Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

η αναγεννησιακή ζωγραφική στην ιταλία

2,223 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

η αναγεννησιακή ζωγραφική στην ιταλία

 1. 1. Α΄ Εσγξαθηθή
 2. 2. Giotto di Bondone (1266/7 – 1337)  Θεωξείηαη ν πξόδξνκνο ηεο Αλαγέλλεζεο Από ηε Φιωξεληία δωγξάθηδε ζύκθωλα κε ηε θύζε έπαηξλε ηα ζέκαηά ηνπ από ηε δωή ζπάδνληαο ηε 200 εηώλ βπδαληηλή παξάδνζε πνπ απεηθόληδε αγίνπο θαη ην Θεό Σν αξηζηνύξγεκά ηνπ είλαη νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ παξεθθιεζηνύ ησλ ΢θξνβέλη ζηελ Πάληνβα (1304-5). Απεηθνλίδνληαη Ο βίορ ηος Χπηζηού θαη ο Βίορ ηερ Παπζένος ζε δπν ζεηξέο ηνηρνγξαθηώλ
 3. 3. Giotto «Ο Γάκνο ηεο Παξζέλνπ» από ηνλ «Βίν ηεο Παξζέλνπ» (παξεθθιήζη ΢θξνβέλη, Πάληνβα 1305)
 4. 4. Ζ αιιαγή ηνπ 15νπ αηώλα  Σα αίηηα ηεο σξίκαλζεο ηεο ηηαιηθήο δσγξαθηθήο: αλαθάιπςε ησλ λόκσλ ηεο γξακκηθήο πξννπηηθήο (αξρέο 15νπ αη.) εθαξκόζηεθαλ νη θσηνζθηάζεηο (chiaroscuro) κειεηήζεθαλ ε αλαηνκία θαη νη αλαινγίεο ηνπ ζώκαηνο εηζήγαγαλ ηελ ειαηνγξαθία (από Φιάλδξα;)
 5. 5. δσγξάθνη ηεο Αλαγέλλεζεο 
 6. 6. Masaccio (1401-1428)   κηκήζεθε ηε θύζε  ρξεζηκνπνίεζε ηελ πξννπηηθή (Αγία Τπηάδα)  ρξεζηκνπνίεζε ηε θσηνζθίαζε πξσηόηππα  απηνπξνζσπνγξαθία (αξηζηεξά)
 7. 7. Ζ Αγία Τπηάδα θαη Ο Γηωγμόρ ηος Αδάμ θαη ηερ Δύαρ από ηον Κήπο ηερ Δδέμ 
 8. 8. Sandro Botticelli(1444 – 1510)  αλαπαξάζηαζε ηεο  Αθξηβήο θπζηθήο ιεπηνκέξεηαο  θηινζνθηθή βάζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ ηνπ (λενπιαησληθόο θαη αξγόηεξα νπαδόο ηνπ ΢αβνλαξόια)  Γηάζεκα ηα έξγα ηνπ Άνοηξε θαη Γέννεζε ηερ Αθποδίηεο απηνπξνζσπνγξαθία (αξηζηεξά)
 9. 9. Sandro BotticelliΖ γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο  Ζ Αθξνδίηε αλαδύζεθε κέζα από ηα θύκαηα θαη κεηαθέξζεθε από ηνλ άλεκν ζηελ αθηή πάλσ ζε έλα ηεξάζηην θνρύιη. Απεηθνλίδεηαη παλέκνξθε, κε ιεπηά ραξαθηεξηζηηθά θαη καθξηά μαλζά καιιηά . ΢ηα αξηζηεξά, ν Άλεκνο, έρνληαο καδί ηνπ ηε Υισξίδα, θπζά απαιά. ΢ηα δεμηά, ε Ώξα, ε πξνζσπνπνίεζε ηεο Άλνημεο, ππνδέρεηαη ηε ζεά κε κηα ππέξνρε θάπα, γηα λα ηελ ληύζεη.
 10. 10. Ζ Άλνημε  Μέζα ζε έλα θήπν ρνξεύνπλ νη ηξεηο Υάξηηεο, νη ζεξαπαηλίδεο ηεο Αθξνδίηεο. ΢ηα δεμηά, ν Εέθπξνο θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ ηε λύκθε Υισξίδα (Φιώξα), ε νπνία γιηζηξά κε ράξε θαη ζθνξπά από ην ζηόκα ηεο ινπινύδηα. ΢ην άιιν άθξν ηεο ζύλζεζεο, ν Δξκήο απιώλεη ην ρέξη ηνπ πξνο έλα ρξπζό θαξπό πνπ βξίζθεηαη πάλσ ηνπ ή, ζύκθσλα κε άιιε επηθξαηέζηεξε άπνςε, δηώρλεη κε ην θεξύθεηό ηνπ ηα λέθε ηεο άγλνηαο. ΢ην θέληξν, ν Έξσηαο, έρνληαο θαιπκκέλα ηα κάηηα ηνπ κε έλα παλί, ζύκθσλα κε ηε γλσζηή ξήζε "ν έξσηαο είλαη ηπθιόο", θαη ε Αθξνδίηε παξαθνινπζνύλ.
