C3 EvoluţIa Sistemului1

565 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C3 EvoluţIa Sistemului1

 1. 1. Curs 3Curs 3 EvoluEvoluţţiaia SSistemului deistemului de AAsistenţăsistenţă SSocialăocială - factori de natură istorică, administrativă, legislativă, politică, economicăfactori de natură istorică, administrativă, legislativă, politică, economică - acte ale cancelariilor domneştiacte ale cancelariilor domneşti - hotărâri, acte administrative, statute de breaslă- hotărâri, acte administrative, statute de breaslă - influenţa bizantinăinfluenţa bizantină - instituţii religioase- instituţii religioase - BolniţeBolniţe construite în preajma mănăstirilorconstruite în preajma mănăstirilor - practică a Occidentului europeanpractică a Occidentului european -- comunităţi religioasecomunităţi religioase: spital, biserică, cimitir: spital, biserică, cimitir
 2. 2. - boieri epitropiboieri epitropi - se ocupau de beneficiarii asistenţei sociale; existau instituţii,- se ocupau de beneficiarii asistenţei sociale; existau instituţii, servicii, prestaţii şi cadru organizatoricservicii, prestaţii şi cadru organizatoric - prinţul era garantul legiiprinţul era garantul legii (doctrina domnului - principele ideal)(doctrina domnului - principele ideal) - dreptatea şi justiţia socială funcţionadreptatea şi justiţia socială funcţiona - toate activităţile de asistenţă socială ar trebuitoate activităţile de asistenţă socială ar trebui analizate în contextul istoric în care s-au dezvoltat,analizate în contextul istoric în care s-au dezvoltat, integrându-le judecăţii globale a vremurilor înintegrându-le judecăţii globale a vremurilor în care au existatcare au existat
 3. 3. EXEMPLEEXEMPLE -- ssecec.. XVIIXVII - se- se acordaacorda ssăăracilor oraracilor oraşşuluiului o para pe zio para pe zi dindin bugetul Vbugetul Visterieisterieii - sec.XVIII -- sec.XVIII - scutirea de taxe şi impozitescutirea de taxe şi impozite pt. orbi, şchiopi, ciungi fără familie şipt. orbi, şchiopi, ciungi fără familie şi a celor care nu puteau să se hrănească (a celor care nu puteau să se hrănească (obicei specific domnilor luminaţi dinobicei specific domnilor luminaţi din CreştinătateCreştinătate)) - 1792,1792, Mihail ŞuţuMihail Şuţu poruncea boierilor epitropi aiporuncea boierilor epitropi ai Cutiei MilelorCutiei Milelor (instituţie publică, un fel de buget al DGASPC) să(instituţie publică, un fel de buget al DGASPC) să acorde cerşetorilor câte un taler şi jumătate pe lunăacorde cerşetorilor câte un taler şi jumătate pe lună bani de mâncare - ţara fiind cuprinsă de epidemiebani de mâncare - ţara fiind cuprinsă de epidemie de ciumă.de ciumă.
