติดมากับ OS ใช้งานได้ทนที อย่าง Internet Explorer หรื อโปรแกรมฟรี ได้แก่ FireFox, Google ัChrome ซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ด้วยความสามารถของ Brower ที่หลากหลาย ทาให้ไม่จากัดว่าเครื่ องที่ใช้เป็ น OS อะไร หรื ออุปกรณ์อะไร อย่างอุปกรณ์ TouchPad หรื อ SmartPhone ก็สามารถเรี ยกใช้งานได้ ลดข้อจากัดเรื่ องสถานที่ใช้งานอีกด้วย จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือข้อมูลที่ส่งหากัน ระหว่าง Client กับ Server มีปริ มาณน้อยมาก ทาให้เรา ่สามารถย้ายเซิ ร์ฟเวอร์ ไปอยูบนเครื อข่าย Internet ได้ และสามารถใช้งานผ่าน Internet Connection ที่มีความเร็ วต่าๆได้ จุดเด่นนี้ทาให้ สามารถใช้ Application เหล่านี้จากทุกๆแห่งในโลกได้โปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ [3]สาหรับการใช้งานผ่านทางเว็บเข้าถึงที่ดาเนินการด้านลูกค้าดูการประยุกต์ใช้อินเทอร์ เน็ตที่อุดมไปด้วย ้ ่โปรแกรมประยุกต์บนเว็บเป็ นโปรแกรมที่มีการเข้าถึงโดยผูใช้ผานเครื อข่ายเช่นอินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต. [1] คายังอาจหมายถึงการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็ นรหัสในการเขียนโปรแกรม
 4. 4. ภาษาเบราว์เซอร์ที่สนับสนุ น (เช่น JavaScript, รวม กับเบราว์เซอร์ ท่ีให้มาร์ กอัปภาษาเช่น HTML) และพึ่งพาเว็บเบราเซอร์ที่จะทาให้คนธรรมดาที่ปฏิบติการแอพลิเคชัน ัการใช้งานเว็บที่เป็ นที่นิยมเนื่ องจากการแพร่ หลายของเว็บเบราเซอร์ และความสะดวกสบายของการใช้เว็บเบราเซอร์ เป็ นลูกค้าบางครั้งเรี ยกว่าลูกค้าบาง ความสามารถในการปรับปรุ งและบารุ งรักษาโปรแกรมเว็บโดยไม่ตองจัดจาหน่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์ หลายพันอาจของคอมพิวเตอร์ ไคลเอนต์นี่เป็ นเหตุผลหลักสาหรับ ้ความนิยมของพวกเขาเป็ นคือการสนับสนุนโดยธรรมชาติสาหรับความเข้ากันได้ขามแพลตฟอร์ ม การใช้ ้งานเว็บโดยทัวไป ได้แก่ เว็บขายค้าปลีกออนไลน์ประมูลออนไลน์ Wikis และฟังก์ชนอื่น ๆ อีกมากมา ่ ั่ประวัติศาสตร์ [3] ก่อนหน้านี้ในแบบจาลองคอมพิวเตอร์ เช่น ในไคลเอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ , โหลดโปรแกรมถูกใช้ร่วมกันระหว่างรหัสบนเซิ ร์ฟเวอร์ และรหัสติดตั้งบนไคลเอนต์แต่ละประเทศ ในคาอื่น ๆ โปรแกรมมีโปรแกรมลูกค้าของตัวเองซึ่ งทาหน้าที่เป็ นส่ วนติดต่อผูใช้ของมันและจะต้องติดตั้งแยกต่างหากในคอมพิวเตอร์ ส่วน ้บุคคลของผูใช้แต่ละ อัพเกรดรหัสด้านเซิ ร์ฟเวอร์ ของโปรแกรมประยุกต์โดยทัวไปยังจะต้องอัพเกรดลูกค้า ้ ่ฝั่งรหัสที่ติดตั้งบนเวิร์กสเตชันผูใช้แต่ละคนเพื่อเพิ่มความสนับสนุนค่าใช้จ่ายและลดการผลิตในทางตรงกัน ้ข้ามการใช้งานเว็บใช้เอกสารเว็บที่เขียนในรู ปแบบมาตรฐานเช่น HTML และ JavaScript ซึ่งได้รับการ ่สนับสนุนจากความหลากหลายของเว็บเบราเซอร์ การใช้งานเว็บถือได้วาเป็ นตัวแปรที่เฉพาะเจาะจงของซอฟต์แวร์ ไคลเอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ ที่ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ ที่มีการดาวน์โหลดไปยังเครื่ องลูกเมื่อเข้าสู่ หน้าเว็บที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้ นตอนมาตรฐานเช่น HTTP การปรับปรุ งไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ บนเว็บที่อาจเกิดขึ้นในเวลา ัหน้าเว็บที่เข้าเยียมชมในแต่ละ ในช่วงเซสชันเว็บเบราเซอร์ แปลและแสดงหน้าและทาหน้าที่เป็ นไคลเอนต์ ่ ่สากล สาหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บใด ๆ ในวันแรกของเว็บแต่ละหน้าเว็บแต่ละถูกส่ งไปยังลูกค้าเป็ นเอกสารคง แต่ลาดับของหน้าสามารถ ่ให้ประสบการณ์การโต้ตอบและผูใช้ป้อนจะถูกส่ งกลับผ่านองค์ประกอบแบบฟอร์ มบนเว็บที่ฝังอยูใน ้มาร์กอัปหน้า ในปี 1995 Netscape แนะนาภาษาสคริ ปต์ฝั่งไคลเอนต์ที่เรี ยกว่า JavaScript ช่วยให้การเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มองค์ประกอบแบบไดนามิกบางส่ วนติดต่อผูใช้ที่วงบนฝั่งไคลเอ็นต์ ดังนั้นแทนที่จะส่ ง ้ ิ่
 5. 5. ข้อมูลไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อที่จะสร้างหน้าเว็บทั้งหมดฝังสคริ ปต์ของหน้าดาวน์โหลดสามารถดาเนิ นการต่างๆเช่นการตรวจสอบการป้ อนข้อมูลหรื อแสดง / ซ่ อนส่ วนของหน้า ในปี 1996, Macromedia แนะนาแฟลช, เล่นภาพเคลื่อนไหวเวกเตอร์ ที่อาจจะเพิ่มเบราว์เซอร์ เป็ นปลักอินที่จะฝังภาพเคลื่อนไหวบนหน้าเว็บ มันอนุ ญาตให้ใช้ภาษาสคริ ปต์การมีปฏิสัมพันธ์โปรแกรมบนฝั่ง ๊ไคลเอ็นต์ที่มีความจาเป็ นในการสื่ อสารกับเซิ ร์ฟเวอร์ ในปี 1999 "เว็บแอพลิเคชัน" แนวคิดเป็ นที่รู้จกในภาษา Java ในรุ่ นสเปค Servlet 2.2 [2.1] ในเวลา ันั้นทั้ง JavaScript และ XML ได้รับการพัฒนาแล้ว แต่อาแจ็กซ์ก็ยงไม่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและวัตถุ ัXMLHttpRequest เพิ่งจะได้รับการแนะนาให้รู้จกกับ Internet Explorer 5 เป็ นวัตถุ ActiveX ั ในปี 2005 อาแจ็กซ์ในระยะประกาศเกียรติคุณและการประยุกต์ใช้เช่น Gmail เริ่ มที่จะทาให้ท้ งสอง ัฝ่ ายลูกค้าของพวกเขามากขึ้นและการโต้ตอบ สคริ ปต์หน้าเว็บสามารถที่จะติดต่อกับเซิ ร์ฟเวอร์ สาหรับการจัดเก็บ / ดึงข้อมูลโดยไม่ตองดาวน์โหลดหน้าเว็บทั้งหมด ้ ในปี 2011 HTML5 การสรุ ปที่มีความสามารถด้านกราฟิ กและมัลติมีเดียโดยไม่จาเป็ นต้องของปลัก ๊อินด้านลูกค้า อุดมด้วย HTML5 เนื้อหาความหมายของเอกสาร APIs และรู ปแบบวัตถุเอกสาร (DOM) ไม่มีAfterthoughts อีกต่อไป แต่เป็ นส่ วนพื้นฐานของข้อกาหนด HTML5 WebGL API ปูทางสาหรับกราฟิ ก 3Dขั้นสู งบนพื้นฐาน HTML5 ผ้าใบและ JavaScript ภาษา เหล่านี้มีความสาคัญอย่างมากในการสร้างอย่างแท้จริ งแพลตฟอร์มและเบราว์เซอร์ อิสระที่อุดมไปด้วยการใช้งานเว็บอินเตอร์ เฟซผ่าน Java, JavaScript,DHTML, Flash, Silverlight และเทคโนโลยีอื่น ๆ วิธีการใช้ที่กาหนดไว้เช่นการวาดภาพบนหน้าจอการเล่นเสี ยงและการเข้าถึงแป้ นพิมพ์และเมาส์เป็ นไปได้ท้ งหมด บริ การเป็ นจานวนมากได้ทางานที่จะรวมทั้งหมด ัของเหล่านี้ในอินเตอร์ เฟซที่คุนเคยมากกว่าที่กฎหมายลักษณะของระบบปฏิบติการ เทคนิคที่ใช้งานทัวไป ้ ั ่เช่นการลากและวางได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ นักพัฒนาเว็บมักจะใช้การเขียนสคริ ปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ในการเพิ่มฟังก์ชนการทางานโดยเฉพาะอย่างยิงในการสร้างประสบการณ์การโต้ตอบที่ไม่ตอง ั ่ ้โหลดหน้าเว็บ เมื่อเร็ ว ๆ นี้ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาในการประสานงานการเขียนสคริ ปต์ฝั่งไคลเอนต์ท่ีมีเทคโนโลยีดานเซิ ร์ฟเวอร์ เช่น PHP อาแจ็กซ์เทคนิคการพัฒนาเว็บโดยใช้การรวมกันของเทคโนโลยีต่างๆ ้เป็ นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่สร้างประสบการณ์การโต้ตอบมากขึ้น
 6. 6. โครงสร้ าง [3]การใช้งานจะแตกมักจะเป็ นชิ้นตรรกะที่เรี ยกว่า "ชั้น" ที่ช้ นทุกมีการกาหนดบทบาท การใช้งานแบบดั้งเดิมมี ั ่เฉพาะชั้นที่ 1 ซึ่ งอาศัยอยูบนเครื่ องไคลเอ็นต์ แต่การใช้งานเว็บยืมตัวให้แนวทาง n-ฉัตรโดย ธรรมชาติ ่แม้วาหลายรู ปแบบที่เป็ นไปได้โครงสร้างที่พบมากที่สุดคือโปรแกรมสามฉัตร ในรู ปแบบที่พบมากที่สุดสามชั้นที่เรี ยกว่านาเสนอการประยุกต์ใช้และการเก็บรักษาในลาดับนี้ เว็บเบราเซอร์ เป็ นครั้งแรกที่ช้ น ั(นาเสนอ) เครื่ องยนต์ใช้บางเว็บแบบไดนามิกเทคโนโลยีเนื้อหา (เช่น ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion,JSP / Java, PHP, Perl, Python, Ruby on Rails หรื อ Struts2) คือ ชั้นกลาง (ตรรกะที่ใช้งาน) และฐานข้อมูลเป็ นสามชั้น (การเก็บรักษา) เว็บเบราเซอร์ จะส่ งคาขอไปยังชั้นกลางซึ่ งบริ การดังกล่าวได้โดยทาแบบสอบถามและการปรับปรุ งกับฐานข้อมูลและสร้างส่ วนติดต่อผูใช้ ้สาหรับการใช้งานที่ซบซ้อนมากขึ้นการแก้ปัญหา 3 ชั้นอาจตกสั้นและมันอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ ั ่วิธีการ n-ฉัตรที่รับประโยชน์มากที่สุดคือทาลายตรรกะทางธุ รกิจซึ่ งอยูบนระดับโปรแกรมประยุกต์เข้าปรับขึ้นเป็ นเม็ดเล็ก รุ่ น ประโยชน์ก็อาจเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่บูรณาการที่จะแยกข้อมูลจากส่ วนที่เหลือชั้นจากชั้นโดยการให้ง่ายต่อการใช้อินเตอร์เฟซการเข้าถึงข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลของลูกค้าจะเข้าถึงได้โดย เรี ยก"list_clients () ฟังก์ชน" แทนการใช้แบบสอบถาม SQL โดยตรงกับตารางลูกค้าในฐานข้อมูล นี้จะช่วยให้ ัฐานข้อมูลต้นแบบจะถูกแทนที่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะชั้นอื่น ๆมีบางที่ดูโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเป็ นสถาปั ตยกรรมสองชั้นเป็ น นี้ อาจจะเป็ นลูกค้า "มาร์ ท" ที่มีประสิ ทธิ ภาพการทางานทั้งหมดและแบบสอบถามเซิ ร์ฟเวอร์ "โง่" หรื อลูกค้า "โง่" ที่อาศัยเซิ ร์ฟเวอร์"สมาร์ท". ลูกค้าจะจัดการรู ปแบบการนาเสนอเซิ ร์ฟเวอร์ จะ มีฐานข้อมูล (การเก็บรักษาชั้น) และตรรกะทางธุ รกิจ (ระดับโปรแกรมประยุกต์) จะเป็ นหนึ่งในพวกเขาหรื อทั้งสอง. ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของการขยายระบบนี้ใช้งานและแยกการแสดงผลและฐานข้อมูลก็ยงไม่ อนุญาตให้มีการเชี่ยวชาญที่แท้จริ งของชั้นเพื่อ ัการใช้งานส่ วนใหญ่จะเจริ ญเร็ วกว่ารุ่ นนี้ใช้ งานทางธุรกิจ [3]กลยุทธ์ที่เกิดขึ้นใหม่สาหรับ บริ ษท ซอฟต์แวร์ ประยุกต์คือเพื่อให้เข้าถึงเว็บเพื่อซอฟต์แวร์ ที่เผยแพร่ ก่อน ั ่ ัหน้านี้เป็ นงานในท้องถิ่น ทั้งนี้ข้ ึนอยูกบประเภทของโปรแกรมก็อาจต้องมีการพัฒนาอินเตอร์ เฟซของ ่เบราว์เซอร์ ที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิงหรื อเป็ นเพียงการปรับตัวโปรแกรมที่มีอยูในการใช้เทคโนโลยีท่ี
 7. 7. แตกต่างกันนาเสนอ โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้ผใช้ที่จะต้องจ่ายค่าบริ การรายเดือนหรื อรายปี สาหรับการใช้ ู้งานของโปรแกรมซอฟต์แวร์ โดยไม่ตองติดตั้งบนฮาร์ ดไดรฟท้องถิ่น ซึ่ งเป็ น บริ ษท ที่ดงต่อไปนี้กลยุทธ์น้ ี ้ ั ัเป็ นที่รู้จกกันให้บริ การโปรแกรม (ASP) และ ASPs กาลังได้รับความสนใจมากในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ัการละเมิดความปลอดภัยเมื่อเหล่านี้ชนิดของการใช้งานเป็ นข้อกังวลสาคัญเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการข้อมูลขององค์กรและข้อมูลของลูกค้าเอกชน การปกป้ องทรัพย์สินเหล่านี้เป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญของ ั ้ ่โปรแกรมเว็บใด ๆ และมีบางพื้นที่ปฏิบติงานที่สาคัญที่ตองรวมอยูในกระบวนการพัฒนา. ซึ่ งรวมถึงกระบวนการในการตรวจสอบการอนุมติการจัดการสิ นทรัพย์เข้าและการเข้าสู่ ระบบและการตรวจสอบ ั ่สร้างการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานจากจุดเริ่ มต้นจะมีประสิ ทธิ ภาพมากและยุงยากน้อยในระยะยาวในการคานวณแบบจาลองการใช้งานเว็บเมฆซอฟต์แวร์เป็ นบริ การ (SaaS) มีการใช้งานทางธุ รกิจให้เป็ น ่ ัSaaS สาหรับองค์กรขึ้นอยูกบค่าคงที่หรื อการใช้งานมี การใช้งานเว็บอื่น ๆ ที่ให้บริ การฟรี มกจะสร้างรายได้ ัจากการโฆษณาที่แสดงในอินเตอร์ เฟซโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเขียนโปรแกรมเว็บ [3]บทความหลัก: การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บการเขียนของการใช้งานเว็บได้ง่ายมักจะโดยซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สเช่น Django, Ruby on Rails หรื อที่เรี ยกว่า Symfony กรอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ กรอบเหล่านี้อานวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมอย่างรวดเร็ วโดยให้ทีมงานพัฒนามุ่งเน้นไปที่ส่วนของใบสมัครของพวกเขาที่เป็ นเอกลักษณ์ของเป้ าหมายของพวกเขาโดยไม่ตองแก้ไขปั ญหาการพัฒนาร่ วมกันเช่นการจัดการผูใช้. ในขณะที่หลายกรอบเหล่านี้ เป็ น ้ ้แหล่งที่มาเปิ ดนี้ โดยไม่มีหมายถึงความต้องการการใช้กรอบการใช้เว็บมักจะสามารถลดจานวนของข้อผิดพลาดในโปรแกรมทั้งสองโดยการทารหัสง่ายและโดยการอนุ ญาตให้ทีมใดทีมหนึ่งที่จะมีสมาธิ อยูกบกรอบขณะที่คนอื่นมุ่งเน้นไปที่การใช้กรณี ที่ระบุไว้ ใน ่ ัการใช้งานที่มีการสัมผัสกับพยายามลักลอบคงบนอินเทอร์ เน็ตปั ญหาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในโปรแกรม กรอบยังสามารถส่ งเสริ มการใช้ปฏิบติที่ดีที่สุด เช่น GET หลังจาก POST ั
