Antlia Serveis PresentacióCambra2010

461 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Antlia Serveis PresentacióCambra2010

 1. 1. PRESENTACIÓ I PRINCIPALS LINIES D’AJUT A PROJECTES R+D+i Març 2010Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. 2. Què són les ajudes a la R+D+i? Pàg.  2Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. 3. Tipologies d’ajuts Estímul o suport des de les instancies públiques a la activitat de R+D+i. La R+D+i contribueix al creixement econòmic i social.  Subvencions – Les subvencions són aportacions econòmiques vinculades al finançament de les empreses i destinades a objectius concrets i demostrables. Són aportacions econòmiques a fons perdut i amb la finalitat d’adquisició d’actius o el finançament de despeses determinades.  Prèstecs / Crèdits Tous o bonificats – Aportació dinerària amb aval subjectes a la realització d’un projecte concret i amb condicions financeres preferents.  Incentius fiscals – Els incentius fiscals són mesures concretes que afecten a la reducció de la càrrega impositiva de les empreses per motius concrets vinculats a polítiques públiques de discriminació positiva en àmbits estratègics econòmicament. Pàg.  3 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. 4. Tipologies d’ajuts Subvencions a fons Deduccions fiscals Préstecs financers perdut Impost Societats • Per a projectes de: • Per a projectes de: • R+D+i • R+D+i • R+D+i • Medi Ambient • Internacionalització • Internacionalització • Inversions • Inversions industrials industrials • Medi Ambient • Riscos Laborals Pàg.  4 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. 5. Abast d’ajuts Intensitat decreixent de lajuda conforme s’apropa a la comercialització Procés de R+D+I Investigació Desenv. precompetitiva Tecnològic Innovació empresarial Risc técnic Intensitat de l’ajut Pàg.  5Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 6. 6. Principals fonts d’ajuts i subvencions Origen de les subvencions Nacional-Estatal Autonòmic Comunitari Administració de Generalitat de Unió Europea (UE) l’Estat Catalunya Pàg.  6 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. 7. Principals actors d’ajuts i subvencions  Catalunya - ACC1Ó és l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana www.acc10.cat  Espanya - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) www.cdti.es - Ministerio Ciencia e Innovación www.micinn.es - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio www.mityc.es - Empresa Nacional Innovación, ENISA www.enisa.es  Europa - Seventh Framework Programme (FP7) http://cordis.europa.eu - Programa Marc CIP http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial- competitiveness/ - Eco-Innovation http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation - Eureka Programme http://www.eurekanetwork.org/ Pàg.  7Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. 8. Principals Programes d’ajutsCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. 9. Estratègia i innovació empresarial www.acc10.cat  Innoempresa col·laboració – Ajut per a projectes innovadors en els que col·laboren, en la realització i finançament, un mínim de 3 empreses relacionades per la cadena de valor.  Innoempresa innovació – Ajut per a projectes d’innovació que suposin la introducció dun nou producte, servei, procés o mètode que aporti avantatges competitives.  Innoempresa sistematització R+D+i – Ajut per a implantar un model de sistematització del procés d’R+D+i d’acord amb la norma UNE 166.002-Sistemes de Gestió de la R+D+i. Pàg.  9Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. 10. LÍNIES D’AJUT A PROJECTES D’INNOVACIÓ  Organisme: ACC1Ó  Àmbit: Catalunya  Objecte: “Programa Innoempresa”: Ajut per a projectes d’innovació empresarial que comportin la introducció dun nou producte, dun nou procés, dun nou mètode de comercialització o dun nou mètode organitzatiu que aporti avantatges competitius a lempresa.  Tipus ajut: Subvencions  Requisits: Despesa subvencionable mínima: 30.000 euros per petites empreses i 60.000 euros per mitjanes empreses.  Intensitat Ajuts: Col·laboracions externes (50%) Inversions materials: Petita 15%, mitjana 7’5%  Termini: 25 de març 2010 Pàg.  10 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. 11. LÍNIES D’AJUT A PROJECTES D’INNOVACIÓ  Organisme: ACC1Ó  Àmbit: Catalunya  Objecte: Ajut per a projectes dirigits a implantar un model de sistematització del procés dR+D+i dacord amb la norma UNE 166.002 - Sistemes de Gestió de la R+D+i.  