 4. 4.  LLegeegeaa Protecţiei CProtecţiei Copilopiluluiului ((17751775) - perioada fanariotă când plăteam tribut) - perioada fanariotă când plăteam tribut la Înalta Poartă pentru a avea domni pământenila Înalta Poartă pentru a avea domni pământeni  aşezămintele, serviciile şi prestaţiile de asistenţă socială s-au dezvoltat înaşezămintele, serviciile şi prestaţiile de asistenţă socială s-au dezvoltat în special înspecial în perioada despoţilor luminaţiperioada despoţilor luminaţi (Mavrocordat, Ghica, Ipsilanti) când(Mavrocordat, Ghica, Ipsilanti) când are loc şiare loc şi abolirea servajuluiabolirea servajului (d(dependenţependenţaa totală a ţăranului de stăpânultotală a ţăranului de stăpânul feudalfeudal))  1775 -1775 - Departamentul Epitropiei ObşteştiDepartamentul Epitropiei Obşteşti (instituţie administrativă de(instituţie administrativă de utilitate publică, un fel deutilitate publică, un fel de consiliu localconsiliu local))  RegulamentelRegulamentelee OrganiceOrganice (1831(1831-1832-1832)) din Valahia şi Moldova -din Valahia şi Moldova - asistenasistenţţaa socialsocialăă a dobândit un caracter organizata dobândit un caracter organizat
 5. 5. PerioadaPerioada DDomnitoriloromnitorilor implicarea vimplicarea voievozioievozilorlor înîn dezvoltarea opereidezvoltarea operei de asistende asistenţăţă a sa săărrăăciei (mizeriei)ciei (mizeriei) instituţii deinstituţii de asistenţă socialăasistenţă socială -- construite şi susţinute financiar de cătreconstruite şi susţinute financiar de către autorităţiautorităţi voievozii crevoievozii creşştini aitini ai provinciilor româneprovinciilor româneşşti erauti erau conectaconectaţţi la ideile de proteci la ideile de protecţţieie socialsocialăă care circulaucare circulau la acea vreme în întreagala acea vreme în întreaga CCrereşştintinăătatetate (Europa)(Europa) alinialiniereereaa provinciilor române tișprovinciilor române tiș dd..pp..vv. al politicilor sociale. al politicilor sociale la tendinla tendinţţele europeneele europene ale acelor vremuriale acelor vremuri LaLa sfârşitul feudalismului s-a resimţit nevoia la nivel european a unuisfârşitul feudalismului s-a resimţit nevoia la nivel european a unui sistem organizat de asistare a săracilorsistem organizat de asistare a săracilor
 6. 6.  sec. al XVI - măsuri explicite însec. al XVI - măsuri explicite în politica de asistenţă a săracilorpolitica de asistenţă a săracilor controlul administrativ al săracilor şi vagabonzilorcontrolul administrativ al săracilor şi vagabonzilor interzicerea cerşitului în cazul cerşetorilor valizi (înşelători, răi creştini)interzicerea cerşitului în cazul cerşetorilor valizi (înşelători, răi creştini) - eliberarea autorizaţilor (“cărţi de pace”) de cerşit pentru cei invalizi- eliberarea autorizaţilor (“cărţi de pace”) de cerşit pentru cei invalizi plasarea copiilor cerşetori ca ucenici pentru a învăţa o meserieplasarea copiilor cerşetori ca ucenici pentru a învăţa o meserie ajutorul social era destinat săracilor bolnavi sau invalizi,ajutorul social era destinat săracilor bolnavi sau invalizi, săracii valizi (care puteau să muncească) primeau ajutoare dacă dovedeau căsăracii valizi (care puteau să muncească) primeau ajutoare dacă dovedeau că muncesc iar salariul obţinut nu este suficient pentru întreţinerea familieimuncesc iar salariul obţinut nu este suficient pentru întreţinerea familiei - organizarea funeraliilor celor săraci- organizarea funeraliilor celor săraci
