Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaldırma Kuvveti

1,134 views

Published on

 • Be the first to comment

Kaldırma Kuvveti

 1. 1. Hiçbir şeyimkansızdeğildir…!www.nazmihoca.com
 2. 2. 5thwww.nazmihoca.com
 3. 3. www.nazmihoca.com
 4. 4. 4thwww.nazmihoca.com
 5. 5. www.nazmihoca.com
 6. 6. 3rdwww.nazmihoca.com
 7. 7. www.nazmihoca.com
 8. 8. 2ndwww.nazmihoca.com
 9. 9. www.nazmihoca.com
 10. 10. 1stwww.nazmihoca.com
 11. 11. www.nazmihoca.com
 12. 12. www.nazmihoca.com
 13. 13. www.nazmihoca.com
 14. 14. www.nazmihoca.com
 15. 15. KALDIRMA KUVVETİ
 16. 16. Sıvılarda Kaldırma Kuvvetid gVFK B S= ..KaldırmaKuvvetiCisminBatanHacmiSıvıYoğunluğuYerçekimiİvmesi
 17. 17. Havasız ortamdatartılan K cismininağırlığı 40N ise bucismin gerçek ağırlığıtespit edilmiş olur.Çünkü cisim herhangi bir sıvı ya da gazın içindeolmadığından cisme yerçekiminden başka bir kuvvetuygulanmamaktadır.K10N10N10N10N40NHavasız ortam
 18. 18. K10N10N10N30NHava ortamında tartılan K cismininağırlığı 30N ise havasız ortama göre 10Nağırlığında azalma olduğu gözlenmiş olur.Bu azalmanın sebebi cisim hava ortamınagirdiği için hava cisme kaldırma kuvvetiuygulamıştır.HER GAZ İÇİNDEKİ CİSİMLEREKALDIRMA KUVVETİUYGULAR.Bu kaldırma kuvveti gazın yoğunluğuile doğru orantılı olarak artabilir.Kaldırma Kuvveti
 19. 19. dK10N10N 20NHava ortamında tartılan K cismininağırlığı 30N olduğuna göre aynı cismin birkısmı sıvı içerisine daldırıldığında 10N dahaağırlığında azalma olduğu gözlenir. Buazalmanın sebebi ise cisim havaortamından daha yoğun bir ortamagirmesidir. Sıvı ortamın yoğunluğu havaortamın yoğunluğundan daha fazlaolduğundan daha fazla kaldırma kuvvetiuygulamıştır.HER SIVI İÇİNDEKİ CİSİMLEREKALDIRMA KUVVETİUYGULAR.Bu kaldırma kuvveti sıvınınyoğunluğu ile doğru orantılı olarak artabilir.KaldırmaKuvveti
 20. 20. dKBir kısmı sıvı içerisine daldırıldığında20N ağırlığında ölçülen cismin tamamı sıvıiçine daldırıldığında ağırlığın 10N dahaazaldığı gözlenir. Bu azalmanın sebebi isecisim sıvı içine batan hacminin artmasıdır.Cismin ne kadar fazla kısmı sıvı içindeolursa sıvıda o kadar kaldırma kuvvetiuygulayacak yar bulabilir.SIVI İÇİNDEKİ CİSMİN HACMİ NE KADARFAZLA OLURSAKALDIRMA KUVVETİO KADAR FAZLA OLUR.Kaldırma kuvveti cismin sıvı indeki hacmiile doğru orantılı olarak artabilir.10N20NKaldırmaKuvveti
 21. 21. KALDIRMA KUVVETİ;Cismin içine batırıldığı sıvının cinsine ve cismin batan kısmının değerinedoğrudan bağlı, sıvı içine batırılan cismin şeklinden bağımsız olduğunu söyleyebiliriz.Gaz maddelerin yoğunluğu daima sıvı maddelerin yoğunluğundan küçüktür.Dolayısıyla gazların (havanın) kaldırma kuvveti de sıvıların kaldırma kuvvetindenküçük olacağından dinamometre ile hava ortamında ölçtüğümüz bir cismin ağırlıkdeğeri suda ölçülen değerlerinden farklıdır. Sudaki cismin kütlesi ve cisme uygulanançekim kuvveti değişmediği hâlde ölçümler arasında ortaya çıkan bu fark, cismeuygulanan kaldırma kuvvetlerindeki farklılıklardan kaynaklanır. Su tarafından, çekimkuvvetine zıt yönde cisme uygulanan kaldırma kuvvetinin değeri,hava tarafındanuygulanan kaldırma kuvvetinden daha büyüktür. Bu nedenle kaldırma kuvvetininhavadaki bir cismin ağırlığına olan azaltıcı etkisi, sıvıdaki cisimlere uygulanan etkidendaha az olacaktır.
 22. 22. ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK)d=ÖZKÜTLE(YOĞUNLUK)KÜTLEHACİM
 23. 23. dKLMSıvılar özkütlesi (yoğunluğu) kendisinden az olan cisimlerikaldırırken, özkütlesi (yoğunluğu) kendisinden çok olan cisimler dibebatar.Özkütlesi (yoğunluğu) kendisine eşit olan cisimler ne dibe batarne de yüzer bu duruma askıda kalır.d dddK L M< <=
