Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ιδιφηικοποίηζη ΕΥΑΘ & Κίνηζη 136: Αλληλέγγσα οικονομία ή
λαχκός καπιηαλιζμός;
Τοσ Χρήζηοσ Αβραμίδη και ηοσ Ανηώνη Γαλανόπο...
νπφηε θαη δεκνζηεχηεθε ε ηειεπηαία πξνθήξπμε, δελ έρεη πξνζιεθζεί θαλείο.
Έηζη, ελψ ην 1998 ε ΔΤΑΘ αξηζκνχζε 650 εξγαδφκελ...
ζπλεηαηξηζκψλ ζε επίπεδν γεηηνληάο. Ο πξφεδξφο ηεο θ. Λάδαξνο Αγγέινπ καο
δήισζε: «΢ε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ φινη νη ηδ...
ζπκκεηνρή ησλ ΔΚΔ είρε ζνιά ζεκεία. Δλψ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο «Έλσζεο
Πνιηηψλ» αλαθέξεηαη φηη νη ΔΚΔ ζα θαηαβάιινπλ ην ηίκεκ...
πξέπεη λα κπεη ζηελ θπθινθνξία. Πηζηεχσ φηη πνιινί ζηελ θπβέξλεζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θ. ΢ακαξά, ζα είλαη ελζνπζηαζκέ...
δπζεληεξίαο θαη νδεγψληαο ζε αιιεπάιιειεο παξαβηάζεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο», καο είπε ν Κξίησλ Αξζέλεο.
Αλάκεζα ...
νξγαλψζεσλ πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Θεσξεηηθά ζηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ, αληηηίζεληαη επίζεο φινη νη Γήκνη...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ιδιωτικοποίηση ΕΥΑΘ & Κίνηση 136: Αλληλέγγυα οικονομία ή λαϊκός καπιταλισμός;

222 views

Published on

Επικαιροποιημένο ρεπορτάζ για την ιδιωτικοποίηση του νερού που δημοσιεύτηκε στο UNFOLLOW 18.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ιδιωτικοποίηση ΕΥΑΘ & Κίνηση 136: Αλληλέγγυα οικονομία ή λαϊκός καπιταλισμός;

  1. 1. Ιδιφηικοποίηζη ΕΥΑΘ & Κίνηζη 136: Αλληλέγγσα οικονομία ή λαχκός καπιηαλιζμός; Τοσ Χρήζηοσ Αβραμίδη και ηοσ Ανηώνη Γαλανόποσλοσ- Περιοδικό Unfollow, ηεύτος 18, http://unfollow.com.gr/ «Η ηδέα φηη ην λεξφ είλαη έλα αλζξψπηλν δηθαίσκα πξνέξρεηαη απφ «εμηξεκηζηηθέο» ΜΚΟ. Σν λεξφ είλαη έλα ηξφθηκν φπσο θαη θάζε άιιν, θαη πξέπεη λα έρεη κηα αμία ζηελ αγνξά», δήισζε ην 2005 ν πξφεδξνο ηεο Nestle. Ίζσο είλαη ν κφλνο άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη “εμηξεκηζηή” ηνλ ΟΗΔ ν νπνίνο κε 122 ςήθνπο ππέξ θαη 41 απνρέο, θαηνρχξσζε ην 2010 ην λεξφ σο αλζξψπηλν δηθαίσκα. Μία απφ ηηο ρψξεο πνπ απείραλ ηεο ςεθνθνξίαο ήηαλ θαη ε Διιάδα. Αλακελφκελν αλ ζθεθηεί θαλείο ηε πξνζπάζεηα ηδησηηθνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. ΢ήκεξα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία πψιεζεο ηνπ 51% ηεο ΔΤΑΘ ελψ ην δξφκν ηεο ηδησηηθνπνίεζεο έρνπλ πάξεη ε ΔΤΓΑΠ ζηελ Αζήλα θαη ε εζληθή εηαηξεία χδξεπζεο ηεο Πνξηνγαιίαο. Ο DavidHall, δηεπζπληήο ηνπ PublicServicesInternationalResearchUnit, εθηηκά φηη ε λέα ψζεζε γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ «θαζνδεγείηαη απφ ηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηελ πεξηθνπή ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ επηβάιινληαη κε ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα ζηηο ρψξεο πνπ ππφθεηληαη ζε παθέηα δηάζσζεο απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ Δ.Δ.». Κερδοθόρα επιτείρηζη παρά ηην κρίζη Η ΔΤΑΘ ηδξχεηαη ην 1998 κεηά ηελ ζπλέλσζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ύδξεπζεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο. Σν 2001 ε εηαηξεία εηζάγεηαη ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ρσξίδεηαη ζηελ ΔΤΑΘ παγίσλ πνπ αθνξά ζηηο ππνδνκέο θαη ζηελ ΔΤΑΘ Α.