 7. 7. EXEMPLE:EXEMPLE:  uun document dinn document din feudalismfeudalism (1365) atestă crearea(1365) atestă crearea de cătrede către RaduRadu NegruNegru (de la Afumaţi)(de la Afumaţi) lângă Câmpulunglângă Câmpulung,, lala Măţăul de Jos, a unuiMăţăul de Jos, a unui sat special destinat adăpostiriisat special destinat adăpostirii persoanelor aflate în situaţipersoanelor aflate în situaţiee dede dificultatedificultate (orbi, gârbovi, şchiopi, ologi)(orbi, gârbovi, şchiopi, ologi) din zona respectivă.din zona respectivă.  referiri la acest sat întâlnim şi într-un document dinreferiri la acest sat întâlnim şi într-un document din 16391639 prin careprin care Matei Basarab scuteşte satul respectiv de obligaţiile faţă de domnieMatei Basarab scuteşte satul respectiv de obligaţiile faţă de domnie
 8. 8. Negru-VodăNegru-Vodă -- caliciilcaliciilee (bresle(bresle socialesociale, asociaţii, asociaţii cucu funcţie sindicală)funcţie sindicală), una la, una la Câmpulung şiCâmpulung şi alta la Bucureşti sub mlaştina Dâmboviţeialta la Bucureşti sub mlaştina Dâmboviţei (lângă dealul(lângă dealul Mitropoliei)Mitropoliei) ce aveau în fruntea lor un starostece aveau în fruntea lor un staroste de calicide calici EEraurau susţinute din taxele vamale, taxele de divorţ şisusţinute din taxele vamale, taxele de divorţ şi CCutiautia MMileilelorlor În Bucureşti, găsim referiri şi în sec. XIXÎn Bucureşti, găsim referiri şi în sec. XIX (1828) la Podul Calicilor (zona Rahovei)(1828) la Podul Calicilor (zona Rahovei) Mahalaua CaliciilorMahalaua Caliciilor
 9. 9.  CaliciileCaliciile -- rol de asanare a locului public; Domnul asigura locaţia pentrurol de asanare a locului public; Domnul asigura locaţia pentru construcţia bordeelor şi 10 lei pe lună din vama domnească. Calicii erauconstrucţia bordeelor şi 10 lei pe lună din vama domnească. Calicii erau colonizaţi de regulă în Uliţa Mare, o intersecţie a mai multor drumuri dintr-uncolonizaţi de regulă în Uliţa Mare, o intersecţie a mai multor drumuri dintr-un sat ca măsură de integrare socială dar şi de limitare a cerşetoriei fie ea şisat ca măsură de integrare socială dar şi de limitare a cerşetoriei fie ea şi profesionistă.profesionistă. calici (mişei)calici (mişei) - săraci invalizi, bolnavi fără familie, oameni aflaţi la marginea- săraci invalizi, bolnavi fără familie, oameni aflaţi la marginea societăţii urbane, beneficiari ai milei publice (cerşetori, leproşi)societăţii urbane, beneficiari ai milei publice (cerşetori, leproşi) N. IorgaN. Iorga - mutilaţii de război proveniţi din luptele purtate în perioada lui Mihai- mutilaţii de război proveniţi din luptele purtate în perioada lui Mihai Viteazul şi care erau încredinţaţi Bisericii pentru a fi îngrijiţi - sec.XVViteazul şi care erau încredinţaţi Bisericii pentru a fi îngrijiţi - sec.XV
 10. 10.  intrarea era condiţionată deintrarea era condiţionată de existenţa unei boliexistenţa unei boli (şchiop, orb, ciung, fulgerat,(şchiop, orb, ciung, fulgerat, olog, surd, gură stricată, beteag, gură puţintea, nevolnic, stricat, cel ce areolog, surd, gură stricată, beteag, gură puţintea, nevolnic, stricat, cel ce are acea nevoie)acea nevoie)  numărul membrilor diferă de la 11 la 29 (11 în timpul lui Petru Rareş)numărul membrilor diferă de la 11 la 29 (11 în timpul lui Petru Rareş)  aveau în fruntea lor unaveau în fruntea lor un StarosteStaroste ales pe viaţă dintre ei şi aprobat de Mitropolitales pe viaţă dintre ei şi aprobat de Mitropolit  Vlad ŢepeşVlad Ţepeş i-a închis într-o casă şii-a închis într-o casă şi le-a dat foc pentru cle-a dat foc pentru căă se înmulţiseră prease înmulţiseră prea multmult. Se încăierau între ei şi deveniseră delincvenţi. Se încăierau între ei şi deveniseră delincvenţi
