C1 Introducere Sistem1

424 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C1 Introducere Sistem1

 1. 1. Curs 1 – IntroducereCurs 1 – Introducere în Sistemul de Asistenţă Socialăîn Sistemul de Asistenţă Socială  Sistemul de asistenţă socială funcţionează în interdependenţăSistemul de asistenţă socială funcţionează în interdependenţă cu alte sisteme (medical, educa ional, administrativ, justi ie)ț țcu alte sisteme (medical, educa ional, administrativ, justi ie)ț ț  FenomeneFenomene sociale complexesociale complexe la nivel interna ional:țla nivel interna ional:ț - polarizarea socială,polarizarea socială, - accentuarea problemelor sociale clasice,accentuarea problemelor sociale clasice, - îmbătrânirea popula iei în Europa,țîmbătrânirea popula iei în Europa,ț - globalizarea şi informatizarea economiei,globalizarea şi informatizarea economiei, - dezastrele naturale (inunda ii, incendii, cutremure),țdezastrele naturale (inunda ii, incendii, cutremure),ț
 2. 2. Globalizare, Sărăcie, Riscuri
 3. 3.  Sistem de asistenţă socială -Sistem de asistenţă socială - totalitatea instituţiilor cutotalitatea instituţiilor cu funcţii sociale,funcţii sociale, a programelor şia programelor şi serviciilorserviciilor de natură socială,de natură socială, aa prestaţiilor şi intervenţiilor concreteprestaţiilor şi intervenţiilor concrete din parteadin partea specialiştilor acordate persoanelor aflate în situaţie despecialiştilor acordate persoanelor aflate în situaţie de dificultate precum i cadrul legislativ pe care acestea seșdificultate precum i cadrul legislativ pe care acestea seș bazează.bazează. CARACTERISTICI:CARACTERISTICI:  structura sistemuluistructura sistemului – elementele componente cât şi– elementele componente cât şi relaţiile de interdependenţă dintre acestea (institu ii,țrelaţiile de interdependenţă dintre acestea (institu ii,ț servicii, presta ii, speciali ti, beneficiari, legisla ie).ț ș țservicii, presta ii, speciali ti, beneficiari, legisla ie).ț ș ț  dinamica sistemuluidinamica sistemului - determină noi modificări şi ajustări- determină noi modificări şi ajustări structurale.structurale.
 4. 4.  etape ale modernizăriietape ale modernizării- de la modalităţile primare de- de la modalităţile primare de acordare a ajutorului bazate pe milă şi caritate laacordare a ajutorului bazate pe milă şi caritate la modalităţi specializate de intervenţie.modalităţi specializate de intervenţie. - există ţări cu tradiţie în dezvoltarea serviciilor de asistenţăexistă ţări cu tradiţie în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială precum şi ţări în care acest tip de servicii lipsesc.socială precum şi ţări în care acest tip de servicii lipsesc.
 5. 5.  factori care influen ează sistemul de as .soc.:țfactori care influen ează sistemul de as .soc.:ț sistemul politico-ideologic, recunoaşterea nevoilor sociale,sistemul politico-ideologic, recunoaşterea nevoilor sociale, gradul de dezvoltare al unei ţări.gradul de dezvoltare al unei ţări. - schimbările dramatice înregistrate de către sistemul deschimbările dramatice înregistrate de către sistemul de asistenţă socială din România.asistenţă socială din România. - -- elaborareaelaborarea Legii 47/2006 privind sistemul naţional deLegii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.asistenţă socială. - perioada interbelică - Dimitrie Gusti.- perioada interbelică - Dimitrie Gusti.
 6. 6. Sisteme moderne deSisteme moderne de asistenţă socialăasistenţă socială  o necesitate recunoscută de către majoritatea guvernelor,o necesitate recunoscută de către majoritatea guvernelor,  unun contract socialcontract social ce leagă drepturile de responsabilităţi,ce leagă drepturile de responsabilităţi,  mutarea accentului de la combaterea sărăciei la combatereamutarea accentului de la combaterea sărăciei la combaterea excluderii sociale,excluderii sociale,  investiţia în capitalul uman,investiţia în capitalul uman,  crearea de şanse egale,crearea de şanse egale,  mobilizarea comunităţilor.mobilizarea comunităţilor.