Δ. Παξάιιεια, έλα 25% πεξλά απφ ην Γεκφζην ζε ηδηψηεο. Η εηαηξεία εμππεξεηεί ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, δειαδή πάλσ απφ ελάκηζε εθαηνκκχξην αλζξψπσλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ε ΔΤΑΘ παξέρεη ην θζελφηεξν λεξφ ζηελ Δπξψπε. Η επηρείξεζε, εθκεηαιιεπφκελε έλα θπζηθφ κνλνπψιην φπσο ην λεξφ, εμαζθαιίδεη κεγάια θέξδε. Αλαιπηηθφηεξα ηελ πεληαεηία 2007-2011 ζεκείσζε θέξδε 75,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ ελψ ην 2012 παξνπζίαζε θέξδε 17,8 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Η εηαηξεία δηαζέηεη επίζεο έλα απνζεκαηηθφ 35 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ θ. Αξρνληφπνπιν, «νη Γήκνη θαη άιινη κεγαιννθεηιέηεο, ρξσζηνχλ πάλσ απφ 50 εθαηνκκχξηα επξψ, θάηη πνπ δείρλεη φηη ν επελδπηήο ζα θάλεη απφζβεζε ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα» . Βέβαηα, ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο ζπλδένληαη θαη κε ηηο πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο απφ ην 2003
  2. 2. νπφηε θαη δεκνζηεχηεθε ε ηειεπηαία πξνθήξπμε, δελ έρεη πξνζιεθζεί θαλείο. Έηζη, ελψ ην 1998 ε ΔΤΑΘ αξηζκνχζε 650 εξγαδφκελνπο γηα κηα πιεζπζκηαθά θαη εθηαηηθά κηθξφηεξε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα αξηζκεί 250, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ κφιηο 11 πδξαπιηθνί γηα νιφθιεξε ηελ πφιε. ΢ηελ Διιάδα, ινηπφλ, νη δεκφζηεο εηαηξείεο χδξεπζεο είλαη ζεκαληηθά θεξδνθφξεο παξά ηελ θξίζε. Δπηπιένλ, ην δεκφζην θαη νη δήκνη έρνπλ ζπλνιηθέο νθεηιέο πξνο ηηο εηαηξείεο χδξεπζεο χςνπο 356 εθ. επξψ. Σν ζηνηρείν απηφ θσηίδεη ην παξάδνμν ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Σν θξάηνο ζα ράζεη έζνδα απφ ηα κεξίζκαηα πνπ ηνπ αλαινγνχλ ελψ κε ηα ρξήκαηα πνπ ζα απνθνκίζεη απφ ηελ πψιεζε ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ ζηνπο λένπο ηδηνθηήηεο ησλ εηαηξεηψλ. «Κεξδηζκέλνη ζα είλαη νη λένη ηδηψηεο ηδηνθηήηεο θαη ρακέλνη νη πνιίηεο» ζρνιίαζε ν επξσβνπιεπηήο Κξίησλ Αξζέλεο ζηε ζπδήηεζε πνπ είρακε. Οι διεκδικηηές ηης ΕΥΑΘ ΢ηηο 30 Ματνπ 2013, ην Γ.΢. ηνπ ΣΑΙΠΔΓ ελέθξηλε ηα δπν επελδπηηθά ζρήκαηα πνπ ζα ζπλερίζνπλ ζηε Β’ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εμαγνξά ηεο Δηαηξείαο Τδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο. Σελ πξψηε θνηλνπξαμία απνηεινχλ ε γαιιηθή εηαηξεία SUEZ Environment SAS (ην φλνκα ηεο νπνίαο έρεη ζπλδεζεί κε ηηο εμεγέξζεηο αξθεηψλ ιαψλ ελάληηα ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνχ) θαη ε ΑΚΣΩΡ Παξαρσξήζεηο Α.Δ, ζπκθεξφλησλ Μπφκπνια. Σε δεχηεξε θνηλνπξαμία ζπγθξνηνχλ ε ηζξαειηλή εηαηξεία MekorotDevelopmentandEnterpriseLtd, ε ειιεληθή θαηαζθεπαζηηθή Γ. Απνζηνιφπνπινο A.E. ΢πκκεηνρψλ, ε MIYA WaterProjectsNetherlands BV, ακεξηθαληθψλ, ηζξαειηλψλ θαη νιιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαη ε ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή ABETE, ζπκθεξφλησλ Πεξηζηέξε. Με βάζε ηο Infowar, ε ηζξαειηλή εηαηξεία Mekorot απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο βξαρίνλεο κε ηνπο νπνίνπο