Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Business Review - Το παγωμένο μέλλον

79 views

Published on

The Business Review - Το παγωμένο μέλλον

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

The Business Review - Το παγωμένο μέλλον

  1. 1. Μ πορεί κάποιος να μιλήσει για μιαχώρασεκρί- σηχρησιμοποιώ- νταςμαθηματικάκλάσματα;Οι ΑντώνηςΖαΐρηςκαιΓιώργος Σταμάτηςαυτόακριβώςπράτ- τουνστονέοτουςβιβλίο«Πα- γωμένομέλλον»πουκυκλο- φορείσελίγεςημέρεςαπότις εκδόσειςΣιδέρη: συνδυάζουν σκέψεις, ιδέες και προτάσεις με απλές μα- θηματικέςσυναρτήσεις(κλά- σματα)σεκάποιουςαπότους πιο κρίσιμους τομείς και χώ- ρουςτουδημόσιουβίου,επι- σημαίνοντας έτσι το τρομα- κτικάμεγάλοαρνητικόισοζύ- γιο που εμφανίζεται παντού: Στηνπολιτικήζωή,στηδημό- σιαδιοίκηση,στηνοικονομία καιστηνκοινωνία.Οιδύοσυγ- γραφείςκρούουντονκώδω- νατουκινδύνου:τακλάσμα- τα αυτά, σημειώνουν, «πε- ριέχουν» τις ζωές των προ- γόνων μας, των γονιών μας, ημώντωνίδιων,τωνπαιδιών μαςκαιτωνμελλοντικώνγε- νεών… Μέχρι σήμερα, ένα ποτά- μι κυλά ανάμεσα σε δύο κό- σμους: Τον κόσμο της πολι- τικής και τον κόσμο των επι- χειρήσεων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι, με ελά- χιστεςεξαιρέσεις,ταμεγάλα κόμματακαιόσασυνήθωςα- ντιπροσωπεύονται στη Βου- λή, στερούνται ανθρώπων πουπροέρχονταιαπότονχώ- ροτωνεπιχειρήσεων. Είναιαρνητικάεντυπωσια- κό,αλλάόχιανεξήγητο,τογε- γονός ότι το 1/3 περίπου του ενεργούπληθυσμούτηςχώ- ρας,δενσυμμετέχειμε«εκ- προσώπους»τουστοπολιτικό γίγνεσθαιτηςχώρας.Ανσκε- φθούμε μάλιστα ότι αυτό το 1/3αποτελείεκείνοτοκομμά- τιτηςκοινωνίαςκαιτηςοικο- νομίαςπουτηνκράτησανκαι τηνκρατούνζωντανή. Ας σκεφθούμε ακόμη ό- τι, κατά τεκμήριο, αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν το πιο καταρτισμένο, οργανωμένο, δραστήριο, δημιουργικό και παραγωγικόκομμάτιτηςκοι- νωνίαςμας.(...) Παρ’όλοότιδενζούμεσε ένανκόσμο«ηθικόκαιαγγε- λικά πλασμένο», η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων τωνεπιχειρήσεων,ούτεμπο- ρείούτεθέλεινακινείτέτοια νήματα. Εκτός αν πρόκειται για κρατικοδίαιτες επιχειρή- σειςήεργολάβουςτουΔημο- σίου,πουούτωςήάλλως«α- νήκουν»στοπολιτικόσύστη- μακαιόχισεέναπεριβάλλον ανοιχτήςκαιανταγωνιστικής αγοράς.(...) Δεν θα ήταν αυτονόητο, άνθρωποιπουκαισχετικήε- μπειρίακαιγνώσειςέχουνκαι που εν τέλει ζουν μέσα στον κόσμοτουεπιχειρείν,όχιμό- νονναέχουνγνώμη,αλλάκαι νααξιοποιούνταισεαυτήτην προσπάθεια; Γιατί λοιπόν δεν συμβαί- νει αυτό, ιδιαίτερα σήμερα, που είναι επιτακτική η ανά- γκη εθνικής συστράτευσης και μάλιστα των πιο έμπει- ρων, ικανών και παραγωγι- κών ανθρώπων της χώρας; Αυτό λοιπόν, δεν συμβαίνει γιατουςεξήςλόγους: 1.Τοκυρίαρχοαφήγηματης μεταπολίτευσης δεν πε- ριλαμβάνειέννοιεςόπως:α- νοικτήκοινωνία,ανοικτέςα- γορές, κέρδος και επιχειρη- ματικότητα,οιοποίεςμάλλον αρνητικούςσυνειρμούςπρο- καλούσαν.Αντίθετα,κυριαρ- χούσανέννοιεςόπωςΚράτος, Συνδικαλισμός, Δημόσιες Ε- πιχειρήσεις και προστατευ- τισμός στο όνομα της κοινω- νικής δικαιοσύνης. Συμπέ- ρασμα: Κοινωνία, Κράτος, ΠολιτικάΚόμματακαιΕκπαι- δευτικόΣύστημαδιαμόρφω- σανμιααρνητικήστάσηαπέ- ναντιστοεπιχειρείν. 2.ΤοΕκπαιδευτικόμαςΣύ- στημα είναι προσανατο- λισμένο περισσότερο στην παραγωγή Δημοσίων Υπαλ- λήλων, παρά στελεχών επι- χειρήσεων. Εξ ου και η δο- μή της ελληνικής οικονομί- ας και του παραγωγικού μας μοντέλου. 3.Οικομματικοίμηχανισμοί, είτεδενθέλουντουςαν- θρώπους των επιχειρήσεων είτετουςαποβάλλουν.Αισθά- νονταιανασφάλειαμαζίτους. Εχει αποδειχθεί ιστορικά ό- τιπολιτικοίπουπροέρχονται από τον χώρο των επιχειρή- σεων,καταφέρνουνναέχουν μιαεπιτυχημένηκαριέραστον χώροτηςπολιτικής,μόνονε- φόσον ενσωματώνονται σε αυτόν,θυσιάζονταςτις«επι- χειρηματικού»τύπουιδιότη- τέςτουςκαιπαίζονταςτοπο- λιτικόπαιχνίδιμετουςδικούς τουκανόνες. 4.Οι ίδιοι οι άνθρωποι των επιχειρήσεων δεν θέ- λουν.Δενέχουνκίνητρα. Σχέδιο,αποτελεσματικό- τητα,παραγωγικότητα,ταχύ- τητα,δράση,ρίσκο,ουσίακαι όχι βερμπαλισμός, αλλά και διαρκήςαξιολόγηση,πουσυ- νοδεύεταιαπόανταποδοτικές αμοιβές, είναι έννοιες αυτο- νόητες για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων, αλλά ά- γνωστες για το πολιτικό σύ- στημα». book «ΝέοβιβλίοαπότιςεκδόσειςΣιδέρητωνσυγγραφέωνΑντώνηΖαΐρηκαιΓιώργουΣταμάτη» ...ΤοΠαγωμένοΜέλλον... ΕθνικέςΣυναρτήσειςκαιΑσυναρτησίες 00/TheBusinessReview maϊοσ - ιουνιοσ 2020

×