 7. 7. Studiu de caz:Studiu de caz: Evoluţia definiţiilor asistenţei socialeEvoluţia definiţiilor asistenţei sociale  fluiditate procesuală în definirea profesieifluiditate procesuală în definirea profesiei  FlexnerFlexner (1915) se întreba dacă asistenţa socială este o(1915) se întreba dacă asistenţa socială este o profesie?profesie?  RichmondRichmond (1917) încerca să identifice deprinderile de(1917) încerca să identifice deprinderile de bază în intervenţiile de la nivel individual şi familial.bază în intervenţiile de la nivel individual şi familial.
 8. 8.  1956,1956, National Association of Social WorkNational Association of Social Work (NASW)(NASW) -- scopuri ale asistenţei sociale:scopuri ale asistenţei sociale: - asistarea indivizilor/grupurilor în identificarea şi rezolvareaasistarea indivizilor/grupurilor în identificarea şi rezolvarea problemelor apărute datorită dezechilibrului dintre indivizi şiproblemelor apărute datorită dezechilibrului dintre indivizi şi mediul social,mediul social, - prevenirea dezechilibrelor dintre indivizi/grupuri şi mediulprevenirea dezechilibrelor dintre indivizi/grupuri şi mediul exterior,exterior, - maximizarea potenţialul existent la nivel individual, de grupmaximizarea potenţialul existent la nivel individual, de grup sau comunitar.sau comunitar.
 9. 9. NASWNASW (1970) - sprijina indivizii, grupurile i comunităţile înș(1970) - sprijina indivizii, grupurile i comunităţile înș potenţarea şi restaurarea capacităţilor proprii de funcţionare.potenţarea şi restaurarea capacităţilor proprii de funcţionare. CrouchCrouch (1979) - asistă pe cei ce se confruntă cu subzistenţa(1979) - asistă pe cei ce se confruntă cu subzistenţa pentru a deveni independenţi d.p.v. social.pentru a deveni independenţi d.p.v. social. NASWNASW (1981): dezvoltă cuno tin e formale de bază, concepteș ț(1981): dezvoltă cuno tin e formale de bază, concepteș ț teoretice, deprinderi specifice şi valori necesare implementăriteoretice, deprinderi specifice şi valori necesare implementări serviciilor de specialitate.serviciilor de specialitate.
 10. 10.  RosenfeldRosenfeld (1983) - reducerea i eliminarea incongruenţelorș(1983) - reducerea i eliminarea incongruenţelorș care apar între nevoile oamenilor şi resursele existente la uncare apar între nevoile oamenilor şi resursele existente la un moment dat.moment dat.  BarkerBarker (1995) - ştiinţa aplicativă de sprijinire a indivizilor(1995) - ştiinţa aplicativă de sprijinire a indivizilor pentru a realiza o funcţionare eficientă la nivel psihosocial.pentru a realiza o funcţionare eficientă la nivel psihosocial.
 11. 11. GibelmanGibelman (1995) – modalităţi de conceptualizare:(1995) – modalităţi de conceptualizare: - sectoare de activitatesectoare de activitate (sănătate, educa ie, justi ie,administra ieț ț ț(sănătate, educa ie, justi ie,administra ieț ț ț - domenii practicedomenii practice (şcoli, penitenciare, spitale, primării),(şcoli, penitenciare, spitale, primării), - tipuri de agenţii/institu iițtipuri de agenţii/institu iiț (ong-uri, institu ii guvernamentale),ț(ong-uri, institu ii guvernamentale),ț - funcţii îndeplinitefuncţii îndeplinite (servicii directe, servicii de supervizare),(servicii directe, servicii de supervizare), - categorii de beneficiaricategorii de beneficiari,, - - metode şi tehnici utilizatemetode şi tehnici utilizate ((case work, group/community workcase work, group/community work),), - - servicii dezvoltateservicii dezvoltate (consiliere, management de caz, etc.),(consiliere, management de caz, etc.), - - tipuri de problemetipuri de probleme (violen ă, abuz, depresie, şomaj, etc).ț(violen ă, abuz, depresie, şomaj, etc).ț
 12. 12.  NASWNASW (1996):(1996): misiunea profesiei de asistent social estemisiunea profesiei de asistent social este aceea de a contribui la bunăstarea umană şi satisfacereaaceea de a contribui la bunăstarea umană şi satisfacerea nevoilor fundamentale ale indivizilor, acordând o atenţienevoilor fundamentale ale indivizilor, acordând o atenţie specială persoanelor vulnerabile, dezavantajate şi celor carespecială persoanelor vulnerabile, dezavantajate şi celor care trăiesc în sărăcietrăiesc în sărăcie..