ην ηζξαειηλφ θξάηνο θαηαπαηά ζηοιτειώδη ανθρώπινα δικαιώμαηα ζηα θαηερφκελα παιαηζηηληαθά εδάθε. ΢χκθσλα κε επηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο, εθπξφζσπνη ηεο Suez επηζθέπηνληαη θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο επηρεηξψληαο λα ηνπο πείζνπλ φηη ε εμαγνξά ηνπ 51% ηεο ΔΤΑΘ απν ηελ Suez δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηδησηηθνπνίεζε αιιά σο ζχκπξαμε δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ. Οη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο δειψλνπλ αλνηθηνί λα ζπδεηήζνπλ, λα αθνχζνπλ πξνηάζεηο θαη πξφζπκνη λα ζπλεξγαζηνχλ. Έλαο ζπλνκηιεηήο ηνπο ζρνιίαζε πσο θηλνχληαη κε έλαλ αέξα ζηγνπξηάο. Απφ ηε δεχηεξε θάζε απνθιείζηεθαλ νη άιινη δχν δηεθδηθεηέο ηεο ΔΤΑΘ, ν επηρεηξεκαηίαο Ιβάλ ΢αββίδεο θαη ε Έλσζε Πνιηηψλ γηα ην Νεξφ.Ο Ιβάλ ΢αββίδεο έρεη κείλεη νπζηαζηηθά εθηφο δηεθδίθεζεο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, θαζψο δελ θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλεξγαζία θάπνηαο εηαηξείαο ηνπ θιάδνπ χδξεπζεο θαη επνκέλσο δελ πιεξνχζε ηνλ αληίζηνηρν φξν ηνπ δηαγσληζκνχ.Η Έλσζε Πνιηηψλ γηα ην λεξφ, σο κεηεμέιημε ηεο Κίλεζεο 136 (Κ136), πξνηείλεη ηελ θνηλσληθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ηεο πφιεο κέζσ
  3. 3. ζπλεηαηξηζκψλ ζε επίπεδν γεηηνληάο. Ο πξφεδξφο ηεο θ. Λάδαξνο Αγγέινπ καο δήισζε: «΢ε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ 510.000 πδξνκέηξσλ, ζα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 136 επξψ αλά πδξφκεηξν γηα λα απνθηεζεί ε εηαηξεία. ΢χκθσλα κε ην ζρέδην, νη κεηνρέο ζα θαηαηεζνχλ ζηελ «Έλσζε Πνιηηψλ» θαη ζα κεηαηξαπνχλ ζε κεξίδεο. Κάζε θπζηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα θαηαβάιεη, ζα θαηέρεη κία ςήθν ζηελ Γεληθή ΢πλέιεπζε. Οη απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη κέζσ ησλ Γεληθψλ ΢πλειεχζεσλ κε ακεζνδεκνθξαηηθφ ηξφπν. Θα ππάξρνπλ ηαθηηθέο Γεληθέο ΢πλειεχζεηο αλά ηξίκελν, ελψ, κε απμεκέλε πιεηνςεθία, ε Γεληθή ΢πλέιεπζε ζα κπνξεί κέρξη θαη λα αλαθαιέζεη ηα κέιε ηνπ Γ΢. Η ΔΤΑΘ δελ ζα έρεη πιένλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, ηα θέξδε ζα επαλεπελδχνληαη ζηελ εηαηξεία ή ζα θαιχπηνπλ αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο». Λίγεο κέξεο κεηά ηελ απφθαζε, ε Έλσζε έιαβε επηζηνιή απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ΣΑΙΠΔΓ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη φηη δελ πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηεο επέηξεπαλ ηελ πξφθξηζε ζην επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. Η Έλσζε Πνιηηψλ γηα ην Νεξφ δήισζε ζην ΣΑΙΠΔΓ φηη δελ απνδέρεηαη ηελ αλαηηηνιφγεηε θαη αφξηζηε ζπκπεξαζκαηνινγία ηνπ θαη θαηέζεζε έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ ΣΑΙΠΔΓ, δεηψληαο λα αθπξσζεί ε απφξξηςε ηεο επηινγήο ηεο Έλσζεο ζην δηαγσληζκφ θαη ζπλάκα λα αθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζην ζχλνιν ηνπ. Η Κ136 και οι «Επενδσηές Κοινφνικής Εσθύνης» ΢χκθσλα κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Έλσζεο ήηαλ ζρεδφλ βέβαηε ε πξφθξηζε ηνπο ζηελ δεχηεξε θάζε θαζψο ππήξρε ε εθηίκεζε φηη θαιχπηνληαλ φινη νη φξνη. Δηδηθφηεξα, ε