 11. 11.  îîn Moldova,n Moldova, Ştefan cel MareŞtefan cel Mare începe înîncepe în 1480 marea operă de1480 marea operă de asistenţă aasistenţă a mizerieimizeriei ((sărăcieisărăciei)) prin colonizarea calicilorprin colonizarea calicilor. Aceştia au primit din partea. Aceştia au primit din partea domnitoruluidomnitorului anumiteanumite privilegiiprivilegii ((servicii sociale)servicii sociale)  Vlad VoVlad Voeevodvod (1524)(1524) săracii erausăracii erau asistaţiasistaţi la Curtea de Argeşla Curtea de Argeş,, primeauprimeau locuinţă, hrană, îmbrăcăminte şi banilocuinţă, hrană, îmbrăcăminte şi bani  16861686 -- Protopopul dProtopopul dee Bucureşti trebuia să prezinte VistierieiBucureşti trebuia să prezinte Vistieriei lista săracilorlista săracilor oraşuluioraşului care primeaucare primeau zilnic şi în mod individualzilnic şi în mod individual câte o paracâte o para
 12. 12.  Spitalul-azilSpitalul-azil (“casa săracului”)(“casa săracului”): instituţie urbană destinată adăpostirii săracilor: instituţie urbană destinată adăpostirii săracilor infirmi sau bolnavi, unde stăteau până la sfârşitul vieţii (“infirmi sau bolnavi, unde stăteau până la sfârşitul vieţii (“casa unde zac calicii şicasa unde zac calicii şi oamenii bolnavioamenii bolnavi”)”)  Ex. Fiul care-şi trimitea tatăl la spital era pedepsit ca un “ucigătoriu ce faceEx. Fiul care-şi trimitea tatăl la spital era pedepsit ca un “ucigătoriu ce face ucidere grabnică” iar părintele ce-şi trimitea fiul bolnav la spital era decăzut dinucidere grabnică” iar părintele ce-şi trimitea fiul bolnav la spital era decăzut din drepturile părinteştidrepturile părinteşti  16951695 -- primele două mariprimele două mari instituţii complexe de asistenţăinstituţii complexe de asistenţă: mănăstirile-spital: mănăstirile-spital Colţea (Colţea (fotofoto) şi Pantelimon care deţineau “spitale” pentru săraci iar Colţea) şi Pantelimon care deţineau “spitale” pentru săraci iar Colţea deţinea şi o şcoalădeţinea şi o şcoală  săracii bolnavi primeau hrană şi cazare, iar mediculsăracii bolnavi primeau hrană şi cazare, iar medicul era trimis periodic de către domn pentru evaluare şiera trimis periodic de către domn pentru evaluare şi intervenţii pe măsura vremurilor respectiveintervenţii pe măsura vremurilor respective
 13. 13. - ulterior (sec. XIX) a fost înfiinţat şi aşezământul Filantropia (200 de- ulterior (sec. XIX) a fost înfiinţat şi aşezământul Filantropia (200 de paturi) care avea medic primar, medic chirurg şi farmacistpaturi) care avea medic primar, medic chirurg şi farmacist - în 1832 gen. Kiseleff înfiinţează- în 1832 gen. Kiseleff înfiinţează Eforia SpitalelorEforia Spitalelor care unea d.p.v.care unea d.p.v. administrativ cele trei aşezăminteadministrativ cele trei aşezăminte
 14. 14. Perioada modernPerioada modernăă  organizare administrativă, instituţii cu atribuţii de asistenţa socială,organizare administrativă, instituţii cu atribuţii de asistenţa socială, servicii susţinute de taxe şi impozite, dezvoltarea unui cadruservicii susţinute de taxe şi impozite, dezvoltarea unui cadru legislativ.legislativ.  construcţia modernă a sistemului de asistenţă socialăconstrucţia modernă a sistemului de asistenţă socială favorizată şi defavorizată şi de al i factori negativi: cataclisme naturale, recolte proaste, lipsurițal i factori negativi: cataclisme naturale, recolte proaste, lipsuriț alimentare, epidemii de ciumă şi holeră, foamete, accidente climatice-alimentare, epidemii de ciumă şi holeră, foamete, accidente climatice- invazii de lăcuste, operaţiuni militare.invazii de lăcuste, operaţiuni militare.  proliferează criminalitatea, jaful şi tâlhăriile, furtul, haiducia –proliferează criminalitatea, jaful şi tâlhăriile, furtul, haiducia – insecuritate socială.insecuritate socială.
