2011 info dayspodebrady_2011_05

419 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 info dayspodebrady_2011_05

 1. 1. Comenius eTwinning Label InfoDays
 2. 2. Kdo se může zapojit <ul><li>zaměřeno na školní vzdělávání </li></ul><ul><li>učitelé a žáci mateřských, základních a středních škol </li></ul><ul><li>vysokoškolští pedagogové vzdělávající učitele </li></ul><ul><li>osoby a instituce zodpovědné za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni </li></ul><ul><li>asociace, neziskové a nevládní organizace zapojené do školního vzdělávání a zástupci těchto institucí </li></ul><ul><li>instituce zajišťující poradenství a informační servis </li></ul>
 3. 3. Co Comenius nabízí <ul><li>Projekty: </li></ul><ul><ul><li>Partnerství škol </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerství Comenius Regio </li></ul></ul><ul><li>Mobility: </li></ul><ul><ul><li>Asistentský pobyt Comenius </li></ul></ul><ul><ul><li>Hostitelské instituce </li></ul></ul><ul><ul><li>Další vzdělávání pedagogických pracovníků </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuální mobilita žáků </li></ul></ul>
 4. 4. Projekty: Partnerství škol <ul><li>finančně podporují mezinárodní spolupráci škol </li></ul><ul><li>v rámci EU – místní aktivity a zahraniční mobility </li></ul><ul><li>umožňují studentům a učitelům pracovat </li></ul><ul><li>na společně vybraných tématech </li></ul><ul><li>Typy: </li></ul><ul><li>Multilaterální partnerství (min. 3 země) </li></ul><ul><li>Bilaterální partnerství (2 země) – jazykově zaměřená, povinná výměna žáků </li></ul><ul><li>Délka trvání: 2 roky </li></ul><ul><li>Termín pro podání žádosti: únor 2012 </li></ul><ul><li>Novinka! Individuální mobilita žáků </li></ul>
 5. 5. Partnerství škol - grant <ul><li>Výše grantu se vztahuje na celé projektové období: 1.8.2012 - 31.7.2014 </li></ul><ul><li>rok 2010: 247 žádostí /152 schválených grantů celkem 2.447.000EUR </li></ul>Počet mobilit Multilaterální partnerství Bilaterální partnerství min. 4 mobility 6.000 EUR X min. 8 mobilit 10.000 EUR X min. 12 mobilit 14.000 EUR 14.000 EUR min. 24 mobilit 17.000 EUR 17.000 EUR
 6. 6. Partnerství škol – příklady aktivit <ul><li>projektová setkání zapojených škol </li></ul><ul><li>výměny žáků a učitelů zapojených do partnerství </li></ul><ul><li>výměna zkušeností a ukázek dobrých příkladů mezi partnerskými školami </li></ul><ul><li>práce v terénu, různé výzkumné práce, pokusy </li></ul><ul><li>výroba uměleckých a technických předmětů, výtvarných prací </li></ul><ul><li>divadelní/muzikálová představení, módní přehlídky, výstavy </li></ul><ul><li>publikování materiálů a dokumentace společných aktivit projektu </li></ul><ul><li>hodnocení průběhu a výsledků práce (evaluace) </li></ul><ul><li>šíření projektových zkušeností a výstupů (diseminace) </li></ul><ul><li>využití ICT (např. tvorba webových stránek projektu, videokonference, využití softwaru k projektovým aktivitám) </li></ul>
 7. 7. Hledání partnerské školy <ul><li>Vlastní kontakty na zahraniční školy </li></ul><ul><li>Využití kontaktů rodičů, místních a regionálních úřadů, sponzorů, partnerských měst apod. </li></ul><ul><li>eTwinning: http://www.etwinning.net/partnerfinding </li></ul><ul><li>Databáze litevské Národní agentury: http://www.smpf.lt/index.php?id=688 </li></ul><ul><li>Prostřednictvím české NA www.naep.cz/comenius sekce „Hledání partnerů“ </li></ul><ul><li>Kontaktní seminář </li></ul>
 8. 8. Přípravná návštěva <ul><li>Před podáním žádosti o projekt partnerství </li></ul><ul><li>Realizuje se v jedné z budoucích partnerských institucí za účasti dalších partnerů projektu </li></ul><ul><li>Finanční příspěvek na návštěvu partnerské instituce pro jednu osobu </li></ul><ul><li>Cílem je umožnit institucím lépe poznat zahraniční partnery a sestavit žádost o projekt </li></ul><ul><li>Trvání přípravné návštěvy 3-4 dny </li></ul>