Έλσζε ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαζέζεη ηελ εκέξα ηεο αγνξάο ην απαηηνχκελν πνζφ ζην ΣΑΙΠΔΓ θαη ηαπηφρξνλα ηα δάλεηα θεθάιαηά ηεο δελ ζα μεπεξλνχζαλ ην 5,5% ηνπ ζπλφινπφπσο απαηηνχζε ν δηαγσληζκφο. Ο θ. Αγγέινπ καο εμήγεζε αλαιπηηθφηεξα πσο ε Έλσζε ζα έβξηζθε ηα ρξήκαηα γηα ηελ εμαγνξά ηεο ΔΤΑΘ: «Δπηηξέςακε ζε 22 επελδπηέο θνηλσληθήο επζχλεο (ΔΚΔ) λα δεισζνχλ ζηελ πξφηαζε πνπ θαηαζέζακε δηφηη πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο πνπ είρακε ζέζεη». Καζψο ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ήηαλ κηθξή, κε κφιηο 600 εγγξαθέο, νη ΔΚΔ ήηαλ απαξαίηεηνη γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ πνζνχ ζε εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν. «Η νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλά ηα 30 δηο επξψ»δειψλεη ν Αγγέινπ θαη έηζη ηεθκεξησλφηαλ ην εθηθηφ ηεο δπλαηφηεηαο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο ηεο ΔΤΑΘ. ΢ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πξφηαζε ηεο Έλσζεο, παξά ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, είρε πνιιά θελά θαη αληηθάζεηο. Αξρηθά έγηλε γλσζηφ πσο νη επελδπηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη δελ είραλ ήδε ζπκθσλήζεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ελψ πνιινί απφ απηνχο δελ γλψξηδαλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ΔΤΑΘ ή ηελ «Έλσζε Πνιηηψλ». Αθφκε φκσο θαη ε ίδηα ε
  4. 4. ζπκκεηνρή ησλ ΔΚΔ είρε ζνιά ζεκεία. Δλψ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο «Έλσζεο Πνιηηψλ» αλαθέξεηαη φηη νη ΔΚΔ ζα θαηαβάιινπλ ην ηίκεκα ηεο εμαγνξάο ηελ πξψηε κέξα ηεο ζπλαιιαγήο, ζην ακέζσο επφκελν ζεκείν αλαθέξεηαη φηη ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ απ΄ επζείαο ηνπο πνιίηεο-θαηαλαισηέο κέζσ κηθξνδαλείσλ. Άγλσζην παξέκελε αλ ζα δέρνληαλ νη επελδπηέο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κε ηέηνηα πνζά ρηιηάδεο θπζηθά πξφζσπα, αλ ηα ρξήκαηα ζα πηζηψλνληαλ εμ αξρήο ζε θπζηθά πξφζσπα θαη κε πνηνπο φξνπο. Απέλαληη ζε απηά ηα γθξίδα ζεκεία ηεο πξφηαζεο, κνλαδηθφ ερέγγπν ηεο Κ136 είλαη ε αμηνπηζηία θαη ην ζηάηνπο ηνπ Ρφκπεξη Άπθει, πνπ είρε αλαιάβεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο επελδπηέο. Η αμηνπηζηία ηνπ εδξάδεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη «ηνλ εκπηζηεχηεθε κέρξη θαη ε Διιεληθή θπβέξλεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ PSI» φπσο δήισζε ν θ. Μαξηφγινπ, κέινο ηεο Έλσζεο. Ο Άπθει ζπκκεηείρε ζηελ πξνζπάζεηα σο επηθεθαιήο ηεο BondholderCommunicationsGroup θαη «θηιέιιελαο», φπσο αλαθέξεη ε αλαθνίλσζε ηεο Κ136. Σελ θίλεζε βνεζνχλ επίζεο ν JohnRedwood θαη ε CitigateDeweRogerson. O Redwood ππήξμε ζχκβνπινο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ελ ζπλερεία δηεπζχλσλ ζχκβνπινο πνιηηηθήο ππφ ηελ Μ. Θάηζεξ ην 1983 θαη ηελ βνήζεζε ζηελ ζρεδίαζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηεο BritishTelecom θαη ηεο BritishGas θαη ζήκεξα παξακέλεη βνπιεπηήο ησλ ΢πληεξεηηθψλ. Η CitigateDeweRogerson, ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή επηθνηλσλία φισλ ζρεδφλ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Γηαηί