 15. 15.  iniţiative domneşti materializate prin acte şi hotărâri ale Curţii Domne ti:ș interzicerea cerşitului şi vagabondajului, obligativitatea muncii pentru cei capabili să muncească, instrucţie gratuită pentru copiii săraci ca mijloc de combatere a sărăciei, acordarea ajutoarelor sociale pe baza testării mijloacelor, acordarea şi ierarhizarea ajutorului în funcţie de statutul solicitantului, - acordarea ajutorului fie de la Epitropie, fie din “cămara Domnului” - dacă dorea
 16. 16.  un sistem de asistenţă socială structurat, susţinut legislativ şiun sistem de asistenţă socială structurat, susţinut legislativ şi instituţiinstituţionalonal -- RegulamentRegulamenteleele OrganicOrganicee (1831-1832) - referiri explicite(1831-1832) - referiri explicite la organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socialăla organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială  dupădupă Unirea Principatelor RomâneUnirea Principatelor Române ((18591859)) aparaparee un cadru legislativun cadru legislativ care fixează chiar atribuţii concrete pentru serviciile de asistenţăcare fixează chiar atribuţii concrete pentru serviciile de asistenţă socială la nivelul judeţelorsocială la nivelul judeţelor şi comunelorşi comunelor
 17. 17. EXEMPLEEXEMPLE  Alex. IpsilantiAlex. Ipsilanti --17751775 dijmadijma pentru copiii săracipentru copiii săraci  1782-1785 Ale1782-1785 Alex.x. Mavrocordat înfiinţeazMavrocordat înfiinţeazăă înîn Moldova CasaMoldova Casa MileiMilei iar Mihailiar Mihail Şuţu în principatul vecinŞuţu în principatul vecin Cutia MilelorCutia Milelor ce depindeace depindeauu dede Obşteasca EpitropieObşteasca Epitropie  Cutia Milelor (“Cutia Milelor (“Lada de MilostireLada de Milostire”)”) - suporta alături de Visterie toate- suporta alături de Visterie toate ajutoarele sociale (pensii, ajutor pentru “şomaj”, ajutor pentru măritat fetele,ajutoarele sociale (pensii, ajutor pentru “şomaj”, ajutor pentru măritat fetele, ajutor de înmormântare, “marea pomană” acordată din mila domnului celorajutor de înmormântare, “marea pomană” acordată din mila domnului celor nevrednici)nevrednici)  aalimentatlimentata de diversea de diverse taxetaxe: de: de lala mitropoliţimitropoliţi,, episcopi, boieriepiscopi, boieri,, arendaşiarendaşi aiai poştei, cumpărătoripoştei, cumpărători de păşuni, crâşmde păşuni, crâşmari;ari; amenziamenzi pentru desfrâu, divorţ, răpiripentru desfrâu, divorţ, răpiri de fetede fete
 18. 18.  ““jeluitorul” primea ajutor numai după ce epitropul “cerceta” solicitarea şijeluitorul” primea ajutor numai după ce epitropul “cerceta” solicitarea şi înainta cererea Domnului care semna şi pecetluia actul sau o respingeaînainta cererea Domnului care semna şi pecetluia actul sau o respingea  era interzisă favorizarea solicitanţilor precum şi acordarea ajutorului fărăera interzisă favorizarea solicitanţilor precum şi acordarea ajutorului fără acordul Domnuluiacordul Domnului  beneficiari ai Cutiei Milelorbeneficiari ai Cutiei Milelor: bătrâni, bolnavi, văduve, orfani, familii: bătrâni, bolnavi, văduve, orfani, familii nevoiaşe cu ocazia măritişului fetelornevoiaşe cu ocazia măritişului fetelor  solicitări de ajutor pe baza milei domnului - “marea pomană”solicitări de ajutor pe baza milei domnului - “marea pomană”  dacă solicitantul era tânăr şi sănătos, atunci domnul poruncea să fie “pus îndacă solicitantul era tânăr şi sănătos, atunci domnul poruncea să fie “pus în slujbă”slujbă”