Tipus d’ajut: Subvenció  Requisits: Despesa subvencionable mínima: 10.000 euros per petites empreses i 20.000 euros per mitjanes empreses.  Intensitat Ajuts: Despeses externes d’assessorament relacionats amb la certificació dels sistemes de gestió segons la norma UNE 166.002 i la seva certificació. Ajut màxim del 50% de la despesa subvencionable.  Termini: 25 de març 2010 Pàg.  11 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. 12. Innovació tecnològica www.acc10.cat  Nuclis cooperatius R+D – Ajut per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental que realitzin agrupacions d’empreses -mínim 3- amb la subcontractació de centres de recerca o centres tecnològics.  Eranet R+D: Eurotransbio (Biotecnologia) i Manunet (Manufacturing) – Ajut per a projectes d’R+D que hagin estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes Eurotransbio i Manunet.  Crèdit Innovació – Finançament mitjançant entitats financeres per a projectes d’R+D+i.  Línia Empreses Base Tecnològica (no oberta) – Finançament per a la consolidació de noves empreses de base tecnològica.  VII Programa Marc R+D (no oberta) – Ajut per a la presentació de Projectes d’R+D al 7è Programa Marc de la UE 2007-2013 duts a terme conjuntament per empreses i organismes de recerca. Pàg.  12Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 13. 13. LÍNIES D’AJUT A PROJECTES D’INNOVACIÓ  Organisme: ACC1Ó – Crèdit Innovació  Àmbit: Catalunya  Objecte: Crèdits per projectes de recerca, desenvolupament, innovació (R+D+i)  Tipus d’ajut: Préstecs: • tipus interès: 1,75 % • Import: mínim de 100.000 euros i màxim de 900.000 euros. La quantia màxima de finançament no podrà excedir del 75% del pressupost acceptat del projecte (IVA exclòs). • 10 anys amortització; 2 anys de carència  Despeses finançables: personal propi i col·laboracions externes, l’adquisició d’equipaments, instrumental i material dedicat a l’activitat dR+D+i, actius fixos relacionats amb adquisició noves tecnologies, adquisició de materials per realitzar pre-sèries industrials, instal·lacions o equips de laboratori necessaris i dedicats exclusivament a les activitats d’R+D+i, etc...  Termini: 15 octubre 2010 Pàg.  13 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 14. 14. LÍNIES D’AJUT A PROJECTES D’INNOVACIÓ  Organisme: ACC1Ó  Àmbit: Catalunya  Objecte: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte per a l’economia catalana, que comportin noves activitats i que generin riquesa i ocupació estable i de qualitat.  Tipus d’ajut: Subvencions  Requisits: • Inversió > 1.000.000 € o generació de mín. 15 llocs de treball nous. • Durada projecte: 1 any des de presentació sol·licitud (prorrogable) • Finançament propi > 25 %. • Mantenir creació d’ocupació durant un període mín. de 3 anys.  Intensitat Ajuts: 10% de les despeses subvencionables. Es podrà incrementar en 5% addicional per aquells projectes duts a terme per pimes. L’import màxim d’ajut serà de 200.000 euros.  Primer termini: de l’1 de març fins al 29 d’abril de 2010 ( 2 terminis + 2010) Pàg.  14 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 15. 15. Ajudes CDTI www.cdti.es Pàg.  15Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 16. 16. LÍNIES D’AJUT A PROJECTES D’INNOVACIÓ  Organisme: Centro Desarrollo Industrial (CDTI)  Àmbit: Espanya  Objecte: Proyectos Individuales de Investigación y Desarrollo (PID). Són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei (tant activitats d’investigació industrial com de desenvolupament experimental)  Tipus d’ajut: Financer  Requisits: El CDTI finança projectes plurianuals amb un pressupost mínim al voltant dels 240.000 €. Es recullen partides de personal, materials, amortitzacions dactius fixos, col·laboracions externes, despeses generals i altres costos.  Intensitat Ajuts: Linstrument financer de suport al projecte serà lAjuda Parcialment reemborsable per un import màxim del 75% del pressupost total aprovat. Pàg.  16 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 17. 17. LÍNIES D’AJUT A PROJECTES D’INNOVACIÓ  Organisme: Centro Desarrollo Industrial (CDTI)  Àmbit: Espanya  Objecte: “Línia Banca-CDTI”, Finançament de projectes d’innovació tecnològica, a interès bonificat, per la incorporació de capital físic innovador que millori la competitivitat de l’empresa sempre i quan la tecnologia incorporada sigui emergent en el sector.  