φκσο νη ελ ιφγσ εηαηξείεο θαη άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπλ λα ηδησηηθνπνηνχλ θαιχηεξα απφ θάζε άιινλ, λα επηιέμνπλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα κηαο θίλεζεο πνπ ζεσξεηηθά αληηηίζεηαη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε; Ρόμπερη Άπθελ: ο καπιηαλιζμός θα πρέπει να ποηίζει ηοσς πάνηες Με απηή ηελ απνξία, επηθνηλσλήζακε κε ηνλ θ. Άπθει ν νπνίνο δήισζε ηα εμήο: «Πηζηεχσ φηη φινη έρνπλ θάηη λα θεξδίζνπλ απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο. Δπνκέλσο ππνζηεξίδσ φηη ε θπβέξλεζε πξέπεη λα απνθξαηηθνπνηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο ΔΤΑΘ γηα λα ην θέξεη πην θνληά ζηνλ ιαφ. Μνπ ζπκίδεη ηελ απνθξαηηθνπνίεζε πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ε Θάηζεξ, φηαλ ην 62% ηεο BritishGas πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ θαηαλαισηψλ. Η θπβέξλεζε έδσζε άηνθα δάλεηα ζηνπο πνιίηεο γηα λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ κεηνρέο. Ξέξσ φηη πνιινί βιέπνπλ ηελ Θάηζεξ ζαλ ηνλ ΢αηαλά, αιιά απηή ε ζέζε ηεο άλνημε ηελ ηδηνθηεζία ζηνπο πνιίηεο. Με κφιηο 40 ζηεξιίλεο κπνξνχζεο λα ζπκκεηέρεηο». Αλ γηα εκάο ζηελ Διιάδα, ε πξνζπάζεηα ηεο Κ136 θαληάδεη σο θάηη θξέζθν, ν θ. Άπθει ηελ εθιακβάλεη ζαλ κηα αθφκα ηδησηηθνπνίεζε: «Η ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΤΑΘ κε απηφ ην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα είλαη παξάδεηγκα γηα φιε ηελ Δπξψπε. Κάηη αθφκα πνπ πξνηείλσ είλαη έλαο ηξφπνο ζπκκεηνρήο γηα ηα παηδηά. ΢χκθσλα κε ηε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ππάξρνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ζηηο ηζέπεο ηνπ, 2,8 δηο επξψ πνπ απιά θάζνληαη. Απηφο είλαη ν πινχηνο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαη
  5. 5. πξέπεη λα κπεη ζηελ θπθινθνξία. Πηζηεχσ φηη πνιινί ζηελ θπβέξλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θ. ΢ακαξά, ζα είλαη ελζνπζηαζκέλνη φηαλ δνπλ 100.000 πνιίηεο-θαπηηαιηζηέο κε 136 επξψ ζηα ρέξηα ηνπο λα ζέινπλ λα αγνξάζνπλ ηελ ΔΤΑΘ. Πξέπεη λα θέξνπκε ηηο κεγάιεο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο πην θνληά ζηνπο πνιίηεο, λα ηηο πάξνπκε απφ ηελ θεληξηθή θξαηηθή δηαρείξηζε». Δίλαη εκθαλέο φηη ν ιφγνο ηνπ Άπθει πεξί ιατθνχ θαπηηαιηζκνχ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ιφγν ηεο Κ136 πνπ αμίσλε κηα αιιειέγγπα θνηλσληθή νηθνλνκία. Δλψ ν Λ. Αγγέινπ, αλέθεξε φηη ην ζρέδην ηεο Κ136 δηαθέξεη βαζχηαηα απφ απηφ πνπ ζπλέβε ζηελ Βξεηαλία θπξίσο ιφγσ ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ κνηξάζκαηνο κεξίδσλ αληί κεηνρψλ, ν Άπθει ζηελ εξψηεζή καο εάλ ην ζρέδην ηεο Κ136 είλαη παξφκνην κε ηα ζρέδηα ηεο Θάηζεξ, δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα παξεξκελείεο: «Αλακθίβνια, λαη». Δλ ηέιεη, ε Κ136 δειψλεη πσο αληηηίζεηαη ζην ζχζηεκα, ελψ ν Άπθει, επηδηψθεη ηελ δηάρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Μφλν αλ γίλνπκε φινη θαπηηαιηζηέο, αλ ξίμνπκε ηηο θαηαζέζεηο καο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ην ζχζηεκα ζα ζπλερίζεη αιψβεην θαη ζα μεπεξάζεη ηελ θξίζε ηνπ. Η δηαθνξά απηψλ πνπ επηδηψθεη ε Κ136 κε απηά πνπ επηδηψθεη ν Άπθει