 19. 19.  Copilul în dificultateCopilul în dificultate - supravieţuirea fizică, instrucţie şi formare profesională- supravieţuirea fizică, instrucţie şi formare profesională -- nou-născuţiinou-născuţii şi copiii foarte mici abandona i erau încredinţaţi doicilorțşi copiii foarte mici abandona i erau încredinţaţi doicilorț -- copiii săracicopiii săraci erau plasaţi ca servitori în mediul rural sau ca ucenici la oraşerau plasaţi ca servitori în mediul rural sau ca ucenici la oraş  copiii orfanicopiii orfani erau înfiaţi sau încredin a i numai cu acordul Comisieiț țerau înfiaţi sau încredin a i numai cu acordul Comisieiț ț Epitropiceşti - să ajute copilul să ajungă “cinstit şi vrednic cetăţean”, să-i deaEpitropiceşti - să ajute copilul să ajungă “cinstit şi vrednic cetăţean”, să-i dea “creştere după a lui stare” ceea ce însemna hrană, îmbrăcăminte şi “căutare de“creştere după a lui stare” ceea ce însemna hrană, îmbrăcăminte şi “căutare de boală”. Aceştia primeau “leafă” de la Cutia Milelor. Comisia păstraboală”. Aceştia primeau “leafă” de la Cutia Milelor. Comisia păstra inventarierea şi supraveghea administrarea averii copilului.inventarierea şi supraveghea administrarea averii copilului. - ex: cazul copiilor preluaţi de un epitrop cu acordul Comisiei întrucât mama- ex: cazul copiilor preluaţi de un epitrop cu acordul Comisiei întrucât mama văduvă îşi risipea averea după moartea soţuluivăduvă îşi risipea averea după moartea soţului
 20. 20.  Se înfiinţeazăSe înfiinţează instituţiiinstituţii modernemoderne de asistenţă socială:de asistenţă socială: - aazilul Elena Doamnazilul Elena Doamna (1862, iniţiativa privată a dr. Carol Davilla)(1862, iniţiativa privată a dr. Carol Davilla) - oorfelinatulrfelinatul Sf. Pantelimon cu o secţie pentruSf. Pantelimon cu o secţie pentru persoanelepersoanele surdo-musurdo-mute (1867)te (1867) - căminul-acăminul-azilzil Manea BrutaruManea Brutaru ((17981798)) ce adăpostea 80 de copiice adăpostea 80 de copii (centru de(centru de plasament ce funcţiona lângă biserica cu acelaşi nume)plasament ce funcţiona lângă biserica cu acelaşi nume) - Societatea TibişorulSocietatea Tibişorul şi Casa Muncii CFR care asiguraşi Casa Muncii CFR care asigura asistenţasistenţăă funcţionarilorfuncţionarilor ccăăilor ferateilor ferate (1883)(1883)
 21. 21. - 1881 - un serviciu de asistenţă socială în cadrul Primăriei Bucureşti1881 - un serviciu de asistenţă socială în cadrul Primăriei Bucureşti - 1894 -- 1894 - Legea de reorganizare a comunelor urbaneLegea de reorganizare a comunelor urbane se deleagă judeţelorse deleagă judeţelor şi comunelor responsabilitatea protejării copiilor abandonaţi, infirmişi comunelor responsabilitatea protejării copiilor abandonaţi, infirmi dar şi de a înfiinţa azile de noapte şi ospătării comunale pentru şomeridar şi de a înfiinţa azile de noapte şi ospătării comunale pentru şomeri - 1897 sunt înfiinţate Leagănul Sf. Ecaterina din iniţiativa d-nei1897 sunt înfiinţate Leagănul Sf. Ecaterina din iniţiativa d-nei Ecaterina Cantacuzino şi Societatea MaternaEcaterina Cantacuzino şi Societatea Materna  alte organizaţii formale de ajutorare: Societatea de Binefacere Reginaalte organizaţii formale de ajutorare: Societatea de Binefacere Regina Elisabeta, Societatea Principele Mircea, Societatea Cercurile deElisabeta, Societatea Principele Mircea, Societatea Cercurile de gospodine.gospodine.