 13. 13. International Federation of Social WorkInternational Federation of Social Work (2000):(2000): profesia de asistent social promovează rezolvareaprofesia de asistent social promovează rezolvarea problemelor din cadrul relaţiilor umane, schimbarea socială,problemelor din cadrul relaţiilor umane, schimbarea socială, echilibrarea oamenilor precum şi a societăţii. Folosind teoriileechilibrarea oamenilor precum şi a societăţii. Folosind teoriile comportamentului uman şi ale sistemelor sociale, asistenţacomportamentului uman şi ale sistemelor sociale, asistenţa socială intervine în punctele în care oamenii interacţioneazăsocială intervine în punctele în care oamenii interacţionează cu mediul exterior. Principiile drepturilor omului şi justiţieicu mediul exterior. Principiile drepturilor omului şi justiţiei sociale sunt fundamentale pentru asistenţa socială.sociale sunt fundamentale pentru asistenţa socială.
 14. 14.  Legea 47/2006: asistenţa socială reprezintăLegea 47/2006: asistenţa socială reprezintă ansamblulansamblul dede instituţii şi măsuri prin care statul, prin autorităţileinstituţii şi măsuri prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi localeadministraţiei publice centrale şi locale,, colectivitatea localăcolectivitatea locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sauşi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unorînlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziuneasituaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
 15. 15.  Obiective ale intervenţiilor de asistenţă socialăObiective ale intervenţiilor de asistenţă socială:: - schimbarea socială prin sprijinirea beneficiarilor săschimbarea socială prin sprijinirea beneficiarilor să funcţioneze la parametrii optimi d.p.v. psihosocial,funcţioneze la parametrii optimi d.p.v. psihosocial, - rezolvarea de probleme sociale la nivel comunitar,rezolvarea de probleme sociale la nivel comunitar, - cre terea calită ii vie ii i reducerea sărăciei,ș ț ț șcre terea calită ii vie ii i reducerea sărăciei,ș ț ț ș - realizarea incluziunii sociale,realizarea incluziunii sociale, - eliminarea formelor de discriminare de la nivel comunitar.eliminarea formelor de discriminare de la nivel comunitar.
 16. 16. Care este viitorul asistenţei sociale?Care este viitorul asistenţei sociale? - creşterea sub-specializărilor,creşterea sub-specializărilor, - avansul tehnologic sprijină managementul în asistenţa socială,avansul tehnologic sprijină managementul în asistenţa socială, - creşte competiţia între profesioniştii din sfera socio-umană,creşte competiţia între profesioniştii din sfera socio-umană, - nevoia de a încorpora cercetarea teoretică în activitatea practică,nevoia de a încorpora cercetarea teoretică în activitatea practică, - birocraţia asociată cu aparatul administrativ al statului capătă obirocraţia asociată cu aparatul administrativ al statului capătă o conotaţie din ce în ce mai negativă,conotaţie din ce în ce mai negativă, - creste rolul practicii private ca alternativă la serviciile socialecreste rolul practicii private ca alternativă la serviciile sociale acordate de către stat,acordate de către stat,
 17. 17. - atitudinile publice faţă de grupurile populaţionale vulnerabile,atitudinile publice faţă de grupurile populaţionale vulnerabile, - redefinirea conceptelor de nevoie umană şi responsabilitate publică,redefinirea conceptelor de nevoie umană şi responsabilitate publică, - schimbările demografice,schimbările demografice, - globalizarea şi scăderea rolului guvernelor,globalizarea şi scăderea rolului guvernelor, - evenimente neanticipate (atacuri teroriste fără precedent în istorie),evenimente neanticipate (atacuri teroriste fără precedent în istorie), - fluctuaţiile economice, etc.fluctuaţiile economice, etc.

×