 24. 24. KGCFKBazı cisimler sıvı içerisine bırakıldığındasıvı yüzeyinde yüzer.Sıvı içerisine bırakılancisimlerin sıvı yüzeyinde yüzmesinin nedenicismin yoğunluğunun sıvının yoğunluğundanküçük olmasıdır. Cisim, sıvı içerisinde nereyebırakılırsa bırakılsın cisim sıvının kaldırmakuvvetinin etkisiyle sıvı yüzeyine doğru hareketegeçerek yükselir. Cismin sıvıdaki yükselmehareketi cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşitolmasına kadar devam eder. Cismin yükselme hareketi son bulduğundacisim dengede olacağından cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Böyleceöz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olan bir cisim sıvıyabırakıldığında sıvının yüzeyinde kalır. Cisim dengede olduğundancismin ağırlığı ile kaldırma kuvveti eşittir.Cismin yoğunluğu < Sıvının yoğunluğuCismin ağırlığı = Kaldırma kuvveti
 25. 25. dKLYüzen CisimlerdeF = GK CKaldırma Kuvveti Cismin Ağırlığı
 26. 26. GCFKL Bazı cisimler sıvı içerisine bırakıldığındacisim sıvıya tamamen batar ve olduğu yerde kalır.Cismin sıvının içine tamamen batarak sıvı yüzeyiile kabın tabanı arasında kalmasına askıda kalmadenir. Cismin sıvıda askıda kalma durumu ancakcismin yoğunluğu ile sıvının yoğunluğunun eşit olduğu durumlardagerçekleşir. Askıda kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ile cisminağırlığı birbirine eşittir. Yani cisim dengededir. Cisim dengedeolduğundan cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Sıvının özkütlesine eşit öz kütleli bir cisim sıvıya bırakılırsa şekildeki gibidengede kalır. Cisim dengede olduğundan cismin ağırlığı ile kaldırmakuvveti eşittir.Cismin yoğunluğu = Sıvının yoğunluğuCismin ağırlığı = Kaldırma kuvveti
 27. 27. dKLAskıda Kalan CisimlerdeF = GK CKaldırma Kuvveti Cismin Ağırlığı
 28. 28. GCFKCismin yoğunluğu > Sıvının yoğunluğuCismin ağırlığı > Kaldırma kuvvetiMÖz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olan bir cisim sıvıyabırakılırsa, kabın tabanına oturur. Bunun sebebi cismin yoğunluğununsıvının yoğunluğundan büyük olmasıdır. Cismin yoğunluğu sıvınınyoğunluğundan büyük olduğundan cismin ağırlığı cisme uygulanankaldırma kuvvetinden büyük olur. Böylece cisim ağırlığının etkisi ilekabın tabanına kadar batarak tabana oturur.
 29. 29. dKLMAğırlıkları Eşit ise;mmmK L M= =dddK L M< < d= mVazalırsabitartarsaVVVK L M> >FFF K L M= >
 30. 30. dKLMHacimleri Eşit ise;VVVK L M= =dddK L M< < d= mVsabitartarsaartarmmmK L M< <FFFK L M< <
 31. 31. YOĞUNLUĞU SUDAN ÇOK FAZLA OLAN DEMİRDENYAPILMIŞ BU DEV GEMİ NASIL OLUYORDABATMIYOR…!
 32. 32. d 10dd yoğunluklu bir sıvı içerisine 10d yoğunluğunda bircisim atılırsa cisim sıvı içerisinde dibe batar.Cismi bu sıvı içersinde yüzdürmenin tek yolu vardır oda cismin yoğunluğunun bu sıvının yoğunluğundan az olması
 33. 33. Cismin kütlesine dokunamayacağımıza göre cisminyoğunluğunu azaltmak için hacmi ile oynarız. Hacminiazaltmak amacı ile cismin içinde boşluk kalacak şekilde cismibükeriz. Bu şekilde cismin içinde hava boşluğu kalacak vecismin hacmi artacaktır.
 34. 34. Denizlerde gördüğümüz gemiler ne kadar büyük ise sıvı içinde batankısımları da o kadar büyük olur. Çünkü geminin kütlesi arttıkça onu kaldırmak içinuygulanması gereken kaldırma kuvveti de artacaktır. Kaldırma kuvveti de sıvıyoğunluğu ile oynayamayacağımıza göre sadece cismin batan hacmini artırarakmümkün olacaktır.
 35. 35. FEN VE TEKNOLOJİÖĞRETMENİNAZMİDELİGÖZOĞLUANKARA - 2013

×