 22. 22. Perioada contemporanPerioada contemporanăă a) pa) primarima etapăetapă -- intervalul în careintervalul în care sistemul desistemul de asistenţasistenţăă socială a cunoscut osocială a cunoscut o dezvoltaredezvoltare deosebită d.p.v.deosebită d.p.v. administrativ şi organizatoricadministrativ şi organizatoric, dezvoltare, dezvoltare susţinută atât de consecinţele celor două războaie mondiale cât şi iniţiativelesusţinută atât de consecinţele celor două războaie mondiale cât şi iniţiativele anterioare promulgate timp de secole de către Curţile domneştianterioare promulgate timp de secole de către Curţile domneşti b) a doua etapă - perioada comunistă când sistemul de asistenţă socială esteb) a doua etapă - perioada comunistă când sistemul de asistenţă socială este distrus aproape în întregime întrucât ideologia de partid şi de stat respingeadistrus aproape în întregime întrucât ideologia de partid şi de stat respingea nevoia de asistenţă socialănevoia de asistenţă socială c) a treia etapă - reconstrucţia sistemului de asistenţă socială după Revoluţiac) a treia etapă - reconstrucţia sistemului de asistenţă socială după Revoluţia din 1989din 1989
 23. 23. a). Prima etapăa). Prima etapă  se dezvoltă un cadru legislativ specific sistemelor de asistenţă socială,se dezvoltă un cadru legislativ specific sistemelor de asistenţă socială,  apar instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi în sfera asistenţei socialeapar instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi în sfera asistenţei sociale precum şi instituţii specializate,precum şi instituţii specializate,  se dezvoltă reţeaua de asistenţă socială la nivel rural,se dezvoltă reţeaua de asistenţă socială la nivel rural,  sunt create servicii specializate pentru persoanele în dificultate,sunt create servicii specializate pentru persoanele în dificultate,  sunt formaţi la nivel universitar specialiştii în asistenţa socială,sunt formaţi la nivel universitar specialiştii în asistenţa socială,  se dezvoltă cercetări sociologice de către Şcoala Sociologică de lase dezvoltă cercetări sociologice de către Şcoala Sociologică de la Bucureşti (D. Gusti) care fundamentează intervenţiile practice deBucureşti (D. Gusti) care fundamentează intervenţiile practice de asistenţă socială,asistenţă socială,  reprezintă perioada în care sistemul naţional de asistenţă socială erareprezintă perioada în care sistemul naţional de asistenţă socială era considerat un model la nivel european şi internaţional.considerat un model la nivel european şi internaţional.
 24. 24. EXEMPLEEXEMPLE  1920 este înfiinţat1920 este înfiinţat Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor SocialeMinisterul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale -- coordonacoordona şişi activitatea de asistenţă socială prin Direcţia Asistenţeiactivitatea de asistenţă socială prin Direcţia Asistenţei  CComitetulomitetul judeţeanjudeţean -- s-au constituits-au constituit birourile judeţene şi comunalebirourile judeţene şi comunale cece coordonau asistenţa socială la nivel localcoordonau asistenţa socială la nivel local  1929 se înfiinţează1929 se înfiinţează Şcoala Superioară de Asistenţă SocialăŞcoala Superioară de Asistenţă Socială Principesa IleanaPrincipesa Ileana din Bucureşti, coordonatdin Bucureşti, coordonatăă de Institutul Socialde Institutul Social RomânRomân
 25. 25.  Legea sanitară şi de ocrotire socialăLegea sanitară şi de ocrotire socială din 1930 -din 1930 - oficii de ocrotire laoficii de ocrotire la nivel judeţeannivel judeţean şişi case de ocrotire la nivel ruralcase de ocrotire la nivel rural  1929-1936 revista Asistenţa Socială (“Buletinul coalei de AsistentaȘ1929-1936 revista Asistenţa Socială (“Buletinul coalei de AsistentaȘ Socială Principesa Ileana”)Socială Principesa Ileana”)  19361936 -- AsociaţiaAsociaţia pentru Progresul Asistenţei Socialepentru Progresul Asistenţei Sociale  1952 are loc reducerea învăţământului la1952 are loc reducerea învăţământului la nivel postliceal iar în 1969nivel postliceal iar în 1969 este desfiinţat definitiv de către regimul comunisteste desfiinţat definitiv de către regimul comunist  ŞcŞcoaoallaa SSociologicociologica – D.a – D. GustiGusti  Henri Stahl,Henri Stahl, Veturia Manuilă, Xenia Costa-Foru, Iuliu MoldovanVeturia Manuilă, Xenia Costa-Foru, Iuliu Moldovan
