Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Αναπτυξιακή προοπτική και αγορά εργασίας με όρους αξιοπρέπειας

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 1 Ad

Αναπτυξιακή προοπτική και αγορά εργασίας με όρους αξιοπρέπειας

Download to read offline

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ _Σ8_2023-01-22.pdf

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ _Σ8_2023-01-22.pdf

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Antonis Zairis (20)

Recently uploaded (18)

Advertisement

Αναπτυξιακή προοπτική και αγορά εργασίας με όρους αξιοπρέπειας

  1. 1. 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .22/01/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/01/2023 Σελίδα: . . . . . . . . 8 Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr Αναπτυξιακή προοπτική και αγορά εργασίας με όρους αξιοπρέπειας Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ Στην αγορά της λιανικής μια αύξηση ίου κατώτατου μισθού θα πρέπει να είναι καλοδεχούμενη καθώς μέριμνα όλων είναι η επαναφορά συνθηκών κανονικότητας στην αγορά με ικανοποιημένους εργαζομένους Είναι γεγονόε ότι από την περίοδο ακόμα προ χρηματοπιστωτικά Kpians ο θεσμόε των συλλογικών διαπραγματεύσεων οι πολιτικέε επιβολα κατώτατων μισθολογίων οι περαιτέρω αυξήσειε σε κλάδουε και επαγγέλματα στο πλαίσιο κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων καθώβ και τα επε κτασιμότητα3 σε άλλου5 κλά ôous στην ουσία απομείωναν την ευελιξία των επιχειρήσεων για προσαρμογή των μισθών λαμβανόμενα υπόψη τα δύσκολα οικονομικήε συγκυρίαε και των πιθανολογούμενων αρνητικών επιπτώσεων σε βασικούε μάκρο και μίκρο οικονομικοί δείκτεε oncos η ανταγωνιστικότητα οι επενδύσει η παραγωγικότητα η απασχόληση κ.ά Πρώτιστο μέλημα των επιχειρήσεων ήταν η συγκράτηση των θέσεων απασχόλησα και η εστίαση στη βελτίωση τα ανταγωνιστική5 tous θέσα μέσω τα ταχύτερα προσαρμο yns tous στα νέα ψηφιακά δεδομένα και απαιτήσειε xns 4ns βιομηχανικήε επανάστασα Η πίεση από την άλλη των επιχειρήσεων να πληρώνουν μι a0oùs πέραν των δυνατοτήτων tous σε öpöus παραγωγικότηταε και ανταγωνιστικότηταβ είχε προκαλέσει κλιμάκωση του δείκτη ανεργίαε Στη συνέχεια τα μνημόνια που ακολούθησαν και η σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων ras ελληνική5 οικονομίαε οδήγησαν σε υπερ φορολόγηση των επιχειρήσεων Δεν μπορούμε να είμαστε υπέρ του brain gain δίχως να διασφαλίζουμε όρους και προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης και εργασίας και αιματηρή συμπίεση των εισοδημάτων μισθωτών και συνταξιούχων Σήμερα δέκα και πλέον χρόνια μετά η ελληνική οικονομία σε περιβάλλον κοι vcovudis συνοχήΞ και αλληλεγ YÛns επιδεικνύει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα θα κινηθεί δε με υψηλούε ρυθμούε ανάπτυξα που για τα τέλη του 2022 προβλέπονται γύρω στο 5 παρά την ευρωπαϊκή στασιμότητα που παρατηρείται και σε χώρεε υψηλήε εκβιομηχάνισα öncüs η Γερμανία και η Γαλλία Η συνεισφορά τώρα του κλάδου λιανικήβ στιε επιδόσεΐ5 τα οικονομία5 είναι εξίσου αξιοσημείωτη με όχημα την κατανάλωση και την αυξημένη ζήτηση του αγοραστικού κοινού τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα στοιχεία Βεβαίωε η ευρωπαϊκή επιβράδυνση για τηχρονιά που ήδη αρχίσαμε να διανύουμε το 2023 είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει και την ελληνική οικονομία που πάραυτα οι προβλέψει μιλούν για επίσα θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη μεταξύ 1,5 1,8 τρειε popés πάνω διαφορά από τον μέσο όρο στην Ε.