Advertisement

Διεθνές περιβάλλον σε οικονομική αταξία

Vice President at HELLENIC RETAIL BUSINESS ASSOCIATION
Apr. 18, 2023
Advertisement

More Related Content

More from Antonis Zairis(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Διεθνές περιβάλλον σε οικονομική αταξία

  1. 1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2023 Σελίδα: . . . . . . . . 9 Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr Διεθνές περιβάλλον σε οικονομική αταξία Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ Ενόψει των αρνητικών προβλέψεων του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη γύρω στο 3 για τα επόμενα πέντε χρόνια με σταθμισμένουδ παράγοντε ανησυχίαδ τα επιτόκια τΐ5 χρεοκοπίεδ τραπεζών και τΐ5 γεωπολιτικέδ διαχρέσεΐδ στην Ευρώπη και με την είσοδο τηδ πα γκόσμιαδ φτώχεια8 να ελλοχεύει αξίζει να αξιολογηθούν τα δύο πρόσφατα γεγονότα που είναι πιθανόν να επηρεάσουν αφενόδ το επίπεδο τιμών στην εφοδιαστι κή αλυσίδα λόγω πληθωρισμού σε έξαρση και αφετέρου τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στη χώρα μαδ ενόψει των τελευταίων εξελίξεων στο διεθνέδ τραπεζικό περιβάλλον πρώτον η δογματική απόφαση μείωσηδ παραγωγήδ του αργού πετρελαίου κατά 1,16 εκατ βαρέλια ημερη σίωδ εδράζεται στίδ ανήσυχεδ οι κονομικέδ προβλέψείδ των μελών του ΟΠΕΚ περί επιδείνωσηδ τηδ 0 αντίκτυπος της απόφασης του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής πετρελαίου και της πρόσφατης τραπεζικής κρίσης με πρωταγωνιστές τις ΟγθοΊϊ 5υί55θ δίΙίεοη ν^ΙΙθγ Ββπκ και 5ΐΙνθΓ 63ΐθ παγκόσμιαδ οικονομίαδ και κατα συνέπεια μείωσηδ του αγοραστικού διαθέσιμου εισοδήματοδ και τηδ ζήτησηδ Ωστόσο η απόφαση αυτή λειτουργεί υπονομευτικά και τορπιλίζει τΐδ προσπάθειεδ ελέγχου των πληθωριστικών πιέσεων σε Ευρώπη και Αμερική καθώδ θα επηρεαστεί το σύνολο τηδ εφοδιαστικήδ αλυσίδαδ με πιθανέδ ανατιμήσεΐδ σε βασικά βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά Οι προβλέψείδ όσον αφορά τΐδ τιμέδ του ΟΓβηί μιλούν για 95 δολάρια το βαρέλι για το 2023 και περίπου 100 δολάρια το βαρέλι το 2024 Οι υψηλέδ τιμέδ συνιστούν επιδείνωση τηδ οικο νομικήδ συγκυρίαδ με κίνδυνο να περιπέσει η οικονομία σε ύφεση εξαιτίαδ τηδ ασθενούδ ζήτησηδ Είναι βέβαιο ότι μελλοντικά θα υπάρξει και σημαντική συμπίεση των κερδών των διυλιστηρίων Το όλο σκεπτικό βασίζεται και στο μεγάλο μερίδιο που κατέχει ο ΟΠΕΚ με παραγωγή γύρω στο 30 του παγκόσμιου αργού συγκεκριμένα η παραγωγή τηδ Σ Αραβίαδ είναι 10 εκατ βαρέλια ημερησίωδ Δεύτερον η ανησυχία από την κατακρήμνιση τηδ μετοχήδ τηδ ΟΐάίΙ 5υίδδ6 και τηδ κατάρρευ σηδ τηδ 5ί1ίοοη ν"3ϋθγ Β3ηκ με τη μαζική απόσυρση καταθέσε¬ ων από νεοφυείδ επιχειρήσεΐδ δΐ3Γτιαρδ αλλά και τηδ δΠνβΓ §316 πυροδότησαν μια κρίση εμπιστοσύνηδ και ενέτειναν έναν γενικότερο προβληματισμό σε Ευρώπη και ΗΠΆ αναφορικά με τΐδ ακολουθούμενεδ νομισματικέδ πολιτικέδ των κεντρικών τραπεζών Ο προβλημα τισμόδ αυτόδ ήταν σε δύο επίπεδα αφενόδ στην αναγκαιότητα είτε περαιτέρω σύσφιγξηδ τηδ νομισματχκήδ πολιτικήδ με άνοδο των επιτοκίων προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστοδ πί στωσηδ και να τιθασευθούν οι πληθωριστικέδ προσδοκίεδ και αφετέρου στην αναγκαιότητα σταθεροποίησηδ των επιτοκίων λόγω του κινδύνου ανόδου του κόστουδ χρήματοδ Η απώλεια εμπιστοσύνηδ στο τραπεζικό σύστημα που συνεπάγεται απόσυρση κεφαλαίων οδηγεί σε δύο επιλογέδ από πλευράδ των τραπεζών είτε επιστροφήδ δανείων που έχουν χορηγηθεί είτε ρευστοποίησηδ ομολόγων σε τιμέδ όμωδ προφανώδ χαμηλότε ρεδ τηδ ονομαστικήδ τιμήδ κτή σηδ εφόσον ρευστοποιούνται νωρίτερα Το πρώτιστο ζητούμενο όμωδ είναι η εξασφάλιση ρευστότηταδ για ανταπόκριση στην αυξημένη ζήτηση των πελατών Σε αυτή την περίπτωση από τη διαφορά τιμήδ αγοράδ και τιμήδ πώλησηδ όπωδ π.χ η δίΐίεοη νάΐΐβγ που πούλησε 21 δισ δολ σε ομόλογα προκλήθηκε ζημία 1,8 δισ δολ Εάν η προσπάθεια κάλυψηδ τηδ ζη μίαδ μέσω αύξησηδ μετοχικού κεφαλαίου δεν ευοδωθεί πράγμα εξαιρετικά δύσκολο όταν για τουδ πιθανούδ νέουδ μετόχουδ επικρέμαται η χρεοκοπία τότε οι επιλογέδ αναγκαστικά περιορίζονται μεταξύ αναγκαστικήδ πώλησηδ και εκκαθάρισηδ Οσον αφορά τέλοδ το δικό μαδ τραπεζικό σύστημα είναι αρκετά καλά θωρακισμένο με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο αυστηρό με λόγο καταθέσεων προδ δάνεια πολύ καλό με κόκκινα δάνεια μειωμένα και το δημόσιο χρέοδ ελεγχόμενο μακροχρόνια αποπληρωτέο με σταθερά επιτόκια αλλά και δια χειρίσιμο ιδιωτικό χρέοδ Ολα τούτα βεβαίωδ συντελούν στο να είναι η χώρα μαδ λιγότερο ευάλωτη σε πιθανέδ διακυμάνσεΐδ των διεθνών αγορών δίχωδ βεβαίωδ αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει συνεχήδ επαγρύπνηση και παρακολούθηση των εξελίξεων στο διεθνέδ περιβάλλον 0 κ Αντώνης Ζαΐρης είναι αναπληρωτής αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ επίκουρος καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Κύπρο μέλος της Ενωσης Αμερικανών Οικονομολόγων ΑΕΑ και ρΓθΠτϊυπι αΊ§ίΐ3ΐ γπθγτι5θγ του Παγκόσμιου Οικονομικού Ροι-υιτι ΟΛ/ΕΕ
Advertisement