 9. 9. Kontaktní seminář <ul><li>Pro instituce, které nemají kontakty na zahraniční partnery ani zkušenosti s mezinárodními projekty </li></ul><ul><li>Upřednostňovány instituce bez zkušeností v programu Comenius </li></ul><ul><li>Pořádány Národními agenturami v různých zemích zapojených do Programu celoživotního učení (LLP) </li></ul><ul><li>50-60 učitelů z celé Evropy se zájmem zapojit se do projektu </li></ul><ul><li>Finanční příspěvek na poplatek za seminář a dopravu </li></ul><ul><li>Informace v průběhu června na www.naep.cz/comenius sekce „Přípravné návštěvy“ </li></ul>
 10. 10. Partnerství Comenius Regio <ul><li>podpora bilaterální spolupráce na úrovni obcí a regionů v oblasti školního vzdělávání </li></ul><ul><li>cílem je rozvoj školního vzdělávání a systematická spolupráce regionů v této oblasti </li></ul><ul><li>délka trvání projektu: 2 roky </li></ul><ul><li>návštěvy partnerských obcí/regionů (mobility) </li></ul><ul><li>založení dlouhodobé mezinárodní spolupráce a obohacení školního vzdělávání o evropskou zkušenost </li></ul><ul><li>posílení vazeb mezi formálním a neformálním vzděláváním v regionu </li></ul>
 11. 11. Postup při podání žádosti <ul><li>sestavit tým na škole, který se bude podílet na přípravě a realizaci projektu </li></ul><ul><li>shodnout se na obsahu projektu v rámci školy (učitelé, žáci, ředitel) </li></ul><ul><li>shodnout se na obsahu projektu se zahraničními partnery </li></ul><ul><li>zvolit koordinující instituci </li></ul><ul><li>zvolit pracovní jazyk partnerství </li></ul><ul><li>pročíst pečlivě celý formulář žádosti </li></ul><ul><li>nechat si na vyplnění dostatek času </li></ul><ul><li>seznámit se s dalšími pokyny, které poskytuje národní agentura </li></ul><ul><li>zodpovědět všechny otázky v žádosti </li></ul><ul><li>před odesláním žádosti raději dvakrát zkontrolovat, že nic nechybí (podpis, přílohy...) </li></ul>
 12. 12. Oficiální dokumenty <ul><li>ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č.1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení </li></ul><ul><li>Program celoživotního učení – Výzva k předkládání návrhů 2012 (General Call for Proposals 2012) </li></ul><ul><li>Program celoživotního učení – 2012 Příručka pro žadatele (Official Programme Guide 2012) </li></ul><ul><li>2012 Žádost o projekt Partnerství škol </li></ul><ul><li>2012 Pokyny k vyplnění žádosti </li></ul><ul><li>2012 Příručka k elektronickému formuláři </li></ul><ul><li>2012 Národní priority - projekty partnerství škol </li></ul>
 13. 13. Osnova plánu projektu <ul><li>Téma (předměty) </li></ul><ul><li>Cíle: celkové cíle x projektové cíle </li></ul><ul><li>Účastníci a cílové skupiny: přímé x nepřímé cílové skupiny </li></ul><ul><li>Očekávané výstupy: výsledky, produkty, krátko- a dlouhodobé efekty </li></ul><ul><li>Zdroje: personální, materiální, finanční, infrastruktura apod. </li></ul><ul><li>Činnosti </li></ul><ul><li>Časový plán </li></ul><ul><li>Monitoring, hodnocení a rozšiřování výsledků (nástroje, metody, postupy) </li></ul><ul><li>Hrozící rizika, nebezpečí (vnitřní a vnější) a návrhy, jak jim čelit </li></ul>
 14. 14. MEZIPŘEDMĚTOVÁ VÝUKA <ul><li>Projekt zahrnuje témata, která jsou sice součástí různých předmětů, ale je vhodnější je probírat v celku. </li></ul><ul><li>Poznatky vyučované v různých předmětech spolu často úzce souvisí a dobré téma projektu se snaží hledat možnosti propojení i těch méně zřejmých souvislostí </li></ul><ul><li>ZEMĚPIS a … </li></ul><ul><li>literatura – hledejte básně, které popisují různé krajiny </li></ul><ul><li>estetická výchova – řeky a jezera v umění </li></ul><ul><li>dějepis – srovnávání map z různých dob </li></ul><ul><li>jazyky – představte své město v cizím jazyce </li></ul><ul><li>ICT – vytvořte elektronické mapy </li></ul>
 15. 15. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1
 16. 16. Děkujeme za pozornost. www.naep.cz

×