είλαη εκθαλήο, δελ ζα κπνξνχζε φκσο λα νδεγήζεη ζηα ίδηα απνηειέζκαηα; (Γηαβάζηε ην θείκελν: «Ο RobertApfel, η ΕΥΑΘ, ο Sid και ηο PSI») Διεθνής εμπειρία: Η ιδιφηικοποίηζη ηοσ νερού βλάπηει ηοσς πολίηες Όια απηά ζπκβαίλνπλ ζηελ Διιάδα ελψ ππάξρεη κηα ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνχ θαη κηα παγησκέλε ηάζε επηζηξνθήο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζε δεκνηηθέο ή θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Η ινγηθή ηεο θξαηηθνπνίεζεο δελ ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ αξρή φηη ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ πξέπεη λα είλαη δεκφζηα, γηαηί πξφθεηηαη γηα δεκφζην αγαζφ, αιιά θαη ζε θαζαξά νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αθνχ απνδείρζεθε φηη ε δεκφζηα δηαρείξηζε είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηακείνπ. Όπσο καο είπε ε θ. Κνινθπζά, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ, «φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ χδξεπζε πιεζπζκψλ, ην λεξφ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο θνηλσληθφ αγαζφ ην νπνίν είηε ε Πνιηηεία, είηε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζε θαηάιιειε πνηφηεηα, αξθεηή πνζφηεηα θαη ρακειφ θφζηνο. Οπνηαδήπνηε ηδησηηθή εηαηξεία έρεη πξσηίζησο σο ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη πξνθαλψο δελ δξα κε βάζε ην επξχ θνηλσληθφ ζπκθέξνλ». «Η δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε έλα απφ ηα πην βαζηθά αγαζά γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Βξεηαλίαο. Η ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ απφ ηε Θάηζεξ έθεξε δξακαηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο πνιίηεο απμάλνληαο ην θφζηνο θαηά 50% ηα πξψηα 4 ρξφληα, ηξηπιαζηάδνληαο ηηο δηαθνπέο παξνρήο ζε λνηθνθπξηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πιεξψζνπλ, κεηψλνληαο ηελ πνηφηεηα, απμάλνληαο ηα θξνχζκαηα
  6. 6. δπζεληεξίαο θαη νδεγψληαο ζε αιιεπάιιειεο παξαβηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο», καο είπε ν Κξίησλ Αξζέλεο. Αλάκεζα ζηηο δεθάδεο πεξηπηψζεηο, παξαδεηγκαηηθή είλαη απηή ηεο Βνιηβίαο φπνπ ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ, πνπ ήξζε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαρψξεζε δαλείνπ απφ ην ΓΝΣ, έθεξε αθφξεηεο απμήζεηο ζηα ηηκνιφγηα λεξνχ (+200-300%). Οη δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ είραλ σο ηξαγηθή θαηάιεμε 7 λεθξνχο θαη ε θπβέξλεζε απνθάζηζε ηειηθά λα επαλαθξαηηθνπνηήζεη ην δίθηπν. Επαναδημοηικοποίηζη ηοσ νερού και δημουηθίζμαηα Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο αληίζηαζεο ή επαλαδεκνηηθνπνίεζεο ζπλαληάκε πιένλ θαη ζηελ Δπξψπε. Η πην ζεκαληηθή απφ απηέο είλαη ηνπ Παξηζηνχ. Σν 2008 ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθάζηζε λα κελ αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε κε ηηο Veolia θαη Suez, νη νπνίεο είραλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο απφ ην 1985. Ο δήκνο δεκηνχξγεζε ηε δεκνηηθή εηαηξεία EaudeParis θαη ην 2010 έζεζε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηθνηλσλήζακε κε ηελ AnneLeStrat, αληηδήκαξρν θαη πξφεδξν ηεο