Ε Σε αυτό το πλαίσιο έχει ανοίξει για τα καλά και η κουβέντα για αύξηση του κατώτατου μισθού που αναμένεται να φθάσει τουλάχιστον τα 751 ευρώ μεικτά δηλαδή σε προμνημονιακό επίπεδο Ερχεται λοιπόν και δικαί cos να αποκατασταθεί σήμερα 10 περίπου χρόνια μετά η τότε μείωση στα 586 μεικτά που επιβλήθηκε λόγω συνθηκών μέσω τα πράξα Υπουργικού Συμβου¬ λίου του 2012 Σημειωτέον ότι οι αμειβόμενοι με κατώτατο μισθό έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια απώλειεβ ras τάξα του 20 ras αγοραστικήε tous δύναμα Επιπλέον υπάρχει ο επίμονοε πληθωρισμόε ο onoios έστω και ελεγχόμενοε θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί και να είναι υψη ôs προερχόμενο5 από ανατιμήσει βασικών προϊόντων και του ενεργειακού κόστοα θα ροκανίζει δε το εισόδημα χαμηλόμισθων και συνταξιούχων για τα επόμενα 2-3 χρόνια Επιπροσθέτου αξίζει να αναφερθεί ότι με στοιχεία ras Eurostat που είδαν το φωε ras δημοσιότηταβ για το 2021 βασισμένα σε έναν νέο δείκτη γίνεται αναφορά στο μέσο σταθμισμένο για πλήρη εργασία ετήσιο εισόδημα από μισθωτή εργασία όπου η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση από το xtkos με τελευταία τη Βουλγαρία 10.000 ευρώ και προτελευταία την Ουγγαρία 12.600 ευρώ Ωστόσο στα μέσα υψηλότερα ετήσια εισοδήματα είναι αυτά του Λουξεμβούργου 72.000 ευρώ ras Aavias 63.000 ευρώ και ras Ιρλανδίαβ 50.000 ευρώ Ωε εκ τούτου και στην αγορά ras λιανικήε κατά την προσωπική μου εκτίμηση μία αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να είναι καλοδεχούμενη κα θώε μέριμνα όλων είναι η επαναφορά συνθηκών KavoviKöraras στην αγορά με ικανοποιημένοι εργαζομένου που μέσω ras δι aôiKaoias μόχλευσα θα τοποθετήσουν μέροε των αυξήσεών tous σε νέεε αγορέε προϊόντων και υπηρεσιών και cos εκ τούτου θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση λειτουργίαε ras εφοδι αστικήε aAuaiôas Η διασύνδεση αναπτυξιακή8 npoonwns ras xoopas με την ομαλοποίηση ras aYopâs εργασίαε και την επικράτηση πνεύματοβ συνεργατι Kôraras συνιστά ικανή και αναγκαία συνθήκηγια την επόμενη μέρα καθώε τυχόν αποκλίσειε είναι πιθανό να προκαλέσουν αρρυθμίεε στην αγορά αλλά και να γεννήσουν véous θύλακεε φτωχοποίησα στην κοινωνία Και σε αυτό το τελευταίο θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν μπορούμε πλέον να υποστηρίζουμε ότι είμαστε υπέρ του brain gain και ras επιστροφή5 των νέων επιστημόνων δίχωε να διασφαλίζουμε öpous και προϋποθέσει αξιοπρεπούε διαβίωσα και εργασία5 ώστε αυτοί να νιώθουν ότι υπάρχει σοβαρό κίνητρο επιστροφήβ διαφορετικά η όλη υπόθεση εξελίσσεται και διεξάγεται με öpous άγονα και ανεδαφικήε πολιτικήε συζήτησα χωρίε πραγματική διάθεση επίλυσα του προβλήματοε δηλαδή απλά κουβέντα να γίνεται 0 κ Αντώνης Ζαΐρης είναι αναπληρωτής αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ επίκουρος καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Κύπρο μέλος της Ενωσης Αμερικανών Οικονομολόγων ΑΕΑ και μέλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ WEF

×