 8. 8. การประยุกต์ ใช้ งาน [3]ตัวอย่างของโปรแกรมเบราว์เซอร์ เป็ นซอฟต์แวร์ สานักงานง่าย (ประมวลผลคา, สเปรดชี ตออนไลน์และเครื่ องมือที่นาเสนอ) แต่ยงสามารถรวมการใช้งานที่สูงขึ้นเช่นการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ ัการตัดต่อวิดีโอและจุดขายของประโยชน์ ทได้ รับ [3] ี่-การใช้งานเว็บไม่จาเป็ นต้องใด ๆ "ม้วนออก" ซับซ้อนขั้นตอนการปรับใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ เว็บเบราเซอร์ที่เข้ากันได้เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น;-การใช้งานเบราว์เซอร์ มกจะต้องใช้พ้ืนที่ดิสก์นอยหรื อไม่มีเลยกับลูกค้า; ั ้-พวกเขาไม่จาเป็ นต้องมีข้ นตอนการอัพเกรดตั้งแต่ท้ งหมดคุณสมบัติใหม่ที่นามาใช้บนเซิ ร์ฟเวอร์ และส่ งไป ั ัยังผูใช้โดยอัตโนมัติ; ้-การใช้งานเว็บรวมได้อย่างง่ายดายในอื่น ๆ server-side ขั้นตอนเว็บเช่นอีเมลและการค้นหา-พวกเขายังมีความเข้ากันได้ขามแพลตฟอร์ มในกรณี ส่วนใหญ่ (เช่น Windows, Mac, Linux, ฯลฯ ) เพราะ ้พวกเขาทางานภายในหน้าต่างเว็บเบราเซอร์-กับการถือกาเนิ ดของ HTML5 โปรแกรมเมอร์ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบมังคังกาเนิดภายใน ่ ่ ่เบราว์เซอร์ รวมอยูในรายการของคุณสมบัติใหม่เป็ นเสี ยงพื้นเมืองวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับจัดการข้อผิดพลาดที่ดีข้ ึนข้ อบกพร่ อง [3]-ในทางปฏิบติการเชื่ อมต่อเว็บเมื่อเทียบกับลูกค้าหนามักจะบังคับให้เสี ยสละอย่างมีนยสาคัญกับ ั ัประสบการณ์ของผูใช้และการใช้งานขั้นพื้นฐาน ้-การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ ตองการอย่างเข้ากันได้เว็บ หากผูขายเบราว์เซอร์ ตดสิ นใจที่จะไม่ดาเนินการ ้ ้ ัคุณลักษณะบางอย่างหรื อทิ้งแพลตฟอร์ มเฉพาะหรื อรุ่ นของระบบปฏิบติการนี้อาจส่ งผลกระทบต่อจานวน ัมากของผูใช้; ้
 9. 9. -การปฏิบติตามมาตรฐานเป็ นปั ญหาใด ๆ ไม่ปกติผสร้างเอกสารสานักงานซึ่ งทาให้เกิดปั ญหาเมื่อใช้ไฟล์ ั ู้ร่ วมกันและความร่ วมมือกลายเป็ นสิ่ งสาคัญ;-การใช้งานเบราว์เซอร์พ่ ึงพาการเข้าถึงไฟล์โปรแกรมบนเซิ ร์ฟเวอร์ ระยะไกลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ดังนั้นเมื่อการเชื่อมต่อถูกขัดจังหวะการประยุกต์ใช้จะไม่สามารถใช้งานได้ แต่ถาจะใช้ HTML5 API เช่นแคช ้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพศ มันสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งในพื้นที่สาหรับใช้งานออฟไลน์ Google ่Gears แล้วแม้วาจะไม่ได้ในการพัฒนางานเป็ นตัวอย่างที่ดีของปลักอินบุคคลที่สามสาหรับเว็บเบราเซอร์ ท่ี ๊ให้การทางานที่เพิ่มขึ้นสาหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บ ่ ่ ั-ตั้ งแต่การใช้งานเว็บจานวนมากไม่มาเปิ ดยังมีการสู ญเสี ยความยืดหยุนทาให้ผใช้ข้ ึนอยูกบเซิ ร์ฟเวอร์ ของ ู้บุคคลที่สามไม่อนุญาตให้ปรับแต่งซอฟต์แวร์ และป้ องกันผูใช้จากการใช้งานโปรแกรมประยุกต์แบบ ้ออฟไลน์ (ในกรณี ส่วนใหญ่) แต่ถาอนุ ญาตซอฟต์แวร์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ สามารถปรับแต่งและทางานบน ้เซิ ร์ฟเวอร์ ที่ตองการของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ; ้ ่ ั-พวกเขาขึ้ นอยูกบความพร้อมของเซิ ร์ฟเวอร์ แอพลิเคชันการส่ งมอบ หาก บริ ษท ล้มละลายและเซิร์ฟเวอร์ จะ ัถูกปิ ดผูใช้ที่มีขอความช่วยเหลือเล็กน้อย ซอฟต์แวร์ ที่ติดตั้งแบบดั้งเดิมช่วยให้การทางานแม้หลังจากการตาย ้ของ บริ ษท ที่ผลิตมัน (แต่จะมีการปรับปรุ งหรื อไม่บริ การลูกค้า); ั-ในทานองเดียวกัน บริ ษท มีการควบคุมมากขึ้นกว่าซอฟต์แวร์ และการทางาน พวกเขาสามารถแผ่ออก ั ่ ้ ้คุณลักษณะใหม่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการแม้วาผูใช้ตองการที่จะรอจนกว่าข้อบกพร่ องได้ทางานออกก่อนที่จะอัพเกรด ตัวเลือกในการกระโดดข้ามเพียงซอฟต์แวร์ รุ่นที่อ่อนแอมักจะไม่สามารถใช้ได้ บริ ษท ัสามารถเอามาใส่ ให้คุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ที่ผใช้หรื อค่าใช้จ่ายโดยการลดการตัดแบนด์วดธ์ แน่นอน ู้ ิบริ ษท จะพยายามให้ความปรารถนาดีจากลูกค้าของพวกเขา แต่ผใช้จากการใช้งานเว็บมีตวเลือกน้อยลงใน ั ู้ ักรณี ดงกล่าวเว้นแต่คู่แข่งก้าวและมีผลิตภัณฑ์ที่ดีข้ ึนและการย้ายถิ่นง่าย; ั-บริ ษท ในทางทฤษฎีสามารถติดตามสิ่ งที่ผใช้ทา นี้อาจทาให้เกิดปั ญหาความเป็ นส่ วนตัว ั ู้-โจนาธานตาม Zittrain, โปรแกรมออนไลน์เช่น Facebook และ Google Apps ได้รับทาให้อินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นห่างไกลมากขึ้นกว่าที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของรุ่ นแรกของ Microsoft Windows.
 10. 10. สรุป Web Application คือ พัฒนาการอีกขัน จากweb-site ทัวไป ที่เป็ นเพียงการให้ขอมูล มาเป็ น การ ่ ้ ั ้การตอบโต้ มีปฏิสัมพันนธ์กบผูใช้ และ รับ-ส่ ง ข้อมูลเพือ นาไปเก็บไว้ที่ server ได้อีกด้วยกาลังหลักสาคัญ สาหร้บ Web Application คือ การ พัฒนาของ html 5 และ javascript ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและ รวดเร็ ว. [4]อ้างอิง[1] http://www.aicomputer.co.th/sArticle/002-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-Web-Application-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.aspx[2] ภาพ : http://www.tnetsecurity.com/content_attack/pci_webva_introduction.php[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application[4] http://www.rut77.com/e-book-mark/web-application/

×