 11. 11. Leonardo da Vinci (1452-1519)  δσγξάθνο, γιύπηεο,  αξρηηέθηνλαο, κνπζηθόο, εθεπξέηεο, κεραληθόο, αλαηόκνο, γεσκέηξεο θαη επηζηήκνλαο  αξρεηππηθή κνξθή ηνπ Αλαγελλεζηαθνύ θαιιηηέρλε.  Κνξπθαία ηνπ έξγα ε Μόνα Λίδα θαη ν Μςζηηθόρ Γείπνορ.  Γνύιεςε ζηε Φισξεληία ππό ηνπο Μεδίθνπο κέρξη ην 1482  Σόηε πήγε ζηελ απιή ησλ ΢θόξηζα ζην Μηιάλν απηνπξνζσπνγξαθία (αξηζηεξά)
 12. 12. ε δσγξαθηθή ηνπ Νηα Βίληζη   αθξηβέζηεξε δπλαηή απνκίκεζε ηεο θύζεο  κειεηνύζε ηελ αλαηνκία ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζε αλζξώπηλα πηώκαηα  θνξηίδεη ηα έξγα ηνπ κε αηληγκαηηθόηεηα θαη κπζηήξην, θαηαζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ην ύθνο ησλ πξνζώπσλ θαη από ηνλ θαηάιιειν ρώξν ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη.
 13. 13. ε ηερληθή ηνπ sfumato   Ζ πξσηόηππή ηνπ ηερληθή, ην «ζθνπκάην», είλαη θσηνζθίαζε γηα ηελ απόδνζε ηνπ όγθνπ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ απαιή κεηάβαζε από ηνλ έλα ηόλν ζηνλ άιιν κε ην ζηαδηαθό ζθνύξεκα ηνπ ηνπηθνύ ρξώκαηνο έηζη πνπ νη όγθνη λα θαίλνληαη πσο ηπιίγνληαη κέζα ζε κηα αρλή θαπληά, ζε κηα νκίριε
 14. 14. πίλαθεο ηνπ Νηα Βίληζη (1)  Παπζένα ηων Βπάσων  ζαπκάζηα ηερληθή δεμηνηερλία  πάζνο γηα ηελ επηζηήκε  παξνπζηάδεη ην ζύκπαλ σο έλα άξηζηα νξγαλσκέλν ζύζηεκα  πξόζσπα δηαηεηαγκέλα ζε γεσκεηξηθή ζύλζεζε  πέηξεο θαη θπηά κε αθξηβέζηαηεο ιεπηνκέξεηεο
 15. 15. πίλαθεο ηνπ Νηα Βίληζη (2)  ΢η ο Μυστικός Δείπνος. ΢ηελ ηξαπεδαξία ηεο κνλήο Παναγία ηων Χαπίηων (Μηιάλν) Γαιήληνο ν Ηεζνύο. Έθπιεμε, θξίθε θαη ελνρή ζηα πξόζσπα ησλ καζεηώλ.
 16. 16. πίλαθεο ηνπ Νηα Βίληζη (3)  Σν αηληγκαηηθό ρακόγειν ηεο Μόλα Λίδα, ζπδύγνπ ηνπ Francesco del Giocondo, ειαηνγξαθία (Λνύβξν) Ζ ακθηζεκία ηεο έθθξαζεο, ε επθπήο δηακόξθσζε ησλ κνξθώλ θαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο αηκόζθαηξαο πξνθάιεζαλ ζπλερή κειέηε ηνπ έξγνπ ε αηκνζθαηξηθή πξννπηηθή πίζσ ηεο από ηηο πξώηεο θνξέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Δίλαη ε ηερληθή πνπ δεκηνπξγεί κηα ςεπδαίζζεζε βάζνπο κε ηελ απεηθόληζε ησλ καθξηλώλ αληηθεηκέλσλ ζαλ πην σρξώλ, ιηγόηεξν ιεπηνκεξώλ θαη ζπλήζσο πην γαιάδησλ από ηα θνληηλά αληηθείκελα.
 17. 17. Αλώηεξε Αλαγέλλεζε ή Βελεηηθή ΢ρνιή  Giorgione (Giorgio Barbarelli, 1478- 1510) Tiziano (Tiziano Vecellio, 1489-1576) Tintoretto (Jacopo Robusti, 1518-1594)
 18. 18. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Βελεηηθήο ΢ρνιήο  αλαπαξάζηαζε ηεο πνιπηεινύο δσήο ηεο Βελεηίαο απνηύπσζε ησλ θηιήδνλσλ πξνηηκήζεσλ ηεο εκπνξηθήο ηάμεο ησλ Βελεηώλ ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα θηινζνθηθά θαη ςπρνινγηθά ζέκαηα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε θισξεληηλή ζρνιή απεηθόληδαλ εηδπιιηαθά ηνπία θαη κεγαιεηώδεηο ζπκθσλίεο ρξσκάησλ ηα πνξηξέηα αλαπαξηζηνύζαλ πάληα πινύζηνπο θαη ηζρπξνύο επηξξνή θαη ησλ βπδαληηλώλ πξνηύπσλ