Tipus d’ajut: Préstec financer  Requisits: Inversions productives en actiu fixes no corrents, si compleix els següents requisits: - La part corresponent a terrenys i construccions, que afecta a l’activitat d’innovació, no podrà ser superior al 30% del projecte d’inversió. - La part corresponent a inversions tangibles, no podrà superar el 50% del total del projecte d’inversió, excepte en aquells projectes catalogats com Projectes de Tecnologia de la informació i les comunicacions.(TIC) - La data de pagament de les inversions financiables no serà anterior a 6 mesos a contar des de la firma de l’operació amb l’entitat financera.  Intensitat Ajuts: 75% inversió. Finançament màxim per beneficiari al any: 1.500.000 euros formalitzats en una o varies operacions. Finançament mínim per operació 200.000 euros. Pàg.  17 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 18. 18. Altres Ajudes Estatals  Plan Avanza (Sector TIC i Societat Informacíó) www.planavanza.es  Competitivitat SEI (MITYC)  Programa Torres Quevedo (MICINN – Foment personal investigador) Altres Ajudes Nivell Europeu  7è Programa Marc foment I+D a nivell col·laboratiu en espai europeu  Programa marc innovació i la competitivitat (CIP)  Eureka, Iberoeka, Chineka, etc... (gestionat pel CDTI) Pàg.  18Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 19. 19. Deduccions Fiscals sobre l’Impost de Societats Deducció per Deduccions per a inversions Projectes de R+D+iT mediambientals Deducció del 6% sobre Deducció entre inversions en el 10% i el 60% actius Obligació de Aplicació sol·licitar Directa de les Certificat al Deduccions Dept. de Medi Ambient Acords Previs Data límit de Valoració / màxim per CV sol·licitar el certificat: 25 de Juny de Sol·licitud (exercici fiscal d’Informe +1) Motivat al MITC Pàg.  19 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 20. 20. PRINCIPIS BÀSICS DE LA GESTIÓ D’AJUTS  Aportar el nostre coneixement per ajudar les empreses/clients a accedir a les diferents línies d’ajut de les diferents administracions públiques.  Establir l’estratègia conjunta de presentació en funció de la realitat inversora de l’empresa i del mercat de potencials ajuts. Abast de la gestió: • Preparar les memòries de sol·licitud d’acord amb els requeriments de les bases de cada convocatòria i les dades facilitades per l’empresa. • Gestió i defensa de les sol·licituds. • Justificació de les actuacions i despeses realitzades. • Tancament de l’expedient. Pàg.  20 www.antliaconsulting.comCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 21. 21. Característiques comuns projectes  El projecte ha de materialitzar-se en una memòria o documentació que permeti avaluar els seus aspectes tècnics, comercial i financers.  ¿Per a què?, Què?, Com?, Quan?, Quant?  Estructura de la memòria d’un projecte de R+D+i – Objectius – Descripció tècnica – Estructura econòmica – Cronograma – Comercialització – Finançament Pàg.  21Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 22. 22. Decàleg de la innovació competitiva  01. Integrar la innovació en la estratègia general de la empresa  02. Assumir el procés innovador des de la pròpia Direcció  03. Innovar sempre pensant en el mercat  04. Enfrontar-se al risc  05. Delegar i concentrar-se en el propi “saber fer”  06. Innovar sí, però planificadament  07. Formalitzar les idees en Projectes d’Innovació  08. Cooperar al màxim juntament amb empreses i organismes d’investigació  09. Destinar recursos materials i humans raonables  10. Afrontar el futur integrant la cultura de la innovació en la empresa Pàg.  22Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 23. 23. Cas PràcticCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 24. 24. Exemple Projecte Finançat  Títol Projecte: “Desenvolupament nous transportadors de banda per equipaments logístics i sector aeroportuari”  Empresa: Empresa catalana sector tall i manipulació xapa i metall  Objectius: 1. Desenvolupar noves línees productes per entrar nou sector 2. Superar protecció patents internacionals 3. Reducció costos producció  Període actuació: Entre Octubre 2008 i Abril 2010 (18 mesos)  Pressupost: 915.000€ Pàg.  24Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 25. 25. Exemple Projecte Finançat: Quadre Ajudes Import (€) Pressupost del projecte 915.000,00€ Crèdits sense interessos 619.366 Subvencions 44.325 Deducció fiscal Base Imp. per R+D+i aprox. 100.000€ (amb Informe Motivat) Pàg.  25Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 26. 26. Development Consulting Contact info: Sergi Coma scoma@antliaconsulting.com 620.971.001 www.antliaconsulting.com Moltes gràcies!!!!!Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

×