 26. 26. b. Etapa comunistăb. Etapa comunistă  a fost distrusă reţeaua de asistenţă socială comunitară,a fost distrusă reţeaua de asistenţă socială comunitară,  au fost desfiinţate serviciile de specialitate,au fost desfiinţate serviciile de specialitate,  profesia a fost eliminată din nomenclatorul profesiilor,profesia a fost eliminată din nomenclatorul profesiilor,  a fost desfiinţat învăţământul de specialitate,a fost desfiinţat învăţământul de specialitate,  specialiştii formaţi în asistenţa socială au fost obligaţi să se reintegrezespecialiştii formaţi în asistenţa socială au fost obligaţi să se reintegreze profesional în alte domenii,profesional în alte domenii,  noul cadrunoul cadru legislativ adoptat eliminalegislativ adoptat elimina completcomplet sistemul de asistensistemul de asistenţăţă socialsocială.ă.  s-au înfiinţat instituţii de dimensiuni mari pentru copii abandonaţi şis-au înfiinţat instituţii de dimensiuni mari pentru copii abandonaţi şi care funcţionau în condiţii impropriicare funcţionau în condiţii improprii  se acordau câteva prestaţii universaliste (alocaţia pentru copii, ajutorse acordau câteva prestaţii universaliste (alocaţia pentru copii, ajutor lunar pentru mamele cu mulţi copii)lunar pentru mamele cu mulţi copii)
 27. 27. C) Etapa de după Revoluţia dinC) Etapa de după Revoluţia din ’89’89  se pun bazele unei noise pun bazele unei noi arhitecturarhitecturii a sistemului de asistena sistemului de asistenţăţă socialsocialăă  sse înfiine înfiinţţeazeazăă facultfacultăţăţi de asisteni de asistenţăţă socialsocialăă  apare treptat un nou cadru legislativapare treptat un nou cadru legislativ  se reînfiinţează reţeaua instituţională de asistenţă socialăse reînfiinţează reţeaua instituţională de asistenţă socială  autoritautorităţăţile locale iniile locale iniţţiaziazăă şşi dezvolti dezvoltăă servicii sociale,servicii sociale,  prestaţii pentru toate categoriile sociale aflate în situaţie de dificultate,prestaţii pentru toate categoriile sociale aflate în situaţie de dificultate,  colaborărilecolaborările cu institucu instituţţiileiile şşi ageni agenţţiile internaiile internaţţionale (UNICEF,ionale (UNICEF, UNDP, Banca MondialUNDP, Banca Mondialăă))
 28. 28. EXEMPLE:EXEMPLE:  cadrul legislativ necesar dezvoltcadrul legislativ necesar dezvoltăării sistemului derii sistemului de asistenasistenţăţă socialsocialăă (legea(legea privind sistemulprivind sistemul nanaţţional de asistenional de asistenţăţă socialsocialăă, legea, legea privind venitul minim garantat, legeaprivind venitul minim garantat, legea împotriva marginalizîmpotriva marginalizăării sociale, legerii sociale, legeaa administraadministraţţiei publice locale, legea privind sistemuliei publice locale, legea privind sistemul asigurasigurăărilor pentrurilor pentru şşomajomaj şşii stimularea ocupstimularea ocupăării forrii forţţei de muncei de muncăă, legea, legea privind protecprivind protecţţiaia şşii promovarea drepturilor copilului)promovarea drepturilor copilului)  câteva mii decâteva mii de specialispecialişşti cu diplomti cu diplomăă universitaruniversitarăă în asistenîn asistenţăţă socialsocialăă  descentralizarea administrativă a sistemuluidescentralizarea administrativă a sistemului  instituţii moderne de asistenţă socialăinstituţii moderne de asistenţă socială  deficitari la servicii de asistenţă socialădeficitari la servicii de asistenţă socială  o gamă largă de prestaţii socialeo gamă largă de prestaţii sociale

×