EaudeParis, ε νπνία καο εμήγεζε φηη «ε επηινγή ηεο επαλαδεκνηηθνπνίεζεο θαζνδεγείηαη απφ ηελ ηζρπξή πεπνίζεζε φηη ε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ πξέπεη λα ππαθνχεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ: ην λεξφ είλαη έλα θνηλφ αγαζφ, έλαο δσηηθφο πφξνο πνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα ζπληεξείηαη απφ κηα αιιειέγγπα θαη ππεχζπλε δηαρείξηζε. Η κεηαξξχζκηζε ελζαξθψλεη ηε δέζκεπζε ηνπ δήκνπ ηνπ Παξηζηνχ ζηηο αμίεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο». Υάξε ζηε κεηαξξχζκηζε πξνέθπςαλ ζεκαληηθά νθέιε: ηα θέξδε ππνινγίδνληαη ζε 35 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, ελψ ην 2011, ε ηηκή ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, πνπ είρε απμεζεί θαηά 260% απφ ην 1985, κεηψζεθε γηα πξψηε θνξά θαηά 8%. ΢ηελ Ιηαιία ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε δεκνςήθηζκα κε ηνπο Ιηαινχο ζε πνζνζηφ 95% λα ςεθίδνπλ θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνχ. Κπληθά αληηδεκνθξαηηθέο εμσηεξηθέο πηέζεηο επηρείξεζαλ λα αλαηξέςνπλ ην απνηέιεζκα., πνπ φκσο επηθπξψζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2012 απφ ην ΢πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην. Καη ζηε Βηέλλε νη πνιίηεο ζε πνζνζηφ 87% απέξξηςαλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηεο χδξεπζεο. Ο DavidHall καο είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη «φπνηε έρεη ππνβιεζεί ζε δεκνςήθηζκα, ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ έρεη απνξξηθζεί καδηθά». Δπνκέλσο θξίλεηαη ζεηηθή ε πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο αλ θαη ην απνηέιεζκά ηνπ δελ είλαη δεζκεπηηθφ. Σν δεκνςήθηζκα ζπγθεληξψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο ηδηαίηεξα κάιηζηα, κεηά ηνλ απνθιεηζκφ ηεο Κ136 πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα δεχηεξε γξακκή άκπλαο, ελάληηα ζηελ ηδησηηθνπνίεζε. Κπξίαξρν ξφιν παίδεη πιένλ ε πξσηνβνπιία SOSte ηο νερό ε νπνία κέζσ ησλ ζπλειεχζεσλ ηεο ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θνξέσλ θαη
  7. 7. νξγαλψζεσλ πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Θεσξεηηθά ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ, αληηηίζεληαη επίζεο φινη νη Γήκνη ηεο ρψξαο θαζψο κε νκφθσλν ςήθηζκά ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο εθθξάδνπληελ πιήξε αληίζεζή ηνπο ζηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ Γεκνζίσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο. Η επφκελε θίλεζε αλήθεη πάιη ζηελ θπβέξλεζε. Θα δερζεί άξαγε λα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα κε πηζαλή εμέιημε ηελ αθχξσζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, θαη πνηα ζα είλαη θαη ε ζηάζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηνλ νπνίν πέθηεη θαη ν ηειεπηαίνο ιφγνο; Σειηθά πνηνο θπβεξλάεη απηφλ ηνλ ηφπν; Η ΢νπέδ θαη ην ΣΑΙΠΔΓ ή ν «δήκνο», ν ιαφο. Η εηπκνινγία ηνπ πνιηηεχκαηνο «δεκνθξαηία»[*] νξίδεη σο θπξίαξρν ην δεχηεξν. Η πξαγκαηηθφηεηα κέρξη ζήκεξα ηελ δηαςεχδεη… [*] Γεκνθξαηία: «δήκνο» (ν ιαφο, ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα) θαη «θξάηνο» (δχλακε, εμνπζία, θπξηαξρία).

×