 19. 19. Αλαγελλεζηαθνί δσγξάθνη 16 νπ αηώλα (Κέληξν πιένλ ε Ρώκε) Ραθαήι (Raffaelle  Sanzio da Urbino, 1483-1520) έληνλα αλζξσπηζηήο αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηεο πλεπκαηώδνπο θαη εμεπγεληζκέλεο αλζξσπόηεηαο ζπκβνιηθή θαη αιιεγνξηθή πξνζέγγηζε Disputa del Sacramento, ε Δηέλεμε
 20. 20.
 21. 21. Δξκελεία ηεο Γηένεξερ  ζπκβνιίδεη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ νπξάληα θαη ηελ επίγεηα εθθιεζία απεηθνλίδεη ηνλ θόζκν ησλ αλζξώπσλ καδί κε ηνλ επνπξάλην θόζκν ζηνλ επνπξάλην ν Ηεζνύο πεξηβάιιεηαη από ηελ Παλαγία, ηνλ Ησάλλε Βαπηηζηή, ηνλ Αδάκ, ηνλ Μσπζή θαη ηνλ Ηαθώβ κεηαμύ άιισλ. Από πάλσ ηνπ ν παηέξαο Θεόο ΢ηνλ επίγεην θόζκν θάζνληαη θαη ζπδεηνύλ ν πάπαο Ηνύιηνο Β΄, ν πάπαο ΢ίμηνο Γ΄ (κε ην ρξπζό ξνύρν), ν ΢αβνλαξόια θαη ν Γάληεο (αθξηβώο πίζσ από ηνλ πάπα ΢ίμην). Αξηζηεξά καο βξίζθεηαη ν Μπξακάληε δηαβάδνληαο έλα βηβιίν πάλσ ζε έλα θηγθιίδσκα, κἐληνξαο ηνπ Ραθαήι θαη αξρηηέθηνλαο ηεο Αλαγέλλεζεο
 22. 22. ηαύηηζε πξνζώπσλ ζηε Γηένεξε 
 23. 23. ΢ρνιή ησλ ΑζελώλΑιιεγνξηθήαλαπαξάζηαζε πιαησληθώλ θαηαξηζηνηειηθώλθηινζόθσλ.Ο Πιάησλ κε ηεκνξθή ηνπΛενλάξλην ληαΒίληζη, δείρλεη ηνλνπξαλό σο πεγήησλ ηδεώλ(ηδεαιηζκόο) ελώ νΑξηζηνηέιεοδείρλεη ηε γε σοάκεζα ζρεηηθή κεηηο έλλνηεο θαη ηηοηδέεο (πιηζκόο).
 24. 24. Μηραήι Άγγεινο (1475-1564)   δσγξάθνο, γιύπηεο, πνηεηήο, αξρηηέθηνλαο  ηδεαιηζηήο, λενπιαησληζηήο  ελδηαθέξνλ γηα κεηαθπζηθέο αιήζεηεο  θέληξν ησλ έξγσλ ηνπ ε αλζξώπηλε κνξθή,  πνπ είλαη ηζρπξή, ζαπκάζηα  θνξπθαίν έξγν ε νξνθή ηνπ παξεθθιεζίνπ ηεο Capella Sixtina απηνπξνζσπνγξαθία (αξηζηεξά)
 25. 25. Capella Sixtina  ζηελ νξνθή απεηθνλίδεηαη ε ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ Παιαηά Γηαζήθε πρ. ν Θεόο δηαρσξίδεη ην θσο από ην ζθνηάδη, ν Θεόο δεκηνπξγεί ηε Γε, ε δεκηνπξγία ηνπ Αδάκ, ε εηθόλα από ην εζσηεξηθό ηνπ παξεθθιεζίνπ δεκηνπξγία ηεο Δύαο, ε κέζε ηνπ Νώε
 26. 26. Capella Sixtina  εηθ. 1 αξ. Ζ έθπησζε από ηνλ Παξάδεηζν εηθ. 2 αξ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Αδάκ εηθ. 3. αξ. Ζ δεκηνπξγία ηεο Δύαο εηθ. 4. δεμ. Ζ κέζε ηνπ Νώε
 27. 27. Σαπηόηεηα παξνπζίαζεο  Αληώλεο Μηραειίδεο Φηιόινγνο ΓΔΛ Θξαθνκαθεδόλσλ anmih1@gmail.com http://mundusphilologiae.blogspot.com Σν πιηθό ηεο παξνπζίαζεο βαζίδεηαη ζην εγρεηξίδην ηνπ: E.M. Burns, ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ Η΢ΣΟΡΊΑ Ο ΓΤΣΗΚΟ΢ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢: ΝΔΟΣΔΡΟΗ ΥΡΟΝΟΗ (εθδ. Δπίθεληξν)

×